ZBIERKA ZÁKONOV  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
Ročník 2004  
Vyhlásené: 24.07.2004  
Časová verzia predpisu účinná od: 24.07.2004  
Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.  
424  
O Z N Á M E N I E  
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky  
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. mája 2000 bol v New Yorku  
prijatý Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej  
pornografii. Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s Opčným protokolom uznesením  
č. 778 zo 4. februára 2004 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 14. júna 2004.  
Ratifikačná listina bola uložená u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov,  
depozitára protokolu, 25. júna 2004. Opčný protokol nadobudol platnosť 18. januára 2002 v  
súlade s článkom 14 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 25. júla 2004 v súlade  
s článkom 14 ods. 2.  
Strana 2  
Zbierka zákonov Slovenskej republiky  
424/2004 Z. z.  
K oznámeniu č. 424  
2004 Z. z.  
OPČNÝ PROTOKOL  
k Dohovoru o právach dieťaťa, o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii  
Štáty, zmluvné strany tohto protokolu, berúc do úvahy, že na ďalšie dosahovanie cieľov Dohovoru  
o právach dieťaťa (ďalej len „dohovor“) a implementáciu jeho ustanovení, predovšetkým článkov 1,  
11, 21, 32, 33, 34, 35 a 36, by bolo vhodné rozšíriť opatrenia, ku ktorým by sa štáty, zmluvné  
strany, mali zaviazať v záujme zaručenia ochrany dieťaťa pred predajom detí, detskou prostitúciou  
a detskou pornografiou, berúc takisto do úvahy, že Dohovor o právach dieťaťa uznáva právo  
dieťaťa na ochranu pred ekonomickým vykorisťovaním a pred vykonávaním akejkoľvek práce,  
ktorá môže byť preň nebezpečná alebo môže brániť jeho vzdelávaniu, alebo ktorá by škodila jeho  
zdraviu, telesnému, duševnému, duchovnému, mravnému alebo sociálnemu rozvoju, vážne  
znepokojené významným a rastúcim medzinárodným obchodovaním s deťmi na účely ich predaja,  
detskej prostitúcie  
a detskej pornografie, hlboko znepokojené rozšírenou a pokračujúcou  
sexuálnou turistikou, proti ktorej sú deti mimoriadne bezbranné, pretože priamo podporuje predaj  
detí, detskú prostitúciu a detskú pornografiu, uznávajúc, že viaceré, obzvlášť zraniteľné skupiny  
vrátane dievčat sú vystavené väčšiemu riziku sexuálneho zneužívania a že dievčatá sú neúmerne  
zastúpené medzi sexuálne zneužívanými, znepokojené z rastúcej dostupnosti detskej pornografie  
na internete a iných vyvíjajúcich sa technológiách a pripomínajúc Medzinárodnú konferenciu o  
boji proti detskej pornografii na internete (Viedeň 1999), predovšetkým jej závery vyzývajúce na  
celosvetovú kriminalizáciu výroby, distribúcie, exportu, vysielania, dovozu, zámernej držby a  
propagovania detskej pornografie, ako aj zdôrazňovania dôležitosti užšej spolupráce a partnerstva  
medzi vládami a odvetvím internetu, presvedčené, že odstránenie predaja detí, detskej prostitúcie  
a detskej pornografie bude uľahčené prijatím holistického prístupu zaoberajúceho sa faktormi,  
ktoré k nim prispievajú, vrátane nedostatočného rozvoja, chudoby, ekonomických rozdielov,  
nerovnej sociálno-ekonomickej štruktúry, rozvrátených rodín, nedostatočného vzdelania,  
mestsko-vidieckej migrácie, diskriminácie pohlaví, nezodpovedného sexuálneho správania sa  
dospelých, škodlivých tradičných praktík, ozbrojených konfliktov a obchodovania s deťmi,  
presvedčené, že v záujme zníženia dopytu po predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii  
treba zamerať úsilie na pozdvihnutie verejného povedomia a presvedčené zároveň o dôležitosti  
posilňovania globálneho partnerstva medzi všetkými účastníkmi na zdokonalenie uplatnenia práva  
na národnej úrovni, berúc na vedomie ustanovenia medzinárodných právnych nástrojov  
súvisiacich s ochranou detí vrátane Haagskeho dohovoru o ochrane detí a o spolupráci pri  
medzištátnych osvojeniach, Haagskeho dohovoru o občianskych aspektoch medzinárodných  
únosov detí, Haagskeho dohovoru  
o súdnej právomoci, príslušných zákonoch, uznávaní,  
presadzovaní a spolupráci v súvislosti so zodpovednosťou rodičov a s opatreniami na ochranu detí,  
ako aj Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 182 o zákaze a okamžitých opatreniach na  
odstránenie najhorších foriem detskej práce, povzbudené obrovskou podporou Dohovoru o  
právach dieťaťa dokazujúcou existujúci široký zámer podporovať a chrániť práva dieťaťa,  
uznávajúc dôležitosť implementácie ustanovení Akčného programu na zabránenie predaja detí,  
detskej prostitúcie a detskej pornografie a Deklarácie a Akčného programu prijatého na Svetovom  
kongrese proti komerčnému sexuálnemu vykorisťovaniu detí, ktorý sa uskutočnil v Štokholme od  
27. do 31. augusta 1996, a ostatných relevantných rozhodnutí a odporúčaní príslušných  
medzinárodných orgánov, berúc náležite do úvahy dôležitosť tradícií a kultúrnych hodnôt všetkých  
národov na ochranu a harmonický rozvoj dieťaťa, dohodli sa takto:  
Článok 1  
Štáty, zmluvné strany, zakážu predaj detí, detskú prostitúciu a detskú pornografiu v zmysle  
ustanovení tohto protokolu.  
