1
Smernica ES/EÚ
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok (Č, O, V, P)
Text
Spôsob transpozície (N, O, D, n.a.)
Číslo
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Smernica Komisie (EÚ) 2016/2309 zo 16. decembra 2016, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru štvrtýkrát prispôsobujú vedecko-technickému pokroku
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
Č: 1
O: 1
Smernica č. 2008/68/ES sa mení takto:
1
V prílohe I sa oddiel I.1 nahrádza takto:
„I.1. ADR
Prílohy A a B k ADR, uplatniteľné s účinnosťou od 1. januára 2017, sa rozumejú tak, že výraz ‚zmluvná strana‘ sa podľa potreby nahradí výrazom ‚členský štát‘.“
N
Návrh zákona č. .../2017 Z. z.
Čl III
Príloha sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
„7. Smernica Komisie (EÚ) 2016/2309 zo 16. decembra 2016, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru štvrtýkrát prispôsobujú vedecko-technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 345, 20.12.2016).“.
Ú
Prílohy k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí ADR budú uverejnené prostredníctvom oznámenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Zbierke zákonov.
Č:1
O:2
2
V prílohe II sa oddiel II.1 nahrádza takto:
„II.1. RID
Príloha k RID, uvedená v prílohe C ku COTIF, s účinnosťou od 1. januára 2017, sa rozumie tak, že výraz ‚zmluvná strana RID‘ sa podľa potreby nahradí výrazom ‚členský štát‘.“
N
Návrh zákona č. .../2017 Z. z.
Čl. II
Príloha č. 5 sa dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:
„8. Smernica Komisie (EÚ) 2016/2309 zo 16. decembra 2016, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru štvrtýkrát prispôsobujú vedecko-technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 345, 20.12.2016).“.
U
Prílohy k Európskej dohode o medzinárodnej železničnej preprave nebezpečných vecí RID budú uverejnené prostredníctvom oznámenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Zbierke zákonov.
Č:1
O:3
3
V prílohe III sa oddiel III.1 nahrádza takto:
„III.1. ADN
Priložené predpisy k ADN, uplatniteľné s účinnosťou od
N
Návrh zákona č. .../2017 Z. z.
Čl. I
Príloha č. 1 sa dopĺňa pätnástym bodom, ktorý znie:
„15. Smernica Komisie (EÚ) 2016/2309 zo 16.
Ú
Prílohy k Európskej dohode o medzinárodnej preprave
2
1. januára 2017, ako aj článok 3 písm. f) a h), článok 8 ods. 1 a 3 ADN sa rozumejú tak, že výraz ‚zmluvná strana‘ sa podľa potreby nahradí výrazom ‚členský štát‘.“
decembra 2016, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru štvrtýkrát prispôsobujú vedecko-technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 345, 20.12.2016).“.
nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách ADN budú uverejnené prostredníctvom oznámenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Zbierke zákonov.
Č:2
O:1
Transpozícia
1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 30. júna 2017. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
N
Návrh zákona č.
.../2017 Z. z.
ČL. IV
Čl. I až III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2017.
Príloha č. 1 sa dopĺňa pätnástym bodom, ktorý znie:
„15. Smernica Komisie (EÚ) 2016/2309 zo 16. decembra 2016, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru štvrtýkrát prispôsobujú vedecko-technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 345, 20.12.2016).“.
Príloha č. 5 sa dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:
„8. Smernica Komisie (EÚ) 2016/2309 zo 16. decembra 2016, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru štvrtýkrát prispôsobujú vedecko-technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 345, 20.12.2016).“.
Príloha sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
Ú
Prílohy k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách ADN budú uverejnené prostredníctvom oznámenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Zbierke zákonov.
Prílohy k Európskej dohode o medzinárodnej železničnej preprave nebezpečných vecí RID budú uverejnené prostredníctvom oznámenia Ministerstva zahraničných vecí
3
„7. Smernica Komisie (EÚ) 2016/2309 zo 16. decembra 2016, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru štvrtýkrát prispôsobujú vedecko-technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 345, 20.12.2016).“.
a európskych záležitostí SR v Zbierke zákonov.
Prílohy k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí ADR budú uverejnené prostredníctvom oznámenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Zbierke zákonov.
Č:2
O:2
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
N
Zákon č. 575/2001 Z. z.
§ 35
O 7
(7) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.
Ú
Č:3
Nadobudnutie účinnosti
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
n.a.
n.a.
Č:4
Adresáti
Táto smernica je určená členským štátom.
V Bruseli 21. novembra 2014
n.a.
n.a.