NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ..... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 257/2009 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 428/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 189/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 260/2014 Z. z., zákona č. 73/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č 174/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 398/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., 444/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 316/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Za § 306 sa vkladá § 306a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 306a
Neoprávnené vniknutie na lesný pozemok
(1)Kto sa pohybuje po hospodárskom lese bez vlastníckeho práva alebo užívacieho práva podľa osobitného predpisu k takému lesu, a to bez písomného súhlasu na ťažbu podľa osobitného predpisu alebo bez toho, aby vykonával práva alebo povinnosti vyplývajúce z jeho postavenia pri ochrane života, zdravia alebo majetku, pričom pri sebe nástroj použiteľný na sekanie dreva s celkovou dĺžkou viac ako 35 cm alebo nástroj použiteľný na pílenie dreva s celkovou dĺžkou viac ako 40 cm, hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý alebo bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok dva roky.
(2)Odňatím slobody na dva roky tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny, v ochrannom lese alebo v lese osobitného určenia.“
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 360/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 115/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 63 v odseku 1 sa dopĺňa písmeno r), ktoré znie nasledovne:
,,r) sa pohybuje po lese bez vlastníckeho práva alebo užívacieho práva podľa osobitného predpisu 90a) k takému lesu, a to bez písomného súhlasu na ťažbu podľa § 23 ods. 1 alebo bez toho, aby vykonával práva alebo povinnosti vyplývajúce z jeho postavenia pri ochrane života, zdravia alebo majetku, pričom pri sebe nástroj použiteľný na sekanie dreva s celkovou dĺžkou viac ako 35 cm alebo nástroj použiteľný na pílenie dreva s celkovou dĺžkou viac ako 40 cm.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 90a znie:
,,90a) Napríklad zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
2. V § 63 ods. 3 znie:
,,(3) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až f) a r) možno uložiť pokutu do 165 eur.“
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. júla 2017.