NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z .....................2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 81/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z. a zákona č. 188/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 ods. 2 písmeno c) znie:
„c) na vydávanie učebníc, učebných textov a pracovných zošitov,20a) podľa plánu zabezpečenia učebníc zostaveného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a na tvorbu a vydávanie metodických pomôcok,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
20a) § 13 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. .../2017 Z. z.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20b sa vypúšťa.
2.V § 4 ods. 6 sa za slovami „vyučovacieho jazyka“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a vkladajú sa slová „nákladov na zakúpenie odporúčaných učebníc, odporúčaných učebných textov a odporúčaných pracovných zošitov20a) a“.
3.V § 7 sa vypúšťa odsek 18.
Doterajší odsek 19 sa označuje ako odsek 18.
Čl. II
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 327/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 216/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 13 vrátane nadpisu znie:
㤠13
Učebnice, učebné texty a pracovné zošity
(1) Na vzdelávanie na školách podľa tohto zákona, ktoré postupujú vo výchovno-vzdelávacom procese podľa štátneho vzdelávacieho programu, sa používajú:
a)učebnice, učebné texty a pracovné zošity14a) vydané na základe plánu zabezpečenia učebníc zostaveného ministerstvom školstva, ak obsahujú odporúčaciu doložku podľa odseku 11,
b)iné učebnice, učebné texty a pracovné zošity, ak obsahujú odporúčaciu doložku podľa odseku 11.
(2) Na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo náboženská výchova podľa tohto zákona možno používať učebnice, učebné texty a pracovné zošity schválené štátom uznanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou.
(3) V súlade s právom detí a žiakov patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na vzdelanie v ich materinskom jazyku ustanoveným v § 12 ods. 3 sa v učebniciach, ako aj v učebných textoch a pracovných zošitoch vydávaných v jazyku národnostnej menšiny uvádzajú geografické názvy nasledovným spôsobom:
a)geografické názvy, ktoré vžité a zaužívané v jazyku národnostnej menšiny, sa uvádzajú dvojjazyčne, a to najprv v jazyku príslušnej národnostnej menšiny a následne v zátvorke alebo za lomkou v štátnom jazyku, a to spôsobom, ktorý bol používaný v učebniciach schválených v rokoch 2002 až 2006,
b)kartografické diela sa uvádzajú v štátnom jazyku,
c)na konci učebnice sa uvedie súhrnný prehľad geografických názvov vo forme slovníka v jazyku národnostnej menšiny a v štátnom jazyku.
(4) Predkladateľ, ktorým je vydavateľstvo, je povinný požiadať ministerstvo školstva o vydanie odporúčacej doložky na učebnicu, učebný text alebo pracovný zošit podľa odseku 1 písm. a).
(5) Predkladateľ, ktorým je vydavateľstvo, môže požiadať ministerstvo školstva o vydanie odporúčacej doložky na učebnicu, učebný text alebo pracovný zošit podľa odseku 1 písm. b).
(6) K žiadosti o vydanie odporúčacej doložky predkladateľ podľa odseku 4 a 5 priloží hotovú učebnicu a minimálne dva recenzné posudky recenzentov zapísaných do zoznamu odborníkov na posúdenie kvality učebníc a jej súladu so štátnym vzdelávacím programom, ktorý zostavuje ministerstvo školstva na základe návrhov Štátneho pedagogického ústavu a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.
(7) Náklady na recenzné posudky učebnice, učebného textu alebo pracovného zošita podľa odseku 1 písm. a) znáša ministerstvo školstva.
(8) Náklady na recenzné posudky učebnice, učebného textu alebo pracovného zošita podľa odseku 1 písm. b) znáša predkladateľ.
(9) Po podaní žiadosti o vydanie odporúčacej doložky ministerstvo školstva:
a)požiada Štátny pedagogický ústav alebo Štátny inštitút odborného vzdelávania podľa obsahového zamerania učebnice, učebného textu alebo pracovného zošita, o vypracovanie odborného posudku pre vydanie odporúčacej doložky do 21 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti ministerstva školstva,
b)na základe kladného odborného posudku vydá odporúčaciu doložku.