Článok 2  
Na účely tohto protokolu  
424/2004 Z. z.  
Zbierka zákonov Slovenskej republiky  
Strana 3  
a) predaj detí znamená akýkoľvek skutok alebo transakciu, pri ktorých osoba alebo skupina osôb  
odovzdá dieťa inej osobe za odmenu alebo akúkoľvek inú protihodnotu,  
b) detská prostitúcia znamená využitie dieťaťa pri sexuálnych aktivitách za odmenu alebo  
akúkoľvek inú protihodnotu,  
c) detská pornografia znamená akékoľvek zobrazenie akýmikoľvek prostriedkami dieťaťa  
zaoberajúceho sa skutočnými alebo simulovanými jednoznačnými sexuálnymi aktivitami alebo  
akékoľvek zobrazenie pohlavných orgánov dieťaťa predovšetkým na sexuálne účely.  
Článok 3  
1. Každý štát, zmluvná strana, zabezpečí, aby boli ako minimum nasledujúce skutky a  
aktivity plne pokryté jeho trestným právom bez ohľadu na to, či sú tieto trestné činy  
spáchané v danej krajine alebo na medzinárodnej úrovni, individuálne alebo organizovaným  
spôsobom  
a) v súvislosti s predajom detí podľa definície v článku 2:  
i) ponúkanie, dodávanie alebo prijatie dieťaťa akýmkoľvek spôsobom na účely  
a. sexuálneho zneužívania dieťaťa,  
b. dodania orgánov dieťaťa za odplatu,  
c. zamestnania dieťaťa na nútených prácach,  
ii) nečestné získanie súhlasu s osvojením dieťaťa v úlohe sprostredkovateľa v rozpore s  
platnými medzinárodnými právnymi nástrojmi osvojenia,  
b) ponúkanie, získavanie, sprostredkovanie alebo poskytovanie dieťaťa na detskú prostitúciu  
podľa definície v článku 2,  
c) výroba, distribúcia, rozširovanie, dovoz, vývoz, ponúkanie, predaj alebo držba detskej  
pornografie podľa definície v článku 2 na uvedené účely.  
2. S výhradou ustanovení vnútroštátnej legislatívy štátu, zmluvnej strany, sa to isté vzťahuje aj na  
pokus spáchať ktorýkoľvek z týchto činov a na spolupáchateľstvo alebo účastníctvo na  
ktoromkoľvek z týchto činov.  
3. Každý štát, zmluvná strana, ustanoví trestnosť týchto trestných činov a ich potrestanie  
primeranými trestami, ktoré zohľadnia ich závažnú povahu.  
4. S výhradou ustanovení vnútroštátnej legislatívy každý štát, zmluvná strana, prijme opatrenia  
podľa potreby na ustanovenie zákonnej zodpovednosti právnických osôb za trestné činy  
stanovené v odseku 1 tohto článku. V závislosti od právnych princípov štátu, zmluvnej strany,  
môže byť táto zákonná zodpovednosť právnických osôb trestná, občianskoprávna alebo  
administratívna.  
5. Štáty, zmluvné strany, prijmú všetky primerané zákonné a administratívne opatrenia na  
zabezpečenie, aby všetky osoby podieľajúce sa na osvojení dieťaťa konali v súlade s platnými  
medzinárodnými právnymi nástrojmi.  
Článok 4  
1. Každý štát, zmluvná strana, prijme všetky opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na ustanovenie  
jeho súdnej právomoci nad trestnými činmi uvedenými v článku 3 ods. 1, ak sú tieto trestné  
činy spáchané na jeho území alebo na palube lode alebo lietadla registrovaného v danom štáte.  
2. Každý štát, zmluvná strana, môže prijať všetky opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na  
ustanovenie jeho súdnej právomoci nad trestnými činmi uvedenými v článku 3 ods. 1 v  
nasledujúcich prípadoch:  
a) ak je údajný páchateľ štátnym príslušníkom daného štátu alebo osobou, ktorá má svoj  
obvyklý pobyt na jeho území,  
b) ak je obeť štátnym príslušníkom daného štátu.  
3. Každý štát, zmluvná strana, prijme aj také opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na ustanovenie  
jeho súdnej právomoci nad uvedenými trestnými činmi, ak sa údajný páchateľ nachádza na  
Strana 4  
Zbierka zákonov Slovenskej republiky  
424/2004 Z. z.  
jeho území a ak ho nevydá inému štátu, zmluvnej strane, na základe skutočnosti, že trestný čin  
bol spáchaný jeho štátnym príslušníkom.  
4. Tento protokol nevylučuje žiadnu súdnu právomoc vykonávanú v súlade s vnútroštátnymi  
právnymi predpismi.  
Článok 5  
1. Trestné činy uvedené v článku 3 ods. 1 sa budú považovať za trestné činy podliehajúce vydaniu  
v rámci akejkoľvek zmluvy o vydávaní uzavretej medzi štátmi, zmluvnými stranami, a budú  
začlenené medzi trestné činy podliehajúce vydaniu v každej zmluve o vydávaní uzavretej  
následne medzi týmito štátmi v súlade s podmienkami stanovenými v týchto zmluvách.  
