NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
NÁVRH
Z á k o n
z ........................,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 494/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 361/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z. a zákona č. 130/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 písm. zg) sa slová „§ 4a ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 4a ods. 2“.
2.V § 4a sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
3.V § 8 ods. 2 a § 9 ods. 1 sa slová „§ 4a ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 4a ods. 2“.
4.V § 15a sa vypúšťa odsek 4.
5.Za § 18cb sa vkladá § 18cc, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18cc
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2017
Ak finančné riaditeľstvo ukončilo používanie virtuálnej registračnej pokladnice podľa § 15a ods. 4 zákona účinného do 31. augusta 2017, podnikateľ môže začať opätovne používať virtuálnu registračnú pokladnicu, pričom je povinný postupovať podľa § 7a ods. 1.“.
6.Za § 19 sa dopĺňa § 20, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠20
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2017.