NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2017
o výbere zástupcov štátu do orgánov spoločností s majetkovou účasťou štátu, o ich odmeňovaní a zodpovednosti za škodu
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a)spôsob výberu zástupcov štátu do orgánov spoločností s majetkovou účasťou štátu,
b)spôsob odmeňovania zástupcov štátu v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu,
c)zodpovednosť zástupcov štátu v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu za škodu spôsobenú pri nakladaní s majetkom spoločnosti s majetkovou účasťou štátu.
(2) Tento zákon sa vzťahuje na právnické osoby, v ktorých štát alebo právnická osoba, ktorá je právnym nástupcom Fondu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „právny nástupca fondu“) podľa osobitného predpisu1) kvalifikovanú majetkovú účasť.
§ 2
Vymedzenie pojmov
1) § 2 ods. 2 a 3 zákona č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Na účely tohto zákona
a)zástupcom štátu sa rozumie
1.osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu spoločnosti s majetkovou účasťou štátu,
2.osoba, ktorá je členom dozornej rady spoločnosti s majetkovou účasťou štátu,
b)spoločnosťou s majetkovou účasťou štátu sa rozumie obchodná spoločnosť, v ktorej štát alebo právny nástupca fondu kvalifikovanú majetkovú účasť,
c)kvalifikovanou majetkovou účasťou sa rozumie majetková účasť štátu alebo právneho nástupcu fondu vo výške 100% základného imania spoločnosti,
d)odmenou sa rozumie finančná čiastka, ktorá patrí zástupcovi štátu za výkon jeho funkcie v spoločnosti s majetkovou účasťou štátu a nesúvisí s jeho pracovnoprávnym vzťahom k spoločnosti s majetkovou účasťou štátu.
DRUHÁ ČASŤ
VÝBER ZÁSTUPCOV ŠTÁTU
§ 3
Výberové konanie
(1) Ustanoveniu zástupcu štátu predchádza výberové konanie formou verejného vypočutia prihlásených kandidátov na túto funkciu (ďalej len „kandidát“).
(2) Verejné vypočutie kandidáta zabezpečuje subjekt, ktorý vykonáva vlastnícke práva v spoločnosti s majetkovou účasťou štátu (ďalej len „vykonávateľ vlastníckych práv“). Súčasťou verejného vypočutia je v prípade zástupcu štátu uvedeného v § 2 písm. a) prvého bodu prezentácia projektu riadenia a rozvoja spoločnosti s majetkovou účasťou štátu. Vykonávateľ vlastníckych práv je povinný vytvoriť podmienky pre účasť verejnosti na verejnom vypočutí vrátane vysielania naživo na jeho webovom sídle.
(3) Na účely výberového konania musí byť zriadená výberová komisia. Podrobnosti o postavení výberovej komisie, jej zložení a úlohách ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.
§ 4
Predpoklady na výkon funkcie zástupcu štátu
(1) Za zástupcu štátu možno ustanoviť fyzickú osobu, ktorá
a)je občanom Slovenskej republiky,
b)sa prihlásila za kandidáta na výzvu vykonávateľa vlastníckych práv,
c)má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonná,
d) vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa ekonomického smeru alebo právnického smeru alebo získané v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti spoločnosti s majetkovou účasťou štátu,
e) najmenej päť rokov praxe v riadiacej funkcii v prípade zástupcu štátu uvedeného v § 2 písm. a) prvého bodu,
f)má požadovanú odbornú spôsobilosť, ak je to potrebné podľa odseku 5,
g)ovláda cudzí jazyk na požadovanej úrovni, ak je to potrebné podľa odseku 5,
h)nie je členom politickej strany alebo politického hnutia najmenej dva roky pred zverejnením výzvy na prihlásenie kandidátov podľa odseku 1 a nevystupuje v ich mene ani nepôsobí v ich prospech.
(2) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, za trestný čin, pri ktorom výkon trestu odňatia slobody bol podmienečne odložený alebo za trestný čin v súvislosti s verejným obstarávaním; bezúhonnosť sa preukazuje doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace2).
