Správa o činnosti komisára pre deti  
podľa § 5 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi  
pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov za obdobie roka 2016  
Národnej rade Slovenskej republiky  
predkladá:  
Ing. Viera Tomanová, PhD.  
komisár pre deti  
Bratislava marec 2017  
Komisárka pre deti podľa § 5 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z. Zákon o komisárovi pre deti  
a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
predkladá Národnej rade Slovenskej republiky každoročne do konca marca správu o činnosti  
za predchádzajúci kalendárny rok. Súčasťou tejto správy sú najmä poznatky z činností podľa  
§ 4 ods. 1 písm. a) a b) a návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov.  
2
Obsah  
3
V prvej správe o činnosti komisárka pre deti upozorňuje na poznatky o svojej činnosti podľa  
§ 4 ods. 1 písm. a) a b), ktoré získala za obdobie od 1. februára 2016 do 31. decembra 2016.  
V správe, na základe analýzy podnetov od fyzických osôb a právnických osôb, ako aj konania  
z vlastnej iniciatívy, poukazuje na nedostatky v činnosti orgánov verejnej správy a poskytuje  
návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov. Venuje sa aj súčinnosti s orgánmi  
verejnej správy, konaniu z vlastnej iniciatívy v oblasti zvyšovania právneho vedomia verejnosti  
a iniciatíve vo vzťahu k legislatívnemu procesu. Informuje tiež o medzinárodnej spolupráci a  
činnosti Úradu komisára pre deti.  
Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o prvú správu o činnosti komisára pre deti je správa širšie  
koncipovaná, v nasledujúcich rokoch sa komisárka pre deti prioritne zameria na konkrétnu  
oblasť (napr. zdravotníctvo, školstvo a pod.) pokiaľ ide o ochranu práv dieťaťa podľa Dohovoru  
OSN o právach dieťaťa.  
4
1. Zriadenie inštitútu komisára pre deti v Slovenskej republike  
Dňa 25. júna 2015 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený zákon  
č. 176/ 2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným  
postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý naplnil záväzky Slovenskej  
republiky vplývajúce z medzinárodných dohovorov Organizácie spojených národov (ďalej len  
„OSN“) a to Dohovoru OSN o právach dieťaťa (ďalej len „Dohovor“) a Dohovoru OSN  
o právach osôb so zdravotným postihnutím a ich opčných protokolov.  
Vo vzťahu ku komisárovi pre deti, na rozdiel od ostatných orgánov ochrany práv, bola  
vytvorená špecializovaná verejná ochrana práv – špecializácia, ktorá spočíva v tom, že komisár  
sa v prípade detí zaoberá výlučne právami detí uznanými v dohovoroch OSN. (vrátane práv,  
ktoré okrem príslušných dohovorov vymedzuje aj Ústava SR). Právna úprava utvorila  
podmienky na nezávislé pôsobenie komisára, oddelene od výkonu oprávnení od iných orgánov  
s kompetenciami v oblasti ľudských práv s financovaním prostredníctvom dotácie zo štátneho  
rozpočtu podľa zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a  
doplnení niektorých zákonov. Takáto forma financovania je plne v súlade s Parížskymi  
princípmi. Komisárovi je priznaná kompetencia podávania oznámení na príslušné výbory OSN  
v mene dieťaťa (skupiny detí) podľa Opčného protokolu k Dohovoru.  
Rozsah právomocí komisára je daný rozsahom práv, ktoré sa priznávajú deťom podľa  
Dohovoru a jeho opčných protokolov a z tohto dôvodu sú v predmetnom zákone upravené  
osobitne povinnosti komisára konať napr. v najlepšom záujme dieťaťa či povinnosť zisťovať  
názor dieťaťa a podobne. Mandát komisára pre deti je postavený tak, aby sa naň mohla vo veci  
práv dieťaťa obrátiť ktorákoľvek osoba – fyzická alebo právnická. Používa sa vymedzenie z  
Dohovoru v článku 1 – t. j. za dieťa sa považuje každá ľudská bytosť mladšia než 18 rokov, ak  
podľa právneho poriadku, ktorý sa vzťahuje na dieťa, nie je dospelosť dosiahnutá skôr.  
