DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Poslanci za stranu Kotleba Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Stanislav Drobný, Milan Mazurek a Stanislav Mizík predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
Lesy a pitná voda patria k najcennejším prírodným bohatstvám našej vlasti. Slovenská republika je vzhľadom na percentuálny podiel lesných plôch z celkového územia štátu jednou z na drevnú surovinu najbohatších krajín sveta. Existuje preto reálna potreba chrániť majetok a životné prostredie z pohľadu množiacich sa pretrvávajúcich protiprávnych vstupov do lesov za účelom protiprávneho výrubu stromov.
Súčasná právna úprava ako potvrdzuje prax je nedostatočná. Vzhľadom na uvedené je potrebné zaviesť za účelom naplnenia funkcie ochrannej, regulatívnej, preventívnej ako aj represívnej nové skutkové podstaty, a to v odvetví trestného a priestupkového práva.
Na prevažných častiach východného a stredného Slovenska v súčasnosti dochádza k alarmujúcemu úbytku lesných plôch. Okrem masového vývozu drevnej suroviny za hranice Slovenskej republiky naše lesy vystavené aj nelegálnemu výrubu dreviny prevažne zo strany obyvateľov asociálnych cigánskych komunít, ale aj iných zlodejov, motivovaných najmä ekonomickým profitom. Práve v častiach Slovenska, kde komunity asociálnych obyvateľov zastúpené v najväčšej miere vzhľadom na ich percentuálny podiel v obyvateľstve regiónu, je situácia najhoršia.
Každoročne sa objem lesných plôch v týchto regiónoch drasticky znižuje. Organizované skupiny zlodejov podnikajú nájazdy do lesov vybavení sekerami a pílami s cieľom vyrúbať stromy, ktoré následne zvážajú a nosia späť do cigánskych osád. Lesy v blízkosti týchto komunít miznú dramatickou rýchlosťou a súčasná právna úprava poskytuje nedostatočné možnosti pre obmedzenie alebo zastavenie tejto protiprávnej činnosti.
Štátne orgány nedisponujú potrebnými právomocami na to, aby mohli efektívne postihovať kriminálnikov a chrániť tak slovenské lesy. Z tohto dôvodu takémuto nelegálnemu a masovému výrubu vystavené aj ochranné lesy, ako napríklad Tatranský národný park alebo Slovenský raj.
Táto právna úprava si dala za cieľ poskytnúť štátnym orgánom právomoci, ktoré môžu efektívne využiť v boji s nelegálnym výrubom stromov. Zákaz neoprávneného pohybu po lesoch so sečným nástrojom umožňujúcim rýchly výrub stromov, prípadne pílou považujeme za efektívny spôsob, ako zabrániť pokračujúcemu úbytku lesných plôch spôsobeného kriminalitou jednotlivcov a organizovaných skupín zlodejov.
Po schválení tejto novely a jej vstupu do platnosti budú môcť štátne orgány zakročiť voči akejkoľvek osobe plánujúcej nelegálny výrub stromov, resp. nebudú musieť páchateľa chytiť pri samotnom protiprávnom výrube, ako je tomu doteraz.
Schválenie novely prinesie mimoriadne pozitívny vplyv na životné prostredie v našom štáte
a zabezpečí, výrazný pokles miery protiprávneho výrubu našich lesov, nie len v blízkosti komunít žijúcich asociálnym spôsobom života. Rovnako prinesie účinné formy ochrany majetku obyvateľov Slovenskej republiky, medzi ktorý patria aj lesné pozemky.
Aj keď nástroje trestného práva v kategórii úpravy spoločenských vzťahov ultima ratio, každá právna norma a teda aj trestný zákon plní spoločenskú funkciu podľa aktuálnej potreby. Tento návrh presne rozpisuje objekt, subjekt, objektívnu ako aj subjektívnu stránku trestného činu, pričom sa v základnej skutkovej podstate jedná o prečin, kde musí byť okrem naplnenia formálnych znakov doplňujúcej priestupkovej úpravy aj materiálny korektív. Uvedený záujem chránený trestným zákonom, predkladaným zákonodarcom má mimoriadne dôležitú preventívnu a výchovnú úlohu.
