DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá do legislatívneho procesu skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA).
Hlavným účelom návrhu zákona je vytvorenie právneho rámca, na základe ktorého bude rad mládežníckych aktivít vrátane mládežníckych organizácií spolufinancovaný ďalším novým finančným zdrojom, a to odvodom z prevádzkovania hazardných hier.
Jednou z najambicióznejších úloh Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v tomto volebnom období je príprava návrhu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý v 10-ročnom výhľade pokryje dlhodobé zámery a ciele SR v oblasti výchovy a vzdelávania. V rámci prebiehajúcich príprav Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, tzv. Učiace sa Slovensko, panuje všeobecná zhoda okrem iného aj na tom, že systém vzdelávania by mal byť taký, aby:
-súčasťou učenia sa každého jednotlivca bolo aj formovanie systému hodnôt a postojov, ktoré vychádzajú z princípov demokratického spoločenského poriadku a základných práv a slobôd,
-formálne vzdelávanie bolo významnou, nie však jedinou podporovanou formou zmysluplného učenia sa, lebo človek sa učí aj prostredníctvom neformálneho vzdelávania a neformálnym učením sa.
Nedostatky spojené s príliš formálnym vzdelávaním a slabou výchovou k hodnotám napomáha odstraňovať najmä práca s mládežou a rozvoj rôznych mládežníckych aktivít, ako aj činnosť mládežníckych organizácií, ktoré s mladými ľuďmi otvárajú spoločenské a hodnotové témy, vzdelávajú ich a učia ich zručnostiam, ktoré dnes v škole nedokážu nadobudnúť. Takéto aktivity vypĺňajú dôležitú medzeru v štátnom vzdelávaní.
Napriek tomu je ich financovanie značne podhodnotené. Na hodnotové vzdelávanie a prácu s mládežou bolo v roku 2014 vyčlenených v rámci podpory mládežníckych organizácií len 1,6 mil. z 187,4 mil. €, čo predstavuje 0,86% z objemu peňazí na podporu aktivít mimo vyučovania. Do času, kým bude systém vzdelávania schopný adekvátneho poskytnutia služieb zastrešovaných napríklad aj mládežníckymi organizáciami, je zvýšenie podpory pre prácu s mládežou nevyhnutné. Takéto zvýšenie podpory je možné formou odvodu z niektorých vybraných hazardných hier podobne, ako tomu je pri podpore športu formou odvodu z prevádzkovania lotérií.
Návrh zákona pozitívne sociálne vplyvy, ale nemá vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, rozpočet verejnej správy a ani na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Navrhovaným ustanovením sa rozširujú zdroje financovania práce s mládežou. Novým zdrojom financovania práce s mládežou budú jednak prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov a jednak prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkovaných prostredníctvom telekomunikačných zariadení a prevádzkovania videohier.
Navrhované viazanie financií štátneho rozpočtu vo výške odvodu z vybraných hazardných hier je upravené rovnakým spôsobom, akým sa časť financií štátneho rozpočtu vo výške odvodu z lotériových hier účelovo viaže na podporu športu podľa § 77 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. Novo navrhnuté prostriedky štátneho rozpočtu na podporu práce s mládežou budú v roku 2018 predstavovať sumu len 25 % odvodu z vybraných hazardných hier. V roku 2019 to bude 50%, v roku 2020 zasa 75 % a až od roku 2021 to bude suma rovnajúca sa 100% odvodu z vybraných hazardných hier.
Postupne navýšenie financií pre prácu s mládežou je vhodné najmä z hľadiska tvorby štátneho rozpočtu. Použite navrhnutého postupného zvyšovania účelovo viazaných financií poskytne pri tvorbe štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok dostatočný priestor na financovanie služieb dovtedy hradených z predmetných odvodov.
K bodu 2
Zavádza sa prechodné ustanovenie, ktorého účelom je zaistiť, aby sa navrhované doplnenie zdrojov financovania práce s mládežou prvý krát uplatnilo až v rozpočtovom roku 2018.
Zároveň sa explicitne ustanovuje, že žiadosti o poskytnutie dotácie podané najneskôr 31. júla 2017 sa posúdia podľa úpravy platnej do 1. augusta 2017.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného návrhu zákona so zohľadnením potrebnej dĺžky legisvakančnej lehoty na 1. augusta 2017.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA)
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)je upravený v primárnom práve Európskej únie, a to v článku 165 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)bezpredmetné,
b)v danej oblasti nebol proti Slovenskej republike začatý postup Európskej komisie a ani konanie Súdneho dvora Európskej únie podľa článkov 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
c)bezpredmetné.
5. Predmet návrhu zákona:
- úplný.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Keďže novelou zákona, ktorou sa dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa len účelovo viažu príjmy štátneho rozpočtu na konkrétne výdavky, a to od 1. 1. 2018 postupne počas niekoľkých ďalších rokov, nedochádza k žiadnym negatívnym ani pozitívnym vplyvom na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti. Naopak, pozitívne sociálne vplyvy, ktoré súvisia s podporou mládeže, mládežníckych organizácií a voľnočasových aktivít, a teda aj s úsporou hospodárenia obyvateľstva doteraz financujúceho tieto aktivity, so zapojením sa väčšieho okruhu aj sociálne vylúčených osôb (mládeže a detí) a nepriamo aj s podporou zamestnanosti, t.j. okruhu ľudí, ktorí napomáhajú organizácii takýchto aktivít.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.