1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy v eurách
(cash = ESA2010)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2017
2018
2019
2020
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na Sociálnu poisťovňu
0
0
0
0
- vplyv na útvary sociálneho zabezpečenia
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
50 172 578
47 443 184
44 805 532
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na Sociálnu poisťovňu
0
50 172 578
47 443 184
44 805 532
- vplyv na ostatné útvary sociálneho zabezpečenia*
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
50 172 578
47 443 184
44 805 532
z toho vplyv na Sociálnu poisťovňu
0
50 172 578
47 443 184
44 805 532
financovanie zabezpečené v rozpočte Sociálnej poisťovne
0
50 172 578
47 443 184
44 805 532
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
*Z dôvodu nízkeho počtu dotknutých osôb v ostatných útvaroch sociálneho zabezpečenia, v prípade ktorých sa počet dotknutých osôb odhaduje na úrovni cca 10 osôb, neboli tieto výdavky v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy kvantifikované, nakoľko ich celkový finančný vplyv na verejné financie je zanedbateľný.
2
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Zvýšené výdavky na výplatu starobných dôchodkov dotknutej skupiny poberateľov budú finančne kryté v rámci návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2018 a rozpočtový výhľad na roky 2019 a 2020.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
Návrh nového výpočtu sumy starobného dôchodku, ktorá bola určená podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 pre určený okruh poberateľov.
2.2.1. Popis návrhu:
Predmetom vládneho návrhu zákona je ustanovenie podmienok nového výpočtu sumy starobného dôchodku, ktorá bola určená podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 pre určený okruh poberateľov. Ide o osoby, ktoré dosahovali v období pred dovŕšením dôchodkového veku nadpriemerné príjmy a ktorých suma starobného dôchodku by bola vyššia, ak by bola vypočítaná podľa zákona o sociálnom poistení k 1. januáru 2004 na základe rovnakých zásluh, ktoré získali v dôchodkovom systéme.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
x zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Výdavky súvisiace s implementáciou navrhovaných zmien budú finančne kryté v rámci správneho fondu Sociálnej poisťovne.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2017
2018
2019
2020
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
2.2.4.1 Kvantifikácia príjmov
Predmetný vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov nemá vplyv na príjmy Sociálnej poisťovne (nezvyšuje ich, ale ani ich neznižuje).
3
Tabuľka č. 3
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2017
2018
2019
2020
poznámka
Daňové príjmy (100)
0
0
0
0
Nedaňové príjmy (200)
0
0
0
0
Granty a transfery (300)
0
0
0
0
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
0
0
0
0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
0
0
0
0
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
2.2.4.2 Kvantifikácia výdavkov
Pri kvantifikácií vládneho návrhu zákona, ktorým ustanovené nové podmienky výpočtu starobného dôchodku, ktorého suma bola určená podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, sa ako základný parameter na určenie vybraného okruhu poberateľov použila hodnota upraveného priemerného mesačného zárobku. To znamená, že nové podmienky určenia výpočtu starobného dôchodku sa budú týkať len poberateľov starobného dôchodku, ktorých starobný dôchodok bol priznaný pred 1. októbrom 1988 z priemerného mesačného zárobku upraveného podľa predpisov účinných do 30. septembra 1988 v sume najmenej 2 333 Sk a poberateľov starobného dôchodku, ktorých starobný dôchodok bol priznaný v roku:
a)1988 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 3 667 Sk,
b)1989 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 3 667 Sk,
c)1990 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 3 675 Sk,
d)1991 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 3 689 Sk,
e)1992 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 2 900 Sk,
f)1993 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 2 934 Sk,
g)1994 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 3 134 Sk,
h)1995 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 3 334 Sk,
i)1996 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 3 667 Sk,
j)1997 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 3 767 Sk,
k)1998 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 3 867 Sk,
4
l)1999 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 3 967 Sk,
m) 2000 z priemerného mesačného zárobku podľa § 293k ods. 3 a 4 v sume najmenej 4 067 Sk,
n)2001 z priemerného mesačného zárobku podľa § 293k ods. 3 a 4 v sume najmenej 4 167 Sk,
o)2002 z priemerného mesačného zárobku podľa § 293k ods. 3 a 4 v sume najmenej 4 267 Sk,
p)2003 z priemerného mesačného zárobku podľa § 293k ods. 3 a 4 v sume najmenej 4 337 Sk.
Počet dotknutých osôb, ktorých starobné dôchodky boli priznané podľa predpisov účinných pred 1. októbrom 1988 sa v roku 2018 odhaduje na úrovni cca 12 900, v roku 2019 na úrovni cca 10 500 a v roku 2020 na úrovni cca 8 400. Výdavky na starobné dôchodky, ktoré boli priznané podľa predpisov účinných pred 1. októbrom 1988 sa predpokladajú vo výške cca 3 615 tis. eura v roku 2018, cca 2 960 tis. eura v roku 2019 a cca 2 363 tis. eura v roku 2020.
Počet dotknutých osôb, ktorých starobné dôchodky boli priznané podľa predpisov účinných v období od 1. októbra 1988 do 31. decembra 2003 sa v roku 2018 odhaduje na úrovni cca 88 400, v roku 2019 na úrovni cca 83 500 a v roku 2020 na úrovni cca 78 500. Výdavky na starobné dôchodky, ktoré boli priznané v období od 1. októbra 1988 do 31. decembra 2003 sa predpokladajú vo výške cca 46 557 tis. eura v roku 2018, cca 44 483 tis. eura v roku 2019 a cca 42 442 tis. eura v roku 2020.
Celkové výdavky Sociálnej poisťovne sa predpokladajú vplyvom určenia nového výpočtu starobného dôchodku u vybraného okruhu poberateľov v porovnaní so súčasným právnym stavom vyššie v roku 2018 o 50 173 tis. eura, v roku 2019 o 47 443 tis. eura a v roku 2020 o 44 805 tis. eura. Pri kvantifikácií výdavkov sme uvažovali s postupným prirodzeným úbytkom dotknutých osôb podľa posledných úmrtnostných tabuliek zverejnených Štatistickým úradom SR v roku 2016. Celkové výdavky návrhu zákona v dlhodobom horizonte popisuje Graf 1.
Graf 1:
5
Tabuľka č. 4
Vplyv na rozpočet verejnej správy (cash= ESA2010)
Výdavky Sociálnej poisťovne (v eurách)
2017
2018
2019
2020
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
50 172 578
47 443 184
44 805 532
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0
Tovary a služby (630)
0
0
0
0
Bežné transfery (640)
0
50 172 578
47 443 184
44 805 532
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)
0
0
0
0
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642)
0
50 172 578
47 443 184
44 805 532
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)
0
0
0
0
Kapitálové transfery (720)
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
50 172 578
47 443 184
44 805 532
6
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2017
2018
2019
2020
poznámka
Počet zamestnancov celkom
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0