1
D ô v o d o v á s p r á v a
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Cieľom navrhovanej úpravy je legislatívne zjednodušiť podmienky prihlásenia do evidencie jednotlivo dovezené vozidlo z tretieho štátu, nakoľko v súčasnosti platné podmienky značne obmedzujú možnosti evidencie týchto jednotlivo dovezených vozidiel. Úpravou podmienok dôjde podľa predkladateľov návrhu k liberalizácii prostredia a k rozšíreniu možnosti dovozu vozidiel z tretieho štátu. Návrh zmeny zákona je inšpirovaný obdobou právnou úpravou platnou v Českej republike, ktorá ponúka širšie možnosti na evidenciu jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu.
Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy; nemá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, naopak dochádza k zmierneniu regulačného zaťaženia. Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na zamestnanosť, nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti a ani vplyv na životné prostredie. Prípadný mierny negatívny vplyv na životné prostredie v súčasnosti nie je možné kvantifikovať, nakoľko je nie známe ako sa týmto zmení počet registrovaných motorových vozidiel v Slovenskej republike. Zároveň predložený návrh zákona nemá negatívny sociálny vplyv, ani vplyv na hospodárenie obyvateľstva.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
2
B.Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa zmena rozsahu technických požiadaviek, ktoré musí spĺňať jednotlivo dovezené vozidlo na účely schválenia. Osobitne určené podmienky pre nové jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré musí na účely schválenia spĺňať technické požiadavky, ako ustanovené na typové schválenie alebo typové schválenie ES vozidla príslušnej kategórie. Navrhuje sa rozdielna úprava pre ojazdené jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré na účely schválenia musí spĺňať technické požiadavky použiteľné pre danú kategóriu vozidla v dobe výroby vozidla v Slovenskej republike, zároveň odo dňa jeho prvej evidencie v inom štáte neuplynula ku dňu prepustenia vozidla do voľného obehu doba dlhšia ako 8 rokov pre vozidlá kategórií L, M, N, O, T a C alebo 5 rokov pre vozidlá ostatných kategórií a pre vozidlá kategórie M1, M2 alebo N1 je uložená povinnosť spĺňať emisné limity vo výfukových plynoch aspoň podľa emisnej normy EURO 2.
K bodu 2
Z dôvodu zjednodušenia možnosti prihlásenia do evidencie jednotlivo dovezeného vozidla, ktoré iným štátom udelené výnimky z technických požiadaviek pre osvetlenie a signalizáciu vozidiel, ak ide o zmenu farby svetla, sa navrhuje vypustenie dotknutého písmena.
K bodu 3
Navrhovaná zmena umožňuje štátnemu dopravnému úradu za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, životné prostredie alebo bezpečnosť cestujúcich, na základe odôvodnenej žiadosti povoliť výnimku týkajúcu sa aj osvetlenia a signalizácie vozidiel, ak ide o zmenu farby svetla.
K Čl. II
S ohľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje účinnosť zákona na 1. september 2017.
3
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Negatívne
Žiadne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu
regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky:
Návrh zákona nezakladá zvýšené nároky na výdavkovú časť štátneho rozpočtu, rozpočet verejnej správy; nemá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, naopak dochádza k zmierneniu regulačného zaťaženia. Nemá vplyv na zamestnanosť, nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti a ani vplyv na životné prostredie. Zároveň predložený návrh zákona nemá negatívny sociálny vplyv, ani vplyv na hospodárenie obyvateľstva.
A.4. Alternatívne riešenia:
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov:
Bezpredmetné
4
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a) nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b) nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c) nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.