Vzhľadom na skutočnosť, že dieťa nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bolo  
potrebné zabezpečiť právo dieťaťa (ale aj plnoletej fyzickej osoby, ktorá nie je spôsobilá na  
právne úkony v plnom rozsahu), obrátiť sa na komisára samo alebo prostredníctvom inej osoby,  
a to aj bez vedomia osôb zodpovedných za dieťa. Inštitút komisára musí byť pre deti dostupný a  
musí existovať mechanizmus aj na zabezpečenie priameho kontaktu s deťmi.  
Vzhľadom na skutočnosť, že komisár sa podieľa na ochrane práv podporou  
a presadzovaním práv osobitne zaručených špecifickým skupinám, ktorými sú deti,  
medzinárodnými dohovormi, jeho nezávislosť okrem iného spočíva aj v tom, že orgány verejnej  
moci nemôžu zasiahnuť do výkonu jeho pôsobnosti či oprávnení. Je výlučne na komisárovi  
5
 
kedy a ako uplatní svoju právomoc vymedzenú týmto zákonom – pri výkone svojej funkcie je  
nezávislý a svoje oprávnenia vykonáva oddelene od iných orgánov, ktorým osobitný predpis  
zveruje kompetencie v oblasti ochrany ľudských práv (napríklad verejný ochranca práv,  
prokurátor).  
Pôsobnosť komisára je upravená tak, aby vykonával svoje oprávnenia smerom ku  
konkrétnym prípadom, v ktorých je potrebné posúdiť dodržiavanie práv dieťaťa (resp. skupiny  
detí) a nájsť účinné prostriedky nápravy, ako aj sledovať stav a vývoj v uplatňovaní práv  
dieťaťa všeobecne (napr. primeranosť a efektívnosť čiastkových politík, právnych  
predpisov), buď na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy. Úlohou komisára je  
tiež zabezpečiť, aby boli vyjadrované a vypočuté názory detí v otázkach týkajúcich sa ich  
ľudských práv, t. j. má plniť úlohu hlasu - hovorcu detí v spoločnosti. K úlohám komisára  
patria aj aktivity na podporu dodržiavania práv dieťaťa a na zvyšovanie povedomia o právach  
dieťaťa.  
Komisár pre deti môže pri vybavovaní podnetu, ale tiež pri postupe z vlastnej iniciatívy  
od subjektov požadovať informácie a údaje na účely posúdenia dodržiavania práv dieťaťa,  
požadovať od subjektov kópie spisovej dokumentácie (všeobecný pojem spisová dokumentácia  
však nezahŕňa zdravotnú dokumentáciu), vrátane kópií dokladov, obrazových záznamov,  
zvukových záznamov alebo obrazovo-zvukových záznamov. Informácie a údaje môže rovnako  
požadovať od uvedených subjektov aj na účely monitorovania dodržiavania práv dieťaťa.  
Keďže komisár musí disponovať aj oprávneniami na zabezpečenie prostriedkov nápravy, je  
oprávnený požadovať stanoviská k výsledkom posúdení konkrétnych prípadov, ako aj  
k výsledkom monitorovacej činnosti dodržiavania práv dieťaťa a v prípade, že výsledkom  
posúdenia v konkrétnom prípade alebo výsledkom monitorovacej činnosti je, že bolo porušené  
alebo ohrozené právo dieťaťa, aj požadovať prijatie opatrení dotknutým subjektom alebo  
navrhovať prostriedky nápravy. Aj keď zákon priamo neuvádza možnosť komisára podieľať  
sa na tvorbe legislatívy, či verejných politík v oblasti ochrany práv detí, komisár pre deti môže  
byť informovaný o pripravovaných návrhoch, môže na ich tvorbe spolupracovať a môže sa  
zapojiť aj do pripomienkového konania.  
Nakoľko by komisár pre deti mal byť dostupný pre všetky deti nezávisle na mieste kde  
sa zdržiavajú, disponuje oprávnením viesť osobný rozhovor aj bez prítomnosti tretej osoby, s  
dieťaťom držaným v niektorom z miest určených na zaistenie osôb pozbavených osobnej  
slobody alebo osôb, ktorých osobná sloboda je obmedzená alebo v miestach, kde sa vykonáva  
ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie. Osobitný mechanizmus je  
6
zavedený aj pre tzv. kolúznu väzbu - zákon osobitne upravuje výlučné oprávnenie komisára  
pre deti hovoriť aj bez prítomnosti tretej osoby s dieťaťom v kolúznej väzbe.  
