Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Predkladaný poslanecký návrh zákona komplexne spracováva systém zverejňovania štatistiky platov (príjmov) a nezamestnanosti absolventov jednotlivých stredných škôl a vysokých škôl na Slovensku.
Tieto štatistické údaje patria medzi najdôležitejšie podklady pre informované rozhodovanie sa absolventov stredných škôl pre štúdium na konkrétnej vysokej škole, ako aj absolventov základných škôl pre výber strednej školy.
Návrh zákona reaguje a legislatívne nadväzuje na prehľad absolventskej miery nezamestnanosti jednotlivých vysokých škôl podľa skupín študijných odborov, ktorý pripravilo v roku 2011 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pod vedením ministra Eugena Jurzycu s využitím údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Ústavu informácií a prognóz v školstve.
Zároveň návrh zákona nadväzuje na odporúčania, ktoré boli formulované v rámci výsledkov uvedeného prieskumu a podľa ktorých by bolo prospešné aj v budúcnosti znižovať informačnú nerovnosť na trhoch vzdelávania a práce a pravidelne informovať verejnosť o úspešnosti absolventov jednotlivých vysokých škôl ako aj stredných škôl v praxi.
Návrh zákona v jednotlivých ustanoveniach zabezpečuje toky relevantných informácií medzi kompetentnými orgánmi štátnej správy a zapojenými inštitúciami Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálnou poisťovňou tak, aby sa zabezpečila pravidelná výmena údajov, ktoré potrebné na spracúvanie, vyhodnocovanie a publikovanie štatistiky priemerných miezd (platov) absolventov a absolventskej miery nezamestnanosti podľa zadaných kritérií a zároveň ukladá ministerstvu školstva povinnosť tieto štatistické údaje zverejňovať.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Predložený návrh zákona nebude mať vplyv na verejné financie, rozpočty obcí a vyšších územných celkov a nemá negatívny vplyv na životné prostredie, na zamestnanosť, podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti.
B. Osobitná časť
K čl. I
Novelou zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zavádza povinnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytovať stanovené údaje z centrálneho registra študentov vysokých škôl okrem Sociálnej poisťovne aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny. Zároveň sa zavádza povinnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejňovať spracované štatistiky. Súčasne sa navrhuje legislatívno-technická úprava vnútorných odkazov vyvolaná navrhovanými zmenami.
K čl. II
Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa novelizuje tak, aby Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny povinne poskytovalo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky štatistické údaje zo svojho informačného systému, ktoré sa týkajú absolventov stredných škôl a vysokých škôl.
K čl. III
Doplnením § 170 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa ustanovuje povinnosť Sociálnej poisťovne poskytovať Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky relevantné informácie a štatistické údaje z vlastného informačného systému, ktoré sa týkajú absolventov stredných škôl.
K čl. IV
V rámci zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov návrh zákona dopĺňa povinnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sprístupniť osobné údaje v Centrálnom registri detí, žiakov a poslucháčov aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny. Zároveň sa zavádza povinnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejňovať spracované štatistiky. Súčasne sa navrhuje legislatívno-technická úprava vnútorných odkazov vyvolaná navrhovanými zmenami.
K čl. V
Ustanovuje sa účinnosť návrhu zákona na 1.januára 2018.