NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z .............. 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 18/2007 Z. z. , zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 206/2008 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z, zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z. a zákona č.....(tlač 360) sa mení a dopĺňa takto:
sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 100b ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Správna rada neziskovej organizácie založenej štátom má nepárny počet členov, najmenej piatich.“
2.V § 100b sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Zakladateľ neziskovej organizácie založenej štátom môže so súhlasom ostatných zakladateľov previesť práva a povinnosti zakladateľa v neziskovej organizácii založenej štátom len na osobu, ktorá môže byť záujemcom podľa osobitného predpisu75aa); práva a povinnosti štátu ako zakladateľa neziskovej organizácie založenej štátom nemožno previesť. Práva a povinnosti zakladateľa neziskovej organizácie založenej štátom
prechádzajú na nového zakladateľa účinnosťou zmluvy o prevode práv a povinností zakladateľa neziskovej organizácie založenej štátom. Zmeny, ktoré z prechodu práv a povinností zakladateľa neziskovej organizácie založenej štátom vyplývajú a predmetom zápisu do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby75ab), oznámi riaditeľ neziskovej organizácie založenej štátom do siedmich dní registrovému úradu.“
Poznámky pod čiarou k odkazom 75aa a 75ab znejú:
75aa) § 2 ods. 8 zákona č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
75ab) § 11 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
3.V § 100b sa za odsek 7 vkladajú odseky 8 a 9, ktoré znejú:
„(8) Prioritný majetok75c) neziskovej organizácie založenej štátom, ktorý prechodne neslúži na poskytovanie zdravotnej starostlivosti môže nezisková organizácia založená štátom ponúknuť do nájmu alebo výpožičky inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe. Prioritný majetok neziskovej organizácie založenej štátom, ktorý neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti môže nezisková organizácia založená štátom previesť na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu. Nezisková organizácia založená štátom je pri nakladaní s prioritným majetkom povinná postupovať účelne a s maximálnou hospodárnosťou.
(9) Právne úkony týkajúce sa prioritného majetku75c) neziskovej organizácie založenej štátom schvaľuje správna rada neziskovej organizácie založenej štátom dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov správnej rady neziskovej organizácie založenej štátom. Na prevod prioritného majetku neziskovej organizácie založenej štátom, jeho založenie alebo iné použitie na zabezpečenie záväzkov neziskovej organizácie založenej štátom sa vyžaduje predchádzajúci súhlas všetkých zakladateľov neziskovej organizácie založenej štátom. Prevodom prioritného majetku neziskovej organizácie založenej štátom zaniká jeho účelové určenie podľa osobitného predpisu.75d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 75c a 75d znejú:
75c) § 31a zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
75d) § 31a ods. 1 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
4.Za § 102ab sa vkladá § 102ac, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠102ac
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2017
(1) Neziskové organizácie založené štátom povinné uviesť svoju činnosť do súladu s § 100b ods. 1 do 1. októbra 2017.
(2) Ak sa počet členov správnej rady neziskovej organizácie založenej štátom podľa odseku 1 znižuje, zakladatelia takejto neziskovej organizácie založenej štátom odvolajú nadbytočných členov správnej rady spomedzi členov správnej rady, ktorých
vymenovali. Postupujú tak, aby sa funkcia nadbytočných členov správnej rady skončila najneskôr 30. septembra 2017.
(3) Ak sa počet členov správnej rady neziskovej organizácie založenej štátom podľa odseku 1 zvyšuje, zakladatelia takejto neziskovej organizácie založenej štátom vymenujú postupom podľa § 100b ods. 2 chýbajúcich členov správnej rady tak, aby ich funkčné obdobie začalo plynúť od 1. októbra 2017.
(4) do odvolania alebo vymenovania členov správnych rád neziskových organizácií založených štátom podľa odseku 2 alebo odseku 3 môžu správne rady týchto neziskových organizácií založených štátom rozhodovať len o skutočnostiach, na ktoré postačuje súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov jej členov.“.
Čl. II
Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z., zákona č. 335/2007 Z.z., zákona č. 445/2008 Z.z., zákona č. 8/2010 Z.z., zákona č. 547/2011 Z.z., zákona č. 5/2012 Z.z. a zákona č. 352/2013 Z.z., zákona č. 272/2015 Z.z., zákona č. 354/2015 Z.z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 14 sa vypúšťajú písmená f) a g).
2.V § 15 ods. 3 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) a f), ktoré znejú:
„e) nezisková organizácia porušuje povinnosť podľa § 10 ods. 3,
f) nezisková organizácia neuloží výročnú správu vo verejnej časti registra účtovných závierok 4) podľa § 34 ods. 3.“
3.V § 15 ods. 4 sa číslica „2“ nahrádza číslicou „3“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2017.