K špecifickým oprávneniam komisára pre deti patrí aj oprávnenie predkladať  
oznámenia v mene dieťaťa alebo detí podľa Časti II Opčného protokolu k Dohovoru OSN o  
právach dieťaťa o procedúre oznámení. Podmienky, za akých je možné predložiť oznámenie  
Výboru OSN upravuje priamo opčný protokol (napr. len v prípade, ak sa vyčerpali všetky  
dostupné vnútroštátne opravné prostriedky). Zákon tiež oprávňuje komisára pre deti podávať  
vyjadrenia v individuálnych prípadoch, ktoré posudzoval a vydávať stanoviská vo všeobecnosti  
k veciam týkajúcich sa dodržiavania práv dieťaťa. Komisár pre deti môže v súlade  
so Všeobecným komentárom č. 2 Výboru OSN pre práva dieťaťa priamo, nezávisle  
a samostatne informovať verejnosť, zverejňovať svoje stanoviská aj prostredníctvom Tlačovej  
agentúry Slovenskej republiky.  
Komisár pre deti je oprávnený zúčastniť sa konania podľa všeobecných predpisov  
o konaní pred súdmi. Podľa ustanovenia § 12 ods. 2, 3 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný  
mimosporový poriadok komisár pre deti môže vstúpiť do konania, kde má postavenie  
vedľajšieho účastníka zastupujúceho maloletých.  
Komisárka pre deti Ing. Viera Tomanová, PhD. bola zvolená do funkcie NR SR  
2.12.2016 . Podľa § 30 ods. 2 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre  
osoby so zdravotným postihnutím. V zmysle ustanovenia zákona mala Komisárka pre deti  
začať vykonávať svoju pôsobnosť do šiestich mesiacov odo dňa zvolenia. Stalo sa tak dňa 1.  
februára 2016, kedy bol zriadení Úrad komisára pre deti.  
Úrad komisára pre deti  
Z dôvodu, že komisár pre deti má plniť úlohy inštitúcie verejnej ochrany práv detí ako  
samostatná osoba, musí mať pre svoje efektívne fungovanie vytvorenú primeranú  
infraštruktúru. Na zabezpečenie činnosti komisára bol zriadený Úrad komisára pre deti (ďalej  
len „Úrad“) so sídlom v Bratislave ako právnická osoba, ktorá sa nezapisuje do obchodného  
registra a ktorej štatutárnym orgánom je komisár pre deti. Úloha štatutárneho orgánu bola  
zverená priamo komisárovi pre deti z dôvodu, aby mal komisár priamy dosah na odborné,  
organizačné a technické zabezpečenie jeho úradu.  
Úlohy Úradu spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti  
komisára pre deti plnia zamestnanci úradu v právnom vzťahu podľa zákona č. 552/2003 Z. z.  
7
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov s priamym dosahom  
komisára na ich výber ako aj odmeňovanie. Na čele úradu má stáť riaditeľ Úradu, ktorého  
vymenúva a odvoláva komisár pre deti. Riaditeľkou úradu je Mgr. Daniela Lengyelová, PhD.  
Podrobnosti o organizácii, činnosti a úlohách upravuje štatút, ktorý dňa 1. februára  
2016 vydala komisárka pre deti.  
Zriadenie Úradu  
Zákonom 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným  
postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol zriadený Úrad.  
Na výkon svojich právomocí je úrad povinný zriadiť aj svoje sídlo. Podľa informácie  
dislokačnej komisie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len MPSVR SR“)  
na základe ich prieskumu jednotlivé ministerstvá a ani ich podriadené organizácie  
nedisponovali požadovanými kancelárskymi priestormi.  
Dňa 25. januára 2016 komisárka pre deti ako fyzická osoba podpísala zmluvu so  
spoločnosťou ACSS spol. s r. o. so sídlom na Cukrovej ulici 14 v Bratislave, ktorá ako jediná  
z oslovených vlastníkov nehnuteľností bola ochotná zrealizovať virtuálnu adresu úradu.  
Zmluva 01/2016/VO o poskytovaní služieb virtual office bola uzatvorená na dva mesiace, t. j.  
mesiac február a marec. Následne mohlo dôjsť k realizácii registrovania organizácie na  
Štatistickom úrade SR, v sociálnej a zdravotnej poisťovni, ako i k otvoreniu účtu v Štátnej  
pokladnici.  
