NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
_______________________________________________________________________
Návrh
Zákon
z … 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.462/2008 Z. z., zákona č.37/2009 Z. z., zákona č.184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č.390/2011 Z. z., zákona č.324/2012 Z. z., zákona č.125/2013 Z. z., zákona č.464/2013 Z. z., zákona č.307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z. zákona č.377/2014 Z. z., zákona č.61/2015 Z. z., 188/2015 Z. z., zákona č.440/2015 Z. z., zákona č.125/2016 Z. z., zákona 216/2016 Z. z., zákona č.56/2017 Z. z. a zákona č. .../2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 66 odsek 5 znie:
„(5) Ak je na prijatie uchádzača potrebné overiť špeciálne schopnosti, zručnosti alebo nadanie, orgán miestnej štátnej správy v školstve určí po dohode s riaditeľmi stredných škôl v jeho územnej pôsobnosti na toto overenie termíny v čase od 25. marca do 15. apríla tak, aby sa termíny overenia na jednotlivých stredných školách nezhodovali.“.
2.§ 100 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) V odborných učilištiach možno zriadiť spoločnú triedu pre niekoľko učebných odborov.“.
3.V § 157 ods. 3 písm. a) sa vypúšťa dvadsiaty dvadsiaty druhý bod a v písmene b) sa vypúšťa tretí bod.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2017.