2. Ak štát, zmluvná strana, ktorý podmieňuje vydávanie existenciou zmluvy, dostane žiadosť o  
vydanie od iného štátu, zmluvnej strany, s ktorým nemá uzavretú zmluvu o vydávaní, môže  
považovať tento protokol za právny základ na vydanie v súvislosti s takými trestnými činmi.  
Vydanie bude podliehať podmienkam stanoveným v právnom poriadku dožiadaného štátu.  
3. Štáty, zmluvné strany, ktoré nepodmieňujú vydávanie existenciou zmluvy, budú považovať také  
trestné činy za trestné činy podliehajúce vzájomnému vydávaniu v závislosti od podmienok  
stanovených v právnom poriadku dožiadaného štátu.  
4. Na účely vydávania medzi štátmi, zmluvnými stranami, budú také trestné činy posudzované  
tak, akoby boli spáchané nielen na mieste, kde k nim došlo, ale aj na území štátov, od ktorých  
sa požaduje stanovenie ich súdnej právomoci v súlade s článkom 4.  
5. Ak je žiadosť o vydanie predložená v súvislosti s trestným činom uvedeným v článku 3 ods. 1 a  
ak dožiadaný štát, zmluvná strana, od ktorého sa vydanie požaduje, nechce vydať alebo nevydá  
páchateľa z dôvodu jeho štátnej príslušnosti, podnikne tento štát príslušné opatrenia na  
predloženie tohto prípadu kompetentným orgánom na trestné stíhanie.  
Článok 6  
1. Štáty, zmluvné strany, si vzájomne poskytnú najvyššiu mieru pomoci  
v súvislosti s  
vyšetrovaním alebo s trestným konaním, alebo s konaním o extradícii začatým vo veci trestných  
činov uvedených v článku 3 ods. 1 vrátane pomoci pri získavaní dôkazov potrebných pre  
konanie, ktoré majú k dispozícii.  
2. Štáty, zmluvné strany, budú vykonávať svoje povinnosti podľa odseku 1 tohto článku v súlade  
so všetkými zmluvami alebo s inými dohodami o vzájomnej právnej pomoci, ktoré môžu mať  
navzájom uzavreté. Ak také zmluvy alebo dohody neexistujú, poskytnú si štáty, zmluvné strany,  
vzájomnú pomoc v súlade s ich vnútroštátnou legislatívou.  
Článok 7  
Štáty, zmluvné strany, na základe ustanovení svojho vnútroštátneho práva  
a) prijmú podľa potreby opatrenia na zhabanie a konfiškáciu  
i) tovaru, akým sú materiály, majetok alebo iné prostriedky použité na spáchanie alebo  
umožnenie spáchania trestných činov podľa tohto protokolu,  
ii) príjmov získaných z takých trestných činov,  
b) splnia požiadavky iného štátu, zmluvnej strany, na zhabanie a konfiškáciu tovaru alebo príjmov  
uvedených v bode a) i),  
c) prijmú opatrenia zamerané na dočasné alebo trvalé uzavretie priestorov použitých na spáchanie  
takých trestných činov.  
Článok 8  
1. Štáty, zmluvné strany, prijmú vhodné opatrenia na ochranu práv a záujmov detských obetí  
skutkov zakázaných podľa tohto protokolu vo všetkých etapách trestnoprávneho konania najmä  
tým, že:  
a) uznajú zraniteľnosť detských obetí a postupy prispôsobia tak, aby sa zohľadnili ich osobitné  
potreby vrátane ich osobitných potrieb ako svedkov,  
424/2004 Z. z.  
Zbierka zákonov Slovenskej republiky  
Strana 5  
b) budú informovať detské obete o ich právach, ich úlohe a rozsahu, o časovom pláne a vývoji  
konania, ako aj o stave ich prípadov,  
c) umožnia prezentáciu a zohľadnenie názorov, potrieb a obáv detských obetí pri konaniach,  
ktoré majú dosah na ich osobné záujmy, spôsobom, ktorý je v súlade s procedurálnymi  
pravidlami vnútroštátnej legislatívy,  
d) poskytnú detským obetiam primerané podporné služby počas celého právneho procesu,  
e) poskytnú primeranú ochranu súkromia a identity detských obetí a prijmú opatrenia v súlade  
s vnútroštátnou legislatívou na zamedzenie rozširovania informácií, ktoré by mohli viesť k  
identifikácii detských obetí,  
f) v prípade potreby zabezpečia ochranu detských obetí, ako aj ich rodín a svedkov  
vystupujúcich v ich mene pred zastrašovaním a odplatou,  
g) predídu zbytočným odkladom pri riešení prípadov a pri plnení súdnych príkazov alebo  
rozhodnutí o odškodnení detských obetí.  
2. Štáty, zmluvné strany, zabezpečia, aby neistota, pokiaľ ide o skutočný vek obetí, nebránila  
začatiu trestného vyšetrovania vrátane vyšetrovania zameraného na zistenie veku obete.  
3. Štáty, zmluvné strany, zabezpečia, aby pri zaobchádzaní s deťmi, ktoré sú obeťami trestných  
činov opísaných v tomto protokole, vychádzal trestnoprávny systém predovšetkým z hľadiska  
ochrany záujmov dieťaťa.  
4. Štáty, zmluvné strany, prijmú opatrenia na zabezpečenie primeraného zaškolenia osôb, ktoré  
pracujú s obeťami trestných činov zakázaných podľa tohto protokolu, formou špecifických  
právnych a psychologických školení.  
