1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“) Výbor NR SR pre zdravotníctvo.
Hlavným cieľom návrhu zákona je legislatívna úprava fungovania neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, ktorej zakladateľom alebo spoluzakladateľom je štát, v mene ktorého koná Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „nezisková organizácia založená štátom“) a odstránenie niektorých nedostatkov všeobecnej právnej úpravy neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby.
Návrh zákona reaguje na potreby aplikačnej praxe, ktorá si vyžiadala pevné zadefinovanie nepárneho počtu členov správnych rád neziskových organizácií založených štátom, z ktorých väčšinu bude menovať štát (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) a menšinu ostatní zakladatelia. Zvyšovanie počtu členov správnej rady na párny počet vedúce k získaniu kvalifikovanej väčšiny hlasov prostredníctvom zmeny štatútu neziskovej organizácie založenej štátom a presadenej relatívnou väčšinou hlasov v správnej rady bolo v minulosti spochybnené aj Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky a súdmi. Súčasné pravidlá neumožňujú meniť zakladateľskú štruktúru neziskových organizácií založených štátom, čo môže ohroziť práva a oprávnené záujmy doterajších zakladateľov, ktorými často aj fyzické osoby bez možnosti dedenia zakladateľského podielu. Keďže neziskové organizácie založené štátom vznikli v procese transformácie podľa transformačného zákona, je potrebné zabezpečiť, aby do zakladateľskej štruktúry nevstupovali iné osoby, ako osoby oprávnené zúčastňovať sa transformačného procesu v postavení kvalifikovaných záujemcov.
Návrh zákona za cieľ aj úpravu postavenia tzv. prioritného majetku ako majetku, ktorý do neziskových organizácií založených štátom vložil štát. Tento majetok musí byť aj naďalej osobitne chránený, pretože predstavuje základnú garanciu dodržiavania účelu transformačného procesu v zdravotníctve, a to poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Súčasné pravidlá však neprimerane zasahujú do možnosti neziskových organizácií založených štátom tento majetok prenajať prípadne s ním inak dočasne naložiť, hoci by to prospelo zefektívneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zákon takisto zakazuje predaj, založenie alebo iné použitie prioritného majetku na zabezpečenie záväzkov neziskových organizácií. Prioritný majetok je teda legislatívne chránený prísnejšie ako majetok štátu, aj keď de iure o majetok štátu nejde. Prax však ukazuje, že ak sa časť prioritného majetku stane dočasne alebo celkovo dubióznou, neziskové organizácie nemajú žiadnu možnosť s ním nakladať a takýto majetok stojí a leží bez racionálneho využitia. Preto sa ako vhodné javí umožniť neziskovej organizácií založenej štátom nakladať aj s takýmto majetkom, ak bude súčasne zabezpečená kontrola zo strany štátu, v tomto prípade prostredníctvom kvalifikovanej dvojtretinovej väčšiny v správnej rade (súhlas štyroch z piatich členov správnej rady). Prevod alebo
2
zaťaženie prioritného majetku by však mal podliehať nielen súhlasu správnej rady, ale aj všetkých zakladateľov vrátane štátu, ktorý prioritný majetok do neziskovej organizácie vložil.
Súčasná právna úprava neziskových organizácií, ktorú predstavuje zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby obsahuje aj niektoré nedostatky, ktoré nekorešpondujú s úpravou podobných inštitútov pri ostatných typoch právnických osôb a prispievajú tak k nevýhodnejšiemu postaveniu neziskových organizácií. Ide o inštitút automatického zrušenia neziskovej organizácie z dôvodu omeškania s preukázaním oprávnenia na výkon činnosti upravenej osobitnými predpismi v lehote 30 dní od nadobudnutia takéhoto oprávnenia a z dôvodu neuloženia výročnej správy vo verejnej časti registra účtovných závierok v lehote do 15. júla. V oboch prípadoch ide o administratívne pochybenia neziskovej organizácie, pri ktorých pôsobí sankcia v podobe automatického zrušenia neziskovej organizácie značne neprimerane, osobitne v situácii, ak nápravu nie je možné dodatočne vykonať a nezisková organizácia smeruje len k likvidácii a zániku. Návrh zákona preto za cieľ zmierniť tieto dôsledky, avšak pri zachovaní možnosti primeraného sankcionovania neziskovej organizácie formou jej zrušenia na základe rozhodnutia súdu, ak si nezisková organizácia vyššie uvedené povinnosti nesplní ani dodatočne po výzve súdu.
