ZBIERKA ZÁKONOV  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
Ročník 2014  
Vyhlásené: 11.04.2014  
Časová verzia predpisu účinná od: 11.04.2014  
Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.  
91  
O Z N Á M E N I E  
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 19.  
decembra 2011 bol v New Yorku prijatý Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o procedúre  
oznámení. Za Slovenskú republiku bol podpísaný 28. februára 2012 v Ženeve. Národná rada  
Slovenskej republiky s opčným protokolom vyslovila súhlas uznesením č. 884 z 29. októbra 2013 a  
rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky  
prednosť pred zákonmi. Prezident Slovenskej republiky ratifikoval opčný protokol 26. novembra  
2013. Ratifikačná listina bola 3. decembra 2013 uložená u depozitára, ktorým je generálny  
tajomník Organizácie Spojených národov. Opčný protokol nadobudne platnosť 14. apríla 2014 v  
súlade s článkom 19 ods. 1. Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 14. apríla 2014 v súlade  
s článkom 19 ods. 1. Pri podpise opčného protokolu Slovenská republika urobila toto vyhlásenie:  
„Slovenská republika uznáva príslušnosť Výboru OSN pre práva dieťaťa prijať a posúdiť oznámenia  
podľa článku 12 ods. 1 opčného protokolu“.  
Strana 2  
Zbierka zákonov Slovenskej republiky  
91/2014 Z. z.  
K oznámeniu č. 91  
2014 Z. z.  
OPČNÝ PROTOKOL K DOHOVORU O PRÁVACH DIEŤAŤA O PROCEDÚRE OZNÁMENÍ  
Zmluvné strany tohto protokolu,  
majúc na zreteli, že podľa zásad vyhlásených v Charte Organizácie Spojených národov je  
uznanie prirodzenej dôstojnosti a rovnakých a nescudziteľných práv všetkých členov ľudskej  
rodiny základom slobody, spravodlivosti a mieru vo svete,  
poznamenávajúc, že zmluvné štáty Dohovoru o právach dieťaťa (ďalej len „dohovor“) uznávajú  
práva v ňom priznané každému dieťaťu v rámci ich jurisdikcie bez diskriminácie akéhokoľvek  
druhu, bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavie, jazyk, náboženstvo, politické alebo iné  
presvedčenie, národnostnú, etnickú alebo sociálnu príslušnosť, majetkové pomery, zdravotné  
postihnutie, narodenie alebo iné postavenie dieťaťa, jeho rodiča alebo právneho zástupcu,  
opätovne potvrdzujúc univerzálnosť, nedeliteľnosť, vzájomnú závislosť a prepojenosť všetkých  
ľudských práv a základných slobôd,  
opätovne potvrdzujúc tiež postavenie dieťaťa ako subjektu práv a ako ľudskej bytosti s vlastnou  
dôstojnosťou a vyvíjajúcimi sa schopnosťami,  
uznávajúc, že osobitné a závislé postavenie detí môže pre ne vytvárať skutočné ťažkosti pri  
dosahovaní nápravy v prípade porušenia ich práv,  
majúc na zreteli, že tento protokol posilní a doplní národné a regionálne mechanizmy  
umožňujúce deťom predkladať sťažnosti v prípade porušenia ich práv,  
uznávajúc, že najlepší záujem dieťaťa má byť prvoradý pri úvahách o zabezpečení nápravy  
porušenia práv dieťaťa a že takáto náprava by mala vziať do úvahy potrebu citlivého prístupu k  
dieťaťu na každej úrovni,  
podporujúc zmluvné štáty v tom, aby vytvorili vhodné národné mechanizmy umožňujúce  
dieťaťu, ktorého práva boli porušené, prístup k účinným prostriedkom nápravy na vnútroštátnej  
úrovni,  
poznamenávajúc, že národné inštitúcie pre ľudské práva a iné špecializované inštitúcie poverené  
podporou a ochranou práv dieťaťa môžu v tomto smere zohrávať dôležitú úlohu,  
majúc na zreteli, že pre posilnenie a doplnenie takýchto národných mechanizmov a ďalšiu  
implementáciu dohovoru, resp. Opčného protokolu o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej  
pornografii a Opčného protokolu o účasti detí v ozbrojených konfliktoch by bolo vhodné umožniť  
Výboru pre práva dieťaťa (ďalej len „výbor“) vykonávať úlohy ustanovené týmto protokolom,  
dohodli sa takto:  
Časť I  
Všeobecné ustanovenia  
Článok 1  
Príslušnosť Výboru pre práva dieťaťa  
1. Zmluvná strana tohto protokolu uznáva príslušnosť výboru v súlade s týmto protokolom.  
2. Výbor neuplatňuje svoju príslušnosť voči zmluvnej strane tohto protokolu v otázkach týkajúcich  
sa porušenia práv ustanovených nástrojom, ktorého štát nie je zmluvnou stranou.  
91/2014 Z. z.  
Zbierka zákonov Slovenskej republiky  
Strana 3  
3. Výbor neprijíma žiadne oznámenia, ak sa týkajú štátu, ktorý nie je zmluvnou stranou tohto  
protokolu.  
Článok 2  
Všeobecné zásady upravujúce úlohy výboru  
Pri výkone úloh ustanovených týmto protokolom sa výbor riadi zásadou najlepšieho záujmu  
dieťaťa. Berie tiež do úvahy práva a názory dieťaťa, pričom názorom dieťaťa venuje primeranú  
vážnosť s ohľadom na jeho vek a zrelosť.  
