NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-461/2017
578
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 6. apríla 2017
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého, Kataríny Macháčkovej, Simony Petrík a Zuzany Zimenovej na vydanie zákona o zabezpečení predškolskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 456) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v prvom čítaní
r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.
Andrej D a n k o v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Vladimír M a t e j i č k a v. r.
Natália G r a u s o v á v. r.