Predložený návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona nemá negatívne sociálne vplyvy (hospodárenie obyvateľstva) ani negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
3
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa ustanoviť, že správna rada neziskovej organizácie založenej štátom bude mať vždy nepárny počet členov, najmenej piatich.
K bodu 2
Z dôvodu zabezpečenia práv a povinností zakladateľov vyplývajúcich z ich postavenia ako zakladateľov neziskovej organizácie založenej štátom a garantovanie ich trvácnosti aj do budúcnosti sa navrhuje umožniť prevod práv a povinností doterajšieho zakladateľa na nového zakladateľa, ktorý spĺňa tie isté podmienky ako záujemca o transformáciu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie poskytujúcej zdravotnú starostlivosť v zmysle transformačného zákona. K prevodu práv a povinností (t.j. k nahradeniu zakladateľa) by malo dôjsť zmluvou a za predpokladu, že s tým súhlasia všetci zakladatelia neziskovej organizácie založenej štátom. Možnosť prevodu práv a povinností zakladateľa sa však nebude vzťahovať na štát, v mene ktorého koná ministerstvo zdravotníctva.
K bodu 3
Navrhuje sa odstránenie neprimeraných obmedzení pri nakladaní s prioritným majetkom neziskovej organizácie založenej štátom, a to v prípade jeho dočasnej alebo trvalej prebytočnosti pre takúto neziskovú organizáciu. Pre akékoľvek nakladanie s prioritným majetkom bude potrebný súhlas správnej rady prijatý kvalifikovanou dvojtretinovou väčšinou. Prípadným prevodom prioritného majetku sa končí jeho účelové určenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti (t.j. aj jeho status ako prioritný majetok). Ochrana záujmov štátu vrátane záujmov ostatných zakladateľov bude zabezpečená podmienením platnosti prevodu prostredníctvom predchádzajúceho súhlasu všetkých zakladateľov neziskovej organizácie. Táto podmienka sa bude vyžadovať aj pri zakladaní prioritného majetku alebo pri jeho inom použití na účely zabezpečenia záväzkov neziskovej organizácie.
K bodu 4
V prechodných ustanoveniach sa rieši vplyv návrhu zákona na právne vzťahy upravené doterajším zákonom. Zakladateľom neziskových organizácií založeným štátom sa ukladá povinnosť upraviť počet členov správnej rady prostredníctvom odvolania nadbytočných alebo menovania chýbajúcich členov tak, aby sa dosiahol nepárny počet členov správnej rady. Z dôvodu hrozby majorizácie aj na úrovni kvalifikovanej väčšiny sa súčasne navrhuje, aby do odvolania nadbytočných resp. vymenovania chýbajúcich členov správnej rady mohla správna rada rozhodovať len o skutočnostiach, pri ktorých postačuje štandardná nadpolovičná väčšina hlasov v správnej rade.
K Čl. II
K bodom 1 až 3
Navrhuje sa vypustiť ustanovenia zákona, podľa ktorých sa nezisková organizácia zrušuje v prípade, ak do 30 dní od nadobudnutia oprávnenia na výkon činnosti podľa osobitného predpisu nepreukáže registrovému úradu dispozíciu takým oprávnením a v prípade, ak do 15. júla neuloží vo verejnej časti registra účtovných závierok svoju výročnú správu za predchádzajúci rok. Nesplnenie týchto povinností bude zakladať dôvod, pre ktorý môže súd neziskovú organizáciu zrušiť. Súčasne sa navrhuje legislatívno-technická úprava v
4
§ 15 ods. 4 spôsobená predchádzajúcimi novelizáciami zákona, kde sa nahradí v súčasnosti neaktuálny odkaz na odsek 2 odkazom na odsek 3.
K Čl. III
Vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu sa účinnosť predkladanej právnej úpravy navrhuje od 1. augusta 2017.