Článok 3  
Rokovací poriadok  
1. Výbor prijme rokovací poriadok, ktorý bude dodržiavať pri výkone svojich úloh ustanovených  
týmto protokolom. Pritom vezme do úvahy predovšetkým článok 2 tohto protokolu s cieľom  
zabezpečiť citlivý prístup k dieťaťu.  
2. Výbor zahrnie do svojho rokovacieho poriadku záruky predchádzania manipulácii s dieťaťom zo  
strany tých, ktorí konajú v mene dieťaťa a môže odmietnuť preskúmať oznámenie, ktoré podľa  
jeho úvahy nie je v najlepšom záujme dieťaťa.  
Článok 4  
Ochranné opatrenia  
1. Zmluvná strana uskutoční všetky príslušné kroky, aby zabezpečila, že jednotlivci v jej  
jurisdikcii nebudú v dôsledku predloženia oznámenia alebo spolupráce s výborom na základe  
tohto protokolu vystavení porušovaniu ľudských práv, zlému zaobchádzaniu či zastrašovaniu.  
2. Totožnosť takéhoto jednotlivca alebo skupiny jednotlivcov nebude zverejnená bez ich výslovného  
súhlasu.  
Časť II  
Procedúra oznámení  
Článok 5  
Individuálne oznámenia  
1. Oznámenia možno predkladať jednotlivcami alebo skupinami jednotlivcov alebo v mene  
jednotlivcov alebo skupín jednotlivcov, na ktorých sa vzťahuje jurisdikcia zmluvnej strany, ktorí  
tvrdia, že sa stali obeťami porušovania ktoréhokoľvek z práv ustanovených niektorým z  
nasledovných nástrojov, ktorých zmluvnou stranou je tento štát  
(a) dohovor;  
(b) Opčný protokol k dohovoru o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii;  
(c) Opčný protokol k dohovoru o účasti detí v ozbrojených konfliktoch.  
2. Ak je oznámenie predložené v mene jednotlivca alebo skupiny jednotlivcov, vyžaduje sa ich  
súhlas, okrem prípadov, ak predkladateľ sťažnosti môže odôvodniť konanie v ich mene bez ich  
súhlasu.  
Článok 6  
Predbežné opatrenia  
1. Kedykoľvek po prijatí oznámenia a pred rozhodnutím v merite veci môže výbor požiadať  
dotknutú zmluvnú stranu, aby bezodkladne zvážila prijatie predbežných opatrení, ktoré môžu  
byť za výnimočných okolností potrebné na to, aby sa predišlo vzniku možnej nenapraviteľnej  
škody na strane obete alebo obetí údajného porušenia práv.  
2. Ak výbor využije právomoc podľa odseku 1 tohto článku, neznamená to, že rozhodol o  
prijateľnosti alebo o merite veci.  
Strana 4  
Zbierka zákonov Slovenskej republiky  
91/2014 Z. z.  
Článok 7  
Prijateľnosť  
Výbor považuje oznámenie za neprijateľné, ak:  
(a) je oznámenie anonymné;  
(b) oznámenie nie je vyhotovené v písomnej podobe;  
(c) oznámenie predstavuje zneužitie práva predložiť také oznámenia alebo ak je nezlučiteľné s  
ustanoveniami dohovoru a/alebo jeho opčných protokolov;  
(d) výbor posudzoval rovnakú vec už predtým alebo rovnaká vec bola alebo je predmetom iného  
medzinárodného vyšetrovacieho alebo zmierovacieho konania;  
(e) neboli vyčerpané všetky dostupné vnútroštátne prostriedky nápravy; toto neplatí, ak je využitie  
prostriedkov nápravy neprimerane predlžované alebo ak je nepravdepodobné, že prinesie  
účinnú nápravu;  
(f) je oznámenie zjavne nepodložené alebo ak je nedostatočne odôvodnené;  
(g) skutočnosti, ktoré sú predmetom oznámenia, nastali pred dňom nadobudnutia platnosti tohto  
protokolu pre dotknutú zmluvnú stranu, s výnimkou prípadov, keď dané skutočnosti  
pretrvávali aj po tomto dátume;  
(h) oznámenie nebolo predložené do jedného roka od vyčerpania vnútroštátnych prostriedkov  
nápravy, s výnimkou prípadov, keď predkladateľ preukáže, že oznámenie nebolo možné  
predložiť v ustanovenej časovej lehote.  
Článok 8  
Zasielanie oznámení  
1. Výbor postúpi všetky oznámenia, ktoré mu boli predložené v zmysle tohto protokolu dotknutej  
zmluvnej strane čo najskôr pri zachovaní princípu dôvernosti informácií s výnimkou prípadu,  
ak výbor rozhodne o oznámení ako o neprijateľnom bez upovedomenia dotknutej zmluvnej  
strany.  
2. Zmluvná strana predloží výboru písomné vysvetlenie alebo stanovisko, ktorým objasní celú  
záležitosť a prípadné prostriedky nápravy, ktoré zabezpečila. Zmluvná strana predloží odpoveď  
čo najskôr, najneskôr však do šiestich mesiacov.  
Článok 9  
Zmier  
1. Výbor poskytne dotknutým stranám súčinnosť s cieľom dosiahnutia zmieru v danej záležitosti  
pri dodržaní povinností ustanovených dohovorom a/alebo jeho opčnými protokolmi.  
2. Dosiahnutím zmieru pod dohľadom výboru sa uzavrie proces posudzovania oznámenia  
predloženého v zmysle tohto protokolu.  
Článok 10  
Posudzovanie oznámení  
1. Výbor posúdi oznámenia, ktoré mu boli predložené v zmysle tohto protokolu čo najrýchlejšie a  
vo svetle všetkých predložených dokumentov pod podmienkou, že tieto dokumenty budú  
postúpené dotknutým stranám.  
