B. Osobitná časť
K Čl. I až III
Do transpozičnej prílohy zákona sa vkladá transpozičný odkaz na smernicu Komisie (EÚ) 2016/2309 zo 16. decembra 2016, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru štvrtýkrát prispôsobujú vedecko-technickému pokroku, ktorú SR prebrala do svojho právneho poriadku zverejnením oznámenia o zmenách a doplnkoch Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečných vecí (ADR), oznámenia o zmenách a doplnkoch Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) a oznámenia o zmenách a doplnkoch Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) v Zbierke zákonov SR. Pre úplne prebratie predmetnej smernice je však potrebné do 30.6.2017 uviesť v príslušných právnych predpisoch aj odkaz na uvedenú smernicu, pretože podľa článku 2 ods. 1 smernice (EÚ) č. 2016/2309 „členské štáty uvedú v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu“. Tento transpozičný odkaz sa preto dopĺňa do zákonov, ktoré sa na dohody ADR, RID a ADN odvolávajú.
K Čl. IV
Účinnosť zákona sa navrhuje od 30. júna 2017.
Bratislava 22. marca 2017
Robert Fico v. r.
Arpád Érsek v. r.