(3) K prihláške kandidát prikladá v štátnom jazyku
a)fotokópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu3),
b)čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
c)výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
d)profesijný štruktúrovaný životopis,
e)motivačný list v štruktúre:
1.motivácia kandidáta o funkciu zástupcu štátu,
2.zhodnotenie doterajšej praxe kandidáta v riadiacej funkcii vo vzťahu k obsadzovanej funkcii zástupcu štátu,
f)čestné vyhlásenie o občianstve Slovenskej republiky,
g)čestné vyhlásenie o splnení podmienky praxe v riadiacej funkcii s uvedením osoby, u ktorej túto prax vykonával,
h)doklady preukazujúce požadovanú odbornú spôsobilosť podľa odseku 5,
i)doklady preukazujúce požadovanú úroveň cudzieho jazyka podľa odseku 5,
j)čestné vyhlásenie o skutočnostiach uvedených v odseku 1 písm. h),
k)projekt riadenia a rozvoja spoločnosti s majetkovou účasťou štátu v prípade zástupcu štátu uvedeného v § 2 písm. a) prvého bodu.
(4) Prílohou prihlášky je aj udelenie súhlasu kandidáta na spracovanie a zverejnenie jeho osobných údajov podľa osobitného predpisu4) na účely výberového konania.
(5) Podrobnosti o požadovanej úrovni odbornej spôsobilosti a o požadovanej úrovni znalosti cudzieho jazyka, ako aj o dokladoch požadovaných na preukázanie takejto úrovne, ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.
2) Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
§ 5
Priebeh výberového konania a vyhlásenie výsledkov
(1) Vykonávateľ vlastníckych práv zverejní najneskôr 60 dní pred uplynutím funkčného obdobia doterajšieho zástupcu štátu výzvu na prihlásenie kandidátov na svojom webovom sídle a najmenej v jednom denníku celoštátnej periodickej tlače. Výzvu na prihlásenie kandidátov zverejní na svojom webovom sídle aj spoločnosť s majetkovou účasťou štátu.
(2) Ak sa výkon funkcie zástupcu štátu skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, vykonávateľ vlastníckych práv zverejní do 10 dní od skončenia výkonu funkcie zástupcu štátu výzvu na prihlásenie kandidátov podľa odseku 1.
(3) Prihlášku podľa § 4 ods. 1 písm. b) (ďalej len „prihláška“) spolu s prílohami podľa § 4 ods. 3 až 5 (ďalej len „prílohy“) možno podať písomne alebo elektronickými prostriedkami. V prípade podania elektronickými prostriedkami je kandidát povinný doručiť prihlášku spolu s prílohami vykonávateľovi vlastníckych práv aj písomne, a to najneskôr v deň verejného vypočutia kandidáta, ktorý je uvedený v pozvánke podľa odseku 5.
(4) Prihlášku kandidáta a dokumenty uvedené v § 4 ods. 3 písm. d) a e) zverejní vykonávateľ vlastníckych práv na svojom webovom sídle počas celej doby trvania výberového konania. Rovnako postupuje aj spoločnosť s majetkovou účasťou štátu.
(5) Kandidáta, ktorý spĺňa podmienky podľa § 4 ods. 1 a 2 a ktorého prihláška obsahuje prílohy podľa § 4 ods. 3 5, pozve vykonávateľ vlastníckych práv na verejné vypočutie najmenej päť pracovných dní pred jeho začatím. V pozvánke na verejné vypočutie uvedie dátum, miesto a hodinu verejného vypočutia.
(6) Po verejnom vypočutí všetkých kandidátov zaujme vykonávateľ vlastníckych práv stanovisko a následne predloží v lehote najviac 90 dní od zverejnenia výzvy podľa § 4 ods. 1 alebo ods. 2 skompletizovaný návrh na ustanovenie5) zástupcu štátu spolu so svojím stanoviskom príslušnému orgánu spoločnosti s majetkovou účasťou štátu.