Súvisiaca právna úprava:
Podľa § 2 písm. a) zákona č. 326/2005 Z.z., na účely tohto zákona sa rozumie lesom ekosystém, ktorý tvorí lesný pozemok s lesným porastom a faktormi jeho vzdušného prostredia, rastlinné druhy, živočíšne druhy a pôda s jej hydrologickým a vzdušným režimom.
Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z.z., lesné pozemky sú pozemky:
-s lesnými porastmi,
-dočasne bez lesných porastov pri ich obnove alebo po vykonaní náhodnej ťažby,
-na ktorých sú zriadené lesné škôlky alebo semenné sady,
-o ktorých bolo rozhodnuté o ich dočasnom vyňatí z plnenia funkcií lesov alebo o obmedzení využívania funkcií lesov na nich,
-bez lesných porastov:
-ktoré slúžia lesnému hospodárstvu a pre jeho činnosť nevyhnutné, najmä pozemky, na ktorých lesné cesty a zvážnice, lesné sklady a rozdeľovacie prieseky,
-ktoré slúžia lesnému hospodárstvu a pre jeho činnosť nevyhnutné, najmä pozemky, na ktorých lesné cesty a zvážnice, lesné sklady a rozdeľovacie prieseky,
-ktorých využívanie súvisí s využívaním funkcií lesa, najmä rekreačné miesta, políčka pre zver, ohryzové plochy pre zver, rašeliniská, sutiny, skaly a prameniská,
-nad hornou hranicou stromovej vegetácie vo vysokohorských oblastiach s výnimkou zastavaných pozemkov a ich príjazdových komunikácií,
-vyhlásené za lesné pozemky podľa odsekov 2 a 3 alebo osobitných predpisov,
-na ktorých boli lesné porasty odstránené protiprávnym konaním.
Ťažba
Podľa § 22 zákona č. 326/2005 Z.z.:
(1)Ťažba na účely tohto zákona je proces zahrňujúci vyznačovanie stromov určených na výrub (ďalej len „vyznačenie ťažby“), technologickú prípravu pracoviska, výrub stromov a
sústreďovanie dreva na odvozné miesto.
(2)Ťažba je:
a.úmyselná; podľa programu starostlivosti o lesy, a to pri výchove lesa ako výchovná ťažba a pri obnove lesa ako obnovná ťažba,
b.mimoriadna; pri vyňatí alebo obmedzení využívania na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva podľa
§ 7 ods. 1
, pri uplatňovaní výnimiek podľa
§
31 ods. 3
a
6
alebo pri opatreniach vykonaných podľa
§ 32
a
33
,
c.náhodná; ako súčasť opatrení na ochranu lesa podľa
§ 28 ods. 1 písm. a) c)
a
i)
alebo
opatrení spojených s odstraňovaním následkov pôsobenia škodlivých činiteľov v lesoch.
Z hľadiska naliehavosti sa úmyselná ťažba člení na:
-naliehavú, za ktorú sa považuje výchovná ťažba v porastoch s vekom do 50 rokov, obnovná ťažba pri uvoľňovaní prirodzeného zmladenia a rekonštrukcia lesa,
-ostatnú.
Podľa § 23 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z.z., ťažba sa môže vykonať len po vyznačení ťažby a na základe písomného súhlasu hospodára. Vyznačenie ťažby sa nevyžaduje pri výchove lesa v lesných porastoch s vekom do 50 rokov. Písomný súhlas na ťažbu sa nevyžaduje pri prečistkách bez predpísaného objemu ťažby dreva v platných programoch starostlivosti o lesy.
Podľa § 2 písm. q) zákona č. 326/2005 Z.z., správcom právnická osoba, ktorej jej zakladateľ alebo zriaďovateľ zveril do správy lesný majetok vo vlastníctve štátu; za správcu sa považuje tiež právnická osoba, ktorá má takéto postavenie podľa osobitných predpisov.
Kategorizácia lesov
Podľa § 12 zákona č. 326/2005 Z. z.
Lesy sa z hľadiska využívania ich funkcií členia na:
-ochranné lesy,
-lesy osobitného určenia,
-hospodárske lesy.