Úrad je verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verenom  
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa  
ustanovenia § 1 ods. 2 písm. m) zákona o verejnom obstarávaní sa tento zákon nevzťahuje na  
nadobúdanie, alebo nájom nehnuteľností a s tým súvisiacich práv okrem finančných služieb,  
ktoré s tým súvisia. Z uvedeného vyplýva, že úrad nebol povinný postupovať pri výbere  
úspešného uchádzača podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. Úrad vykonal na výber  
úspešného poskytovateľa prieskum trhu s jediným kritériom, ktorým bola najnižšia cena.  
Ponuky predložilo deväť prenajímateľov. Najprijateľnejšou cenovou ponukou boli priestory  
Jednotného majetkového fondu na Odborárskom námestí č. 3 v Bratislave, kde je aj  
v súčasnosti sídlo Úradu.  
8
Znakom Úradu je logo s motívom slnka. Námet vznikol na základe výzvy komisárky  
pre deti smerovanej deťom zo základných škôl a predškolských zariadení. Toto logo je  
umiestňované na všetkých dokumentoch Úradu.  
Úrad k má zriadenú i internetovú stránku: www.komisarpredeti.sk  
9
2. Ochrana práv detí v zmysle zákona o komisárovi pre deti  
Každé detstvo je špecifické a každé dieťa je jedinečné. Od chvíle svojho zrodu je  
neopakovateľnou osobnosťou, ktorá sa modeluje skúsenosťami a tým ako sa k dieťaťu správa  
okolie. Treba mu poskytnúť pocit bezpečia, istoty a priateľstva, treba k nemu pristupovať ako  
k osobnosti s vlastnými želaniami a názormi.  
Starostlivosť a výchova dieťaťa si vyžaduje zvýšenú pozornosť celej spoločnosti,  
všetkých organizačných zložiek štátu, a to tak zo strany moci zákonodarnej, výkonnej  
i súdnej.  
O právach detí musí verejnosť vedieť a pre deti musia byť zrozumiteľné. Konečnou  
snahou a efektom je potreba vytvoriť voči právam detí ovzdušie úcty. Deti sú najpočetnejšou  
minoritou, ale nemajú nijaké cesty na vymáhanie svojich práv.  
Komisár pre deti je novým inštitútom, ktorý sa podieľa na ochrane práv detí podporou  
a presadzovaním práv priznaných dieťaťu medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská  
republika viazaná.  
Pomoc poskytovaná komisárkou pre deti je bezplatná a vyhľadávaná. Okrem riešenia  
podnetov, komisárka pre deti so svojimi spolupracovníkmi, poskytuje z vlastnej iniciatívy  
usmernenia i v tých prípadoch, ktoré nepatria do jej pôsobnosti. K 31. decembru 2016 sa jed-  
nalo o 934 podaní, okrem osobných a písomných podaní, aj prostredníctvom nonstop telefo-  
nickej linky a schránok umiestnených na školách v pôsobnosti vyšších územných celkov.  
Z toho bolo 328 podnetov, ktoré boli v rámci pôsobnosti komisára pre deti a v 45 prípa-  
doch komisárka pre deti využila svoju právomoc zúčastniť sa konania podľa všeobecných pred-  
pisov o konaní pred súdmi, kde má postavenie vedľajšieho účastníka zastupujúceho maloletých.  
Celkový počet  
Podnety v zmysle  
pôsobnosti KPD  
328  
Právne usmernenia  
Mimo pôsobnosti KPD  
934  
485  
121  
Vstup do konania  
45  
10  
 
3. Právo dieťaťa na vyjadrenie a rešpektovanie jeho názoru podľa  
Dohovoru OSN o právach dieťaťa  
Participácia detí v záležitostiach, ktoré sa ich týkajú je upravená v článku 12 Dohovoru  
OSN o právach dieťaťa (ďalej len „Dohovor“), ktorý garantuje právo dieťaťa1 „ktoré je  
schopné formulovať svoje vlastné názory, právo tieto názory slobodne vyjadrovať vo všetkých  
záležitostiach, ktoré sa ho dotýkajú, pričom sa názorom dieťaťa musí venovať patričná  
pozornosť zodpovedajúca jeho veku a úrovni.“ Zároveň dáva dieťaťu možnosť „byť vypočuté  
v každom súdnom alebo správnom konaní, ktoré sa ho dotýka, a to buď priamo, alebo  
prostredníctvom zástupcu alebo príslušného orgánu.“ Ide o ťažiskový princíp Dohovoru,  
ktorý vyzdvihuje postavenie dieťaťa ako aktívneho subjektu pri podpore, ochrane, uplatňovaní  
a monitorovaní jeho práv upravených v Dohovore. Článok 12 je ako všeobecný princíp  
prepojený s ďalšími všeobecnými princípmi Dohovoru, ide najmä o článok 3 Dohovoru -  
posúdenia najlepšieho záujmu dieťaťa, ďalej sú to články 2 (nediskriminácia), článok 6 (právo  
na život, zachovanie života a rozvoj) Je potrebné, aby dospelí prijímali deti ako rovnocenných  
partnerov, rešpektovali a zohľadňovali ich názory pri riešení otázok a problémov, ktoré sa ich  
dotýkajú. Dieťa však má aj možnosť neuplatniť toto právo, nakoľko ide o možnosť voľby, nie  
povinnosť dieťa. Dieťa musí dostať všetky potrebné informácie a spôsobom dostupným jeho  
veku a úrovni vyspelosti, aby sa mohlo rozhodnúť vo svojom najlepšom záujme.  