5. Štáty, zmluvné strany, prijmú v relevantných prípadoch opatrenia na ochranu bezpečnosti a  
bezúhonnosti osôb, prípadne organizácií podieľajúcich sa na prevencii, prípadne ochrane a  
rehabilitácii obetí takých trestných činov.  
6. Žiadne z ustanovení tohto článku sa nebude interpretovať tak, aby bránilo uplatneniu práv  
alebo porušovalo práva obvinených na spravodlivé a nestranné súdne konanie.  
Článok 9  
1. Štáty, zmluvné strany, prijmú alebo posilnia, zavedú a budú rozširovať zákony, administratívne  
opatrenia, sociálnu politiku a programy na zabránenie trestným činom uvedeným v tomto  
protokole. Mimoriadna pozornosť sa bude venovať ochrane detí, ktoré sú osobitne bezbranné  
voči takým činom.  
2. Štáty, zmluvné strany, budú posilňovať povedomie širokej verejnosti vrátane detí  
o
preventívnych opatreniach a škodlivých vplyvoch trestných činov uvedených v tomto protokole  
prostredníctvom informácií poskytovaných všetkými vhodnými prostriedkami, vzdelávaním a  
školením. Pri plnení svojich povinností podľa tohto článku budú štáty, zmluvné strany, nabádať  
k účasti verejnosti a predovšetkým detí a detských obetí na takýchto informáciách, vzdelávacích  
a školiacich programoch aj na medzinárodnej úrovni.  
3. Štáty, zmluvné strany, prijmú všetky možné opatrenia s cieľom zabezpečiť každú vhodnú pomoc  
obetiam takých trestných činov vrátane ich plnej sociálnej reintegrácie a ich plného fyzického a  
psychického zotavenia.  
4. Štáty, zmluvné strany, zabezpečia, aby všetky detské obete každého z trestných činov  
uvedených v tomto protokole mali bez diskriminácie prístup k primeraným postupom pri  
domáhaní sa odškodnenia za škody spôsobené právne zodpovednými osobami.  
5. Štáty, zmluvné strany, prijmú primerané opatrenia na účely účinného zabránenia výrobe a  
rozširovaniu materiálov propagujúcich trestné činy uvedené v tomto protokole.  
Článok 10  
1. Štáty, zmluvné strany, podniknú všetky potrebné kroky na posilnenie medzinárodnej  
spolupráce formou mnohostranných, regionálnych a dvojstranných dohôd o predchádzaní,  
odhaľovaní, vyšetrovaní, trestnom stíhaní a potrestaní osôb zodpovedných za činy súvisiace s  
predajom detí, detskou prostitúciou, detskou pornografiou a detskou sexuálnou turistikou.  
Strana 6  
Zbierka zákonov Slovenskej republiky  
424/2004 Z. z.  
Štáty, zmluvné strany, budú takisto podporovať medzinárodnú spoluprácu a koordináciu medzi  
svojimi orgánmi, národnými medzinárodnými mimovládnymi organizáciami  
medzinárodnými organizáciami.  
a
a
2. Štáty, zmluvné strany, budú podporovať medzinárodnú spoluprácu na pomoc detským obetiam  
pri ich fyzickom a psychickom zotavení, sociálnej reintegrácii a repatriácii.  
3. Štáty, zmluvné strany, budú podporovať posilňovanie medzinárodnej spolupráce v záujme  
riešenia príčin prispievajúcich k zraniteľnosti detí formou predaja detí, detskej prostitúcie,  
detskej pornografie a detskej sexuálnej turistiky, akými sú napríklad chudoba a nedostatočný  
rozvoj.  
4. Štáty, zmluvné strany, ktoré na to majú podmienky, poskytnú finančnú, technickú alebo inú  
pomoc prostredníctvom existujúcich mnohostranných, regionálnych a dvojstranných alebo  
iných programov.  
Článok 11  
V tomto protokole nič neovplyvní akékoľvek ustanovenie, ktoré je priaznivejšie na realizáciu práv  
dieťaťa a ktoré sa môže nachádzať  
a) vo vnútroštátnej legislatíve štátu, zmluvnej strany,  
b) v medzinárodnom práve platnom v danom štáte.  
Článok 12  
1. Každý štát, zmluvná strana, predloží do dvoch rokov po nadobudnutí platnosti tohto protokolu  
pre tento štát, zmluvnú stranu, správu Výboru pre práva dieťaťa s podrobnými informáciami o  
opatreniach prijatých na implementáciu ustanovení tohto protokolu.  
2. Po predložení tejto podrobnej správy zahrnie každý štát, zmluvná strana, do správ  
predkladaných Výboru pre práva dieťaťa podľa článku 44 dohovoru všetky ďalšie informácie  
týkajúce sa implementácie tohto protokolu. Ostatné štáty, zmluvné strany protokolu, budú  
predkladať správu raz za päť rokov.  
3. Výbor pre práva dieťaťa môže vyžadovať od štátov, zmluvných strán, ďalšie informácie týkajúce  
sa implementácie ustanovení tohto protokolu.  
Článok 13  
1. Tento protokol je otvorený na podpis pre každý štát, ktorý je zmluvnou stranou dohovoru alebo  
ho podpísal.  