§ 13 Ochranné lesy
Ochranné lesy lesy, ktoré boli za také vyhlásené a ktorých funkčné zameranie vyplýva z prírodných podmienok. V týchto lesoch sa musí hospodáriť tak, aby plnili účel, na ktorý boli vyhlásené.
Za ochranné lesy možno vyhlásiť:
-lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach, ako najmä sutiny, strže, strmé svahy so súvislo vystupujúcou materskou horninou, nespevnené štrkové nánosy, rašeliniská,
mokrade a inundačné územia vodných tokov,
-vysokohorské lesy pod hornou hranicou stromovej vegetácie, ktoré plnia funkciu ochrany nižšie položených lesov a pozemkov, lesy na exponovaných horských svahoch pod silným nepriaznivým klimatickým vplyvom a lesy znižujúce nebezpečenstvo lavín,
-lesy nad hornou hranicou stromovej vegetácie s prevládajúcim zastúpením kosodreviny,
-ostatné lesy s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy.
§ 14 Lesy osobitného určenia
Lesy osobitného určenia lesy, ktoré boli za také vyhlásené a ktorých účelom je zabezpečovanie špecifických potrieb spoločnosti, právnických osôb alebo fyzických osôb, na ktorých zabezpečenie sa významne zmení spôsob hospodárenia oproti bežnému hospodáreniu (ďalej len „osobitný režim hospodárenia“).
Za lesy osobitného určenia možno vyhlásiť lesy:
-v ochranných pásmach vodárenských zdrojov I. stupňa a II. stupňa, ak pri odberoch vody z povrchového zdroja alebo podzemného zdroja možno zabezpečiť výdatnosť a kvalitu vodného zdroja len prostredníctvom osobitného režimu hospodárenia,
-v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd a vo vnútornom kúpeľnom území kúpeľného miesta,
-prímestské a ďalšie lesy s významnou zdravotnou, kultúrnou alebo rekreačnou funkciou,
-vo zverniciach a bažantniciach,
-v chránených územiach a na lesných pozemkoch s výskytom biotopov európskeho významu alebo chránených druhov,
-v zriadených génových základniach lesných drevín,
-určené na lesnícky výskum a lesnícku výučbu,
-ktoré nevyhnutné pre potreby obrany štátu podľa osobitných predpisov (ďalej len „vojenské lesy“).
Ak sa lesy osobitného určenia podľa odseku 2 písm. e) vyhlasujú vo verejnom záujme, návrh osobitného režimu hospodárenia sa vyhotovuje v rámci komplexného zisťovania stavu lesa [
§
38 ods. 2 písm. b)
] vykonaného v súčinnosti so žiadateľom alebo ním poverenou organizáciou.
§ 15 Hospodárske lesy
Hospodárske lesy lesy, ktoré nie ochrannými lesmi alebo lesmi osobitného určenia a ktorých účelom je produkcia dreva a ostatných lesných produktov pri súčasnom zabezpečovaní mimoprodukčných funkcií lesov.
Hospodárskymi lesmi sú aj energetické porasty a lesné plantáže.
§ 16 Vyhlasovanie ochranných lesov a lesov osobitného určenia
Ochranné lesy vyhlasuje rozhodnutím orgán štátnej správy lesného hospodárstva na návrh vyhotovovateľa programu starostlivosti (
§ 42
) na dobu platnosti programu starostlivosti
o lesy (
§ 40
).
V ochranných lesoch možno schváliť osobitný režim hospodárenia, len ak tým nedôjde k obmedzeniu a ohrozeniu účelu, na ktorý boli vyhlásené.
Lesy osobitného určenia vyhlasuje rozhodnutím orgán štátnej správy lesného hospodárstva na návrh:
-vlastníka alebo správcu,
-príslušného orgánu štátnej správy,
-inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.
