DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO – NOVA).
V rámci zmeny systému financovania verejnoprávneho vysielania na Slovensku je cieľom predkladaného návrhu zákona zrušenie dvoch súčasných príjmov Rozhlasu a televízie Slovenska a ich nahradenie novým príjmom, ktorým bude každoročne poskytovaný príspevok zo štátneho rozpočtu. Pritom sa presne a jasne určuje mechanizmus výpočtu jeho výšky, a to zabezpečuje transparentnosť, nezávislosť, istotu objemu financií, ako aj presné kritériá. Tento príspevok je percentuálne stanovený k objemu hrubého domáceho produktu v Slovenskej republike. Zároveň sa však určuje, že suma nikdy neklesne pod 100 miliónov eur. Takéto ukotvenie koeficientu na ukazovateľ hrubého domáceho produktu (HDP) odkazuje na navyšovanie príspevku v závislosti od výkonu slovenskej ekonomiky. Pri ukotvení sadzby na HDP treba tiež vziať na vedomie, že umelecká a audiovizuálna tvorba sa veľkou mierou podieľa na pridanej hodnote krajiny a takto zároveň na tvorbe hrubého domáceho produktu. Zároveň sa navrhuje, aby rozhodujúcim obdobím, od ktorého sa bude odvíjať výška príspevku, bol kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa príspevok poskytuje.
Tento spôsob financovania Rozhlasu a televízie Slovenska nahrádza doterajší spôsob napĺňania rozpočtu tohto média. Kombinácia povinného platenia úhrady za služby verejnosti, ktoré väčšina obyvateľstva považuje za nespravodlivé, a každoročného uzatvárania dodatku k zmluve so štátom, ktorý bol neraz „politickým bojom“ o vyššiu podporu a lepšie podmienky, je neudržateľný a politicky neobhájiteľný. Presne stanovený príspevok zo štátneho rozpočtu odstraňuje politický vplyv a bude použitý na úhradu nákladov na zabezpečenie služby verejnosti v oblasti vysielania, čo zahŕňa programy vo verejnom záujme, účelové investičné projekty i vysielanie do zahraničia.
Návrhom zákona sa teda zrušuje úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska, inými slovami, zrušuje sa povinné platenie tzv. koncesionárskych poplatkov. Od roku 2008 musí tieto poplatky platiť zo zákona každý, kto je odberateľom elektriny, bez ohľadu na to, či vlastní televízor alebo rádio, bez ohľadu na to, či sleduje alebo počúva vysielanie Rozhlasu a televízie Slovenska. Tieto poplatky boli zrušené v roku 2012 za vlády Ivety Radičovej, avšak zmenou politického zloženia vlády SR po voľbách na čele so stranou SMER SD sa platenie týchto platieb opätovne zaviedlo, a to ešte skôr, než novela zákona prijatá za vlády Ivety Radičovej stihla nadobudnúť účinnosť. Sociálno-demokratická vláda z obdobia rokov 2012-2016 teda opätovne zaviedla najnespravodlivejší a veľmi nesociálny poplatok, pretože jeho výška je rovnaká pre všetky osoby v produktívnom veku nezohľadňujúc výšku príjmov.
Návrh zákona negatívny vplyv na štátny rozpočet, ale pozitívne sociálne vplyvy a pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodom 1 až 10
Ide o legislatívno-technické úpravy bezprostredne nadväzujúce na zmenu zdrojov príjmu Rozhlasu a televízie Slovenska, predovšetkým zrušeniu zmluvy so štátom a zrušeniu úhrad za služby verejnosti v oblasti vysielania poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska podľa zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska o a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ich nahradenie príspevkom zo štátneho rozpočtu.
K bodom 11 a 12
Slovenská republika je krajinou, v ktorej štát platí za obsah verejnoprávnych médií veľmi málo v porovnaní s inými krajinami sveta. Ak prepočítame všetky verejné výdavky na verejnoprávne médiá, platíme sotva $ 20 na osobu (pre porovnanie Česká republika platí $ 39, Japonsko platí $ 54, Veľká Británia platí $ 90, Dánsko platí $ 131, Nórsko platí $ 134; priemer je $ 65 na osobu).
Navrhovaným ustanovením sa upravuje nový spôsob financovania verejnoprávneho vysielateľa. Navrhuje sa, aby príjmom Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) bol príspevok zo štátneho rozpočtu poskytovaný podľa zákona o štátnom rozpočte, pričom jeho výška sa vypočíta ako 0,150 % z hrubého domáceho produktu Slovenskej republiky. Zároveň však platí, že ak by táto suma mala byť nižšia ako 100 000 000 eur, príspevok zo štátneho rozpočtu sa poskytuje v sume 100 000 000 eur. Pri konkrétnych prepočtoch to znamená, že ak hrubý domáci produkt Slovenskej republiky za rok 2015 bol 78 070,8 mil. eur, príspevok zo štátneho rozpočtu pre RTVS na rok 2017 je 117,1 mil. eur.
Takýto systém financovania upravený zákonom poskytuje RTVS garanciu, že objem finančných prostriedkov, s ktorými RTVS bude rok hospodáriť, budú minimálne vo výške 100 miliónov eur. Ak Slovenská republika bude dosahovať dobré ekonomické výsledky a HDP sa zvýši, RTVS dostane viac financií.
K bodom 13 až 15
Ide o legislatívno-technické úpravy bezprostredne nadväzujúce na zmenu financovania Rozhlasu a televízie Slovenska.
