NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
_______________________________________________________________________
Návrh
Zákon
z … 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. .../2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 11 ods. 2 písm. e) sa slová „následnú finančnú kontrolu“ nahrádzajú slovami „finančnú kontrolu na mieste“ a poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:
32) Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
2.V § 14 ods. 6 písm. j) sa slová „následnú finančnú kontrolu na úseku dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a následnú finančnú kontrolu50)“ nahrádzajú slovami „kontrolu na úseku dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov 27) a finančnú kontrolu na mieste32)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50 sa vypúšťa.
3.V § 14 sa odsek 6 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o) udeľuje a odníma školám a školským zariadeniam čestné názvy.“.
4.V § 21 ods. 1 piatej vete sa slová „bol škole udelený“ nahrádzajú slovami „ministerstvo udelilo škole“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „čestný názov tvorí meno a priezvisko významnej osobnosti, ktorá priamy vzťah ku škole, alebo pomenovanie významnej historickej udalosti.“.
5.V § 25 ods. 12 písmeno d) znie:
„d) skončením pracovnoprávneho vzťahu so školou alebo školským zariadením, ak ide o zástupcu pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia; to platí, aj ak skončenie pracovnoprávneho vzťahu bolo rozhodnutím súdu vyhlásené za neplatné,“.
6.§ 26 vrátane nadpisu znie:
§ 26
Žiacka školská rada
(1)Žiacka školská rada (ďalej len „žiacka rada“) reprezentuje žiakov a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. Žiacku radu možno ustanoviť v
a)strednej škole a
b)základnej škole so všetkými ročníkmi.
(2)Žiacka rada je ustanovená v
c)strednej škole, ak počet členov určený v odseku 3 písm. a) zvolí v tajnom hlasovaní nadpolovičná väčšina žiakov strednej školy; o voľbách vyhotovia žiaci zápisnicu, ktorú predložia riaditeľovi školy,
d)základnej škole, ak počet členov určený v odseku 3 písm. b) zvolí v tajnom hlasovaní nadpolovičná väčšina žiakov piateho deviateho ročníka základnej školy; o voľbách vyhotoví výchovný poradca zápisnicu, ktorú predloží riaditeľovi školy.
(3)Žiacka rada má v
a)strednej škole 5 11 členov a tvoria ju žiaci, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov žiakov zúčastnených na voľbách,
b)základnej škole 5 9 členov a tvoria ju žiaci piateho deviateho ročníka, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov žiakov zúčastnených na voľbách; funkčné obdobie žiackej rady v základnej škole je do konca školského roku, v ktorom sa uskutočnili voľby.
(4)Žiacka rada
a)sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
b)sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,
c)zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy a predkladá im svoje stanoviská a návrhy.
(5)Žiacka rada v strednej škole okrem pôsobností podľa odseku 4
a)zastupuje žiakov aj navonok,
b)volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy.
(6)Žiacka rada je schopná sa uznášať, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie žiackej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej rady. Na platné uznesenie žiackej rady v strednej škole vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej rady.
(7)Náklady na činnosť žiackej rady sa po dohode s riaditeľom školy uhrádzajú z rozpočtu školy.
(8)Podrobnosti o zložení žiackej rady, o spôsobe jej ustanovenia vrátane výmeny jej členov a o spôsobe rokovania určí štatút žiackej rady; ak ide o žiacku radu v strednej škole, štatút žiackej rady určí aj podrobnosti o voľbe zástupcu žiakov do rady školy.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2017.