DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Účelom predloženia návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) je
-umožniť, aby žiacka školská rada mohla pôsobiť aj na plnoorganizovanej základnej škole,
-spresnenie zániku členstva v orgánoch školskej samosprávy a
-doplnenie kompetencie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo veci čestných názvov škôl a školských zariadení; súčasné znenie zákona č. 596/2003 Z. z. totiž upravuje na dvoch miestach používanie čestného názvu, no neupravuje, akým spôsobom ho škola alebo školské zariadenie môže nadobudnúť.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi, v súlade s právom Európskej únie a v súlade s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti ani na služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona bol podľa § 33 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovaný s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK:
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie
x
3. Sociálne vplyvy
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu
x
6. Vplyvy na služby pre občana
x
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
A.5. Stanovisko gestorov
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu vyhlášky s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky ...
2.Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu zákona:
a)nie je upravená v práve Európskej únie,
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6. doložky zlučiteľnosti.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodom 1 a 2
Legislatívno-technické úpravy súvisiace so zmenou právnych predpisov v oblasti finančnej kontroly.
K bodu 3
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) sa ustanovuje kompetencia udeľovať a odnímať čestné názvy školám a školským zariadeniam. Udelenie čestného názvu je morálnym ocenením práce kolektívu zamestnancov školy a školského zariadenia. Vo vnútornom predpise ministerstva sa ustanovia podrobnosti o podmienkach podávania návrhov na udelenie čestného názvu, o ich vyhodnocovaní, o pravidlách používania čestných názvov, o odňatí čestného názvu.
K bodu 4
Spresňuje sa znenie vzhľadom na bod 3. Zároveň sa upravuje rámec pre obsah čestného názvu s tým, že v zmysle § 21 ods. 12 sa to vzťahuje primerane aj na školské zariadenia.
K bodu 5
Spresňuje dôvod skončenia členstva v orgánoch školskej samosprávy. V praxi nastávajú prípady, keď škola alebo školské zariadenie skončí s členom rady pracovný pomer (alebo iný pracovnoprávny vzťah) neplatne a pred opätovným nástupom zamestnanca na základe doplňujúcej voľby je do rady školy zvolený nový zástupca pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov. Členmi rady školy tak obaja, čo odporuje zákonom alebo zriaďovateľom určenému počtu zástupcov pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov. Cieľom úpravy je ustanoviť, že členstvo pôvodného zástupcu zástupca pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov zaniká aj neplatným skončením pomeru, resp. iného pracovnoprávneho vzťahu, teda napríklad uplynutím výpovednej doby na základe neplatnej výpovede.
K bodu 6
S cieľom posilnenia demokratického občianstva a rozvíjania princípu participácie na veciach verejných sa upravuje, ako možnosť, v plnoorganizovaných základných školách ustanovenie žiackej rady. Kreovaním, koordináciou činnosti a administráciou aktivít žiackej rady základnej školy bude poverený výchovný poradca.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona rovnako ako vládny návrh novely zákona č. 597/2003 Z. z., ktorý je v súčasnosti v legislatívnom procese a jeho súčasťou je aj zmena zákona č. 596/2003 Z. z.