(10) Ak Štátny pedagogický ústav alebo Štátny inštitút odborného vzdelávania neodporučí ministerstvu školstva vydať odporúčaciu doložku, ministerstvo školstva túto skutočnosť písomne oznámi predkladateľovi. Predkladateľ právo do 15 dní odo dňa písomného oznámenia ministerstva školstva požiadať ministerstvo školstva o preskúmanie odborného posudku. Ministerstvo školstva je povinné dať vypracovať ďalšie recenzné posudky recenzentov z registra recenzentov.
(11) Odporúčacou doložkou ministerstvo školstva potvrdzuje súlad učebnice, učebného textu alebo pracovného zošita s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona a so štátnym vzdelávacím programom, pri plnení ktorého sa majú používať. Odporúčaciu doložku učebniciam, učebným textom a pracovným zošitom pre odborné predmety v zdravotníckych odboroch vzdelávania udeľuje ministerstvo zdravotníctva, ktoré ich zoznam zverejňuje na svojej internetovej stránke. Zoznam učebníc, učebných textov a pracovných zošitov, ktorým bola udelená odporúčacia doložka, zverejňuje ministerstvo školstva vo vestníku a na svojom webovom sídle.
(12) Súčasťou odporúčacej doložky podľa odseku 11 je aj určenie lehoty platnosti odporúčacej doložky. Opätovné odborné posúdenie učebníc, učebných textov a pracovných zošitov podľa odseku 1 písm. a) zabezpečí ministerstvo školstva alebo ministerstvo zdravotníctva jeden rok pred uplynutím určenej lehoty. Ministerstvo školstva alebo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na základe odborného posúdenia vydá novú odporúčaciu doložku alebo zabezpečí vydanie novej učebnice. Predkladateľ podľa odseku 5 môže požiadať o opätovné odborné posúdenie učebníc, učebných textov a pracovných zošitov podľa odseku 1 písm. b) najneskôr jeden rok pred uplynutím určenej lehoty. Pri opätovnom odbornom posúdení sa postupuje primerane podľa odsekov 5 až 11.
(13) Finančné prostriedky na zakúpenie odporúčaných učebníc, odporúčaných učebných textov a odporúčaných pracovných zošitov vrátane ich prepisu do Braillovho písma alebo iných vhodných foriem prepisov poskytuje ministerstvo školstva školám, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, v rámci normatívneho príspevku na kalendárny rok podľa osobitného predpisu.
(14) Školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, si z finančných prostriedkov poskytnutých podľa ods. 13 na základe vlastného výberu a v potrebnom množstve zakúpia odporúčané učebnice, odporúčané učebné texty a odporúčané pracovné zošity alebo požiadajú ministerstvo školstva o ich dodanie a uhradia za ne ministerstvu školstva príslušnú sumu.
(15) Základné školy a stredné školy zapožičiavajú žiakom učebnice, učebné texty a pracovné zošity pre povinné vyučovacie predmety bezplatne.
(16) V školách v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy podľa § 109 schvaľuje učebnice, učebné texty a učebné pomôcky pre odborné predmety príslušný ústredný orgán štátnej správy a udeľuje odporúčaciu doložku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
14a) § 4 zákona č. 597/2003 Z. z.“.
2.Za § 161g sa vkladá § 161h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠161g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2019“
Finančné prostriedky podľa § 13 ods. 13 môžu školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, použiť aj na zakúpenie učebníc, učebných textov a pracovných zošitov, ktorým bola udelená schvaľovacia alebo odporúčacia doložka pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.“.
Čl. III
Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č, 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 42/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 5 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) výber a zabezpečenie odporúčaných učebníc, odporúčaných učebných textov a odporúčaných pracovných zošitov15a) pre školu, ktorú riadi.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
15a) § 13 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. .../2017 Z. z.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňa 1. septembra 2019.