2. Pri posudzovaní oznámení v zmysle tohto protokolu zasadá výbor neverejne.  
3. Ak výbor požiadal o prijatie predbežných opatrení, posúdi oznámenie urýchlene.  
4. Pri posudzovaní oznámení o údajnom porušení hospodárskych, sociálnych alebo kultúrnych  
práv posúdi výbor primeranosť krokov, ktoré zmluvná strana uskutočnila v súlade s článkom 4  
dohovoru. Výbor tak urobí s prihliadnutím na skutočnosť, že zmluvná strana môže prijať celý  
rad opatrení na realizáciu hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv ustanovených  
dohovorom.  
5. Po posúdení oznámenia výbor bezodkladne predloží dotknutým stranám svoje názory vrátane  
prípadných odporúčaní.  
91/2014 Z. z.  
Zbierka zákonov Slovenskej republiky  
Strana 5  
Článok 11  
Ďalší postup  
1. Zmluvná strana náležite zváži názory výboru spolu s prípadnými odporúčaniami a predloží  
písomnú odpoveď vrátane informácií o opatreniach, ktoré prijala alebo ktoré zamýšľa prijať so  
zreteľom na názory a odporúčania výboru. Zmluvná strana predloží svoju odpoveď čo najskôr,  
najneskôr však do šiestich mesiacov.  
2. Výbor môže požiadať zmluvnú stranu  
o predloženie ďalších informácií o akýchkoľvek  
opatreniach, ktoré tento štát prijal v reakcii na názory a odporúčania výboru alebo na realizáciu  
zmieru, ak nejaké boli prijaté, vrátane tých, ktoré výbor považuje za primerané, v následných  
správach zmluvnej strany podľa článku 44 dohovoru, článku 12 Opčného protokolu o predaji  
detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii alebo článku 8 Opčného protokolu o účasti detí v  
ozbrojených konfliktoch.  
Článok 12  
Oznámenia medzi štátmi  
1. Zmluvná strana tohto protokolu môže kedykoľvek vyhlásiť, že uznáva príslušnosť výboru prijať  
a posúdiť oznámenie jednej zmluvnej strany o tom, že iná zmluvná strana neplní svoje záväzky  
ustanovené niektorým z nasledujúcich nástrojov, ktorých zmluvnou stranou je dotknutý štát:  
(a) dohovor;  
(b) Opčný protokol k dohovoru o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii;  
(c) Opčný protokol k dohovoru o účasti detí v ozbrojených konfliktoch.  
2. Výbor neprijme oznámenia týkajúce sa zmluvnej strany, ktorá také vyhlásenie neurobila, ani  
oznámenie od zmluvnej strany, ktorá také vyhlásenie neurobila.  
3. Výbor poskytne zmluvným stranám súčinnosť pri sprostredkovaní pokojného urovnania danej  
záležitosti pri dodržaní povinností ustanovených dohovorom a jeho opčnými protokolmi.  
4. Vyhlásenia podľa odseku 1 tohto článku uložia zmluvné strany u generálneho tajomníka  
Organizácie Spojených národov, ktorý pošle kópie týchto vyhlásení ostatným zmluvným  
stranám. Vyhlásenie je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom oznámenia zaslaného  
generálnemu tajomníkovi. Odvolanie vyhlásenia nemá vplyv na posudzovanie akejkoľvek  
záležitosti, ktorá je predmetom oznámenia už doručeného na základe tohto článku. Keď  
generálny tajomník prijme oznámenie o odvolaní vyhlásenia, nie je na základe tohto článku  
možné prijať žiadne ďalšie oznámenie ktorejkoľvek zmluvnej strany, pokiaľ dotknutá zmluvná  
strana neposkytne nové vyhlásenie.  
Časť III  
Vyšetrovanie  
Článok 13  
Vyšetrovanie prípadov závažného alebo systematického porušovania práv  
1. Ak výbor dostane spoľahlivé informácie o tom, že niektorá zmluvná strana sa dopúšťa  
závažneho alebo systematického porušovania práv ustanovených dohovorom alebo jeho  
Opčným protokolom o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii alebo Opčným  
protokolom o účasti detí v ozbrojených konfliktoch, vyzve túto zmluvnú stranu na spoluprácu  
pri posúdení týchto informácií a za týmto účelom na bezodkladné predloženie stanoviska k  
daným informáciám.  
2. S prihliadnutím na stanoviská predložené dotknutou zmluvnou stranou a na základe ďalších  
spoľahlivých informácií, ktoré má k dispozícii, môže výbor určiť jedného alebo viacerých svojich  
členov, ktorí vec prešetria a urýchlene predložia výboru správu. Ak je to odôvodnené a zmluvná  
strana udelí súhlas, súčasťou vyšetrovania môže byť aj návšteva jej územia.  
3. Vyšetrovanie sa uskutočňuje pri zachovaní princípu dôvernosti informácií a so snahou o  
spoluprácu so zmluvnou stranou vo všetkých štádiách konania.  
Strana 6  
Zbierka zákonov Slovenskej republiky  
91/2014 Z. z.  
4. Po preverení zistení takéhoto vyšetrovania ich výbor bezodkladne postupuje dotknutej zmluvnej  
strane spolu s prípadnými pripomienkami a odporúčaniami.  
5. Dotknutá zmluvná strana predloží výboru svoje stanovisko čo najskôr a najneskôr do šiestich  
mesiacov od prijatia zistení, pripomienok a odporúčaní výboru.  