(7) Návrh na ustanovenie zástupcu štátu spolu so stanoviskom vykonávateľa vlastníckych práv verejne prístupné. Návrh na ustanovenie zástupcu štátu spolu so stanoviskom vykonávateľa vlastníckych práv zverejní vykonávateľ vlastníckych práv na svojom webovom sídle najneskôr do troch pracovných dní odo dňa verejného vypočutia. Rovnako postupuje aj spoločnosť s majetkovou účasťou štátu.
TRETIA ČASŤ
ODMEŇOVANIE ZÁSTUPCOV ŠTÁTU
§ 6
Zásady a spôsob odmeňovania
(1) Odmeňovanie zástupcu štátu musí byť v súlade so zákonom, zohľadňovať zásady hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti podľa osobitného predpisu6) a vychádzať zo skutočne a preukázateľne vynaložených nákladov spoločnosti s majetkovou účasťou štátu.
5) Napríklad § 187 ods. 1 písm. c) a d) Obchodného zákonníka v znení zákona č. 432/2004 Z. z.
6) § 2 písm. b), l) až n) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
(2) Zástupca štátu nárok na odmenu za výkon svojej funkcie v spoločnosti s majetkovou účasťou štátu za podmienok ustanovených týmto zákonom. Odmenu zástupcovi štátu schvaľuje príslušný orgán7) spoločnosti s majetkovou účasťou štátu.
(3) Odmena zástupcu štátu uvedeného v § 2 písm. a) prvom bode musí spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 1 a skladá sa z:
a)pevnej zložky,
b)zložky ekonomického významu,
c)variabilnej zložky.
(4) Odmena zástupcu štátu uvedeného v § 2 písm. a) druhom bode musí spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 1 a skladá sa z:
a)pevnej zložky,
b)zložky ekonomického významu.
(5) Časť odmeny uvedená v odseku 3 písm. a) a b) a v odseku 4 sa zástupcovi štátu vypláca mesačne a časť odmeny uvedená v odseku 3 písm. c) sa zástupcovi štátu vypláca ročne, a to k dátumu určenému príslušným orgánom spoločnosti s majetkovou účasťou štátu.
(6) Časť odmeny uvedená v odseku 3 písm. a) a odseku 4 písm. a) sa odvíja od priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok (ďalej len „priemerná mzda“).
§ 7
Vplyv kumulatívneho výkonu funkcií na odmenu
V prípade výkonu funkcie zástupcu štátu vo viacerých spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu vzniká zástupcovi štátu nárok na odmenu podľa tohto zákona v plnej výške len za výkon funkcie, do ktorej bol ustanovený ako do prvej v poradí; za výkon funkcie v každej ďalšej spoločnosti s majetkovou účasťou štátu patrí zástupcovi štátu odmena najviac v sume minimálnej mzdy. V prípade skončenia výkonu tejto funkcie a každej ďalšej funkcie zástupcu štátu mu vzniká nárok na odmenu podľa tohto zákona v plnej výške len za výkon funkcie, do ktorej bol ustanovený ako do ďalšej v poradí.
§ 8
Vplyv neúčasti na zasadnutí orgánu spoločnosti na odmenu
(1) Zástupca štátu stráca nárok na odmenu podľa § 6, ak sa kedykoľvek v priebehu kalendárneho roka bez ospravedlnenia, ktoré musí byť odôvodnené závažnými okolnosťami, nezúčastní zasadnutia orgánu spoločnosti s majetkovou účasťou štátu.
(2) Zástupca štátu stráca nárok na odmenu podľa § 6 ods. 3 písm. a) a b) a ods. 4, ak sa v príslušnom kalendárnom mesiaci viac ako jedenkrát nezúčastní zasadnutia orgánu spoločnosti s majetkovou účasťou štátu.
7) Napríklad § 187 ods. 1 písm. k) Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
(3) Zástupca štátu stráca nárok na odmenu podľa § 6 ods. 3 písm. c), ak sa v príslušnom kalendárnom roku viac ako dvakrát nezúčastní zasadnutia orgánu spoločnosti s majetkovou účasťou štátu.
