NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
NÁVRH
Z á k o n
z ........................,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2005 Z. z., zákona č. 310/2005 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 73/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 356/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 16b odseky 9 a 10 znejú:
„(9) Nové jednotlivo dovezené vozidlo musí na účely schválenia spĺňať technické požiadavky, ako ustanovené na typové schválenie alebo typové schválenie ES vozidla príslušnej kategórie.
Ojazdené jednotlivo dovezené vozidlo na účely schválenia
a)musí spĺňať technické požiadavky, ktoré boli použiteľné pre danú kategóriu vozidla v Slovenskej republike v dobe výroby vozidla,
b)odo dňa jeho prvej evidencie v inom štáte neuplynula ku dňu prepustenia vozidla do voľného obehu doba dlhšia ako
1.8 rokov ak ide o vozidlo kategórie L, M, N, O, T, a C,
2.5 rokov ak ide o vozidlá ostatných kategórii, a
c)ak sa jedná o vozidlo kategórie M1, M2 alebo N1, musí spĺňať emisné limity vo výfukových plynoch aspoň podľa normy EURO 2.
(10) Štátny dopravný úrad môže pre konkrétne vozidlo na základe odôvodnenej žiadosti udeliť výnimku, len ak vozidlo spĺňa alternatívne požiadavky; oslobodenie od dodržania ustanovených technických požiadaviek možno pripustiť iba z opodstatnených dôvodov súvisiacich s bezpečnosťou premávky na pozemných komunikáciách, ochranou životného prostredia a bezpečnosťou cestujúcich. Na alternatívne požiadavky sa primerane vzťahuje ustanovenie § 14 ods. 12.“.
2.V § 16c odseku 2 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e), f), g), h) a i) sa označujú ako písmená d), e), f), g) a h).
3.V § 111 odseku 1 sa vypúšťajú slová „okrem osvetlenia a signalizácie vozidiel v prípade, ak ide o zmenu farby svetla“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2017.