6. Po skončení konania v súvislosti s vyšetrovaním vedeným v súlade s odsekom 2 tohto článku  
môže výbor po konzultácii s dotknutou zmluvnou stranou rozhodnúť, že prehľad výsledkov  
konania zahrnie do svojej správy podľa článku 16 tohto protokolu.  
7. Každá zmluvná strana môže v čase podpisu alebo ratifikácie tohto protokolu alebo v čase  
pristúpenia k tomuto protokolu vyhlásiť, že neuznáva príslušnosť výboru, ktorú mu priznáva  
tento článok s ohľadom na práva ustanovené niektorými alebo všetkými nástrojmi uvedenými v  
odseku 1.  
8. Zmluvná strana, ktorá urobila vyhlásenie podľa odseku 7 tohto článku, môže svoje vyhlásenie  
kedykoľvek odvolať prostredníctvom oznámenia zaslaného generálnemu tajomníkovi  
Organizácie Spojených národov.  
Článok 14  
Postup po ukončení vyšetrovania  
1. Ak je to potrebné, po uplynutí šesťmesačnej lehoty podľa článku 13 odseku 5 môže výbor vyzvať  
príslušnú zmluvnú stranu, aby informovala výbor o opatreniach, ktoré sa prijali alebo ktoré sú  
plánované v reakcii na vyšetrovanie vedené na základe článku 13 tohto protokolu.  
2. Výbor môže vyzvať zmluvnú stranu, aby poskytla ďalšie informácie o všetkých opatreniach  
prijatých zmluvnou stranou v reakcii na vyšetrovanie vedené na základe článku 13, vrátane, ak  
to výbor považuje za vhodné, v následných správach zmluvnej strany podľa článku 44 dohovoru,  
článku 12 Opčného protokolu k dohovoru o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii  
alebo článku 8 Opčného protokolu k dohovoru o účastí detí v ozbrojených konfliktoch.  
Časť IV  
Záverečné ustanovenia  
Článok 15  
Medzinárodná pomoc a spolupráca  
1. So súhlasom príslušnej zmluvnej strany môže výbor postúpiť špecializovaným agentúram  
Organizácie Spojených národov, fondom a programom a ďalším kompetentným orgánom svoje  
názory a odporúčania týkajúce sa oznámení a vyšetrovaní, ktoré poukazujú na potrebu  
technického poradenstva alebo pomoci, spoločne s prípadnými stanoviskami a návrhmi  
zmluvnej strany k názorom a odporúčaniam výboru.  
2. So súhlasom dotknutej zmluvnej strany môže výbor tiež upriamiť pozornosť takýchto orgánov  
na akékoľvek záležitosti vyplývajúce z oznámení posudzovaných na základe tohto protokolu,  
ktoré im môžu napomôcť pri rozhodovaní  
v
rozsahu ich kompetencií  
o
vhodnosti  
medzinárodných opatrení prijatých s cieľom pomôcť zmluvným stranám pri dosahovaní  
pokroku pri realizácii práv uznaných dohovorom a/alebo jeho opčnými protokolmi.  
Článok 16  
Správa pre Valné zhromaždenie  
Do svojej správy, ktorú predkladá Valnému zhromaždeniu každé dva roky v súlade s článkom  
44 ods. 5 dohovoru, zahrnie výbor súhrnnú informáciu o svojich aktivitách v zmysle tohto  
protokolu.  
Článok 17  
Informovanie o opčnom protokole  
Každá zmluvná strana sa zaväzuje informovať verejnosť a rozširovať informácie o tomto  
protokole a umožniť prístup k informáciám o názoroch a odporúčaniach výboru, najmä v  
91/2014 Z. z.  
Zbierka zákonov Slovenskej republiky  
Strana 7  
záležitostiach, ktoré sa týkajú zmluvnej strany, vhodným a aktívnym spôsobom a formátom  
prístupným rovnako dospelým ako aj deťom, vrátane osôb so zdravotným postihnutím.  
Článok 18  
Podpis, ratifikácia a pristúpenie  
1. Tento protokol je otvorený na podpis všetkým štátom, ktoré podpísali, ratifikovali dohovor alebo  
pristúpili k dohovoru alebo ku ktorémukoľvek z jeho prvých dvoch opčných protokolov.  
2. Tento protokol podlieha ratifikácii všetkými štátmi, ktoré ratifikovali dohovor alebo pristúpili k  
dohovoru alebo ku ktorémukoľvek z jeho prvých dvoch opčných protokolov. Ratifikačné listiny  
budú uložené u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.  
3. Tento protokol je otvorený na prístup všetkým štátom, ktoré ratifikovali dohovor alebo pristúpili  
k dohovoru alebo ku ktorémukoľvek z jeho prvých dvoch opčných protokolov.  
4. Prístup sa uskutoční uložením listiny o pristúpení u generálneho tajomníka.  
Článok 19  
Nadobudnutie platnosti  
1. Tento protokol nadobúda platnosť tri mesiace od uloženia desiatej ratifikačnej listiny alebo  
listiny o pristúpení.  
2. Pre každý štát, ktorý ratifikuje tento protokol alebo k nemu pristúpi po uložení desiatej  
ratifikačnej listiny alebo listiny o pristúpení, nadobudne tento protokol platnosť tri mesiace po  
dátume uloženia jeho ratifikačnej listiny alebo listiny o pristúpení.  
Článok 20  
Porušenia, ku ktorým došlo po nadobudnutí platnosti  
1. Príslušnosť výboru sa týka výlučne porušenia práv ustanovených dohovorom a/alebo jeho  
prvými dvoma opčnými protokolmi zmluvnou stranou, ktoré sa vyskytli po nadobudnutí  
platnosti tohto protokolu.  