Princípy Dohovoru sú obsiahnuté a rozpracované aj v jeho opčných protokoloch,  
vrátane Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o procedúre oznámení (ďalej len  
"Protokol o procedúre oznámení"), ktorého zmluvnou stranou je aj Slovenská republika.2 Podľa  
článku 2 Protokolu o procedúre oznámení má Výbor OSN povinnosť riadiť sa zásadou  
najlepšieho záujmu dieťaťa, rešpektovať práva a názory dieťaťa, pričom názorom dieťaťa je  
potrebné venovať primeranú vážnosť s ohľadom na jeho vek a zrelosť. Protokol o procedúre  
oznámení by mal prispieť ku dôkladnejšej implementácii medzinárodných štandardov v oblasti  
práv dieťaťa.  
1
Podľa článku 1 Dohovoru sa pre jeho účely „dieťaťom rozumie každá ľudská bytosť mladšia ako osemnásť  
rokov, pokiaľ podľa právneho poriadku, ktorý sa na dieťa vzťahuje, nie je plnoletosť dosiahnutá skôr“. Na-  
dobudnutie plnoletosti v právnom poriadku Slovenskej republiky upravuje v § 8 ods. 2 Občiansky zákonník  
(zákon č. 40/l964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa ktorého "Plnoletosť sa nadobúda dovŕšením osem-  
násteho roku. Pred dosiahnutím tohto veku sa plnoletosť nadobúda len uzavretím manželstva. Takto  
nadobudnutá plnoletosť sa nestráca ani zánikom manželstva ani vyhlásením manželstva za neplatné".  
2
Publikovaný ako Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky  
č. 91/2014 Z. z.  
11  
 
S cieľom objasniť normatívny obsah špecifických práv ustanovených v článku 12 Dohovoru,  
ako aj poskytnúť možnosti praktického usmernenia pri jeho implementácii v jednotlivých  
oblastiach, v ktorých majú deti právo na participáciu, Výbor OSN pre práva dieťaťa prijal  
Všeobecný komentár č. 12 (2009) k právu dieťaťa byť vypočuté ďalej len „Všeobecný  
komentár“). Podľa Výboru OSN predstavuje právo všetkých detí na vypočutie a na to, aby ich  
názory boli náležite zvážené za jednu zo základných hodnôt Dohovoru.  
Vzhľadom na formuláciu článku 12 ods. 1 Dohovoru, právo dieťaťa „ktoré je schopné  
formulovať svoje vlastné názory“ nemožno interpretovať ako obmedzenie, že dieťa nie je  
schopné vytvoriť si vlastný názor na určité veci, ale naopak, ako konštatoval aj Výbor OSN vo  
Všeobecnom komentári, dieťa je schopné vytvárať si vlastné názory od útleho veku, aj keď ešte  
možno nie je schopné ich verbálne vyjadriť a preto by sa mali rešpektovať aj neverbálne prejavy  
dieťaťa, vrátane reči tela, mimiky, kresieb, ktoré vyjadrujú aj preferencie alebo odmietanie  
dieťaťa. Nie je preto nevyhnutné, aby dieťa detailne porozumelo všetkým aspektom záležitosti,  
ktorá sa týka, ale malo by ju chápať dostatočne do tej miery, aby vedelo svoj názor prejaviť,  
prípadne ho aj interpretovať. Nestanovenie presnej vekovej hranice na uplatnenie práva dieťaťa  
na vyjadrenie svojho názoru nemôže znižovať hodnotu názorov dieťaťa, nakoľko úroveň  
chápania dieťaťa nie je vždy priamo úmerná veku dieťaťa.  
