PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-411/2017, 455/2017
487/2017
516
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 10. apríla 2017
o pozmenení lehoty na pridelenie návrhov zákonov výborom Národnej rady Slovenskej republiky
P o z m e ň u j e m
rozhodnutie z 28. februára 2017 č. 450 (tlač 439) a rozhodnutia zo 6. marca 2017 č. 465 (tlač 453) a č. 489 (tlač 477), a to v časti B tak, že
u r č u j e m lehotu na prerokovanie návrhov zákonov
v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od
prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Andrej D a n k o v. r.