2. Tento protokol podlieha ratifikácii a je otvorený na pristúpenie pre ktorýkoľvek štát, ktorý je  
zmluvnou stranou dohovoru alebo ho podpísal. Ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe budú  
uložené u generálneho tajomníka OSN.  
Článok 14  
1. Tento protokol nadobudne platnosť tri mesiace po uložení desiatej ratifikačnej listiny alebo  
listiny o pristúpení.  
2. Pre každý štát, ktorý tento protokol ratifikuje alebo ktorý pristúpi k tomuto protokolu po  
nadobudnutí jeho platnosti, nadobudne tento protokol platnosť jeden mesiac po dni uloženia  
jeho vlastnej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe.  
Článok 15  
1. Každý štát, zmluvná strana, môže kedykoľvek vypovedať tento protokol písomným oznámením  
generálnemu tajomníkovi OSN, ktorý bude o tom následne informovať ostatné štáty, zmluvné  
strany dohovoru, a všetky štáty, ktoré dohovor podpísali. Výpoveď nadobudne účinnosť jeden  
rok po doručení tohto oznámenia generálnemu tajomníkovi OSN.  
2. Taká výpoveď nebude mať za následok oslobodenie štátu, zmluvnej strany, od záväzkov podľa  
tohto protokolu vo vzťahu k akémukoľvek trestnému činu, ku ktorému dôjde predo dňom  
účinnosti výpovede. Takisto taká výpoveď žiadnym spôsobom nebráni pokračovať v posudzovaní  
424/2004 Z. z.  
Zbierka zákonov Slovenskej republiky  
Strana 7  
akejkoľvek záležitosti, ktorú už Výbor zvažoval predo dňom nadobudnutia účinnosti tejto  
výpovede.  
Článok 16  
1. Každý štát, zmluvná strana, môže navrhnúť zmenu a predložiť ju generálnemu tajomníkovi  
Strana 5922  
Zbierka zákonov 2004  
Príloha k čiastke 180  
OSN. Generálny tajomník OSN následne oznámi navrhovanú zmenu štátom, zmluvným  
stranám, so žiadosťou, aby sa vyjadrili, či sú za zvolanie konferencie štátov, zmluvných strán,  
na účely posúdenia a rozhodnutia o návrhoch. Ak do štyroch mesiacov od dátumu takého  
K oznámeniu č. 424/2004 Z. z.  
oznámenia bude najmenej jedna tretina štátov, zmluvných strán, za zvolanie takejto  
konferencie, zvolá ju generálny tajomník OSN pod záštitou OSN. Každá zmena prijatá väčšinou  
štátov, zmluvných strán, prítomných a hlasujúcich na konferencii, bude predložená na  
schválenie Valnému zhromaždeniu OSN.  
OPTIONAL PROTOCOL  
2. Zmena prijatá v súlade s odsekom 1 tohto článku nadobudne platnosť po jej schválení Valným  
to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children,  
zhromaždením OSN a po jej prijatí dvojtretinovou väčšinou štátov, zmluvných strán.  
child prostitution and child pornography  
3. Po nadobudnutí platnosti zmeny sa táto stáva záväznou pre tie štáty, zmluvné strany, ktoré ju  
prijali, pričom ostatné štáty, zmluvné strany, sú naďalej viazané ustanoveniami tohto protokolu  
Believing also that efforts to raise public awareness  
The States Parties to the present Protocol,  
a všetkými jeho predchádzajúcimi zmenami, ktoré prijali.  
are needed to reduce consumer demand for the sale of  
Considering that, in order further to achieve the pur-  
poses of the Convention on the Rights of the Child and  
the implementation of its provisions, especiallyarticles  
children, child prostitution and child pornography,  
and believing further in the importance of strengthe-  
ning global partnership among all actors and of impro-  
Článok 17  
1. 1T,e1n1,to21p, 3ro2,to33k,o3l4, ,k3t5oarnédh3o6,teitxwtovuldarbaebačpipnroep,rčiaítneštine, angličtine, francúzštine, ruštine a španielčine  
ving law enforcement at the national level,  
to extend the measures that States Parties should un-  
je rovnako autentický, bude uložený v archívoch OSN.  
Noting the provisions of international legal instru-  
dertakeinordertoguarantee the protectionofthechild  
ments relevant to the protection of children, including  
from the sale of children, child prostitution and child  
2. Generálny tajomník OSN rozošle overené výtlačky tohto protokolu všetkým štátom, zmluvným  
the Hague Convention on Protection of Children and  
pornography,  
stranám dohovoru, a všetkým štátom, ktoré tento dohovor podpísali.  