2. Ak sa štát stane zmluvnou stranou tohto protokolu po nadobudnutí jeho platnosti, povinnosti  
tohto štátu voči výboru sa týkajú výlučne porušení práv ustanovených dohovorom a/alebo jeho  
prvými dvoma opčnými protokolmi, ku ktorým došlo po nadobudnutí platnosti tohto protokolu  
pre daný štát.  
Článok 21  
Zmeny a doplnenia  
1. Každá zmluvná strana môže navrhnúť zmenu a doplnenie tohto protokolu a predložiť ju  
generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov. Generálny tajomník oboznámi s  
navrhovanými zmenami a doplneniami zmluvné strany so žiadosťou, aby mu oznámili, či  
súhlasia so zvolaním konferencie zmluvných strán s cieľom zvážiť návrhy a rozhodnúť o nich. V  
prípade, ak do štyroch mesiacov od dátumu takéhoto oznámenia vyjadrí súhlas so zvolaním  
konferencie aspoň jedna tretina zmluvných strán, generálny tajomník zvolá konferenciu pod  
záštitou Organizácie Spojených národov. Pozmeňujúci návrh schválený dvojtretinovou väčšinou  
prítomných a hlasujúcich zmluvných strán predloží generálny tajomník Valnému zhromaždeniu  
Organizácie Spojených národov na schválenie a následne všetkým zmluvným stranám na  
prijatie.  
2. Zmeny a doplnenia prijaté a schválené v súlade s odsekom 1 tohto článku nadobudnú platnosť  
tridsiaty deň po dátume, keď počet uložených listín o prijatí dosiahne dve tretiny z počtu štátov,  
ktoré boli zmluvnými stranami ku dňu prijatia pozmeňujúceho návrhu. Pozmeňujúci návrh  
následne nadobudne platnosť pre každú ďalšiu zmluvnú stranu tridsiaty deň po uložení jeho  
listiny o prijatí. Pozmeňujúci návrh je záväzný len pre tie zmluvné strany, ktoré ho prijali.  
Strana 8  
Zbierka zákonov Slovenskej republiky  
91/2014 Z. z.  
Článok 22  
Výpoveď  
1. Každá zmluvná strana môže kedykoľvek vypovedať tento protokol prostredníctvom písomného  
oznámenia generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov. Výpoveď nadobúda  
účinnosť jeden rok odo dňa prijatia oznámenia generálnym tajomníkom.  
2. Výpoveď nemá vplyv na pokračovanie uplatňovania ustanovení tohto protokolu na oznámenia  
predložené podľa článkov 5 alebo 12 alebo na vyšetrovanie začaté podľa článku 13 pred dňom  
nadobudnutia účinnosti výpovede.  
Článok 23  
Uloženie a oznámenia generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov  
1. Tento protokol je uložený u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.  
2. Generálny tajomník informuje každý štát o  
(a) podpísaní, ratifikácii tohto protokolu a o pristúpení k nemu;  
(b) dátume nadobudnutia platnosti tohto protokolu a o akomkoľvek pozmeňujúcom návrhu  
podľa článku 21;  
(c) odstúpení od protokolu podľa článku 22.  
Článok 24  
Jazyky  
1. Tento protokol, ktorého arabské, čínske, anglické, francúzske, ruské a španielske znenie má  
rovnakú platnosť, bude uložený v archíve Organizácie Spojených národov.  
2. Generálny tajomník Organizácie Spojených národov zašle overené kópie tohto protokolu  
všetkým štátom.  
91/2014 Z. z.  
Zbierka zákonov Slovenskej republiky  
Strana 9  
DynamicResources\5781a96d-4275-4d59-b2ff-3bb0870f8efa_1.pdf  
Príloha k èiastke31  
Zbierka zákonov 2014  
Strana 183  
K oznámeniu è. 91/2014 Z. z.  
OPTIONAL PROTOCOL  
TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON A COMMUNICATIONS  
PROCEDURE  
The States parties to the present Protocol,  
pornography and on the involvement of children in  
armed conflict, it would be appropriate to enable  
the Committee on the Rights of the Child (hereinafter  
referred to as “the Committee”) to carry out the  
functions provided for in the present Protocol,  
Considering that, in accordance with the principles  
proclaimed in the Charter of the United Nations, the  
recognition of the inherent dignity and the equal and  
inalienable rights of all members of the human family  
is the foundation of freedom, justice and peace in the  
world,  
Have agreed as follows:  
PART I  
Noting that the States parties to the Convention on  
the Rights of the Child (hereinafter referred to as “the  
Convention”) recognize the rights set forth in it to each  
child within their jurisdiction without discrimination  
of any kind, irrespective of the child’s or his or her  
parent’s or legal guardian’s race, colour, sex, language,  
religion, political or other opinion, national, ethnic or  
social origin, property, disability, birth or other status,  
GENERAL PROVISIONS  
Article 1  
Competence of the Committee  
on the Rights of the Child  
1. A State party to the present Protocol recognizes  
the competence of the Committee as provided for by the  
present Protocol.  
Reaffirming  
the  
universality,  
indivisibility,  
interdependence and interrelatedness of all human  
rights and fundamental freedoms,  
2. The Committee shall not exercise its competence  
regarding a State party to the present Protocol on  
matters concerning violations of rights set forth in an  
instrument to which that State is not a party.  
Reaffirming also the status of the child as a subject of  
rights and as a human being with dignity and with  
evolving capacities,  
3. No communication shall be received by the  
Committee if it concerns a State that is not a party to  
the present Protocol.  
