NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 397/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 340/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 8 ods. 1 sa vypúšťa písmeno i).
Doterajšie písmená j) až p) sa označujú ako písmená i) až o).
2. V § 8 ods. 1 písm. i) sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“, slová „písm. g)“ sa nahrádzajú slovami „písm. d)“ a slová „písm. h)“ sa nahrádzajú slovami „písm. e)“.
3. V § 15 ods. 3 sa vypúšťajú písmená b) d). Doterajšie písmená e) i) sa označujú ako písmená b) až f).
4. V § 15 ods. 3 písm. f) sa slová „písm. f) a m)“ nahrádzajú slovami „písm. f) a l)“.
5. V § 18 ods. 4 písm. c) sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“, slová „písm. h)“ sa nahrádzajú slovami „písm. e)“ a slová „písm. i)“ sa nahrádzajú slovami „písm. f)“.
6. V § 18 ods. 4 písm. d) sa slová „písm. f)“ sa nahrádzajú slovami „písm. c)“.
7. V § 18 ods. 4 písm. f) sa slová „písm. e)“ sa nahrádzajú slovami „písm. b)“.
8. V § 19 ods. 6 prvej vete sa vypúšťajú slová „a b)“.
9. V § 19 ods. 13 písm. c) sa vypúšťajú slová „s osobitnou pozornosťou venovanou hospodáreniu Rozhlasu a televízie Slovenska s finančnými prostriedkami poskytnutými na základe zmluvy so štátom“.
10. V § 19 ods. 13 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).
11. V § 20 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) príspevok zo štátneho rozpočtu poskytovaný každoročne podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, na úhradu nákladov na zabezpečenie služby verejnosti v oblasti vysielania v sume rovnajúcej sa 0,150 % z hrubého domáceho produktu Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa príspevok poskytuje; ak je táto suma nižšia ako 100 000 000 eur, príspevok zo štátneho rozpočtu sa poskytuje v sume 100 000 000 eur,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49 sa vypúšťa.
12. V § 20 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až j) sa označujú ako písmená b) až i).
13. V § 20 ods. 1 písm. e) sa slová „podľa písmena b)“ nahrádzajú slovami „podľa písmena a)“.
14. V § 20 ods. 1 písm. f) a h) sa slová „podľa písmena d)“ nahrádzajú slovami „podľa písmena c)“.
15. V § 20 ods. 1 písm. i) sa slová „v písmenách a) i)“ nahrádzajú slovami „v písmenách a) h)“.
16. § 21 vrátane nadpisu znie:
§ 21
Príspevok zo štátneho rozpočtu
(1) Príspevok zo štátneho rozpočtu podľa § 20 ods. 1 písm. a) je Rozhlas a televízia Slovenska oprávnená použiť len na úhradu nákladov na zabezpečenie služby verejnosti v oblasti vysielania.
(2)Príspevok zo štátneho rozpočtu podľa § 20 ods. 1 písm. a) sa poskytuje v celej sume bezhotovostne na účet Rozhlasu a televízie Slovenska do 30. januára kalendárneho roka, na ktorý sa poskytuje.
(3)Rozhlas a televízia Slovenska môže použiť nevyčerpanú časť príspevku zo štátneho rozpočtu podľa § 20 ods. 1 písm. a) vo výške nepresahujúcej 10 % sumy ročných rozpočtových výdavkov na zabezpečenie služby verejnosti v oblasti vysielania na príslušný rozpočtový rok len na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami do konca nasledujúceho rozpočtového roka a na úhradu nákladov na zabezpečenie služby verejnosti v oblasti vysielania.
(4)Rozhlas a televízia Slovenska môže použiť nevyčerpanú časť príspevku zo štátneho rozpočtu podľa § 20 ods. 1 písm. a) vo výške presahujúcej 10 % sumy ročných rozpočtových výdavkov na zabezpečenie služby verejnosti v oblasti vysielania na príslušný rozpočtový rok, a to iba v odôvodnenom prípade a na základe písomného súhlasu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“), na úhradu jednorazových výdavkov potrebných na zabezpečenie služby verejnosti v oblasti vysielania, a to do konca nasledujúceho rozpočtového roka; odôvodnenosť prípadu posudzuje ministerstvo kultúry.
(5)Rozhlas a televízia Slovenska je povinná do 30. septembra kalendárneho roka, v ktorom bol príspevok zo štátneho rozpočtu poskytnutý, písomne požiadať ministerstvo kultúry o súhlas podľa odseku 4, spolu s uvedením sumy nevyčerpanej časti príspevku zo štátneho rozpočtu a dôvodu jej nevyčerpania, účelu jej použitia v nasledujúcom rozpočtovom roku a špecifikáciu jednorazového výdavku potrebného na zabezpečenie služby verejnosti v oblasti vysielania. Ministerstvo kultúry je povinné do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti písomne udeliť súhlas podľa odseku 4 alebo písomne oznámiť Rozhlasu a televízii Slovenska, že súhlas neudeľuje.
(6)Ak Rozhlas a televízia Slovenska postupuje podľa odseku 3 alebo odseku 4, nemá to vplyv na sumu príspevku zo štátneho rozpočtu podľa § 20 ods. 1 písm. a) v nasledujúcom kalendárnom roku.“.
17. V § 22 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c) a v písmene b) sa čiarka na konci nahrádza bodkou.
18. Za § 27a sa vkladá § 27b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 27b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018
Výber a vymáhanie úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania (ďalej len „úhrada“), ktorú bol platiteľ úhrady podľa zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom k 31. decembru 2017 povinný zaplatiť do 31. decembra 2017, ako aj vymáhanie iných pohľadávok, ktoré vznikli na základe nezaplatenia tejto úhrady, vykonáva od 1. januára 2018 Rozhlas a televízia Slovenska podľa zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinného do 31. decembra 2017.“.
19. Za § 28 sa vkladá § 28b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 28b
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2018
„Zrušuje sa:
zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 373/2013 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z.“.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.