K rozvoju schopnosti dieťaťa vytvoriť si názor prispieva napr. široká dostupnosť  
informácií, skúsenosti, prostredie, úroveň podpory a pod. Z tohto dôvodu je názory dieťaťa  
potrebné posudzovať výlučne individuálne, zhodnotením každého jednotlivého prípadu. To  
však kladie nemalé odborné nároky na odborníkov, pracujúcich s deťmi, a najmä na konkrétne  
uplatnenie práva dieťaťa pri jeho praktickej realizácii. V tejto súvislosti je potrebné  
pripomenúť, že aj v našej aplikačnej praxi možno od niektorých odborníkov počuť vetu:  
„Ty tomu ešte nemôžeš rozumieť a preto Tvoj názor nie je dôležitý. My najlepšie vieme, čo je  
pre dieťa dobré.“ Je potrebné toto zaužívané klišé odstraňovať a nahradiť práve participatívnym  
prístupom k deťom. Nemožno však opomenúť aj potenciálne negatívne dôsledky neuváženého  
výkonu uvedeného práva, najmä pri veľmi malých deťoch alebo deťoch, ktoré sa stali obeťami  
zlého zaobchádzania (napr. syndróm CAN), v takýchto prípadoch je prvoradou ochrana  
dieťaťa.  
Popri schopnosti formulovať názory je pre dieťa principiálne, aby mohlo svoje názory  
prezentovať slobodne, bez nátlaku alebo manipulácie zo strany iných osôb. V tomto kontexte  
je potrebné zdôrazniť nielen vhodnosť podmienok, vrátane vhodného prostredia pre vyjadrenie  
názorov dieťaťa, ale najmä pravdivé oboznámenie dieťaťa o podmienkach, spôsobe, možných  
rozhodnutiach, ktoré súvisia s prejavením jeho názoru. Dieťa nesmie byť vystavené  
12  
nevhodnému nátlaku, zmanipulované alebo dokonca zastrašované v súvislosti s vyjadrením  
svojho názoru.  
Právo dieťaťa „byť vypočuté v každom súdnom alebo správnom konaní, ktoré sa ho  
dotýka, a to buď priamo, alebo prostredníctvom zástupcu alebo príslušného orgánu,“ je  
vyjadrením jedného z jeho základných práv a dieťa má právo na vypočutie vo všetkých  
súdnych, ako aj správnych konaniach, ktoré sa ho týkajú. Po tom, čo sa dieťa rozhodlo, že chce  
byť vypočuté, musí sa rozhodnúť, či chce, aby bolo príslušnými súdnymi alebo správnymi  
orgánmi vypočuté „priamo, alebo prostredníctvom zástupcu alebo príslušného orgánu.“ Výbor  
OSN odporúča, aby vždy, keď je to možné, dostalo dieťa možnosť byť vypočuté v akomkoľvek  
konaní priamo.  
Výbor OSN tiež zdôraznil, že dieťa by nemalo byť vypočúvané častejšie, než je  
potrebné, obzvlášť pri vyšetrovaní citlivých udalostí, ktoré môžu mať na dieťa traumatizujúci  
vplyv. Ak vypočúvanie dieťaťa prebieha prostredníctvom zástupcu dieťaťa, je zásadné, aby  
zástupca dieťaťa zastupoval výlučne záujmy dieťaťa a nie záujmy iných osôb, orgánov, alebo  
inštitúcií. Zároveň zástupca musí vedieť správne tlmočiť názory maloletého dieťaťa  
a nevydávať vlastné, prípadne sprostredkované názory za názory dieťaťa. Ak si dieťa uplatní  
právo na vypočutie priamo, tak prístup a prostredie, v ktorom bude dieťa vypočuté by malo byť  
podnecujúce a nápomocné k tomu, že dieťa chce priamo informovať o skutočnostiach, často  
veľmi citlivých, až intímnych. Dieťa preto nie je možné efektívne vypočuť v prostredí, ktoré je  
zastrašujúce, necitlivé, nepriateľské, prípadne nevhodné jeho veku. Rovnako je potrebné  
sústrediť pozornosť aj na spôsob podávania informácií, kladenia otázok dieťaťu, najvhodnejším  
sa javí formát rozhovoru medzi dieťaťom a osobou, poverenou vypočutím. Keďže dieťa má  
právo na to, aby jeho názorom bola venovaná náležitá pozornosť, musí byť dieťa informované,  
ako boli jeho informácie a názory zvážené, o výslednom rozhodnutí a ďalšom procese týkajúce  
sa civilného, správneho alebo trestného konania.  