Recognizing that children’s special and dependent  
status may create real difficulties for them in pursuing  
remedies for violations of their rights,  
Considering that the present Protocol will reinforce  
and complement national and regional mechanisms  
allowing children to submit complaints for violations of  
their rights,  
Article 2  
General principles guiding the functions  
of the Committee  
Recognizing that the best interests of the child  
should be a primary consideration to be respected in  
pursuing remedies for violations of the rights of the  
child, and that such remedies should take into account  
the need for child-sensitive procedures at all levels,  
In fulfilling the functions conferred on it by the  
present Protocol, the Committee shall be guided by the  
principle of the best interests of the child. It shall also  
have regard for the rights and views of the child, the  
views of the child being given due weight in accordance  
with the age and maturity of the child.  
Encouraging States parties to develop appropriate  
national mechanisms to enable a child whose rights  
have been violated to have access to effective remedies  
at the domestic level,  
Article 3  
Rules of procedure  
Recalling the important role that national human  
rights institutions and other relevant specialized  
institutions, mandated to promote and protect the  
rights of the child, can play in this regard,  
1. The Committee shall adopt rules of procedure to  
be followed when exercising the functions conferred on  
it by the present Protocol. In doing so, it shall have  
regard, in particular, for article  
Protocol in order to guarantee childsensitive  
procedures.  
2 of the present  
Considering that, in order to reinforce and  
complement such national mechanisms and to further  
enhance the implementation of the Convention and,  
where applicable, the Optional Protocols thereto on the  
sale of children, child prostitution and child  
2. The Committee shall include in its rules of  
procedure safeguards to prevent the manipulation of  
Strana 10  
Zbierka zákonov Slovenskej republiky  
91/2014 Z. z.  
Strana 184  
Zbierka zákonov 2014  
Príloha k èiastke31  
the child by those acting on his or her behalf and may  
decline to examine any communication that it  
considers not to be in the child’s best interests.  
(a) The communication is anonymous;  
(b) The communication is not in writing;  
(c) The communication constitutes an abuse of the  
right of submission of such communications or is  
incompatible with the provisions of the Convention  
and/or the Optional Protocols thereto;  
(d) The same matter has already been examined by the  
Committee or has been or is being examined under  
another procedure of international investigation or  
settlement;  
(e) All available domestic remedies have not been  
exhausted. This shall not be the rule where the  
application of the remedies is unreasonably  
prolonged or unlikely to bring effective relief;  
(f) The communication is manifestly ill founded or not  
sufficiently substantiated;  
(g) The facts that are the subject of the communication  
occurred prior to the entry into force of the present  
Protocol for the State party concerned, unless those  
facts continued after that date;  
Article 4  
Protection measures  
1. A State party shall take all appropriate steps to  
ensure that individuals under its jurisdiction are not  
subjected to any human rights violation, ill-treatment  
or intimidation as a consequence of communications  
or cooperation with the Committee pursuant to the  
present Protocol.  
2. The identity of any individual or group of  
individuals concerned shall not be revealed publicly  
without their express consent.  
PART II  
COMMUNICATIONS PROCEDURE  
(h) The communication is not submitted within one  
year after the exhaustion of domestic remedies,  
except in cases where the author can demonstrate  
that it had not been possible to submit the  
communication within that time limit.  
Article 5  
Individual communications  
1. Communications may be submitted by or on  
behalf of an individual or group of individuals, within  
the jurisdiction of a State party, claiming to be victims  
of a violation by that State party of any of the rights set  
forth in any of the followinginstruments to which that  
State is a party:  
Article 8  
Transmission of the communication  
1. Unless the Committee considers a communication  
inadmissible without reference to the State party  
(a) The Convention;  
(b) The Optional Protocol to the Convention on the sale  
of children, child prostitution and child  
pornography;  
(c) The Optional Protocol to the Convention on the  
involvement of children in armed conflict.  
concerned,  
the  
Committee  
shall  
bring  
any  
communication submitted to it under the present  
Protocol confidentially to the attention of the State  
party concerned as soon as possible.  
2. The State party shall submit to the Committee  
written explanations or statements clarifying the  
matter and the remedy, if any, that it may have  
provided. The State party shall submit its response as  
soon as possible and within six months.  
2. Where a communication is submitted on behalf of  
an individual or group of individuals, this shall be with  
their consent unless the author can justify acting on  
their behalf without such consent.  
Article 6  
Article 9  
Interim measures  
Friendly settlement  
1. At any time after the receipt of a communication  
and before a determination on the merits has been  
reached, the Committee may transmit to the State  
party concerned for its urgent consideration a request  
that the State party take such interim measures as  
may be necessary in exceptional circumstances to  
avoid possible irreparable damage to the victim or  
victims of the alleged violations.  
1. The Committee shall make available its good  
offices to the parties concerned with a view to reaching  
a friendly settlement of the matter on the basis of  
respect for the obligations set forth in the Convention  
and/or the Optional Protocols thereto.  
2. An agreement on a friendly settlement reached  
under the auspices of the Committee closes  
consideration of the communication under the present  
Protocol.  
2. Where the Committee exercises its discretion  
under paragraph 1 of the present article, this does not  
imply a determination on admissibility or on the merits  
of the communication.  
Article 10  
Consideration of communications  
Article 7  
1. The Committee shall consider communications  
received under the present Protocol as quickly as  
possible, in the light of all documentation submitted to  
it, provided that this documentation is transmitted to  
the parties concerned.  
Admissibility  
The Committee shall consider  
inadmissible when:  
a communication  
91/2014 Z. z.  
Zbierka zákonov Slovenskej republiky  
Strana 11  
Príloha k èiastke31  
Zbierka zákonov 2014  
Strana 185  
2. The Committee shall hold closed meetings when  
examining communications received under the  
present Protocol.  
a declaration or communications from a State party  
that has not made such a declaration.  
