1
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Vládny návrh zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
* Materiál nelegislatívnej povahy
Σ Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
* Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: 29.1.2017Ukončenie: 11.2.2017
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
17.2.2017
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
19.4.2017
2. Definícia problému
Predmetom vládneho návrhu zákona je ustanovenie podmienok nového výpočtu sumy starobného dôchodku, ktorá bola určená podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 pre určený okruh poberateľov.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom navrhovanej právnej úpravy je dosiahnuť taký stav, aby miera náhrady starobného dôchodku v roku priznania poberateľov, ktorých suma dôchodku bola určená podľa predpisov účinných pred 1. 1. 2004 bola približne rovnaká, ako miera náhrady starobného dôchodku, ktorá by im bola určená na základe rovnakých zásluh získaných v dôchodkovom systéme, ak by bola vypočítaná podľa zákona o sociálnom poistení k 1. januáru 2004.
4. Dotknuté subjekty
Poberatelia starobného dôchodku, ktorých suma starobného dôchodku bola určená z priemerného mesačného zárobku upraveného podľa predpisov účinných do 30. 9. 1988 v sume najmenej 2 333 Sk a poberatelia starobného dôchodku, ktorých suma starobného dôchodku bola určená v roku: a) 1988 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 3 667 Sk,b) 1989 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 3 667 Sk, c) 1990 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 3 675 Sk, d) 1991 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 3 689 Sk, e) 1992 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 2 900 Sk, f) 1993 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 2 934 Sk, g) 1994 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 3 134 Sk, h) 1995 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 3 334 Sk, i) 1996 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej
2
3 667 Sk, j) 1997 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 3 767 Sk, k) 1998 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 3 867 Sk, l) 1999 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 3 967 Sk, m) 2000 z priemerného mesačného zárobku podľa § 293k ods. 3 a 4 v sume najmenej 4 067 Sk, n) 2001 z priemerného mesačného zárobku podľa § 293k ods. 3 a 4 v sume najmenej 4 167 Sk, o) 2002 z priemerného mesačného zárobku podľa § 293k ods. 3 a 4 v sume najmenej 4 267 Sk, p) 2003 z priemerného mesačného zárobku podľa § 293k ods. 3 a 4 v sume najmenej 4 337 Sk. Sociálna poisťovňa a útvary sociálneho zabezpečenia silových rezortov.
5. Alternatívne riešenia
Pri zachovaní súčasne účinného právneho stavu by sa suma starobného dôchodku vyplácala v nezmenenej výške. Predmetom vládneho návrhu zákona je ustanovenie podmienok nového výpočtu sumy starobného dôchodku, ktorá bola určená podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 pre určený okruh poberateľov, čo bude mať pozitívny vplyv na dotknutú skupinu osôb. Nezvažovali sa iné alternatívne riešenia.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? * Áno Σ Nie
7. Transpozícia práva EÚ
8. Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
* Pozitívne
* Žiadne
Σ Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Σ Áno
* Nie
* Čiastočne
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
* Pozitívne
* Žiadne
* Negatívne
Sociálne vplyvy
Σ Pozitívne
* Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
10. Poznámky
Vplyvy na rozpočet verejnej správy celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny z dôvodu, že sa očakávajú vyššie výdavky na dotknuté starobné dôchodky priznané podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisom a na vybrané starobné dôchodky priznané podľa zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečí v znení neskorších predpisov. Sociálne vplyvy pozitívny vplyv na výšku
3
nominálnych hodnôt starobných dôchodkov u dotknutého okruhu poberateľov starobného dôchodku.
11. Kontakt na spracovateľa
Mgr. Miroslav Danček, email: miroslav.dancek@employment.gov.sktel.: 02/20461930
12. Zdroje
Sociálna poisťovňa, útvary sociálneho zabezpečenia silových rezortovMakroekonomická prognóza IFP z 19. septembra 2016http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=11215
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadrila nesúhlasné stanovisko s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie na základe pripomienky uvedenej nižšie.
Pripomienka Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK:
Negatívny vplyv predloženého návrhu na rozpočet verejnej správy, resp. výdavkovú časť Sociálnej poisťovne predkladateľ kvantifikuje v sume 50,2 mil. eur v roku 2018, 47,4 mil. eur v roku 2019 a 44,8 mil. eur v roku 2020, pričom v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy sa v tabuľke č. 1 tieto vplyvy uvádzajú ako rozpočtovo zabezpečené. V časti 2.1.1. sa uvádza, že zvýšené výdavky na výplatu starobných dôchodkov dotknutej skupiny poberateľov budú finančne kryté v rámci návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2018 a rozpočtového výhľadu na roky 2019 a 2020. Z predloženého návrhu vyplýva výrazný negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý nie je súčasťou schváleného rozpočtu verejnej správy na roky 2017 2019, pričom komisia pripomína, že Ministerstvo financií SR je v súčasnosti v etape prípravných prác na návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 2020. Komisia pre posudzovanie vybraných vplyvov neuviedla žiadne odporúčanie ako uvedenú pripomienku zapracovať.
Vyjadrenie predkladateľa:
K pripomienke Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov: Nazdávame sa, že v súčasnej fáze prípravných prác na návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 2020 (čo je uvedené aj v stanovisku Komisie), nie je možné uvedenú pripomienku zapracovať. Rovnako v tejto fáze nevidíme inú možnosť zapracovania vplyvov na rozpočet verejnej správy ako je uvedená v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy. Máme za to, že zapracovanie finančných dopadov je aj v súlade so stanoviskom Sociálnej poisťovne: „V súvislosti s návrhom na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy si dovoľujeme upozorniť, že Sociálna poisťovňa si zohľadní zvýšené výdavky na výplatu starobných dôchodkov dotknutej skupiny poberateľov v ďalšej etape tvorby návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2018 a rozpočtového výhľadu na roky 2019 a 2020.“