Cooperation in Respect of Intercountry Adoption, the  
Considering also that the Convention on the Rights  
Hague Convention on the Civil Aspects of International  
DynamicResources\809a17ed-f922-46f2-a9da-9969fde02347_1.pdf  
of the Child recognizes the right of the child to be pro-  
tected from economic exploitation and from performing  
any work that is likely to be hazardous or to interfere  
with the child’s education, or to be harmful to the  
child’s health or physical, mental, spiritual, moral or  
social development,  
Child Abduction, the Hague Convention on Jurisdic-  
tion, Applicable Law, Recognition, Enforcement and  
Cooperation in Respect of Parental Responsibility and  
Measures for the Protection of Children, and Interna-  
tional Labour Organization Convention No. 182 on the  
Prohibition and Immediate Action for the Elimination  
of the Worst Forms of Child Labour,  
Gravely concerned at the significant and increasing  
international traffic in children for the purpose of the  
sale of children, child prostitution and child porno-  
graphy,  
Encouraged by the overwhelming support for the  
Convention on the Rights of the Child, demonstrating  
the widespread commitment that exists for the promo-  
tion and protection of the rights of the child,  
Deeply concerned at the widespread and continuing  
practice of sex tourism, to which children are especial-  
ly vulnerable, as it directly promotes the sale of chil-  
dren, child prostitution and child pornography,  
Recognizing the importance of the implementation of  
the provisions of the Programme of Action for the Pre-  
vention of the Sale of Children, Child Prostitution and  
Child Pornography and the Declaration and Agenda for  
Action adopted at the World Congress against Com-  
mercial Sexual Exploitation of Children, held in Stock-  
holm from 27 to 31 August 1996, and the other rele-  
vant decisions and recommendations of pertinent  
international bodies,  
Recognizing that a number of particularly vulnerable  
groups, including girl children, are at greater risk of se-  
xual exploitation and that girl children are dispropor-  
tionately represented among the sexually exploited,  
Concerned about the growing availability of child  
pornography on the Internet and other evolving tech-  
nologies, and recalling the International Conference on  
Combating Child Pornography on the Internet, held in  
Vienna in 1999, in particular its conclusion calling for  
the worldwide criminalization of the production, distri-  
bution, exportation, transmission, importation, inten-  
tional possession and advertising of child pornogra-  
phy, and stressing the importance of closer cooperation  
and partnership between Governments and the Inter-  
net industry,  
Taking due account of the importance of the tradi-  
tions and cultural values of each people for the protec-  
tion and harmonious development of the child,  
Have agreed as follows:  
Article 1  
States Parties shall prohibit the sale of children,  
child prostitution and child pornography as provided  
for by the present Protocol.  
Believing that the elimination of the sale of children,  
childprostitution and child pornography will be facilita-  
ted by adopting a holistic approach, addressing the con-  
tributing factors,includingunderdevelopment,poverty,  
economic disparities, inequitable socio-economic  
structure, dysfunctioning families, lack of education,  
urban-rural migration, gender discrimination, irre-  
sponsible adult sexual behaviour, harmful traditional  
practices, armed conflicts and traffickinginchildren,  
Article 2  
For the purposes of the present Protocol:  
(a) Sale of children means any act or transaction whe-  
reby a child is transferred by any person or group of  
persons to another for remuneration or any other  
consideration;  
Strana 8  
Zbierka zákonov Slovenskej republiky  
424/2004 Z. z.  
Príloha k čiastke 180  
Zbierka zákonov 2004  
Strana 5923  
(b) Child prostitution means the use of a child in sexual  
activities for remuneration or any other form of con-  
sideration;  
(c) Child pornography means any representation, by  
whatever means, of a child engaged in real or simu-  
lated explicit sexual activities or any representation  
of the sexual parts of a child for primarily sexual  
purposes.  
ces referred to in article 3, paragraph 1, in the following  
cases:  
(a) When the alleged offender is a national of that State  
or a person who has his habitual residence in its  
territory;  
(b) When the victim is a national of that State.  
3. Each State Party shall also take such measures as  
may be necessary to establish its jurisdiction over the  
aforementioned offences when the alleged offender is  
present in its territory and it does not extradite him or  
her to another State Party on the ground that the offen-  
ce has been committed by one of its nationals.  
Article 3  
1. Each State Partyshall ensure that, as a minimum,  
the following acts and activities are fully covered under  
its criminal or penal law, whether such offences are  
committed domestically or transnationally or on an in-  
dividual or organized basis:  
4. The present Protocol does not exclude any crimi-  
nal jurisdiction exercised in accordance with internal  
law.  
(a) In the context of sale of children as defined in artic-  
le 2:  
Article 5  
(i) Offering, delivering or accepting, by whatever  
means, a child for the purpose of:  
(a) Sexual exploitation of the child;  
1. The offences referred to in article 3, paragraph 1,  
shall be deemed to be included as extraditable offences  
in any extradition treaty existing between States Par-  
ties and shall be included as extraditable offences in  
every extradition treaty subsequently concluded bet-  
ween them, in accordance with the conditions set forth  
in such treaties.  
(b) Transfer of organs of the child for profit;  
(c) Engagement of the child in forced labour;  
(ii) Improperly inducing consent, as an intermedia-  
ry, for the adoption of a child in violation of appli-  
cable international legal instruments on adop-  
tion;  
(b) Offering, obtaining, procuring or providing a child  
for child prostitution, as defined in article 2;  
(c) Producing, distributing, disseminating, importing,  
exporting, offering, selling or possessing for the  
above purposes child pornography as defined in ar-  
ticle 2.  
2. If a State Party that makes extradition conditional  
on the existence of a treaty receives a request for extra-  
dition from another State Party with which it has no ex-  
tradition treaty, it may consider the present Protocol to  
be a legal basis for extradition in respect of such offen-  
ces. Extradition shall be subject to the conditions pro-  
vided by the law of the requested State.  
2. Subject to the provisions of the national law of  
a State Party, the same shall apply to an attempt to  
commit any of the said acts and to complicity or partici-  
pation in any of the said acts.  
3. States Parties that do not make extradition condi-  
tional on the existence of a treaty shall recognize such  
offences as extraditable offences between themselves  
subject to the conditions provided by the law of the re-  
quested State.  
3. Each State Party shall make such offences puni-  
shable by appropriate penalties that take into account  
their grave nature.  
4. Such offences shall be treated, for the purpose of  
extradition between States Parties, as if they had been  
committed not only in the place in which they occurred  
but also in the territories of the States required to es-  
tablish their jurisdiction in accordancewitharticle 4.  
4. Subject to the provisions of its national law, each  
State Party shall take measures, where appropriate, to  
establish the liability of legal persons for offences es-  
tablished in paragraph 1 of the present article. Subject  
to the legal principles of the State Party, such liability  
of legal persons may be criminal, civil or administrati-  
ve.  
5. If an extradition request is made with respect to an  
offence described in article 3, paragraph 1, and the re-  
quested State Party does not or will not extradite on the  
basis of the nationality of the offender, that State shall  
take suitable measures to submit the case to its com-  
petent authorities for the purpose of prosecution.  
5. States Parties shall take all appropriate legal and  
administrative measures to ensure that all persons in-  
volved in the adoption of a child act in conformity with  
applicable international legal instruments.  
Article 6  
Article 4  
1. States Parties shall afford one another the grea-  
test measure of assistance in connection with investi-  
gations or criminal or extradition proceedings brought  
in respect of the offences set forth in article 3, para-  
graph 1, including assistance in obtaining evidence at  
their disposal necessary for the proceedings.  
1. Each State Party shall take such measures as may  
be necessary to establish its jurisdiction over the offen-  
ces referred to in article 3, paragraph 1, when the offen-  
ces are commited in its territory or on board a ship or  
aircraft registered in that State.  
2. States Parties shall carry out their obligations un-  
der paragraph 1 of the present article in conformity  
with any treaties or other arrangements on mutual le-  
2. Each State Party may take such measures as may  
be necessary to establish its jurisdiction over the offen-  
424/2004 Z. z.  
Zbierka zákonov Slovenskej republiky  
Strana 9  
Strana 5924  
Zbierka zákonov 2004  
Príloha k čiastke 180  
gal assistance that may exist between them. In the ab-  
sence of such treaties or arrangements, States Parties  
shall afford one another assistance in accordance with  
their domestic law.  
4. States Parties shall take measures to ensure  
appropriate training, in particular legal and psycholo-  
gical training, for the persons who work with victims of  
the offences prohibited under the present Protocol.  
5. States Parties shall, in appropriate cases, adopt  
measures in order to protect the safety and integrity of  
those persons and/or organizations involved in the  
prevention and/or protection and rehabilitation of vic-  
tims of such offences.  
Article 7  
States Parties shall, subject to the provisions of their  
national law:  
(a) Take measures to provide for the seizure and confis-  
cation, as appropriate, of:  
6. Nothing in the present article shall be construed  
to be prejudicial to or inconsistent with the rights of the  
accused to a fair and impartial trial.  
(i) Goods, such as materials, assets and other in-  
strumentalities used to commit or facilitate  
offences under the present protocol;  
Article 9  
(ii) Proceeds derived from such offences;  
(b) Execute requests from another State Party for sei-  
zure or confiscation of goods or proceeds referred to  
in subparagraph (a);  
(c) Take measures aimed at closing, on a temporary or  
definitive basis, premises used to commit such  
offences.  
1. States Parties shall adopt or strengthen, imple-  
ment and disseminate laws, administrative measures,  
social policies and programmes to prevent the offences  
referred to in the present Protocol. Particular attention  
shall be given to protect children who are especially  
vulnerable to such practices.  
Article 8  
2. States Parties shall promote awareness in the  
public at large, including children, through informa-  
tion by all appropriate means, education and training,  
about the preventive measures and harmful effects of  
the offences referred to in the present Protocol. In ful-  
filling their obligations under this article, States Par-  
ties shall encourage the participation of the communi-  
ty and, in particular, children and child victims, in  
such information and education and training program-  
mes, including at the international level.  
1. States Parties shall adopt appropriate measures  
to protect the rights and interests of child victims of the  
practices prohibited under the present Protocol at all  
stages of the criminal justiceprocess, in particularby:  
(a) Recognizing the vulnerability of child victims and  
adapting procedures to recognize their special  
needs, including their special needs as witnesses;  
(b) Informing child victims of their rights, their role and  
the scope, timing and progress of the proceedings  
and of the disposition of their cases;  
(c) Allowing the views, needs and concerns of child vic-  
tims to be presented and considered in proceedings  
where their personal interests are affected, in  
a manner consistent with the procedural rules of  
national law;  
(d) Providing appropriate support services to child vic-  
tims throughout the legal process;  
(e) Protecting, as appropriate, the privacy and identity  
of child victims and taking measures in accordance  
with national law to avoid the inappropriate disse-  
mination of information that could lead to the iden-  
tification of child victims;  
3. States Parties shall take all feasible measures  
with the aim of ensuring all appropriate assistance to  
victims of such offences, including their full social re-  
integration and their full physical and psychological  
recovery.  
4. States Parties shall ensure that all child victims of  
the offences described in the present Protocol have  
access to adequate procedures to seek, without discri-  
mination, compensation for damages from those le-  
gally responsible.  
5. States Parties shall take appropriate measures  
aimed at effectively prohibiting the production and  
dissemination of material advertising the offences de-  
scribed in the present Protocol.  
(f) Providing, in appropriate cases, for the safety of  
child victims, as well as that of their families and  
witnesses on their behalf, from intimidation and re-  
taliation;  
Article 10  
(g) Avoiding unnecessary delay in the disposition of ca-  
ses and the execution of orders or decrees granting  
compensation to child victims.  
