1
Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Branislav Grӧhling, Eugen Jurzyca, Martin Klus a Martin Poliačik.
Slovenská republika dnes ako jedna z mála krajín nemá otvorený trh s učebnicami. Vo výchovno-vzdelávacom procese je možné používať len učebnice so schvaľovacou doložkou, ktoré zároveň financované štátom, alebo učebnice s odporúčacou doložkou, ktoré však štát nemá povinnosť, ale len možnosť financovať a pokiaľ majú školy o takéto učebnice záujem, musia si ich vo väčšine prípadov zakúpiť z vlastných finančných prostriedkov. Takéto obmedzenie priamy vplyv na udržiavanie konkurenčného prostredia pri tvorbe a vydávaní učebníc a v konečnom dôsledku spôsobuje utlmenie všetkých progresívnych vzdelávacích metód. To sa následne prirodzene odráža na kvalite vzdelania žiakov.
Nosnou myšlienkou a primárnym cieľom zmeny koncepcie vo vydávaní, obstarávaní a používaní učebníc v školách je úplne otvoriť trh s učebnicami. Prvým krokom k dosiahnutiu tohto cieľa je predkladaný návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Návrh zákona ruší delenie učebníc na učebnice so schvaľovacou doložkou a odporúčacou doložkou a školám sa poskytuje možnosť, aby sa samy rozhodli, ktoré učebnice budú vo výchovno-vzdelávacom procese využívať. Školy si budú môcť vybrať zo všetkých kníh, ktorým bola Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, prípadne Ministerstvom zdravotníctva, udelená odporúčacia doložka. Predkladaný návrh zákona zároveň za cieľ zabezpečiť, aby školy pri svojom výbere učebníc neboli ovplyvňované zdrojom ich financovania, nakoľko sa finančné prostriedky určené na zakúpenie učebníc stanú súčasťou normatívneho príspevku na žiaka.
V rámci trojročného prechodného obdobia sa školám zvýši objem finančných prostriedkov, ktoré budú môcť použiť na zakúpenie nových učebníc a zároveň sa im umožní vyberať si zo širšej ponuky učebníc. Počas tohto prechodného obdobia bude potrebné sledovať správanie škôl pri obstarávaní nových učebníc a vyhodnocovať do akej miery aktívne využívajú túto možnosť.
Na základe záverov z vývoja tohto prechodného obdobia by ďalším krokom za účelom otvorenia trhu s učebnicami malo byť úplné zrušenie odporúčacích doložiek ministerstva. V dôsledku toho by sa školám umožnilo vyberať si a z prevádzkového normatívu financovať zakúpenie akýchkoľvek na trhu dostupných kníh, pokiaľ by ich obsah bol v súlade s princípmi a cieľmi školského zákona.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, medzinárodnými zmluvami a medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a právom Európskej únie.
Návrh zákona zakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet. Predkladaný návrh zákona pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, nebude mať negatívny sociálny vplyv a ani negatívny vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
2
B. Osobitná časť
K článku I (zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení)
K bodu 1 (§ 3 ods. 2 písm. c))
Návrh zákona ruší príspevok školám, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, na zakúpenie učebníc, učebných textov a pracovných zošitov podľa § 13 ods. 5 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky na zakúpenie učebníc sa stávajú súčasťou normatívneho príspevku podľa § 4 zákona č. 597/2003 Z. z. Normatívny príspevok na zakúpenie odporúčaných učebníc, odporúčaných učebných textov a odporúčaných pracovných zošitov bude tvoriť súčasť prevádzkového normatívu podľa § 4 ods. 6 zákona č. 597/2003 Z. z. Tým sa zakotví povinnosť ministerstva financovať nákup učebníc, učebných textov a pracovných zošitov v rovnakej miere pre každú školu, na rozdiel od súčasného stavu, kedy ministerstvo investuje len do učebníc pre tie školy, ktoré ich potrebujú najnutnejšie. Zároveň v súčasnosti ministerstvo nemá povinnosť prispievať na učebnice s odporúčacou doložkou, ale možnosť poskytovať na zakúpenie týchto učebníc len príspevok podľa § 7 ods. 18. Tento systém sa navrhuje zmeniť novelizáciou ustanovenia § 13 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
Vzhľadom na vyššie uvedené sa osobitne rozpočtujú len finančné prostriedky na vydávanie tých učebníc, učebných textov a pracovných zošitov, ktoré vydávané na základe Plánu zabezpečenia učebníc, zostaveného ministerstvom. Podrobnosti o tvorbe a vydávaní týchto učebníc, učebných textov a pracovných zošitov bude obsahovať nová Smernica ministerstva, ktorá nahradí v súčasnosti platnú smernicu č. 10/2011, ktorou sa upravuje postup Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a priamo riadených organizácií pri výbere a schvaľovaní učebníc. Podľa navrhovaného znenia § 3 ods. 2 písm. c) sa osobitne rozpočtujú aj finančné prostriedky na tvorbu a vydávanie metodických pomôcok.
K bodu 2 (§ 4 ods. 6)
Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť, aby všetky učebnice s odporúčacou doložkou boli financované zo štátneho rozpočtu. Prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa je začlenenie nákladov na učebnice do normatívneho príspevku na žiaka, konkrétne do prevádzkového normatívu. Výška prevádzkového normatívu teda bude po novom závisieť aj od výšky nákladov na zakúpenie učebníc.
Vzhľadom na navrhovanú zmenu vo financovaní učebníc bude potrebné novelizovať aj nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov. V nariadení bude potrebné do prevádzkového normatívu zahrnúť aj položku predstavujúcu náklady na odporúčané učebnice, odporúčane učebné texty a odporúčané pracovné zošity.
K bodu 3 (§ 7 ods. 18)
V súlade s cieľom návrhu zákona sa vykonáva legislatívna úprava ustanovenia.
3
K čl. II (zákon o výchove a vzdelávaní)
K bodu 1 (§ 13)
Návrhom novelizácie ustanovenia § 13 zákona o výchove a vzdelávaní sa komplexne mení koncepcia tvorby, vydávania a odporúčania učebníc, učebných textov a pracovných zošitov, ktoré sa majú používať vo výchovno-vzdelávacom procese. V súčasnosti sa knihy tvoria a vydávajú v súlade s Plánom zabezpečenia učebníc Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Tieto učebnice potom získavajú schvaľovaciu doložku a obstaranie týchto učebníc pre školy je v plnej miere hradené zo štátneho rozpočtu. Iné publikácie je možné opatriť tzv. odporúčacou doložkou a rovnako je ich možné používať v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, avšak školám nevzniká právny nárok na úhradu nákladov na ich kúpu. Vo väčšine prípadov môže ísť pri tom o učebnice minimálne rovnakej kvality, resp. vhodnejšie vzhľadom na špecifické podmienky tej-ktorej školy.
Navrhuje sa preto odstrániť dvojkoľajnosť schvaľovacej a odporúčacej doložky. I keď ministerstvo bude mať naďalej kompetenciu obstarať vydávanie nových učebníc podľa svojho zámeru obsiahnutého v Pláne zabezpečenia učebníc, po novom budú týmto učebniciam na rovnakú úroveň postavené aj iné učebnice.
Na to, aby bolo možné akúkoľvek učebnicu používať v škole, bude jej musieť byť udelená odporúčacia doložka, a to na základe procesu odborného posúdenia.
Následne si školy budú môcť samy spomedzi učebníc s odporúčacou doložkou vybrať tie, ktoré si zakúpia. Finančné prostriedky na zakúpenie týchto učebníc budú mať školy k dispozícii v rámci prevádzkového normatívu, pričom školy ich budú môcť neobmedzene použiť aj na učebnice, ktoré neboli vydané na základe Plánu zabezpečenia učebníc.
Tento systém sa bude týkať iba tých škôl, ktoré realizujú výchovno-vzdelávací proces podľa štátneho vzdelávacieho programu. Školy, ktoré na základe úspešného experimentálneho overovania postupujú podľa alternatívneho vzdelávacieho programu, si budú učebnice, učebné texty a pracovné zošity vyberať autonómne, podľa vlastného uváženia a nebudú mať povinnosť používať iba tie, ktoré ministerstvo školstva odporučilo.
V dôsledku zmeny koncepcie učebníc bude potrebné vydať aj novú smernicu ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktorá nahradí v súčasnosti platnú smernicu č. 10/2011. Veľká časť obsahu smernice totiž bola začlenená priamo do textu zákona. Nová smernica by mala opisovať len postup pri tvorbe a výbere novej učebnice na základe Plánu zabezpečenia učebníc. Podrobnosti ohľadom odborného posudzovania učebníc a vydávania odporúčacej doložky už nebude potrebné v smernici upravovať.
K bodu 2 (§ 161h)
Bezprostredne po nadobudnutí účinnosti návrhu zákona budú na trhu dostupné len učebnice, učebné texty a pracovné zošity, ktorým bola udelená schvaľovacia alebo odporúčacia doložka podľa predchádzajúcich právnych predpisov. Preto sa upresňuje, že normatívny príspevok poskytnutý školám za účelom zabezpečenia učebníc, budú školy môcť použiť aj na tieto učebnice, a teda zo štátneho rozpočtu sa budú financovať aj učebnice, ktoré v súčasnosti opatrené odporúčacou doložkou, nielen tie, ktoré budú odporúčané postupom podľa § 13 v budúcnosti.
4
K čl. III (zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve)
K bodu 1 (§ 5 ods. 2 písm. i))
Účelom návrhu zákona je dosiahnuť, aby bola školám zverená kompetencia rozhodovať o tom, ktoré z odporúčaných učebníc, učebných textov a pracovných zošitov budú používať vo výchovno-vzdelávacom procese. V súvislosti s tým sa riaditeľovi školy ukladá zodpovednosť zabezpečiť, aby boli riadne a včas dodané do školy, ktorú riadi, vhodné učebnice v požadovanom množstve.
K čl. IV
Vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje nadobudnutie účinnosti predmetného návrhu zákona na 1. septembra 2017.