1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Cieľom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“), je zavedenie podmienky veku na udelenie prechodného pobytu na účel štúdia u žiakov stredných škôl, ktorí občanmi tretích krajín, a vypustenie možnosti získať prechodný pobyt na účel štúdia na jazykovej škole v Slovenskej republike, aby sa zabránilo zneužívaniu povolenia prechodného pobytu dospelými osobami aj na iné účely, ktoré súvisia napr. s nelegálnou prácou alebo s migráciou štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré predstavujú bezpečnostné riziko. V praxi zaznamenané mnohé prípady zneužívania tohto účelu udelenia prechodného pobytu na území Slovenskej republiky.
Predložený návrh zákona takéto zneužívanie odstraňuje.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi, v súlade s právom Európskej únie a v súlade s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti ani na služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona bol podľa § 33 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovaný s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
2
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Účelom navrhovanej právnej úpravy zavedenia podmienky veku na udelenie prechodného pobytu na účel štúdia u žiakov stredných škôl, ktorí občanmi tretích krajín, je zabrániť zneužitiu povolenia prechodného pobytu dospelými osobami aj na iné účely, ktoré súvisia napr. s nelegálnou prácou.
K bodu 2
Navrhuje sa vypustiť možnosť získať prechodný pobyt na účel štúdia na jazykovej škole v Slovenskej republike. Účelom navrhovanej právnej úpravy je zabrániť zneužitiu udelenia prechodného pobytu dospelými osobami aj na iné účely, ktoré súvisia napr. s migráciou štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré predstavujú bezpečnostné riziko, do schengenského priestoru a s nelegálnou prácou. V praxi zaznamenané množstvá prípadov zneužívania tohto účelu udelenia prechodného pobytu na území Slovenskej republiky. Uvedená zmena nezakazuje cudzincom s oprávneným pobytom študovať na jazykovej škole v Slovenskej republike, len samotné štúdium na jazykovej škole nebude dôvodom na udelenie prechodného pobytu.
K bodu 3
Z dôvodu zmeny podmienok na udelenie prechodného pobytu na účel štúdia u žiakov stredných škôl sa navrhuje doplniť prechodné ustanovenie.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, štandardnej dĺžky legislatívneho procesu a začiatku školského roka.
3
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK:
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
A.5. Stanovisko gestorov
4
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Eva SMOLÍKOVÁ, Jaroslav PAŠKA, Magdaléna KUCIAŇOVÁ a Tibor BERNAŤÁK
2.Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu zákona:
a)nie je upravená v práve Európskej únie,
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6. doložky zlučiteľnosti.