§ 9
Odstupné
Po skončení výkonu funkcie nemá zástupca štátu nárok na odstupné ani na iné porovnateľné finančné kompenzácie súvisiace so skončením jeho funkcie v spoločnosti s majetkovou účasťou štátu.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ZODPOVEDNOSŤ ZÁSTUPCOV ŠTÁTU ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI NAKLADANÍ S MAJETKOM SPOLOČNOSTI S MAJETKOVOU ÚČASŤOU ŠTÁTU
§ 10
Zodpovednosť zástupcov štátu za škodu
(1) Zástupcovia štátu povinní pri nakladaní s majetkom spoločnosti s majetkovou účasťou štátu postupovať s odbornou starostlivosťou, hospodárne, efektívne a v súlade s účelom jeho použitia.
(2) Zástupca štátu, ktorý poruší povinnosť podľa odseku 1, hoci vedel, že tým môže spôsobiť škodu, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že škodu nespôsobí, zodpovedá za podmienok ustanovených týmto zákonom za škodu, ktorá takto vznikla.
(3) Zástupca štátu sa zodpovednosti podľa odseku 2 zbaví, ak preukáže, že bol pri nakladaní s majetkom spoločnosti s majetkovou účasťou štátu, v súvislosti s ktorým vznikla škoda, všeobecne záväzným právnym predpisom alebo rozhodnutím vydaným na jeho základe, viazaný konať spôsobom, ktorý viedol k vzniku škody, a z tohto dôvodu nebol oprávnený konať inak, než ako konal.
(4) Ak sa na nakladaní s majetkom spoločnosti s majetkovou účasťou štátu podieľalo viacero zástupcov štátu, zodpovedá za škodu ten zástupca štátu, ktorý vykonal právny úkon, ktorý je podľa zákona nevyhnutný na platnosť takéhoto nakladania.
(5) Ak právny úkon podľa odseku 4
a) vykonalo viacero zástupcov štátu spoločne, zodpovedajú za škodu spoločne a nerozdielne,
b) vykonal kolektívny orgán, ktorého členom je zástupca štátu, zodpovedá za škodu len v prípade, ak ako člen tohto orgánu vyjadril s týmto úkonom súhlas.
(6) Ak bolo podmienkou vykonania právneho úkonu podľa odseku 4 vykonanie iného, predchádzajúceho právneho úkonu, zodpovedá za škodu aj osoba, ktorá takýto iný, predchádzajúci právny úkon vykonala.
§ 11
Uplatnenie nároku na náhradu škody
(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, právo na náhradu škody spôsobenej zástupcom štátu pri nakladaní s majetkom spoločnosti s majetkovou účasťou štátu možno uplatniť len, ak príslušný orgán
právoplatne rozhodne, že zástupca štátu porušil povinnosť, ktorou je viazaný pri nakladaní s majetkom spoločnosti s majetkovou účasťou štátu.
(2) Za rozhodnutie podľa odseku 1 sa považuje aj výsledok výkonu kontroly, dozoru alebo dohľadu, ak je jeho obsahom konštatovanie porušenia povinnosti, ktorou je zástupca štátu viazaný pri nakladaní s majetkom spoločnosti s majetkovou účasťou štátu, ak proti tomuto výsledku nie je možné podať opravný prostriedok alebo ho preskúmať iným postupom podľa osobitného predpisu.
(3) Rozhodnutie podľa odseku 1 sa nevyžaduje, ak kontrolu plnenia povinnosti, ktorou je zástupca štátu viazaný pri nakladaní s majetkom spoločnosti s majetkovou účasťou štátu, nie je oprávnený vykonať žiaden orgán verejnej moci.
(4) Právo na náhradu škody spôsobenej zástupcom štátu pri nakladaní s majetkom spoločnosti s majetkovou účasťou štátu má štát.
