Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár, Petra Krištúfková a Zuzana Šebová.
Podľa zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rodine“) môže súd maloleté dieťa zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti (45 ods. 1) aj do pestúnskej starostlivosti 48 ods. 1 a 2) osobe alebo aj iba jednému z manželov (so súhlasom druhého manžela alebo aj bez jeho súhlasu, ak manželia nežijú v domácnosti, ak druhý manžel nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu alebo ak je zadováženie súhlasu spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou) 46 ods. 1 a 2, resp. § 48 ods. 3), ak táto osoba spĺňa podmienky stanovené zákonom. V uvedených podmienkach však nie je stanovená povinnosť súdu skúmať, či osoba, ktorej súd zverí maloleté dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti, spáchala úmyselný trestný čin.
Absencia tejto taxatívnej povinnosti pre súd v zákone o rodine za následok, že v nejednom prípade súd zveril maloleté dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti osobe, ktorá v minulosti spáchala nejeden úmyselný trestný čin. Tieto osoby v mnohých prípadoch zverené maloleté dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti alebo v pestúnskej starostlivosti sexuálne zneužívali.
Z uvedeného dôvodu sa v návrhu zákona sprísňujú podmienky pre osobu, ktorej môže byť súdom zverené maloleté dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti o podmienku, aby táto osoba nespáchala úmyselný trestný čin. Taktiež sa taxatívne stanovuje povinnosť súdu preskúmať osobu, ktorej súd zverí maloleté dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti, či nespáchala úmyselný trestný čin a vyžiadal si k tejto osobe odpis z registra trestov.
Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy, nemá vplyv na životné prostredie, a nemá ani vplyv na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa sprísniť podmienky pre osobu, ktorej môže byť súdom zverené maloleté dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti o podmienku, aby táto osoba nespáchala úmyselný trestný čin. Taktiež sa taxatívne stanovuje povinnosť súdu preskúmať osobu, ktorej súd zverí maloleté dieťa do náhradnej osobnej, či nespáchala úmyselný trestný čin a vyžiadal si k tejto osobe odpis z registra trestov.
K bodu 2
Navrhuje sa sprísniť podmienky pre osobu, ktorej môže byť súdom zverené maloleté dieťa do pestúnskej starostlivosti o podmienku, aby táto osoba nespáchala úmyselný trestný čin. Taktiež sa taxatívne stanovuje povinnosť súdu preskúmať osobu, ktorej súd zverí maloleté dieťa do pestúnskej starostlivosti, či nespáchala úmyselný trestný čin a vyžiadal si k tejto osobe odpis z registra trestov.
K bodu 3
Navrhuje sa doplniť prechodné ustanovenie, ktorým by sa stanovilo, že konania o náhradnej osobnej starostlivosti alebo o pestúnskej starostlivosti, o ktorých súd nerozhodne do 31. júla 2017, sa dokončia podľa novej právnej úpravy, ktorá je viac v záujme maloletých detí zverených do náhradnej osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti ako súčasná právna úprava.
K čl. II
Navrhuje sa stanoviť účinnosť zákona od 1. augusta 2017.