NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ...............2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a ktorým sa dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 10 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Duálne vzdelávanie možno poskytovať:
a)od prvého ročníka štúdia žiaka, ak zmluva o duálnom vzdelávaní podľa § 16 bola uzatvorená do 31. augusta kalendárneho roka, v ktorom žiak začína prvý ročník štúdia,
b)od druhého ročníka štúdia žiaka, ak zmluva o duálnom vzdelávaní podľa § 16 bola uzatvorená do 31. augusta kalendárneho roka, v ktorom žiak začína druhý ročník štúdia,
c)od tretieho ročníka štúdia žiaka, ak zmluva o duálnom vzdelávaní podľa § 16 bola uzatvorená do 31. augusta kalendárneho roka, v ktorom žiak začína tretí ročník štúdia.“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
2.V § 10 odsek 3 znie:
„(3) V systéme duálneho vzdelávania žiak vykonáva praktické vyučovanie priamo u zamestnávateľa na pracovisku praktického vyučovania podľa vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov. Žiak môže vykonávať praktické vyučovanie aj v dielni, ak počet vyučovacích hodín praktického vyučovania vykonávaného v dielni neprekročí 50% z celkového počtu hodín praktického vyučovania žiaka počas celej dĺžky štúdia.“.
3.V § 12 ods. 3 písmeno d) znie:
„d) čestné vyhlásenie o tom, že zamestnávateľ nie je v konkurze alebo v likvidácii,“.
4. V § 12 ods. 3 písmeno e) znie:
„(e) čestné vyhlásenie o tom, že proti zamestnávateľovi nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,“.
5.V § 12 ods. 3 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f) čestné vyhlásenie o tom, že zamestnávateľ zamestnáva najviac 10 zamestnancov v pracovnom pomere, ak ide o takéhoto zamestnávateľa.“.
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).
6. § 12 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najviac 10 zamestnancov v pracovnom pomere neprikladá k žiadosti doklad podľa odseku 3 písm. b) a čestné vyhlásenie podľa odseku 3 písm. c).”.
7. § 13 vrátane nadpisu znie:
㤠13
Overenie spôsobilosti zamestnávateľa
(1) Po doručení žiadosti príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia posúdi náležitosti doručenej žiadosti.
(2) Ak v žiadosti chýbajú náležitosti podľa
§ 12
alebo žiadosť iné nedostatky, príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia vyzve zamestnávateľa na odstránenie nedostatkov v primeranej lehote určenej podľa rozsahu zistených nedostatkov. Ak zamestnávateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia vráti žiadosť zamestnávateľovi.
(3) Ak žiadosť spĺňa náležitosti podľa
§ 12
alebo zamestnávateľ odstránil nedostatky podľa odseku 2, príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia do 15 pracovných dní od doručenia žiadosti alebo do 15 pracovných dní od odstránenia nedostatkov, predloží žiadosť na odborné posúdenie komisii vymenovanej podľa
§ 11 ods. 3
, ktorá overí spôsobilosť zamestnávateľa do 60 dní od predloženia žiadosti.
(4) Ak na základe odborného posúdenia žiadosti komisia zistí, že zamestnávateľ podľa predložených dokladov nespĺňa podmienky na poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania, predloží príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii záznam s dôvodmi na zamietnutie žiadosti.
(5) Ak na základe odborného posúdenia žiadosti komisia zistí, že zamestnávateľ podľa predložených dokladov spĺňa podmienky na poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania, vykoná obhliadku priestorov, v ktorých sa vykonávať praktické vyučovanie a ich materiálno-technického zabezpečenia.
(6) U zamestnávateľa podľa odseku 5 komisia vykoná obhliadku priestorov, v ktorých sa poskytovať praktické vyučovanie v rozsahu, v akom to umožňuje povaha vykonávaných činností. Na povahu vykonávaných činností, ako aj na počet zamestnancov zamestnávateľa komisia prihliadne aj pri hodnotení priestorov a ich materiálno-technického zabezpečenia.
(7) Na základe obhliadky priestorov, v ktorých sa vykonávať praktické vyučovanie a ich materiálno-technického zabezpečenia, komisia vyhotoví záznam o obhliadke, v ktorom uvedie
a) zistené nedostatky, ktoré odôvodňujú zamietnutie žiadosti,
b) zistené nedostatky menšieho rozsahu, po odstránení ktorých komisia opätovne vykoná obhliadku priestorov, v ktorých sa vykonávať praktické vyučovanie a ich materiálno-technického zabezpečenia, alebo
c) že zamestnávateľ spĺňa podmienky na poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania.
(8) U zamestnávateľa podľa odseku 5 komisia v zázname o obhliadke neuvádza skutočnosti podľa odseku 7 písm. a) a b). Ak komisia na základe obhliadky vykonanej podľa odseku 6 dospeje k záveru, že praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania je možné u zamestnávateľa podľa odseku 5 poskytovať bez ohrozenia zdravia a bezpečnosti žiaka, v zázname o obhliadke uvedie, že zamestnávateľ spĺňa podmienky na poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania.
(9) Ak nejde o prípad podľa odseku 8, príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia na základe záznamu podľa odseku 4 alebo odseku 7 písm. a) zamietne žiadosť písomným oznámením zamestnávateľovi.
(10) Zamestnávateľovi podľa odseku 5 príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná komisia zamietne žiadosť iba v prípade, že zo záznamu komisie o obhliadke podľa odseku 8 vyplýva, že praktické vyučovanie u tohto zamestnávateľa by nebolo možné poskytovať bez ohrozenia zdravia alebo bezpečnosti žiaka.
