DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
1.
Predkladateľ návrhu právneho predpisu: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
2.
Názov návrhu právneho predpisu: Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
3.
Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskej únie
- primárnom v tretej časti, hlave VI čl. 90 a 91 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
- sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – po 30. novembri 2009)1. legislatívne akty: - ---
2. nelegislatívne akty: - Smernica Komisie (EÚ) 2016/2309 zo 16. decembra 2016, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru štvrtýkrát prispôsobujú vedecko-technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 345, 20.12.2016).
- sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy)- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru (Ú. v. ES L 260, 30.9.2008, s. 13)
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
4.
Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)
lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
do 30. júna 2017;
b)
lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov
žiadna;
c)
informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
nebolo začaté žiadne konanie;
d)
informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
- zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - zákon č. 514/2009 o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, - zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, - vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR), - vyhláška ministra zahraničných vecí č. 8/1985 Zb. o Dohovore o medzinárodnej železničnej doprave (COTIF), - oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z. o Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN).
5.
Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
úplný
6.
Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky