N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
Návrh zákona
z ................. 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 346/2007 Z. z., zákona č. 600/2008 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 ods. 17 sa vypúšťajú slová „a záväznosť ich používania“.
2.V § 4 ods. 2 písm. m) sa vypúšťajú slová „pri používaní štandardizovaných geografických názvov,“.
3.V § 18 ods. 7 prvá veta znie:
„Štandardizované geografické názvy záväzné pre tvorbu, aktualizáciu a vydávanie štátnych mapových diel.“
4.V § 23 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) až k) sa označujú ako písmená e) až j).
5.V § 24 ods. 1 prvej vete sa slová „i) a j)“ nahrádzajú slovami „h) a i)“ a v druhej vete sa slová „h) a k)“ nahrádzajú slovami „a j)“.
6.V § 25 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až l) sa označujú ako písmená d) až k).
7.V § 25 ods. 2 písm. b) sa slová „až j)“ nahrádzajú slovami „až i)“.
8.V § 25 ods. 2 písm. c) sa slová „k) a l)“ nahrádzajú slovami „j) a k)“.
9.§ 25a znie:
§ 25a
Porušenie poriadku podľa § 25 ods. 1 písm. a), c), d), e), f), i), j) a k) prejednáva úrad. Porušenie poriadku podľa § 25 ods. 1 písm. b), g) a h) prejednáva okresný úrad, v ktorého územnom obvode bol priestupok spáchaný.“
10.Za § 27a sa vkladá § 27b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 27b
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. augusta 2017
V konaní začatom pred 1. augustom 2017, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa právnej úpravy účinnej od 1. augusta 2017.“
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2017.