(5) Vo veciach uplatnenia práva na náhradu škody spôsobenej zástupcom štátu pri nakladaní s majetkom spoločnosti s majetkovou účasťou štátu koná z úradnej povinnosti v mene štátu generálny prokurátor.
(6) Ak rozhodnutie podľa odseku 1 vydá Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky alebo Úrad pre verejné obstarávanie, je povinný bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia zaslať jedno jeho vyhotovenie generálnemu prokurátorovi.
(7) Ak ide o škodu spôsobenú zástupcom štátu pri nakladaní s majetkom spoločnosti s majetkovou účasťou štátu, najneskôr sa právo na náhradu škody premlčí za desať rokov odo dňa, kedy k porušeniu povinnosti došlo.
§ 12
Poistenie vo veci zodpovednosti za škodu
(1) Ak je zástupca štátu poistený vo veci zodpovednosti za škodu spôsobenú pri nakladaní s majetkom spoločnosti s majetkovou účasťou štátu, nárok na náhradu škody spôsobenej zástupcom štátu pri nakladaní s majetkom spoločnosti s majetkovou účasťou štátu je potrebné pred podaním návrhu na súd predbežne prerokovať s poisťovňou, ktorá poistenie uzatvorila.
(2) Generálny prokurátor je povinný pri predbežnom prerokovaní uplatniť nárok na náhradu škody spôsobenej zástupcom štátu pri nakladaní s majetkom spoločnosti s majetkovou účasťou štátu z prostriedkov poistného plnenia najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy sa o vzniku škody dozvedel alebo do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 11 ods. 1.
(3) Ak nie je zástupca štátu poistený vo veci zodpovednosti za škodu spôsobenú pri nakladaní s majetkom spoločnosti s majetkovou účasťou štátu alebo ak nie je nárok na náhradu škody pri predbežnom prerokovaní podľa odseku 1 uspokojený čo aj v časti do troch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti o predbežné prerokovanie, generálny prokurátor je povinný domáhať sa jeho uspokojenia na súde.
(4) Každý je povinný bez zbytočného odkladu na požiadanie generálneho prokurátora písomne oznámiť skutočnosti, ktoré majú význam pre predbežné prerokovanie nároku podľa odseku 1.
(5) Náklady na poistenie zástupcu štátu vo veci zodpovednosti za škodu spôsobenú pri nakladaní s majetkom spoločnosti s majetkovou účasťou štátu nesmie znášať spoločnosť s majetkovou účasťou štátu, ale znáša ich samotný poistený.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 13
Spoločné ustanovenia
(1) Vzťah medzi spoločnosťou s majetkovou účasťou štátu a zástupcom štátu vzniká na základe zmluvy o výkone funkcie člena orgánu spoločnosti s majetkovou účasťou štátu podľa osobitného predpisu8).
(2) Výkon funkcie zástupcu štátu nezakladá pracovnoprávny vzťah9) k spoločnosti s majetkovou účasťou štátu. Zástupca štátu je počas výkonu svojej funkcie zúčastnený na zdravotnom poistení10) a sociálnom poistení11) rovnako ako zamestnanci v pracovnoprávnom vzťahu.
(3) Odmena zástupcu štátu sa zdaňuje podľa osobitného predpisu12).
(4) Zástupcovi štátu patria náhrady podľa osobitných predpisov13) v súvislosti s výkonom jeho funkcie v spoločnosti s majetkovou účasťou štátu, ak tieto náhrady nesúvisia s náhradami, ktoré mu patria v súvislosti s jeho pracovnoprávnym vzťahom k spoločnosti s majetkovou účasťou štátu.
(5) Výšku priemernej mzdy na účely stanovenia časti odmeny zástupcu štátu uvedenej v § 6 ods. 3 písm. a) a v § 6 ods. 4 písm. a) potvrdzuje14) Štatistický úrad Slovenskej republiky.
§ 14
Prechodné ustanovenia
(1) Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na odmeňovanie zástupcu štátu, ktorý bol ustanovený do funkcie v spoločnosti s majetkovou účasťou štátu pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.
