DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár, Peter Štarchoň, Adriana Pčolinská, Milan Krajniak, Peter Pčolinský.
Cieľom predkladaného návrhu zákona je upraviť odvolávanie členov disciplinárnych komisií verejných vysokých škôl a fakúlt verejných vysokých škôl, ako aj rozširuje možnosti vysokých škôl udeľovať absolventom magisterského študijného programu ďalšie akademické tituly.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi, v súlade s právom Európskej únie.
Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.
B.Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1:
Navrhuje sa ustanoviť, že rektor členov disciplinárnej komisie verejnej vysokej školy nielen vymenúva, ale aj odvoláva po predchádzajúcom schválení akademickým senátom verejnej vysokej školy. Navrhovaná úprava odstraňuje možné interpretačné a aplikačné problémy platnej a účinnej právnej úpravy, keď jednoznačne ustanovuje, že predchádzajúce schválenie je potrebné aj na odvolanie členov disciplinárnej komisie.
K bodu 2:
Navrhuje sa ustanoviť, že dekan členov disciplinárnej komisie fakulty verejnej vysokej školy nielen vymenúva, ale aj odvoláva po predchádzajúcom schválení akademickým senátom fakulty. Navrhovaná úprava odstraňuje možné interpretačné a aplikačné problémy platnej a účinnej právnej úpravy, keď jednoznačne ustanovuje, že predchádzajúce schválenie je potrebné aj na odvolanie členov disciplinárnej komisie.
K bodu 3:
Navrhuje sa upraviť možnosť vysokých škôl absolventom magisterského študijného programu v študijnom odbore právo udeľovať akademický titul „Master of Laws“ (v skratke „LL.M.“), absolventom magisterského študijného programu v študijných odboroch ekonómie a manažmentu udeľovať akademický titul „Master of Business Administration“ (v skratke „MBA“), a absolventom magisterského študijného programu v študijnom odbore verejné zdravotníctvo udeľovať akademický titul „Master of Public Health“ (v skratke „MPH“), a to v prípade, že absolvujú študijný program v inom ako štátnom jazyku, v takých prípadoch by zároveň platilo, že absolvent je zároveň oprávnený používať aj ekvivalent tohto titulu v slovenskom jazyku titul „magister“ (v skratke „Mgr.“).
Ide o tituly, ktoré v niektorých študijných odboroch zahraničnými ekvivalentmi slovenských titulov magister (slovo master je anglickým ekvivalentom slova magister), no pritom v zahraničí nepomerne viac rešpektované, a aj študenti, resp., absolventi slovenských vysokých škôl, majú záujem o ich získanie. Preto je v záujme posilnenia konkurencieschopnosti slovenských vysokých škôl, ale aj v záujme vytvorenia takého vzdelávacieho prostredia, ktoré bude motivovať schopných mladých ľudí absolvovať štúdium na Slovensku (čím sa zníži riziko, že po skončení štúdia zostanú pracovať, a teda vytvárať hodnoty, v zahraničí), v zákone upraviť možnosť získať tieto tituly po úspešnom absolvovaní magisterských študijných programov v relevantných študijných odboroch aj na Slovensku.
K bodu 4:
V prechodných ustanoveniach sa upravuje postup v konaniach pri vymenúvaní a odvolaní predsedu disciplinárnej komisie verejnej vysokej školy a v konaní o vymenúvaní a odvolaní predsedu a členov disciplinárnej komisie fakulty podľa zákona účinného do 31. augusta 2017. Zároveň sa v návrhu zákona stanovuje postup pri udeľovaní akademických titulov absolvenom magisterského štúdijného programu, ktorí ukončili štúdium do 31. augusta 2017.
K čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladanéno návrhu zákona 1. septembra 2017.