DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Cieľom predloženého návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) je riešiť situácie vyplývajúce z aplikácie príslušných ustanovení školského zákona v praxi, ktoré sa týkajú poskytovania výchovy a vzdelávania vo viacerých učebných odboroch v jednom odbornom učilišti, termínov overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania uchádzača o štúdium na strednej škole, ak podanú žiadosť o prijatie na viaceré stredné školy, ktoré toto overenie vyžadujú, a prehodnotenia účelnosti vedenia niektorých údajov o deťoch, žiakoch a ich zákonných zástupcoch.
Vzhľadom na súčasnú úpravu v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je možné tento cieľ dosiahnuť inak ako zmenou zákona.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi, v súlade s právom Európskej únie a v súlade s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti ani na služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona bol podľa § 33 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovaný s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK:
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie
x
3. Sociálne vplyvy
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu
x
6. Vplyvy na služby pre občana
x
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
A.5. Stanovisko gestorov
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu vyhlášky s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky .......................
2.Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu zákona:
a)nie je upravená v práve Európskej únie,
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6. doložky zlučiteľnosti.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Uchádzač si podľa § 63 ods. 1 zákona právo podať dve prihlášky na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. V praxi sa vyskytujú situácie, že dve školy organizujú prijímacie skúšky v rovnaký deň, čo znemožňuje uchádzačovi zúčastniť sa prijímacích skúšok na dve školy. Preto sa navrhuje určiť mechanizmus prijímania uchádzačov na štúdium stredných škôl, u ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania tak, aby sa termíny prijímacích skúšok určených školami navzájom neprekrývali.
K bodu 2
Zavádza sa možnosť spájať v jednej triede odborného učilišťa žiakov rôznych učebných odborov, vzhľadom na to, že podľa súčasného právneho stavu by sa v prípade poklesu počtu žiakov v triede odborného učilišťa pod ustanovený počet mala trieda zrušiť. Uvedené ustanovenie reaguje na potrebu úpravy predmetného problému vyplývajúceho z aplikačnej praxe.
K bodu 3
Rozhodnutia týkajúce sa výchovy a starostlivosti, údaje o porušení práv podľa § 144 ods. 1 písm. k) a rozhodnutia týkajúce sa ohrozenia výchovy a vzdelávania alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku sú z hľadiska IT neštruktúrované dokumenty, ktoré musia školy skenovať a posielať do Rezortného informačného systému ministerstva školstva ako binárne súbory, čo predstavuje pre školy značné technické problémy. V praxi disponuje škola, ktorej dieťaťa alebo žiaka sa uvedené údaje týkajú, týmito dokumentmi v listinnej podobe.
V centrálnom registri z hľadiska jeho účelu nie je potrebné viesť ani údaje o adrese sídla alebo miesta podnikania zákonného zástupcu alebo jeho zamestnávateľa.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona vzhľadom na začiatok školského roka 2017/2018, ktorý zohľadňuje dĺžku legisvakačnej lehoty a štandardnú dĺžku legislatívneho procesu.