Ústava SR zakotvuje princíp osobitnej ochrany detí a mládeže, kde podľa článku 41  
ods. 1 „Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých.“ Uvedenú základnú ústavnú zásadu  
upravujú jednotlivé odvetvia právneho poriadku Slovenskej republiky.  
Z Dohovoru, ktorý zaväzuje Slovenskú republiku, vyplýva pozitívny záväzok štátu urobiť  
opatrenia, prostredníctvom ktorých sa každému dieťaťu zabezpečí možnosť uplatniť svoje  
práva zaručené týmto Dohovorom (II. ÚS 47/97).  
Plnohodnotnejšie zakotvenie práva dieťaťa vyjadriť svoj názor, byť vypočuté  
v súdnych, ako aj v správnych konaniach, ktoré sa ho dotýkajú v súlade so základnou zásadou  
záujmu dieťaťa, aj to bol jeden z cieľov ostatných legislatívnych úprav v oblasti rodinného  
13  
práva a sociálnoprávnej ochrany dieťaťa, zároveň tieto zásady boli zakotvené aj v nových  
civilných procesných predpisoch a ostatných právnych predpisoch tak, aby bola naša  
vnútroštátna právna úprava plne v súlade s Dohovorom.  
V rámci týchto úprav bola do zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o rodine") zakotvená nová  
zásada záujmu dieťaťa, v kontexte už existujúcich základných zásad ktorá príkladným  
spôsobom ponúka výpočet kritérií pri určovaní a posudzovaní záujmu dieťaťa. Jedným  
z kritérií je aj "zohľadnenie názoru dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality  
a následnému pocitu viny," podľa článku 5, písm. g) zákona o rodine. Pre dieťa ide o veľmi  
negatívnu situáciu, ak sa dostane do konfliktu lojality, ktorý v ňom vyvolá pocit viny. Pocit  
viny môže u dieťaťa nastať aj bez toho, aby ono samo dostalo do konfliktu lojality. Preto  
akékoľvek rozhodnutie, ktoré nezohľadnilo názory dieťaťa alebo im nevenovalo primeranú  
pozornosť zodpovedajúcu veku a úrovni vyspelosti dieťaťa, upiera dieťaťu možnosť ovplyvniť  
určenie ich najlepšieho záujmu.  
Zo špecifických ustanovení zákona o rodine bol precizovaný § 43 ods. 1, podľa ktorého  
"maloleté dieťa má právo vyjadriť samostatne a slobodne svoj názor vo všetkých veciach, ktoré  
sa ho týkajú. V konaniach, v ktorých sa rozhoduje o veciach týkajúcich sa maloletého dieťaťa,  
má maloleté dieťa právo byť vypočuté. Názoru maloletého dieťaťa musí byť venovaná náležitá  
pozornosť zodpovedajúca jeho veku a rozumovej vyspelosti." Aktuálne znenie tohto  
ustanovenia viaže kritérium veku a rozumovej vyspelosti dieťaťa k právu na vyjadrenie názoru,  
čo je v plnom súlade s Dohovorom.  
Okrem zákona o rodine boli uskutočnené legislatívne úpravy aj v zákone  
č. 305/2005 Z. z.. Okrem zakotvenia primárnej zásady a to posúdenia najlepšieho záujmu  
dieťaťa boli v tomto zákone precizované ustanovenia, ktoré zahŕňajú rešpektovanie práva  
dieťaťa vyjadriť slobodne svoj názor v každej záležitosti, ktorá sa ho dotýka.  
