NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
NÁVRH
Zákon
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. .../2017 sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 24 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) je žiakom dennej formy štúdia strednej školy51) a je ku dňu podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu mladší ako 18 rokov; ak ide o žiaka nadstavbového štúdia,51a) kvalifikačného štúdia,51b) špecializačného štúdia51c) alebo vyššieho odborného štúdia52) ku dňu podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu mladší ako 20 rokov,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 51 až 52 znejú:
51) § 32 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z.
51a) § 46 zákona č. 245/2008 Z. z.
51b) § 47 ods. 3 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 61/2015 Z. z.
51c) § 47 ods. 3 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z.
52) § 47 ods. 3 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z.“.
2.V § 24 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
3.Za § 131d sa vkladá § 131e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠131e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2017
Podmienky prechodného pobytu na účel štúdia podľa § 24, ktorý bol udelený do 1. septembra 2017, sa posudzujú podľa predpisov účinných do 1. septembra 2017.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2017.