NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh zákona
z ................. 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 282/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 496/2009 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 199/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 333/2010 Z. z., zákona č. 6/2011 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 57/2012 Z. z., zákona č. 455/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z. a zákona č. 422/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 13 odsek 2 znie:
(2) Členov disciplinárnej komisie verejnej vysokej školy a jej predsedu vymenúva a odvoláva z členov jej akademickej obce rektor po predchádzajúcom súhlase akademického senátu verejnej vysokej školy. Polovicu členov tejto komisie tvoria študenti.“.
2.§ 31 odsek 2 znie:
„(2) Členov disciplinárnej komisie fakulty a jej predsedu vymenúva a odvoláva z radov členov jej akademickej obce dekan po predchádzajúcom súhlase akademického senátu fakulty. Polovicu členov tejto komisie tvoria študenti.“.
3.§ 53 odsek 8 znie:
„(8) Študijné programy druhého stupňa alebo študijné programy podľa odseku 3, okrem študijných programov podľa odsekov 6 a 7, magisterské študijné programy. Absolventom štúdia podľa magisterského študijného programu (ďalej len „magisterské štúdium") sa udeľuje akademický titul „magister" (v skratke „Mgr."). Absolventom
umeleckých magisterských študijných programov 51 ods. 7) sa udeľuje akademický titul „magister umenia" (v skratke „Mgr. art."). Absolventom magisterského študijného programu v študijnom odbore právo, ak sa študijný program 51 ods. 4 písm. p)) uskutočňuje výlučne v inom ako štátnom jazyku, sa udeľuje akademický titul „Master of Laws“ (v skratke „LL.M.“), v takom prípade je absolvent magisterského študijného programu v študijnom odbore právo zároveň oprávnený používať aj ekvivalent tohto titulu v slovenskom jazyku, titul „magister“ (v skratke „Mgr.“), čo sa uvedie aj vo vysokoškolskom diplome. Absolventom magisterského študijného programu v študijných odboroch ekonómie a manažmentu sa môže udeľovať akademický titul „Master of Business Administration“ (v skratke „MBA“), ak sa študijný program 51 ods. 4 písm. p)) uskutočňuje výlučne v inom ako štátnom jazyku, v takom prípade je absolvent magisterského študijného programu v študijných odboroch ekonómie a manažmentu zároveň oprávnený používať aj ekvivalent tohto titulu v slovenskom jazyku, titul „magister“ (v skratke „Mgr.“), čo sa uvedie aj vo vysokoškolskom diplome. Absolventom magisterského študijného programu v študijnom odbore verejné zdravotníctvo sa môže udeľovať akademický titul „Master of Public Health“ (v skratke „MPH“), ak sa študijný program 51 ods. 4 písm. p)) uskutočňuje výlučne v inom ako štátnom jazyku, v takom prípade je absolvent magisterského študijného programu v študijnom odbore verejné zdravotníctvo zároveň oprávnený používať aj ekvivalent tohto titulu v slovenskom jazyku, titul „magister“ (v skratke „Mgr.“), čo sa uvedie aj vo vysokoškolskom diplome.“.
4.Za § 113 ag sa vkladá nový § 113 ah, ktorý znie:
§ 113 ag
Prechodné ustanovenie k právnym úpravám účinným od 1. septembra 2017
(1) V konaniach o vymenúvaní a odvolaní predsedu a členov disciplinárnej komisie verejnej vysokej školy začatých podľa § 13 ods. 2 do 31. augusta 2017 sa postupuje podľa zákona účinného do 31. augusta 2017.
(2) V konaniach o vymenúvaní a odvolaní predsedu a členov disciplinárnej komisie fakulty začatých podľa § 31 ods. 2 do 31. augusta 2017 sa postupuje podľa zákona účinného do 31. augusta 2017.
(3) Pri udeľovaní akademických titulov absolventom magisterského študijného programu 51 ods. 8), ktorí ukončili štúdium do 31. augusta 2017 sa postupuje podľa zákona platného do 31. augusta 2017.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2017.