Návrh na vyhlásenie lesov osobitného určenia podľa odseku 3 obsahuje najmä:
-identifikačné údaje právnickej osoby alebo fyzickej osoby, na ktorej návrh sa lesy osobitného určenia vyhlasujú,
-konkrétny dôvod vyhlásenia lesov osobitného určenia,
-zoznam a výmeru dotknutých pozemkov vrátane výpisov alebo listov vlastníctva,
-zoznam porastov podľa
§ 39 ods. 1 písm. d)
,
-rámcový návrh osobitného režimu hospodárenia a návrh programu starostlivosti hospodárskych opatrení, ak sa žiada o zmenu programu starostlivosti o lesy (
§ 43 ods. 2
),
vypracované právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá živnostenské oprávnenie na vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy; ak ide o lesy osobitného určenia podľa
§ 14 ods. 2 písm. e)
, rámcový návrh osobitného režimu
hospodárenia a návrh plánu hospodárskych opatrení môže vypracovať aj organizácia ochrany prírody odborne spôsobilou osobou (
§ 42 ods. 3
a
4
) na dobu uplatňovania
osobitného režimu hospodárenia.
Ak sa návrh osobitného režimu hospodárenia vyhotovuje vo verejnom záujme (
§ 14 ods. 3
), zvýšené náklady uhrádza žiadateľ podľa odseku 4.
Ak návrh na vyhlásenie lesov osobitného určenia predkladá osoba podľa odseku 3 písm. b) a c), návrh obsahuje súhlas vlastníka alebo správcu s vyhlásením lesov osobitného určenia a dohodu o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv (
§ 35 ods. 3
) v
dôsledku osobitného režimu hospodárenia.
Súhlas a dohoda podľa odseku 6 sa nevyžadujú vo vojenských lesoch, alebo ak sa osobitný režim hospodárenia uplatňuje na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy.
Podľa § 23 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z.z., ťažba sa môže vykonať len po vyznačení ťažby a na základe písomného súhlasu hospodára. Vyznačenie ťažby sa nevyžaduje pri výchove lesa v lesných porastoch s vekom do 50 rokov. Písomný súhlas na ťažbu sa nevyžaduje pri prečistkách bez predpísaného objemu ťažby dreva v platných programoch starostlivosti o lesy.
Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z.z., orgán štátnej správy lesného hospodárstva na účely zistenia aktuálneho stavu o účastníkoch konaní podľa tohto zákona vedie evidenciu lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesov a odborných lesných hospodárov (ďalej len „hospodár“).
Podľa § 2 písm. q) zákona č. 326/2005 Z.z., na účely tohto zákona sa rozumie správcom právnická osoba, ktorej jej zakladateľ alebo zriaďovateľ zveril do správy lesný majetok vo vlastníctve štátu; za správcu sa považuje tiež právnická osoba, ktorá takéto postavenie podľa osobitných predpisov.
Podľa § 128 ods. 5 zákona č. 300/2005 Z.z., postihnutým za obdobný čin sa na účely tohto zákona rozumie ten, komu bola za obdobný čin uložená sankcia alebo iné opatrenie za priestupok alebo iný obdobný delikt.
Podľa § 129 ods. 2 zákona č. 300/2005 Z.z., organizovanou skupinou sa na účely tohto zákona rozumie spolčenie najmenej troch osôb na účel spáchania trestného činu, s určitou deľbou určených úloh medzi jednotlivými členmi skupiny, ktorej činnosť sa v dôsledku toho vyznačuje plánovitosťou a koordinovanosťou, čo zvyšuje pravdepodobnosť úspešného spáchania trestného činu.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Za účelom ochrany majetku ako aj životného prostredia v lesoch sa zavádza nová skutková podstata trestného činu ako prevencia proti spoločensky neakceptovateľnému pohybu osôb po hospodárskych lesoch, ktoré nemajú dôvod mať pri sebe nástroje umožňujúce efektívny výrub stromov (sekaním alebo pílením). Na naplnenie objektívnej stránky skutkovej podstaty trestného činu musia byť súčasne splnené viaceré podmienky:
a) pohyb po hospodárskom lese bez vlastníckeho alebo užívacieho práva k takému lesu (uvedené užívacie právo je vymedzené v osobitných zákonoch, ktoré predkladateľ explicitne nemenuje, ako napr. zákon č.
274/2009 Z. z. o poľovníctve
, zákon č.
251/2012 Z. z. o energetike
, zákon č.
