NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č.
650/2005 Z. z.
, zákona č.
692/2006 Z. z.
, zákona č.
342/2007 Z. z.
, zákona č.
643/2007 Z. z.
, zákona č.
61/2008 Z. z.
, zákona č.
491/2008 Z. z.
, zákona č.
498/2008 Z. z.
, zákona č.
5/2009 Z. z.
, zákona č.
59/2009 Z. z.
, zákona č.
70/2009 Z. z.
, zákona č.
97/2009 Z. z.
, zákona č.
290/2009 Z. z.
, zákona č.
291/2009 Z. z.
, zákona č.
305/2009 Z. z.
, zákona č.
576/2009 Z. z.
, zákona č.
93/2010 Z. z.
, zákona č.
224/2010 Z. z.
, zákona č.
262/2011 Z. z.
, zákona č.
346/2010 Z. z.
, zákona č.
547/2010 Z. z.
, zákona č.
220/2011 Z. z.
, zákona č.
331/2011 Z. z.
, zákona č.
236/2012 Z. z.
, zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č.
345/2012 Z. z.
, zákona č.
204/2013 Z. z.
, zákona č.
305/2013 Z. z.
, zákona č.
1/2014 Z. z.
, zákona č.
195/2014 Z. z.
, zákona č.
307/2014 Z. z.
, zákona č.
353/2014 Z. z.
, zákona č.
78/2015 Z. z.
, zákona č.
139/2015 Z. z.
, zákona č.
174/2015 Z. z.
, zákona č.
397/2015 Z. z.
, zákona č.
78/2015 Z. z.
, zákona č.
398/2015 Z. z.
, zákona č.
401/2015 Z. z.
, zákona č.
440/2015 Z. z.
, zákona č.
444/2015 Z. z.
, zákona č.
91/2016 Z. z.
, zákona č.
125/2016 Z. z.
a zákona č.
316/2016 Z. z.
sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 173 ods. 1 sa vypúšťajú slová: „, ktorý uplatnil nárok na náhradu škody“.
2.V § 232 ods. 2 znie: „Na konanie o dohode o vine a treste prokurátor predvolá obvineného a poškodeného; o čase a mieste konania upovedomí obhajcu obvineného a splnomocnenca poškodeného. Ak je obvinený v čase konania mladistvý, postupuje sa primerane aj podľa ustanovenia
§ 340
, dohodu však nemožno uzavrieť, ak s ňou nesúhlasí zákonný zástupca mladistvého alebo jeho obhajca. Dohodu o vine a treste nemožno uzavrieť, ak s ňou nesúhlasí poškodený.“
3.V § 232 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.
4.V § 232 ods. 8 sa vypúšťajú slová: „, ak úspešne uplatnil nárok na náhradu škody a zúčastnil sa konania“.
5.V § 307 ods. 1 písm. c) znie: „poškodený pre nesprávnosť ktoréhokoľvek výroku,“.
6.V § 308 ods. 1 znie: „V neprospech obžalovaného môže rozsudok napadnúť odvolaním prokurátor a poškodený.“.
7.V § 322 ods. 3 posledná veta znie: „V neprospech obžalovaného môže odvolací súd zmeniť napadnutý rozsudok len na základe odvolania prokurátora alebo poškodeného, ktoré bolo podané v neprospech obžalovaného.“.
8.V § 354 ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová: „, ktorý uplatnil nárok na náhradu škody“.
9.V § 355 ods. 1 prvej vete sa za slovo „prokurátor“ vkladajú slová „a poškodený“.
10.V § 355 sa vypúšťa ods. 2.
11.V § 369 ods. 2 sa dopĺňa písm. c), ktoré znie: „poškodený proti ktorémukoľvek výroku.“.
12. V § 396 ods. 2 sa slová „len prokurátor“ nahrádzajú slovami: „prokurátor a poškodený“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.