1
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1 (§ 65a)
V záujme právnej istoty a zvýšenia úrovne zrozumiteľnosti textu právnej úpravy sa dopĺňa ustanovenie o určovaní dôchodkového veku od 1. januára 2017 tak, aby bolo jednoznačné. Spresnenie vychádza zo zásady, že poistenci narodení v tom istom kalendárnom roku majú rovnaký dôchodkový vek.
K bodu 2
§ 293ds
Suma starobného dôchodku sa novo určí len poistencom, ktorým bola suma starobného dôchodku určená podľa zákona o sociálnom zabezpečení, ktorý bol účinný do 31. decembra 2003 a u ktorých možno na základe ich nárokov v dôchodkovom zabezpečení, získaných podľa právnej úpravy účinnej do tohto dňa predpokladať (dĺžka obdobia dôchodkového poistenia a zárobky, ktoré rozhodujúce na určenie ich priemerného mesačného zárobku na určenie sumy starobného dôchodku), že suma ich starobného dôchodku by bola ku dňu priznania vyššia, ak by bola určená podľa zákona o sociálnom poistení účinného od 1. januára 2004. Na uvedené účely v tomto ustanovení definované selektívne kritériá (parametre), podľa ktorých sa ustanoví, ktorým poistencom (dôchodcom) sa znovu určí suma ich starobného dôchodku. Rozhodujúcim parametrom je suma ich priemerného mesačného zárobku (ďalej len „PMZ“), z ktorého bola vypočítaná pri priznaní suma ich starobného dôchodku v jednotlivých kalendárnych rokoch v období od 1. októbra 1988 do 31. decembra 2003. Suma tohto PMZ je na každý kalendárny rok uvedeného obdobia ustanovená osobitne a rastúci trend, pretože je potrebné zohľadniť rast miezd v hospodárstve Slovenskej republiky.
Suma starobného dôchodku sa určí opätovne podľa zákona o sociálnom zabezpečení ale z inak (výhodnejšie) určeného PMZ. Nové určenie PMZ spočíva vo zvýšení miery zohľadnenia zárobkov, z ktorých sa vypočíta starobný dôchodok. Zvýšená miera zohľadnenia zárobkov je ustanovená tak, aby miera náhrady príjmu poistenca starobným dôchodkom v roku jeho priznania bola približne rovnaká ako miera náhrady príjmu tohto poistenca starobným dôchodkom, ak by jeho suma bola určená podľa zákona o sociálnom poistení k 1. januáru 2004. To znamená, že poistencovi sa v roku priznania jeho dôchodku vypočítala miera náhrady príjmu novopriznaným dôchodkom, ktorá sa následne porovnala s mierou náhrady príjmu novopriznaným dôchodkom, ktorú by tento poistenec získal, ak by sa jeho suma dôchodku vypočítala k 1. januára 2004 pri rovnakej úrovni zárobkov a rovnako dlhom období dôchodkového poistenia. Nakoľko v čase nie je možné porovnávať nominálne sumy dôchodkov, bola ako porovnávacie kritérium zvolená práve miera náhrady príjmu starobným dôchodkom. Z uvedeného dôvodu je potrebné ustanoviť na každý kalendárny rok diferencovane pevne ustanovenú sumu neupraveného (skutočného) PMZ, ktorá sa na určenie sumy starobného dôchodku zohľadňuje v plnom rozsahu bez obmedzenia. Rovnako je na každý kalendárny rok diferencovane percentuálne ustanovené, aká časť sumy neupraveného PMZ, ktorá prevyšuje uvedenú pevne ustanovenú sumu, sa tiež zohľadní na určenie sumy
2
starobného dôchodku. Diferencované ustanovenie uvedených veličín (parametrov) na každý kalendárny rok obdobia od 1. októbra 1988 do 31. decembra 2003 je determinované predovšetkým dynamickým vývojom miezd v hospodárstve Slovenskej republiky a valorizáciami dôchodkových dávok.
Parametre rozhodujúce na nové určenie sumy starobného dôchodku ustanovené diferencovane podľa toho, z ktorej pracovnej kategórie bol starobný dôchodok vymeraný, pretože starobný dôchodok vymeraný z I. pracovnej kategórie, ktorého základná výmera je 60 % PMZ alebo z II. pracovnej kategórie, ktorého základná výmera je 55 % PMZ, bol pri rovnakých nárokoch získaných v dôchodkovom zabezpečení (doba zamestnania, zárobky) vyšší ako starobný dôchodok vymeraný z III. pracovnej kategórie, ktorého základná výmera je 50 % PMZ.
Suma starobného dôchodku sa novo určí, aj keď bola určená podľa zákona o sociálnom zabezpečení a nárok na jeho výplatu vznikol po 31. decembri 2017.