3. The Committee shall make available its good  
offices to the States parties concerned with a view to  
a friendly solution of the matter on the basis of the  
respect for the obligations set forth in the Convention  
and the Optional Protocols thereto.  
3. Where the Committee has requested interim  
measures, it shall expedite the consideration of the  
communication.  
4. When examining communications alleging  
violations of economic, social or cultural rights, the  
Committee shall consider the reasonableness of the  
steps taken by the State party in accordance with  
article 4 of the Convention. In doing so, the Committee  
shall bear in mind that the State party may adopt  
4. A declaration under paragraph 1 of the present  
article shall be deposited by the States parties with the  
Secretary-General of the United Nations, who shall  
transmit copies thereof to the other States parties. A  
declaration may be withdrawn at any time by  
notification  
to  
the  
Secretary-General.  
Such  
a
range of possible policy measures for the  
a withdrawal shall not prejudice the consideration of  
any matter that is the subject of a communication  
already transmitted under the present article; no  
further communications by any State party shall be  
received under the present article after the notification  
of withdrawal of the declaration has been received by  
the Secretary-General, unless the State party  
concerned has made a new declaration.  
implementation of the economic, social and cultural  
rights in the Convention.  
5. After examining a communication, the Committee  
shall, without delay, transmit its views on the  
communication, together with its recommendations, if  
any, to the parties concerned.  
Article 11  
Follow-up  
PART III  
INQUIRY PROCEDURE  
1. The State party shall give due consideration to the  
views of the Committee, together with its  
recommendations, if any, and shall submit to the  
Committee a written response, including information  
on any action taken and envisaged in the light of the  
views and recommendations of the Committee. The  
State party shall submit its response as soon as  
possible and within six months.  
Article 13  
Inquiry procedure for grave  
or systematic violations  
1. If the Committee receives reliable information  
indicating grave or systematic violations by a State  
party of rights set forth in the Convention or in the  
Optional Protocols thereto on the sale of children, child  
prostitution and child pornography or on the  
involvement of children in armed conflict, the  
Committee shall invite the State party to cooperate  
in the examination of the information and, to this end,  
to submit observations without delay with regard to the  
information concerned.  
2. The Committee may invite the State party to  
submit further information about any measures the  
State party has taken in response to its views or  
recommendations or implementation of  
a friendly  
settlement agreement, if any, including as deemed  
appropriate by the Committee, in the State party’s  
subsequent reports under article 44 of the Convention,  
article 12 of the Optional Protocol on the sale of  
children, child prostitution and child pornography or  
article 8 of the Optional Protocol on the involvement of  
children in armed conflict, where applicable.  
2. Taking into account any observations that may  
have been submitted by the State party concerned, as  
well as any other reliable information available to it,  
the Committee may designate one or more of its  
members to conduct an inquiry and to report urgently  
to the Committee. Where warranted and with the  
consent of the State party, the inquiry may include  
a visit to its territory.  
Article 12  
Inter-State communications  
1. A State party to the present Protocol may, at any  
time, declare that it recognizes the competence of the  
Committee to receive and consider communications in  
which a State party claims that another State party is  
not fulfilling its obligations under any of the following  
instruments to which the State is a party:  
(a) The Convention;  
3. Such  
an  
inquiry  
shall  
be  
conducted  
confidentially, and the cooperation of the State party  
shall be sought at all stages of the proceedings.  
4. After examining the findings of such an inquiry,  
the Committee shall transmit without delay these  
findings to the State party concerned, together with  
any comments and recommendations.  
(b) The Optional Protocol to the Convention on the sale  
of children, child prostitution  
5. The State party concerned shall, as soon as  
possible and within six months of receiving the  
and child pornography;  
(c) The Optional Protocol to the Convention on the  
involvement of children in armed conflict.  
findings,  
comments  
and  
recommendations  
transmitted by the Committee, submit its observations  
to the Committee.  
2. The Committee shall not receive communications  
concerning a State party that has not made such  
6. After such proceedings have been completed with  
Strana 12  
Zbierka zákonov Slovenskej republiky  
91/2014 Z. z.  
Strana 186  
Zbierka zákonov 2014  
Príloha k èiastke31  
regard to an inquiry made in accordance with  
paragraph 2 of the present article, the Committee may,  
after consultation with the State party concerned,  
decide to include a summary account of the results  
of the proceedings in its report provided for in article 16  
of the present Protocol.  
progress in the implementation of the rights recognized  
in the Convention and/or the Optional Protocols  
thereto.  
Article 16  
Report to the General Assembly  
7. Each State party may, at the time of signature or  
ratification of the present Protocol or accession  
thereto, declare that it does not recognize the  
competence of the Committee provided for in the  
present article in respect of the rights set forth in some  
or all of the instruments listed in paragraph 1.  
The Committee shall include in its report submitted  
every two years to the General Assembly in accordance  
with article 44 (5) of the Convention a summary of its  
activities under the present Protocol.  
8. Any State party having made a declaration in  
accordance with paragraph 7 of the present article  
may, at any time, withdraw this declaration by  
notification to the Secretary-General of the United  
Nations.  
Article 17  
Dissemination of and information  
on the Optional Protocol  
Each State party undertakes to make widely known  
and to disseminate the present Protocol and  
to facilitate access to information about the views and  
recommendations of the Committee, in particular with  
regard to matters involving the State party, by  
appropriate and active means and in accessible  
formats to adults and children alike, including those  
with disabilities.  
Article 14  
Follow-up to the inquiry procedure  
1. The Committee may, if necessary, after the end of  
the period of six months referred to in article 13 (5),  
invite the State party concerned to inform it of the  
measures taken and envisaged in response to an  
inquiry conducted under article 13 of the present  
Protocol.  
Article 18  
2. The Committee may invite the State party to  
submit further information about any measures that  
the State party has taken in response to an inquiry  
conducted under article 13, including as deemed  
appropriate by the Committee, in the State party’s  
subsequent reports under article 44 of the Convention,  
article 12 of the Optional Protocol to the Convention  
on the sale of children, child prostitution and child  
pornography or article 8 of the Optional Protocol to the  
Convention on the involvement of children in armed  
conflict, where applicable.  
Signature, ratification and accession  
1. The present Protocol is open for signature to any  
State that has signed, ratified or acceded to the  
Convention or either of the first two Optional Protocols  
thereto.  
2. The present Protocol is subject to ratification by  
any State that has ratified or acceded to the  
Convention or either of the first two Optional Protocols  
thereto. Instruments of ratification shall be deposited  
with the Secretary-General of the United Nations.  
PART IV  
FINAL PROVISIONS  
3. The present Protocol shall be open to accession by  
any State that has ratified or acceded to the  
Convention or either of the first two Optional Protocols  
thereto.  
Article 15  
International assistance and cooperation  
4. Accession shall be effected by the deposit of an  
instrument of accession with the Secretary-General.  
1. The Committee may transmit, with the consent of  
the State party concerned, to United Nations  
specialized agencies, funds and programmes and other  
competent bodies its views or recommendations  
concerning communications and inquiries that  
indicate a need for technical advice or assistance,  
together with the State party’s observations and  
Article 19  
Entry into force  
1. The present Protocol shall enter into force three  
months after the deposit of the tenth instrument of  
ratification or accession.  
suggestions,  
recommendations.  
if  
any,  
on  
these  
views  
or  
2. The Committee may also bring to the attention of  
such bodies, with the consent of the State party  
concerned, any matter arising out of communications  
considered under the present Protocol that may assist  
them in deciding, each within its field of competence,  
on the advisability of international measures likely to  
contribute to assisting States parties in achieving  
2. For each State ratifying the present Protocol or  
acceding to it after the deposit of the tenth instrument  
of ratification or instrument of accession, the present  
Protocol shall enter into force three months after the  
date of the deposit of its own instrument of ratification  
or accession.  
91/2014 Z. z.  
Zbierka zákonov Slovenskej republiky  
Strana 13  
Príloha k èiastke31  
Zbierka zákonov 2014  
Strana 187  
Article 20  
on the thirtieth day following the deposit of its own  
instrument of acceptance. An amendment shall be  
binding only on those States parties that have accepted  
it.  
Violations occurring after the entry into force  
1. The Committee shall have competence solely in  
respect of violations by the State party of any of the  
rights set forth in the Convention and/or the first two  
Optional Protocols thereto occurring after the entry  
into force of the present Protocol.  
Article 22  
Denunciation  
1. Any State party may denounce the present  
Protocol at any time by written notification to the  
Secretary-General of the United Nations. The  
denunciation shall take effect one year after the date of  
receipt of the notification by the Secretary-General.  
2. If a State becomes a party to the present Protocol  
after its entry into force, the obligations of that State  
vis-à-vis the Committee shall relate only to violations of  
the rights set forth in the Convention and/or the first  
two Optional Protocols thereto occurring after the  
entry into force of the present Protocol for the State  
concerned.  
2. Denunciation shall be without prejudice to the  
continued application of the provisions of the present  
Protocol to any communication submitted under  
articles 5 or 12 or any inquiry initiated under article 13  
before the effective date of denunciation.  
Article 21  
Amendments  
1. Any State party may propose an amendment to  
Article 23  
the  
present  
Protocol  
and  
submit  
it  
Depositary and notification  
by the Secretary-General  
to the Secretary-General of the United Nations. The  
Secretary-General shall communicate any proposed  
amendments to States parties with a request to be  
notified whether they favour a meeting of States parties  
for the purpose of considering and deciding upon the  
proposals. In the event that, within four months of the  
date of such communication, at least one third  
1. The Secretary-General of the United Nations shall  
be the depositary of the present Protocol.  
2. The Secretary-General shall inform all States of:  
(a) Signatures, ratifications and accessions under the  
present Protocol;  
(b) The date of entry into force of the present Protocol  
and of any amendment thereto under article 21;  
(c) Any denunciation under article  
of the States parties favour such  
a meeting, the  
Secretary-General shall convene the meeting under  
the auspices of the United Nations. Any amendment  
adopted by a majority of two thirds of the States parties  
present and voting shall be submitted by the  
Secretary-General to the General Assembly for  
approval and, thereafter, to all States parties for  
acceptance.  
Article 24  
Languages  
1. The present Protocol, of which the Arabic,  
Chinese, English, French, Russian and Spanish texts  
are equally authentic, shall be deposited in the  
archives of the United Nations.  
2. An amendment adopted and approved in  
accordance with paragraph 1 of the present article  
shall enter into force on the thirtieth day after the  
number of instruments of acceptance deposited  
reaches two thirds of the number of States parties at  
the date of adoption of the amendment. Thereafter, the  
amendment shall enter into force for any State party  
2. The Secretary-General of the United Nations shall  
transmit certified copies of the present Protocol to all  
States.  
Strana 14  
Zbierka zákonov Slovenskej republiky  
91/2014 Z. z.  
Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky a prevádzkovateľ právneho a informačného portálu Slov-Lex  
námestie 13, 813 11 Bratislava, tel.: 02 571 01 000, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.