K bodu 16
Ustanovujú sa podmienky poskytnutia a použitia príspevku zo štátneho rozpočtu a podmienky použitia nevyčerpanej časti príspevku. Príspevok zo štátneho rozpočtu sa bude poskytovať Rozhlasu a televízii Slovenska do 30. januára kalendárneho roka, na ktorý sa príspevok poskytuje, a to v celej sume a bezhotovostne na účet Rozhlasu a televízie Slovenska.
Podmienky použitia príspevku zo štátneho rozpočtu a použitia jeho nevyčerpanej časti sa stanovujú v súlade s oznámením Komisie o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci na verejnoprávne vysielanie (2009/C 257/01) (ďalej len „oznámenie Komisie“). V súlade s oznámením Komisie bude Rozhlas a televízia Slovenska oprávnená použiť príspevok zo štátneho rozpočtu len na úhradu nákladov na zabezpečenie služby verejnosti v oblasti vysielania. Zároveň treba uviesť, že tento príspevok môže Rozhlas a televízia Slovenska použiť na plnenie svojho poslania podľa § 3 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RTVS“) a na plnenie svojej hlavnej činnosti podľa § 5 zákona o RTVS vrátane uskutočňovania programov vo verejnom záujme, uskutočňovania účelových
investičných projektov a úhradu výdavkov na zabezpečenie vysielania do zahraničia podľa § 5 ods. 1 písm. m) zákona o RTVS v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona upravuje aj postup, ako je Rozhlas a televízia Slovenska oprávnená nakladať s tzv. nadmernou náhradou, t. j. s výškou príspevku zo štátneho rozpočtu, ktorý bude prevyšovať sumu ročných nákladov na zabezpečenie služby verejnosti v oblasti vysielania.
Návrh zákona zároveň garantuje ponechanie nevyčerpanej časti príspevku zo štátneho rozpočtu. Táto suma nebude mať vplyv na výšku príspevku zo štátneho rozpočtu v nasledujúcom kalendárnom roku.
K bodu 17
Ustanovenie § 22 ods. 3 zákona ustanovuje použitie rezervného fondu. V súčasnosti možno rezervný fond použiť na preklenutie časového nesúladu medzi výdavkami a príjmami počas roka. Oznámenie Komisie o použití nevyčerpanej časti príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške menšej ako 10 % sumy ročných rozpočtových výdavkov na zabezpečenie služby verejnosti v oblasti vysielania na príslušný rozpočtový rok je v návrhu zákona zapracované a finančné prostriedky môžu byť použité na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami do konca nasledujúceho rozpočtového roka. Z dôvodu, aby sa predišlo nejasnostiam, z ktorého zdroja sa majú použiť prostriedky na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami, vypúšťa sa z § 22 ods. 3 písmeno c).
K bodom 18 a 19
V dôsledku zmeny financovania RTVS sa zrušuje zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súčasne je potrebné v prechodných ustanoveniach upraviť, že Rozhlas a televízia Slovenska bude od 1. januára 2018 vykonávať výber a vymáhanie úhrad za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania, ako aj vymáhanie iných pohľadávok, ktoré neboli zaplatené do 31. decembra 2017. Na túto činnosť sa bude vzťahovať zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení účinnom k 31. decembru 2017.
K ČL II
Účinnosť predkladaného zákona sa, so zohľadnením legisvakačnej lehoty, navrhuje od 1. januára 2018.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)je upravený v primárnom práve Európskej únie, a to v čl. 106 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a v Protokole č. 29 o systéme verejnoprávneho vysielania v členských štátoch,
b)je upravený v sekundárnom práve Európskej únie, a to
-v rozhodnutí Komisie z 20. decembra 2011 o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (2012/21/EÚ) (Ú. v. EÚ L 7, 11.1.2012),
-v Oznámení Komisie o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci na verejnoprávne vysielanie 2009/C 257/01 (Ú. v. EÚ C 257, 27.10.2009)
c)je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie, a to napr. v rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci C-280/00, Altmark Trans Gmbh, [2003].
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)bezpredmetné,
b)v danej oblasti nebol proti Slovenskej republike začatý postup Európskej komisie a ani konanie Súdneho dvora Európskej únie podľa článkov 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
c)bezpredmetné.
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie
- úplne.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
V súvislosti s prijatím návrhu zákona sa predpokladá negatívny vplyv na verejné financie, keďže úhrada za služby verejnosti a príspevok zo štátneho rozpočtu poskytovaný na základe zmluvy so štátom, ktoré boli zdrojom príjmov Rozhlasu a televízie Slovenska, nahradí príspevok zo štátneho rozpočtu poskytovaný na základe zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, v sume rovnajúcej sa 0,150% z hrubého domáceho produktu Slovenskej republiky za kalendárny rok, predchádzajúci kalendárnemu roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa príspevok poskytuje, najmenej však v sume 100 000 000 eur. Vplyvom legislatívnych opatrení na daňové a odvodové príjmy získa verejná správa v roku 2017 približne 140 mil. eur, v roku 2018 189 mil. eur a v roku 2019 175 mil. eur. Navrhuje sa financovať predmetný návrh zákona z týchto vyššie uvedených finančných zdrojov.
Návrh zákona predpokladá pozitívne sociálne vplyvy a pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, keďže dochádza k zníženiu regulačného zaťaženia, a to odstránením povinnosti platiť úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska v mesačnej výške v rozmedzí od 4,64 eur do 464,71 eur.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.