44/1988 Zb. Banský
zákon
),
b) chýbajúci súhlas na ťažbu podľa § 23 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. alebo chýbajúci výkon práva alebo povinnosti osoby vyplývajúcich z jej postavenia pri ochrane života, zdravia alebo majetku,
c) nosenie nástroja použiteľného na sekanie dreva s celkovou dĺžkou viac ako 35 cm alebo nástroja použiteľného na pílenie dreva s celkovou dĺžkou viac ako 40 cm.
d) postihnutie za obdobný čin v posledných 12 mesiacoch (pozri časť dôvodovej správy k Čl. II bodu 1 nižšie) alebo odsúdenie za taký čin v posledných dvadsiatich štyroch mesiacoch.
Zvyčajne celkové dĺžky kempingových sekier okolo 35 cm a píl okolo 40 cm. Vzhľadom na uvedené, aby zákon nepôsobil obmedzujúco voči osobám pohybujúcim sa po lese v rámci voľnočasových aktivít, bola ako neprípustný rozmer nástrojov, ktoré by umožňovali efektívny výrub stromov, stanovená dĺžka viac ako 35 cm pri sečných nástrojoch a viac ako 40 cm pri pílach.
Zavádzajú sa kvalifikované skutkové podstaty podmieňujúce použitie vyššej trestnej sadzby, ak bol skutok spáchaný členom organizovanej skupiny, v ochrannom lese alebo v lese osobitného určenia.
K čl. II
K bodu 1
Za účelom ochrany majetku ako aj životného prostredia v lesoch sa zavádza nová skutková podstata priestupku ako prevencia proti spoločensky neakceptovateľnému pohybu osôb po lesoch, ktoré nemajú dôvod mať pri sebe nástroje umožňujúce efektívny výrub stromov (sekaním alebo pílením). Na naplnenie objektívnej stránky skutkovej podstaty priestupku musia byť súčasne splnené viaceré podmienky:
a) pohyb po lese bez vlastníckeho alebo užívacieho práva k takému lesu (uvedené užívacie právo je vymedzené v osobitných zákonoch, ktoré predkladateľ explicitne nemenuje, ale odkazuje na ne v poznámke pod čiarou, ako napr. zákon č.
274/2009 Z. z. o poľovníctve
, zákon č.
251/2012 Z. z. o energetike
, zákon č.
44/1988 Zb. Banský zákon
),
b) chýbajúci súhlas na ťažbu podľa § 23 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. alebo chýbajúci výkon práva alebo povinnosti osoby vyplývajúcich z jej postavenia pri ochrane života, zdravia alebo majetku (výkon práv a povinnosti je pendantom výkonu práv a povinnosti podľa § 28 Trestného zákona okolnosť vylučujúca protiprávnosť činu),
c) nosenie nástroja použiteľného na sekanie dreva s celkovou dĺžkou viac ako 35 cm alebo nástroja použiteľného na pílenie dreva s celkovou dĺžkou viac ako 40 cm.
Zvyčajne celkové dĺžky kempingových sekier okolo 35 cm a píl okolo 40 cm. Vzhľadom na uvedené, aby zákon nepôsobil obmedzujúco voči osobám pohybujúcim sa po lese v rámci voľnočasových aktivít, bola ako neprípustný rozmer nástrojov, ktoré by umožňovali efektívny výrub stromov, stanovená dĺžka viac ako 35 cm pri sečných nástrojoch a viac ako 40 cm pri pílach.
Pre lepšiu orientáciu v právnej úprave a prehľadnosť sa zavádza aj odkaz na poznámku pod čiarou s príkladom osobitného predpisu.
K bodu 2
Zodpovedajúco charakteru priestupku sa z hľadiska sankcie zaraďuje do skupiny priestupkov s hornou hranicou sankcie vo forme pokuty 165,- eur, pričom v blokovom konaní podľa § 63 ods. 7 zákona č. 326/2005 Z. z. je možné uložiť páchateľovi priestupku pokutu do 70,- eur.
K čl. III
Zavádza sa primeraná legisvakančná lehota za účelom oboznámenia sa s novou právnou úpravou s ohľadom na predpokladaný dátum vyhlásenia zákona v Zbierke zákonov SR.