1
D ô v o d o v á s p r á v a
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Predloženým návrhom sa navrhuje zrušiť obmedzenie na používanie virtuálnej registračnej pokladnice, ktoré je v súčasnosti stanovené vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice na najviac 3 000 pokladničných dokladov vyhotovených v jednom kalendárnom mesiaci. Zároveň sa výslovne ustanovuje aby aj tie podnikateľské subjekty, ktorým bolo v minulosti ukončené používanie virtuálnej registračnej pokladnice z titulu prekročenia počtu vydaných pokladničných dokladov mohli opäť používať virtuálnu pokladnicu bez akéhokoľvek obmedzenia s tým, že si opätovne podajú žiadosť na začatie jej používania.
Návrh zákona najmä jednorazový negatívny vplyv rozpočet verejnej správy z dôvodu potreby rozšírenia existujúcej hardvérovej infraštruktúry virtuálnej registračnej pokladnice, a to v odhadovanej výške sumy 3 100.000,- EUR. Návrh zákona pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, nakoľko dochádza k zmierneniu regulačného zaťaženia. Návrh zákona nemá žiadne sociálne vplyvy, nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti a ani vplyv na životné prostredie.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a inými právnymi predpismi, medzinárodným zmluvami a dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v súlade s právom Európskej únie.
2
B.Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Legislatívno-technická úprava ustanovenia, ktorá vzniká z dôvodu zrušenia obmedzenia používania virtuálnej registračnej pokladnice.
K bodu 2
Zrušuje sa obmedzenie používania virtuálnej registračnej pokladnice, aby všetky podnikateľské subjekty mohli používať virtuálnu registračnú pokladnicu bez akéhokoľvek obmedzenia.
K bodu 3 a 4
Legislatívno-technická úprava a vypustenie ustanovení, ktoré vzniká z dôvodu zrušenia obmedzenia používania virtuálnej registračnej pokladnice.
K bodu 5
Nadväzne na zrušenie obmedzenia používania virtuálnej registračnej pokladnice sa navrhuje, aby podnikatelia, ktorým v minulosti bolo ukončené jej používanie, mohli opätovne začať používať takúto pokladnicu s tým, že si opätovne podajú žiadosť na jej začatie používania.
K bodu 6
Nadväzne na zrušenie obmedzenia používania virtuálnej registračnej pokladnice sa zrušuje vyhláška, ktorá ustanovovala počet pokladničných dokladov na účely virtuálnej pokladnice (3 000 pokladničných dokladov vyhotovených za mesiac).
K Čl. II
S ohľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje účinnosť zákona na 1. september 2017.
3
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Negatívne
Žiadne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu
regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky:
Návrh zákona najmä jednorazový negatívny vplyv rozpočet verejnej správy z dôvodu potreby rozšírenia hardvérovej infraštruktúry virtuálnej registračnej pokladnice, a to v odhadovanej výške sumy 3 100.000,- EUR. Návrh zákona pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, nakoľko dochádza k zmierneniu regulačného zaťaženia. Návrh zákona nemá žiadne sociálne vplyvy, nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti a ani vplyv na životné prostredie.
A.4. Alternatívne riešenia:
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov:
Bezpredmetné
4
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a) nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b) nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c) nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4, 5 a 6.