(2) Spoločnosť s majetkovou účasťou štátu je povinná uviesť svoje stanovy15), volebný poriadok16) a rozhodnutia svojich orgánov, ktoré boli prijaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, do súladu s týmto zákonom do šiestich mesiacov od nadobudnutia jeho účinnosti.
(3) Nárok na náhradu škody podľa § 10 12 možno uplatniť vo vzťahu k rozhodnutiam, o ktorých príslušný orgán právoplatne rozhodol po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. Ak sa rozhodnutie nevyžaduje, nárok na náhradu škody možno uplatniť vo vzťahu k porušeniu povinnosti, ktoré nastalo po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
§ 15
Účinnosť
8) § 66a ods. 3 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 127/1999 Z. z.
9) § 1 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
10) Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
12) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
13) Napríklad zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
14) § 8 písm. o) zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
15) Napríklad § 194 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
16) Napríklad § 200 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2017.
Príloha
k zákonu č. .../2017
ODMENA ZÁSTUPCU ŠTÁTU
I.Pevná zložka
a) v prípade zástupcu štátu uvedeného v § 2 písm. a) prvého bodu
Predseda štatutárneho orgánu
2-násobok priemernej mzdy
Podpredseda štatutárneho orgánu
1,75-násobok priemernej mzdy
Štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu
1,5-násobok priemernej mzdy
b) v prípade zástupcu štátu uvedeného v § 2 písm. a) druhého bodu
Predseda
0,75-násobok priemernej mzdy
Podpredseda
0,6-násobok priemernej mzdy
Člen
0,5-násobok priemernej mzdy
II.Zložka ekonomického významu
Stanovenie výšky tejto zložky vychádza z posúdenia hlavných ukazovateľov spoločnosti s majetkovou účasťou štátu:
a)výška obratu
Návrh bodovania podľa výšky obratu sa stanovuje nasledovne
0– 50 mil. Eur
1 bod
nad 50 mil. – 100 mil. Eur
2 body
nad 100 mil. – 200 mil. Eur
3 body
nad 200 mil. – 500 mil. Eur
4 body
nad 500 mil. – 1 mld. Eur
5 bodov
viac ako 1 mld. Eur
6 bodov
b)rentabilita tržieb
Rentabilita tržieb reprezentuje podiel čistého zisku ku konsolidovaným tržbám spoločnosti s majetkovou účasťou štátu. Návrh bodovania podľa výšky rentability sa stanovuje nasledovne
Menej ako 0%
0 bodov
nad 0 – 2 %
1 bod
nad 2 – 5 %
2 body
nad 5 – 8 %
3 body
nad 8 – 12 %
4 body
nad 12 – 16 %
5 bodov
nad 16 – 20 %
6 bodov
nad 20 – 25 %
7 bodov
nad 25 – 30 %
8 bodov
nad 30 – 35 %
9 bodov
viac ako 35%
10 bodov
c)počet zamestnancov
Do hodnotenia sa počíta celkový počet zamestnancov spoločnosti s majetkovou účasťou štátu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Návrh bodovania sa stanovuje nasledovne
0 – 500
1 bod
nad 500 – 1000
2 body
nad 1000 – 1500
3 body
nad 1500 – 2000
4 body
nad 2000
5 bodov
Na základe hodnotenia, ktorého maximálny počet bodov je 21, sa zložka ekonomického významu stanoví podľa nasledovného vzorca:
Zložka ekonomického významu sa vypočíta ako y-násobok pevnej zložky po vložení sumy hodnotenia do vyššie uvedeného vzorca ako premennej x.
III.Variabilná zložka
Variabilnú zložku stanovuje vykonávateľ vlastníckych práv podľa nasledujúcich pravidiel:
a)ako maximálne 50 % súčtu pevnej zložky a zložky ekonomického významu,
b)podľa relevantných kľúčových ukazovateľov výkonnosti zložky (dynamické ukazovatele výkonnosti spoločnosti s majetkovou účasťou štátu) ako napríklad medziročná zmena tržieb.