1. States Parties shall take all necessary steps to  
strengthen international cooperation by multilateral,  
regional and bilateral arrangements for the prevention,  
detection, investigation, prosecution and punishment  
of those responsible for acts involving the sale of chil-  
dren, child prostitution, child pornography and child  
sex tourism. States Parties shall also promote interna-  
tional cooperation and coordination between their autho-  
rities, national and international non-governmental  
organizations and international organizations.  
2. States Parties shall ensure that uncertainty as to  
the actual age of the victim shall not prevent the initia-  
tion of criminal investigations, including investiga-  
tions aimed at establishing the age of the victim.  
3. States Parties shall ensure that, in the treatment  
by the criminal justice system of children who are vic-  
tims of the offences described in the present Protocol,  
the best interest of the child shall be a primary conside-  
ration.  
2. States Parties shall promote international coope-  
ration to assist child victims in their physical and psy-  
Strana 10  
Zbierka zákonov Slovenskej republiky  
424/2004 Z. z.  
Príloha k čiastke 180  
Zbierka zákonov 2004  
Strana 5925  
chological recovery, social reintegration and repatria-  
tion.  
shall enter into force one month after the date of the de-  
posit of its own instrument of ratification or accession.  
3. States Parties shall promote the strengthening of  
international cooperation in order to address the root  
causes, such as poverty and underdevelopment, con-  
tributing to the vulnerability of children to the sale of  
children, child prostitution, child pornography and  
child sex tourism.  
Article 15  
1. Any State Party may denounce the present Proto-  
col at any time by written notification to the Secretary-  
-General of the United Nations, who shall thereafter in-  
form the other States Parties to the Convention and all  
States that have signed the Convention. The denuncia-  
tion shall take effect one year after the date of receipt of  
the notification by the Secretary-General.  
4. States Parties in a position to do so shall provide  
financial, technical or other assistance through exis-  
ting multilateral, regional, bilateral or other pro-  
grammes.  
2. Such a denunciation shall not have the effect of re-  
leasing the State Party from its obligations under the  
present Protocol in regard to any offence that occurs  
prior to the date on which the denunciation becomes  
effective. Nor shall such a denunciation prejudice in  
any way the continued consideration of any matter  
that is already under consideration by the Committee  
on the Rights of the Child prior to the date on which the  
denunciation becomes effective.  
Article 11  
Nothing in the presentProtocol shall affectanyprovi-  
sions that are more conducive to the realization of the  
rights of the child and that may be contained in:  
(a) The law of a State Party;  
(b) International law in force for that State.  
Article 12  
Article 16  
1. Each State Party shall, within two years following  
the entry into force of the present Protocol for that Sta-  
te Party, submit a report to the Committee on the  
Rights of the Child providing comprehensive informa-  
tion on the measures it has taken to implement the  
provisions of the Protocol.  
1. Any State Party may propose an amendment and  
file it with the Secretary-General of the United Nations.  
The Secretary-General shall thereupon communicate  
the proposed amendment to States Parties with a re-  
quest that they indicate whether they favour a confe-  
rence of States Parties for the purpose of considering  
and voting upon the proposals. In the event that,  
within four months from the date of such communica-  
tion, at least one third of the States Parties favour such  
a conference, the Secretary-General shall convene the  
conference under the auspices of the United Nations.  
Any amendment adopted by a majority of States Parties  
present and voting at the conference shall be sub-  
mitted to the General Assembly of the United Nations  
for approval.  
2. Following the submission of the comprehensive  
report, each State Party shall include in the reports  
they submit to the Committee on the Rights of the  
Child, in accordance with article 44 of the Convention,  
any further information with respect to the implemen-  
tation of the present Protocol. Other States Parties to  
the Protocol shall submit a report every five years.  
3. The Committee on the Rights of the Child may re-  
quest from States Parties further information relevant  
to the implementation of the present Protocol.  
2. An amendment adopted in accordance with para-  
graph 1 of the present article shall enter into force  
when it has been approved by the General Assembly  
andaccepted by a two-thirds majority of States Parties.  
Article 13  
3. When an amendment enters into force, it shall be  
binding on those States Parties that have accepted it,  
other States Parties still being bound by the provisions  
of the present Protocol and any earlier amendments  
they have accepted.  
1. The present Protocol is open for signature by any  
State that is a party to the Convention or has signedit.  
2. The present Protocol is subject to ratification and  
is open to accession by any State that is a party to the  
Convention or has signed it. Instruments of ratification  
or accession shall be deposited with the Secretary-Ge-  
neral of the United Nations.  
Article 17  
1. The present Protocol, of which the Arabic, Chine-  
se, English, French, Russian and Spanish texts are  
equally authentic, shall be deposited in the archives of  
the United Nations.  
Article 14  
1. The present Protocol shall enter into force three  
months after the deposit of the tenth instrument of ra-  
tification or accession.  
2. The Secretary-General of the United Nations shall  
transmit certified copies of the present Protocol to all  
States Parties to the Convention and all States that  
have signed the Convention.  
2. For each State ratifying the present Protocol or  
acceding to it after its entry into force, the Protocol  
Strana 11  
Zbierka zákonov Slovenskej republiky  
424/2004 Z. z.  
Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky a prevádzkovateľ právneho a informačného portálu Slov-Lex  
námestie 13, 813 11 Bratislava, tel.: 02 571 01 000, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.