NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č.
131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 375/2013 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.V § 14 ods. 1 sa za písmeno a) vkladajú nové písmena b) a c), ktoré znejú:
„b) prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov
11a)
do štátneho rozpočtu v rozpočtovom roku, ktorý predchádza bežnému rozpočtovému roku; v roku 2018 25 % z tohto odvodu, v roku 2019 50 % z tohto odvodu a v roku 2020 75 % z tohto odvodu a od roku 2021 100 % z tohto odvodu,
c) prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkovaných prostredníctvom telekomunikačných zariadení a prevádzkovania videohier
11b)
do štátneho rozpočtu v rozpočtovom roku, ktorý predchádza bežnému rozpočtovému roku; v roku 2018 25 % z tohto odvodu, v roku 2019 50 % z tohto odvodu a v roku 2020 75 % z tohto odvodu a od roku 2021 100 % z tohto odvodu,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 11b znejú:
11a)
§ 7 zákona č. 171/2005 Z. z.
o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
11b)
§ 8 zákona č. 171/2005 Z. z.
o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie písmená b) až h) sa označujú ako písmená d) až j).
2.Za § 20a sa vkladá § 20b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 20b
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. augusta 2017
(1)Ustanovenia § 14 ods. 1 písm. b) a c) sa prvýkrát použijú na financovanie práce s mládežou v rozpočtovom roku 2018.
(2)Žiadosti podané do nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa posudzujú podľa doterajších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2017.