Na obmedzenie sumy starobného dôchodku najvyššou výmerou podľa zákona o sociálnom zabezpečení sa pri určení novej sumy starobného dôchodku nebude prihliadať, pretože je jedným z faktorov, ktoré spôsobujú rozdiel v sume starobného dôchodku určenej podľa zákona o sociálnom zabezpečení v porovnaní s jeho sumou určenou podľa zákona o sociálnom poistení a cieľom predkladaného návrhu je práve eliminovať alebo aspoň minimalizovať tieto rozdiely.
Suma starobného dôchodku poistenca, ktorý bol nepretržite zamestnaný od splnenia podmienok nároku na tento dôchodok podľa zákona o sociálnom zabezpečení do 31. decembra 2003, sa podľa návrhu nebude prepočítavať. V súlade s § 261 ods. 1 zákona o sociálnom poistení sa suma tohto starobného dôchodku vypočítala podľa zákona o sociálnom poistení aj podľa zákona o sociálnom zabezpečení a starobný dôchodok sa vypláca v sume, ktorá je vyššia. Z uvedeného logicky vyplýva, že poberatelia tohto starobného dôchodku nemôžu byť znevýhodnení rozdielnym spôsobom výpočtu dôchodkov podľa uvedených zákonov a cieľ, ktorý sleduje navrhovaná právna úprava bol naplnený pri priznaní ich starobného dôchodku.
Suma starobného dôchodku poistenca, ktorý nebol nepretržite zamestnaný od splnenia podmienok nároku na tento dôchodok podľa zákona o sociálnom zabezpečení do 31. decembra 2003, a starobný dôchodok sa prizná alebo priznal po 31. decembri 2003, sa za predpokladu splnenia ustanovených podmienok prepočíta podľa návrhu. Na uvedený účel sa tento dôchodok považuje za priznaný v roku 2003. Rovnako sa bude posudzovať nárok na prepočítanie sumy starobného dôchodku, na ktorý vznikol nárok podľa § 259 ods. 2 zákona o sociálnom poistení najskôr od 1. januára 2005, pretože poistenec nemal trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, hoci vecné podmienky nároku na tento dôchodok splnil pred 1. januárom 2004.
§ 293dt
Suma starobného dôchodku, ktorá bola určená podľa predpisov účinných pred 1. októbrom 1988, z upraveného PMZ najmenej v sume 2333 Sk sa zvýši o pevnú sumu 25,50 eura. Táto suma je ekvivalentom predpokladanej priemernej sumy zvýšenia starobných dôchodkov, ktorých suma bola určená podľa zákona o sociálnom zabezpečení. Suma PMZ upraveného podľa predpisov účinných pred 1. októbrom 1988 (2333 SK), ktorá je
3
selektívnym kritériom na zvýšenie starobného dôchodku, zodpovedá približne rovnakej úrovni príjmu, ktorá sa zohľadňuje na určenie okruhu dotknutých osôb v rokoch 1988 1991. Obdobie rokov 1988 1991 je najbližšie k príjmovým pomerom pred rokom 1988 a práve z tohto dôvodu sa pri určovaní výberového kritéria a pevnej sumy zvýšenia vychádza z tohto obdobia. Zvýšenie starobných dôchodkov priznaných podľa predpisov účinných pred 1. októbrom 1988 sa vykoná pevnou sumou, pretože Sociálna poisťovňa nemá k dispozícii informácie potrebné na výpočet týchto starobných dôchodkov evidované v digitálnom tvare tak, aby boli spracovateľné informačnými technológiami.
§ 293du
Ustanovuje sa lehota, v ktorej Sociálna poisťovňa rozhodne o novej sume starobného dôchodku vyplácaného k 31. decembru 2017. Uvedený čas potrebuje Sociálna poisťovňa na výpočet novej sumy starobného dôchodku pre cca 110 tisíc dôchodcov, vrátane vyhotovenia rozhodnutí, v ktorých musí byť suma tohto dôchodku príslušným spôsobom odôvodnená.
K Čl. II
Účinnosť právnej úpravy dôchodkového veku v 1. bode sa navrhuje od 31. decembra 2017, aby sa vzťahovala aj na poistenca, ktorý dovŕši referenčný vek v roku 2017.
S cieľom vytvoriť dostatočnú legisvakačnú lehotu potrebnú na technicko-organizačnú prípravu Sociálnej poisťovne na vykonanie zákona sa účinnosť právnej úpravy nového určenia sumy starobného dôchodku starodôchodcom v 2. bode navrhuje od 1. januára 2018.
Bratislava 19. apríla 2017
Robert Fico, v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Ján Richter, v. r.
minister práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky