ZBIERKA ZÁKONOV  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
Ročník 2009  
Vyhlásené: 27.06.2009  
Časová verzia predpisu účinná od: 27.06.2009  
Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.  
256  
O Z N Á M E N I E  
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky  
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. mája 2000 bol v New  
Yorku prijatý Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených  
konfliktoch. Za Slovenskú republiku bol opčný protokol podpísaný 30. novembra 2001.  
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s opčným protokolom uznesením č. 778 zo  
4. februára 2004. Uznesením č. 2205 z 20. apríla 2006 Národná rada Slovenskej republiky  
vyslovila súhlas s vyhlásením Slovenskej republiky podľa článku 3 ods. 2 opčného protokolu.  
Prezident Slovenskej republiky 20. júna 2006 ratifikoval opčný protokol a podpísal vyhlásenie  
Slovenskej republiky podľa článku 3 ods. 2 opčného protokolu. Ratifikačná listina bola uložená 7.  
júla 2006 u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, depozitára opčného protokolu.  
Slovenská republika pri uložení ratifikačnej listiny uplatnila toto vyhlásenie:  
„Slovenská republika v súvislosti s uložením ratifikačnej listiny k Opčnému protokolu k  
Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch podľa článku 3 ods. 2  
protokolu vyhlasuje, že podľa jej právneho poriadku minimálny vek, v ktorom sa povoľuje  
dobrovoľný odvod do jej ozbrojených síl, je upravený  
– zákonom č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  
ktorý v § 6 ustanovuje, že osoba môže dobrovoľne prevziať brannú povinnosť od 1. januára  
kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 19 rokov veku, a  
– zákonom č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej  
republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v § 13 ustanovuje podmienku  
dosiahnutia veku 18 rokov na prijatie do štátnej služby.  
Skutočnosť, že odvod možno vykonať len na základe zákona v súlade s Ústavou Slovenskej  
republiky, je dostatočnou garanciou, že odvod nie je násilný alebo vynútený.“  
Opčný protokol nadobudol platnosť 12. februára 2002 v súlade s článkom 10 ods. 1. Pre  
Slovenskú republiku nadobudol platnosť 7. augusta 2006 v súlade s článkom 10 ods. 2.  
K oznámeniu č. 256/2009 Z. z.  
Strana 2  
Zbierka zákonov Slovenskej republiky  
256/2009 Z. z.  
OPČNÝ PROTOKOL K DOHOVORU O PRÁVACH DIEŤAŤA O ÚČASTI DETÍ V OZBROJENÝCH  
KONFLIKTOCH  
(New York 25. mája 2000)  
Štáty, zmluvné strany tohto protokolu,  
povzbudené obrovskou podporou Dohovoru o právach dieťaťa, ktorá dokazuje, že jestvuje  
všeobecný záväzok usilovať sa o presadzovanie a ochranu práv dieťaťa,  
opätovne potvrdzujúc, že práva detí si vyžadujú osobitnú ochranu a vyzývajúc, aby sa neustále  
zlepšovala situácia detí bez rozdielu a aby sa rozvíjali a vzdelávali v podmienkach mieru a  
bezpečnosti,  
znepokojené zhubným a rozsiahlym vplyvom ozbrojeného konfliktu na deti a jeho dlhodobými  
dôsledkami ohrozujúcimi trvalý mier, bezpečnosť a rozvoj,  
odsudzujúc útoky na deti v situáciách ozbrojeného konfliktu a priame útoky na objekty  
chránené medzinárodným právom vrátane miest, v ktorých sa spravidla nachádzajú deti, ako sú  
školy a nemocnice,  
berúc do úvahy prijatie Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu, najmä to, že medzi  
vojnové zločiny zaraďuje povolávanie a odvod detí mladších ako 15 rokov alebo ich využívanie na  
aktívnu účasť v nepriateľských akciách v medzinárodných ozbrojených konfliktoch, ako aj v  
ozbrojených konfliktoch, ktoré nemajú medzinárodný charakter,  
uvedomujúc si preto, že ďalšie posilnenie uplatňovania práv uznaných v Dohovore o právach  
dieťaťa si vyžaduje zvýšenie ochrany detí pred účasťou v ozbrojených konfliktoch,  
berúc do úvahy, že článok 1 Dohovoru o právach dieťaťa ustanovuje, že na účely tohto dohovoru  
dieťa znamená každú ľudskú bytosť mladšiu ako 18 rokov, pokiaľ podľa platných právnych  
predpisov, ktoré sa na dieťa vzťahujú, nie je plnoletosť dosiahnutá skôr,  
presvedčené, že opčný protokol  
k dohovoru zvýšením veku možného odvodu osôb do  
ozbrojených síl a ich účasti na nepriateľských akciách účinne prispeje k uplatňovaniu zásady, že  
záujem dieťaťa má byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí,  
berúc do úvahy, že dvadsiata šiesta medzinárodná konferencia Červeného kríža a Červeného  
polmesiaca v decembri 1995 odporučila okrem iného, aby strany zúčastnené na konflikte podnikli  
všetky kroky, aby zabezpečili, že deti mladšie ako 18 rokov sa nezúčastnia na nepriateľských  
akciách,  
vítajúc jednomyseľné prijatie Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 182 o zákaze a  
okamžitých opatreniach na odstránenie najhorších foriem detskej práce v júni 1999, ktorý okrem  
iného zakazuje násilné alebo povinné odvody detí na využitie v ozbrojených konfliktoch,  
odsudzujúc s najvážnejším znepokojením odvod, výcvik a používanie detí v nepriateľských  
akciách na domácom území i za hranicami štátu ozbrojenými skupinami, ktoré nie sú ozbrojenými  
silami daného štátu, a uvedomujúc si zodpovednosť tých, ktorí vykonávajú odvod, poskytujú  
výcvik a využívajú deti takým spôsobom,  
pripomínajúc povinnosť každej strany zúčastnenej na ozbrojenom konflikte dodržiavať  
ustanovenia medzinárodného humanitného práva,  
zdôrazňujúc, že tento protokol sa nedotkne cieľov a zásad obsiahnutých v charte Organizácie  
Spojených národov vrátane článku 51 a príslušných noriem humanitného práva,  
256/2009 Z. z.  
Zbierka zákonov Slovenskej republiky  
Strana 3  
majúc na pamäti, že podmienky mieru a bezpečnosti vychádzajú z úplného rešpektovania cieľov  
a zásad obsiahnutých v charte a zo skutočnosti, že dodržiavanie príslušných nástrojov týkajúcich  
sa ľudských práv je nevyhnutné na úplnú ochranu detí, predovšetkým počas ozbrojených  
konfliktov a cudzej okupácie,  
uznávajúc osobitné potreby tých detí, ktoré sú v rozpore s týmto protokolom osobitne ohrozené  
odvodom alebo využitím v ozbrojených konfliktoch pre ich ekonomické alebo sociálne postavenie,  
či pohlavie,  
berúc do úvahy nevyhnutnosť zohľadniť ekonomické, sociálne a politické príčiny účasti detí na  
ozbrojených konfliktoch,  
presvedčení, že je potrebné posilniť medzinárodnú spoluprácu pri uplatňovaní tohto protokolu,  
ako aj fyzickú a psycho-sociálnu rehabilitáciu a spoločenskú reintegráciu detí, ktoré sú obeťami  
ozbrojeného konfliktu,  
podporujúc účasť verejnosti a predovšetkým detí a detských obetí na šírení informačných a  
vzdelávacích programov týkajúcich sa uplatňovania tohto protokolu,  
dohodli sa takto:  
Článok 1  
Štáty, zmluvné strany, podniknú všetky opatrenia, aby zabezpečili, že príslušníci ich  
ozbrojených síl, ktorí nedosiahli vek 18 rokov, sa nebudú priamo zúčastňovať na nepriateľských  
akciách.  
Článok 2  
Štáty, zmluvné strany, zabezpečia, aby osoby, ktoré nedosiahli vek 18 rokov, neboli povinne  
povolávané do ich ozbrojených síl.  
Článok 3  
1. Štáty, zmluvné strany, zvýšia minimálny vek dobrovoľného odvodu osôb do národných  
ozbrojených síl v súlade s vekom stanoveným v článku 38 ods. 3 Dohovoru o právach dieťaťa,  
berúc do úvahy zásady obsiahnuté v tomto článku a uznávajúc, že podľa tohto dohovoru majú  
osoby mladšie ako 18 rokov nárok na osobitnú ochranu.  
2. Každý štát, zmluvná strana, uloží záväzné vyhlásenie pri ratifikácii alebo pristúpení k tomuto  
protokolu, ktoré určuje minimálny vek, v ktorom povoľuje dobrovoľný odvod do svojich  
národných ozbrojených síl, a popisuje prijaté záruky, aby tento odvod nebol násilný alebo  
vynútený.  
3. Štáty, zmluvné strany, ktoré povoľujú dobrovoľný odvod osôb mladších ako 18 rokov do svojich  
národných ozbrojených síl, dodržiavajú záruky, ktorými sa prinajmenšom zabezpečí, že  
a) odvod bude skutočne dobrovoľný,  
b) odvod sa uskutoční s informovaným súhlasom rodičov alebo zákonných zástupcov danej  
osoby,  
c) osoby budú plne informované o svojich povinnostiach súvisiacich s touto vojenskou službou,  
d) osoby predložia spoľahlivý dôkaz o svojom veku ešte pred svojím prijatím do národnej  
vojenskej služby.  
4. Každý štát, zmluvná strana, môže kedykoľvek sprísniť svoje vyhlásenie príslušným oznámením  
adresovaným generálnemu tajomníkovi OSN, ktorý o tom bude informovať všetky štáty,  
zmluvné strany. Toto oznámenie nadobudne účinnosť odo dňa jeho doručenia generálnemu  
tajomníkovi.  
Strana 4  
Zbierka zákonov Slovenskej republiky  
256/2009 Z. z.  
5. Požiadavka na zvýšenie veku v odseku 1 tohto článku sa nevzťahuje na školy zriaďované a  
riadené ozbrojenými silami štátov, zmluvných strán, v súlade s článkami 28 a 29 Dohovoru o  
právach dieťaťa.  
Článok 4  
1. Ozbrojené skupiny, ktoré nie sú ozbrojenými silami štátu, by nemali za žiadnych okolností  
povolávať alebo využívať v nepriateľských akciách osoby mladšie ako 18 rokov.  
2. Štáty, zmluvné strany, prijmú všetky vykonateľné opatrenia na zabránenie takému odvodu a  
využívaniu osôb vrátane prijatia zákonných opatrení nevyhnutných na to, aby takému postupu  
zabránili a trestali ho.  
3. Uplatňovanie tohto článku podľa tohto protokolu neovplyvní právne postavenie žiadnej strany  
zúčastnenej na ozbrojenom konflikte.  
Článok 5  
Nič v tomto protokole sa nebude vykladať tak, aby vylúčilo ustanovenia, ktoré v práve štátu,  
zmluvnej strany, alebo v medzinárodných dokumentoch a v medzinárodnom humanitnom práve vo  
väčšej miere prispievajú k vykonávaniu práv dieťaťa.  
Článok 6  
1. Každý štát, zmluvná strana, prijme všetky potrebné právne, administratívne a iné opatrenia,  
aby zabezpečila účinné uplatňovanie a presadzovanie ustanovení tohto protokolu v rámci svojej  
právomoci.  
2. Štáty, zmluvné strany, sa zaväzujú zabezpečiť širokú informovanosť  
o
zásadách  
a
ustanoveniach tohto protokolu a propagovať ho vhodnými prostriedkami tak u dospelých, ako  
aj u detí.  
3. Štáty, zmluvné strany, prijmú všetky vykonateľné opatrenia, aby zabezpečili, že osoby  
podliehajúce ich právomoci, odvedené alebo využívané pri nepriateľských akciách v rozpore s  
týmto protokolom, budú demobilizované alebo inak prepustené zo služby. Ak to bude potrebné,  
štáty, zmluvné strany, poskytnú týmto osobám všetku primeranú pomoc na ich fyzické a  
psychické zotavenie a spoločenskú reintegráciu.  
Článok 7  
1. Štáty, zmluvné strany, budú spolupracovať pri implementácii tohto protokolu vrátane  
predchádzania akejkoľvek činnosti v rozpore s týmto protokolom, ako aj pri rehabilitácii a  
spoločenskej reintegrácii osôb, ktoré sú obeťami činov v rozpore s týmto protokolom, a to aj  
prostredníctvom technickej spolupráce a finančnej pomoci. Pomoc a spolupráca sa bude  
vykonávať po konzultáciách s príslušnými štátmi, zmluvnými stranami, a s príslušnými  
medzinárodnými organizáciami.  
2. Štáty, zmluvné strany, ktoré na to budú mať podmienky, poskytnú pomoc prostredníctvom  
existujúcich mnohostranných, dvojstranných alebo iných programov, alebo, okrem iného,  
pomocou dobrovoľného fondu vytvoreného podľa pravidiel Valného zhromaždenia OSN.  
Článok 8  
1. Každý štát, zmluvná strana, predloží Výboru pre práva dieťaťa do dvoch rokov odo dňa, keď pre  
neho tento protokol nadobudol platnosť, správu poskytujúcu súhrnné informácie  
o
opatreniach, ktoré prijal na uplatňovanie ustanovení tohto protokolu vrátane opatrení prijatých  
na uplatňovanie ustanovení týkajúcich sa účasti a odvodov.  
2. Po predložení súhrnnej správy začlení každý štát, zmluvná strana, do správ, ktoré predkladá  
Výboru pre práva dieťaťa podľa článku 44 dohovoru, akékoľvek ďalšie informácie o uplatňovaní  
tohto protokolu. Ostatné štáty, zmluvné strany protokolu, predkladajú správy každých päť  
rokov.  
3. Výbor pre práva dieťaťa môže od štátov, zmluvných strán, vyžadovať ďalšie informácie týkajúce  
sa implementácie tohto protokolu.  
256/2009 Z. z.  
Zbierka zákonov Slovenskej republiky  
Strana 5  
Článok 9  
1. Tento protokol je otvorený na podpis pre každý štát, zmluvnú stranu, ktorý je zmluvnou  
stranou dohovoru, alebo ho podpísal.  
2. Tento protokol podlieha ratifikácii a je otvorený na pristúpenie pre ktorýkoľvek štát. Ratifikačné  
listiny alebo listiny o pristúpení budú uložené u generálneho tajomníka OSN.  
3. Generálny tajomník ako depozitár dohovoru a protokolu bude informovať všetky štáty, zmluvné  
strany dohovoru, a všetky štáty, ktoré dohovor podpísali, o každej listine o vyhlásení podľa  
článku 3.  
Článok 10  
1. Tento protokol nadobudne platnosť tri mesiace odo dňa uloženia desiatej ratifikačnej listiny  
alebo listiny o pristúpení.  
2. Pre každý štát, ktorý ratifikuje tento protokol alebo k nemu pristúpi po nadobudnutí jeho  
platnosti, nadobudne tento protokol platnosť jeden mesiac odo dňa uloženia jeho ratifikačnej  
listiny alebo listiny o pristúpení.  
Článok 11  
1. Každý štát, zmluvná strana, môže kedykoľvek oficiálne vypovedať tento protokol písomným  
oznámením generálnemu tajomníkovi OSN, ktorý to následne oznámi ostatným štátom,  
zmluvným stranám dohovoru, a všetkým štátom, ktoré dohovor podpísali. Výpoveď nadobudne  
účinnosť jeden rok po doručení tohto oznámenia generálnemu tajomníkovi. Ak však po uplynutí  
tohto roku bude vypovedajúci štát, zmluvná strana, účastníkom ozbrojeného konfliktu, výpoveď  
nadobudne účinnosť až po skončení ozbrojeného konfliktu.  
2. Výpoveď nebude mať za následok oslobodenie štátu, zmluvnej strany, od záväzkov podľa tohto  
protokolu vo vzťahu k akémukoľvek konaniu, ktoré nastalo pred dňom účinnosti výpovede. Táto  
výpoveď žiadnym spôsobom nebráni tomu, aby pokračovalo posudzovanie akejkoľvek záležitosti,  
ktorú už Výbor pre práva dieťaťa posudzoval predtým, ako výpoveď tohto protokolu nadobudla  
účinnosť.  
Článok 12  
1. Každý štát, zmluvná strana, môže navrhnúť zmenu a predložiť ju generálnemu tajomníkovi  
OSN. Generálny tajomník následne oznámi navrhovanú zmenu štátom, zmluvným stranám, so  
žiadosťou, aby sa vyjadrili, či sú za zvolanie konferencie štátov, zmluvných strán, aby posúdila  
návrhy a rozhodla o nich. V prípade, že do štyroch mesiacov od dátumu tohto oznámenia bude  
najmenej jedna tretina štátov, zmluvných strán, za zvolanie konferencie, generálny tajomník ju  
zvolá pod záštitou OSN. Každá zmena prijatá väčšinou štátov, zmluvných strán, prítomných a  
hlasujúcich na konferencii bude predložená na schválenie Valnému zhromaždeniu OSN.  
2. Zmena prijatá v súlade s odsekom 1 tohto článku nadobudne platnosť po jej schválení Valným  
zhromaždením OSN a po jej prijatí dvojtretinovou väčšinou štátov, zmluvných strán.  
3. Keď zmena nadobudne platnosť, stáva sa záväzná pre tie štáty, zmluvné strany, ktoré ju prijali,  
pričom ostatné štáty, zmluvné strany, sú naďalej viazané ustanoveniami tohto protokolu a  
všetkými jeho predchádzajúcimi zmenami, ktoré prijali.  
Článok 13  
1. Tento protokol, ktorého znenie v anglickom, arabskom, čínskom, francúzskom, ruskom a  
španielskom jazyku má rovnakú platnosť, bude uložený v archívoch OSN.  
2. Generálny tajomník OSN rozošle overené kópie tohto protokolu všetkým štátom, zmluvným  
stranám dohovoru, a všetkým štátom, ktoré tento dohovor podpísali.  
Strana 6  
Zbierka zákonov Slovenskej republiky  
256/2009 Z. z.  
DynamicResources\d686d13e-dc6c-4697-8d57-a4c3387ce200_1.pdf  
Príloha k èiastke 88  
Zbierka zákonov 2009  
Strana 829  
K oznámeniu è. 256/2009 Z. z.  
OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD  
ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT  
(New York, 25 May 2000)  
children below the age of 18 years do not take part in  
The States Parties to the present Protocol,  
hostilities,  
Encouraged by the overwhelming support for the  
Convention on the Rights of the Child, demonstrating  
of International Labour Organization Convention No.  
the widespread commitment that exists to strive for the  
Welcoming the unanimous adoption, in June 1999,  
182 on the Prohibition and Immediate Action for the  
Elimination of the Worst Forms of Child Labour, which  
prohibits, inter alia, forced or compulsory recruitment  
promotion and protection of the rights of the child,  
Reaffirming that the rights of children require  
special protection, and calling for continuous  
of children for use in armed conflict,  
improvement of the situation of children without  
Condemning with the gravest concern the  
distinction, as well as for their development and  
recruitment, training and use within and across  
education in conditions of peace and security,  
national borders of children in hostilities by armed  
Disturbed by the harmful and widespread impact of  
groups distinct from the armed forces of a State, and  
armed conflict on children and the long-term  
recognizing the responsibility of those who recruit,  
consequences it has for durable peace, security and  
development,  
train and use children in this regard,  
Recalling the obligation of each party to an armed  
conflict to abide by the provisions of international  
Condemning the targeting of children in situations of  
armed conflict and direct attacks on objects protected  
humanitarian law,  
under international law, including places that  
Stressing that the present Protocol is without  
generally have a significant presence of children, such  
prejudice to the purposes and principles contained in  
as schools and hospitals,  
the Charter of the United Nations, including Article 51,  
Noting the adoption of the Rome Statute of the  
and relevant norms of humanitarian law,  
International Criminal Court, in particular, the  
Bearing in mind that conditions of peace and  
inclusion therein as a war crime, of conscripting or  
security based on full respect of the purposes and  
enlisting children under the age of 15 years or using  
principles contained in the Charter and observance of  
them to participate actively in hostilities in both  
applicable  
human  
rights  
instruments  
are  
international and non-international armed conflicts,  
indispensable for the full protection of children, in  
particular during armed conflicts and foreign  
occupation,  
Considering therefore that to strengthen further the  
implementation of rights recognized in the Convention  
on the Rights of the Child there is a need to increase the  
protection of children from involvement in armed  
conflict,  
Recognizing the special needs of those children who  
are particularly vulnerable to recruitment or use in  
hostilities contrary to the present Protocol owing to  
their economic or social status or gender,  
Noting that article 1 of the Convention on the Rights  
of the Child specifies that, for the purposes of that  
Convention, a child means every human being below  
the age of 18 years unless, under the law applicable to  
the child, majority is attained earlier,  
Mindful of the necessity of taking into consideration  
the economic, social and political root causes of the  
involvement of children in armed conflicts,  
Convinced of the need to strengthen international  
cooperation in the implementation of the present  
Protocol, as well as the physical and psychosocial  
rehabilitation and social reintegration of children who  
are victims of armed conflict,  
Convinced that an optional protocol to the  
Convention that raises the age of possible recruitment  
of persons into armed forces and their participation in  
hostilities  
will  
contribute  
effectively  
to  
the  
implementation of the principle that the best interests  
of the child are to be a primary consideration in all  
actions concerning children,  
Encouraging the participation of the community  
and, in particular, children and child victims in the  
dissemination of informational and educational  
programmes concerning the implementation of the  
Protocol,  
Noting  
that  
the  
twenty-sixth  
International  
Conference of the Red Cross and Red Crescent in  
December 1995 recommended, inter alia, that parties  
to conflict take every feasible step to ensure that  
Have agreed as follows:  
256/2009 Z. z.  
Zbierka zákonov Slovenskej republiky  
Strana 7  
Strana 830  
Zbierka zákonov 2009  
Príloha k èiastke 88  
Article 1  
adoption of legal measures necessary to prohibit and  
criminalize such practices.  
States Parties shall take all feasible measures to  
ensure that members of their armed forces who have  
not attained the age of 18 years do not take a direct part  
in hostilities.  
3. The application of the present article shall not  
affect the legal status of any party to an armed conflict.  
Article 5  
Article 2  
Nothing in the present Protocol shall be construed as  
precluding provisions in the law of a State Party or in  
States Parties shall ensure that persons who have  
not attained the age of 18 years are not compulsorily  
recruited into their armed forces.  
international  
instruments  
and  
international  
humanitarian law that are more conducive to the  
realization of the rights of the child.  
Article 3  
Article 6  
1. States Parties shall raise in years the minimum  
age for the voluntary recruitment of persons into their  
national armed forces from that set out in article 38,  
paragraph 3, of the Convention on the Rights of the  
Child, taking account of the principles contained in  
that article and recognizing that under the Convention  
persons under the age of 18 years are entitled to special  
protection.  
1. Each State Party shall take all necessary legal,  
administrative and other measures to ensure the  
effective implementation and enforcement of the  
provisions of the present Protocol within its  
jurisdiction.  
2. States Parties undertake to make the principles  
and provisions of the present Protocol widely known  
and promoted by appropriate means, to adults and  
children alike.  
2. Each State Party shall deposit  
a binding  
declaration upon ratification of or accession to the  
present Protocol that sets forth the minimum age at  
which it will permit voluntary recruitment into its  
3. States Parties shall take all feasible measures to  
ensure that persons within their jurisdiction recruited  
or used in hostilities contrary to the present Protocol  
are demobilized or otherwise released from service.  
States Parties shall, when necessary, accord to such  
persons all appropriate assistance for their physical  
and psychological recovery and their social  
reintegration.  
national armed forces and  
a description of the  
safeguards it has adopted to ensure that such  
recruitment is not forced or coerced.  
3. States Parties that permit voluntary recruitment  
into their national armed forces under the age of 18  
years shall maintain safeguards to ensure, as  
minimum, that:  
(a) Such recruitment is genuinely voluntary;  
a
Article 7  
(b) Such recruitment is carried out with the informed  
consent of the person’s parents or legal guardians;  
(c) Such persons are fully informed of the duties  
involved in such military service;  
(d) Such persons provide reliable proof of age prior to  
acceptance into national military service.  
1. States Parties shall cooperate in the  
implementation of the present Protocol, including in  
the prevention of any activity contrary thereto and in  
the rehabilitation and social reintegration of persons  
who are victims of acts contrary thereto, including  
through  
technical  
cooperation  
and  
financial  
4. Each State Party may strengthen its declaration at  
any time by notification to that effect addressed to the  
Secretary-General of the United Nations, who shall  
inform all States Parties. Such notification shall take  
effect on the date on which it is received by the  
Secretary-General.  
assistance. Such assistance and cooperation will  
be undertaken in consultation with the States Parties  
concerned and  
organizations.  
the  
relevant  
international  
2. States Parties in a position to do so shall provide  
such assistance through existing multilateral,  
bilateral or other programmes or, inter alia, through a  
voluntary fund established in accordance with the  
rules of the General Assembly.  
5. The requirement to raise the age in paragraph 1 of  
the present article does not apply to schools operated  
by or under the control of the armed forces of the States  
Parties, in keeping with articles 28 and 29 of the  
Convention on the Rights of the Child.  
Article 8  
Article 4  
1. Each State Party shall, within two years following  
the entry into force of the present Protocol for that  
State Party, submit a report to the Committee on the  
Rights of the Child providing comprehensive  
information on the measures it has taken to implement  
the provisions of the Protocol, including the measures  
taken to implement the provisions on participation and  
recruitment.  
1. Armed groups that are distinct from the armed  
forces of a State should not, under any circumstances,  
recruit or use in hostilities persons under the age of 18  
years.  
2. States Parties shall take all feasible measures to  
prevent such recruitment and use, including the  
Strana 8  
Zbierka zákonov Slovenskej republiky  
256/2009 Z. z.  
Príloha k èiastke 88  
Zbierka zákonov 2009  
Strana 831  
2. Following the submission of the comprehensive  
report, each State Party shall include in the reports it  
submits to the Committee on the Rights of the Child, in  
accordance with article 44 of the Convention, any  
further information with respect to the implementation  
of the Protocol. Other States Parties to the Protocol  
shall submit a report every five years.  
2. Such a denunciation shall not have the effect of  
releasing the State Party from its obligations under the  
present Protocol in regard to any act that occurs prior  
to the date on which the denunciation becomes  
effective. Nor shall such a denunciation prejudice in  
any way the continued consideration of any matter  
that is already under consideration by the Committee  
on the Rights of the Child prior to the date on which the  
denunciation becomes effective.  
3. The Committee on the Rights of the Child may  
request from States Parties further information  
relevant to the implementation of the present Protocol.  
Article 12  
Article 9  
1. Any State Party may propose an amendment and  
file it with the Secretary-General of the United Nations.  
The Secretary-General shall thereupon communicate  
the proposed amendment to States Parties with a  
1. The present Protocol is open for signature by any  
State that is a party to the Convention or has signed it.  
2. The present Protocol is subject to ratification and  
is open to accession by any State. Instruments of  
ratification or accession shall be deposited with the  
Secretary-General of the United Nations.  
request that they indicate whether they favour  
a
conference of States Parties for the purpose of  
considering and voting upon the proposals. In the  
event that, within four months from the date of such  
communication, at least one third of the States Parties  
favour such a conference, the Secretary-General shall  
convene the conference under the auspices of the  
United Nations. Any amendment adopted by a majority  
of States Parties present and voting at the conference  
shall be submitted to the General Assembly of the  
United Nations for approval.  
3. The Secretary-General, in his capacity as  
depositary of the Convention and the Protocol, shall  
inform all States Parties to the Convention and all  
States that have signed the Convention of each  
instrument of declaration pursuant to article 3.  
Article 10  
2. An amendment adopted in accordance with  
paragraph 1 of the present article shall enter into force  
when it has been approved by the General Assembly  
and accepted by a two-thirds majority of States Parties.  
1. The present Protocol shall enter into force three  
months after the deposit of the tenth instrument of  
ratification or accession.  
2. For each State ratifying the present Protocol or  
acceding to it after its entry into force, the Protocol  
shall enter into force one month after the date of the  
deposit of its own instrument of ratification or  
accession.  
3. When an amendment enters into force, it shall be  
binding on those States Parties that have accepted it,  
other States Parties still being bound by the provisions  
of the present Protocol and any earlier amendments  
they have accepted.  
Article 11  
1. Any State Party may denounce the present  
Protocol at any time by written notification to the  
Secretary-General of the United Nations, who shall  
thereafter inform the other States Parties to the  
Convention and all States that have signed the  
Convention. The denunciation shall take effect one  
year after the date of receipt of the notification by the  
Secretary-General. If, however, on the expiry of that  
year the denouncing State Party is engaged in armed  
conflict, the denunciation shall not take effect before  
the end of the armed conflict.  
Article 13  
1. The present Protocol, of which the Arabic,  
Chinese, English, French, Russian and Spanish texts  
are equally authentic, shall be deposited in the  
archives of the United Nations.  
2. The Secretary-General of the United Nations shall  
transmit certified copies of the present Protocol to all  
States Parties to the Convention and all States that  
have signed the Convention.  
256/2009 Z. z.  
Zbierka zákonov Slovenskej republiky  
Strana 9  
Strana 832  
Zbierka zákonov 2009  
Príloha k èiastke 88  
Strana 10  
Zbierka zákonov Slovenskej republiky  
256/2009 Z. z.  
Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky a prevádzkovateľ právneho a informačného portálu Slov-Lex  
námestie 13, 813 11 Bratislava, tel.: 02 571 01 000, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.