(11) Príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia na základe záznamu podľa odseku 7 písm. c) vydá zamestnávateľovi osvedčenie. Rovnako postupuje aj po odstránení nedostatkov podľa odseku 7 písm. b).
(12) Osvedčenie obsahuje
a) identifikačné údaje zamestnávateľa,
b) identifikačné údaje pracoviska praktického vyučovania,
c) študijný odbor alebo učebný odbor, na ktorý sa spôsobilosť zamestnávateľa vzťahuje,
d) najvyšší počet žiakov, ktorým môže byť na pracovisku praktického vyučovania poskytované praktické vyučovanie,
e) obdobie platnosti osvedčenia,
f) dátum vydania osvedčenia,
g) podpis štatutárneho zástupcu príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie.
(13) Osvedčenie sa vydáva na sedem rokov.
(14) Zamestnávateľ, ktorému bolo vydané osvedčenie, viditeľne označí priestory pracoviska praktického vyučovania a na vonkajšom označení uvedie „Pracovisko praktického vyučovania“. Táto povinnosť sa nevzťahuje na zamestnávateľa podľa
§ 12 ods. 4
.“.
8.V § 14 ods. 1 sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 13“ a v odseku 3 sa slová „ods. 6 až 10“ nahrádzajú slovami „ods. 7 až 13“.
9.V § 16 odsek 4 znie:
„(4) Zmluva o duálnom vzdelávaní musí mať písomnú formu. Zmluva o duálnom vzdelávaní podľa § 10 ods. 2 písm. a) sa uzatvára najmenej na dobu, ktorá zodpovedá dĺžke štúdia príslušného študijného odboru alebo príslušného učebného odboru. Zmluva o duálnom vzdelávaní podľa § 10 ods. 2 písm. b) a c) sa uzatvára najmenej na dobu, ktorá zodpovedá zostávajúcej dĺžke štúdia príslušného študijného odboru alebo príslušného učebného odboru. Pred uplynutím doby, na ktorú bola zmluva o duálnom vzdelávaní uzatvorená, ju možno ukončiť písomnou výpoveďou z dôvodov podľa odseku 5 alebo odseku 6 s výpovednou lehotou najmenej tri mesiace alebo odstúpením od zmluvy o duálnom vzdelávaní podľa odseku 7.”.
10. V § 17 ods. 4 sa slovo „Potvrdenie“ nahrádza slovami „Ak ide o uzatvorenie zmluvy o duálnom vzdelávaní podľa § 10 ods. 2 písm. a), potvrdenie“.
11.V § 18 ods. 1 sa slovo „Po“ nahrádza slovami „Ak ide o uzatvorenie zmluvy o duálnom vzdelávaní podľa § 10 ods. 2 písm. a), po“.
12.V § 19 ods. 2 sa slová „pred nástupom žiaka do prvého ročníka“ nahrádzajú slovami „v ktorom sa má začať poskytovať duálne vzdelávanie“.
13.V § 19 ods. 5 písm. b) sa vypúšťajú slová „so súhlasom zamestnávateľa“.
14.V § 19 ods. 5 písm. c) sa vypúšťajú slová „so súhlasom zamestnávateľa“.
15.V § 21 ods. 8 sa slová „ods. 5” nahrádzajú slovami „ods. 6”.
16.V § 27 ods. 1 sa slová vo výške 50% 100%” nahrádzajú slovami „najmenej vo výške 50%“.
17.V § 27 ods. 7 sa vypúšťajú slová najviac do výšky štvornásobku sumy životného minima”.
18.V § 29 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) časové rady priemerných miezd a priemernej nezamestnanosti absolventov jednotlivých študijných a učebných odborov a časové rady priemerných miezd a priemernej nezamestnanosti absolventov jednotlivých škôl.“.
19.V § 29 odseky 4 a 5 znejú:
„(4) Ministerstvo zabezpečuje informovanosť žiakov, ich zákonných zástupcov a pedagógov o miere nezamestnanosti a priemerných mzdách absolventov podľa škôl a jednotlivých študijných a učebných odborov.
(5) Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré nad rozsah potrieb trhu práce, ministerstvo školstva po prerokovaní v rade vlády vydáva a zverejňuje na svojom webovom sídle každoročne do 31. januára. Zoznam študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje len v jednej strednej odbornej škole na celom území Slovenskej republiky, ministerstvo školstva po prerokovaní v rade vlády vydáva a zverejňuje na svojom webovom sídle každoročne do 15. septembra.“.
20.V § 31 ods. 4 sa za slová „trhu práce“ vkladá čiarka a slová „o miere nezamestnanosti a priemerných mzdách absolventov podľa škôl a jednotlivých študijných a učebných odborov.“.
21.V § 37 ods. 1 sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 9“, v odseku 6 sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 12“ a v odseku 10 sa slová „ods. 11“ nahrádzajú slovami „ods. 14“.
Čl. II
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z.,
zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. § 5 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16) Riaditeľ je oprávnený vykonávať na pracovisku praktického vyučovania18aa) kontrolu riadneho plnenia povinností zamestnávateľa vyplývajúcich mu zo zmluvy o duálnom vzdelávaní uzatvorenej podľa osobitného predpisu. 18aaa)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18aa a 18aaa znejú:
18aa) § 9 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18aaa) § 16 zákona č. 61/2015 Z. z. v znení zákona č. … /2017 Z. z.“.
2. Za § 39ha sa vkladá § 39hb, ktorý vrátane nadpisu znie:
Ҥ 39hb
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2017
Riaditeľ je oprávnený vykonávať kontrolu podľa § 5 ods. 16 aj pokiaľ ide o zmluvy o duálnom vzdelávaní18aaa) uzatvorené pred 1. septembrom 2017.”.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť od 1. septembra 2017.