V nadväznosti na článok 12 Dohovoru, je v § 21 zákona č. 305/2005 Z. z. uložená  
príslušnému orgánu sociálnoprávnej ochrany a kurately (ďalej len „SPODaSK“) obligatórne  
povinnosť, aby poskytol dieťaťu potrebnú pomoc na uľahčenie priebehu zisťovania jeho názoru  
na vec, a to v prostredí vhodnom alebo utvorenom na tento účel, ak zisťuje názor dieťaťa pre  
potreby súdu podľa § 38 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový priadok (ďalej len  
„CMP“).3  
3
Ak je účastníkom konania maloleté dieťa, súd môže jeho názor zisťovať, ak je s ohľadom na vek a rozumovú  
vyspelosť schopné samostatne ho vyjadriť, nielen jeho výsluchom na pojednávaní, ale aj prostredníctvom  
14  
Na zisťovanie názoru dieťaťa pre potreby súdu nie je potrebný súhlas rodiča alebo inej  
osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa. Názor dieťaťa môže príslušný orgán SPODaSK zisťovať  
aj bez prítomnosti týchto osôb. O tom, že sa bude zisťovať názor dieťaťa, musí byť rodič alebo  
iná osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, informovaný. Zamestnanec orgánu SPODaSK podľa  
§ 93c ods. 3, písm. b) zákona č. 305/2005 Z. z. vyhotovuje zvukový záznam pre potreby súdu  
z priebehu zisťovania názoru dieťaťa.  
Okrem súdnych konaní, aj vo všetkých správnych konaniach, ktoré sa dieťaťa dotýkajú,  
má dieťa právo, aby ho orgán SPODaSK informoval o jeho práve vyjadriť svoj názor,  
o dôvodoch a následkoch vypočutia, jeho názoru a aby mu bola poskytnutá potrebná pomoc na  
uľahčenie priebehu zisťovania jeho názoru na vec.  
Ďalšou významnou špecifikáciou v § 21 tohto zákona, inšpirovanou článkom 12  
Dohovoru je právo dieťaťa neuplatniť svoje právo byť vypočuté. Ide o zdôraznenie možnosti  
pre dieťa vyjadriť svoj názor, no nie je to jeho povinnosť v akomkoľvek konaní, ktoré sa ho  
dotýka.  
Zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným  
postihnutím a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len „zákon o komisárovi“) dáva  
dieťaťu možnosť obrátiť sa na komisára pre deti samo alebo prostredníctvom inej osoby,  
a to aj bez vedomia osôb zodpovedných za dieťa. Podľa § 2 ods. 4 zákona o komisárovi má  
dieťa „právo obrátiť sa na komisára pre deti priamo alebo prostredníctvom inej osoby aj bez  
vedomia rodičov, poručníka, opatrovníka alebo inej osoby, ktorej bolo dieťa zverené do  
starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.“ Mandát komisára pre deti je postavený tak,  
aby sa naň mohlo obrátiť dieťa (aj prostredníctvom inej osoby) osobne, písomne, telefaxom  
alebo elektronickými prostriedkami. Aj k tomuto účelu bola zriadená nonstop telefonická linka  
č. 0950 439 342, ktorá slúži aj na zabezpečenie priameho kontaktu s deťmi. Taktiež na základe  
Zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi Úradom komisára pre deti a Slovenskou poštou, a.s.  
sú podania detí adresované komisárovi pre deti bezplatne doručované, pričom stačí, ak dieťa na  
neofrankovanú obálku uvedie „ pre Úrad komisára pre deti.“  
V rámci civilného procesného práva sa akcentujú práva vyplývajúce z Dohovoru. Podľa  
článku 4 základných princípov zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej  
len „CMP“): „Súd aplikuje a interpretuje právo rovnako vo vzťahu ku všetkým účastníkom  
konania. Ak je účastníkom konania maloleté dieťa, koná súd v jeho najlepšom záujme a ak je  
príslušného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí. Je vecou súdu, ktorý zo spôsobov na zistenie názoru malo-  
letého dieťaťa v konaní zvolí. (Uznesenie NS SR sp. zn. 2 Cdo 193/2007 z 1. mája 2008)  
15  
to vhodné, informuje dieťa o všetkých podstatných otázkach týkajúcich sa priebehu konania a  
veci samej. Ak je účastníkom konania osoba so zdravotným postihnutím, zabezpečí súd účinný  
prístup k spravodlivosti na rovnakom základe s ostatnými účastníkmi konania.“ Osobitosti  
výsluchu dieťaťa a právo dieťaťa vyjadriť svoj názor upravuje § 38 Civilného mimosporového  
poriadku, podľa ktorého "ak je účastníkom maloletý, ktorý je schopný vyjadriť samostatne svoj  
názor, súd na jeho názor prihliadne. Názor maloletého zisťuje súd spôsobom zodpovedajúcim  
jeho veku a vyspelosti. Podľa povahy veci zisťuje súd názor maloletého bez prítomnosti iných  
osôb." Týmto ustanovením sa zakotvuje garancia práva dieťaťa vyjadriť svoj názor v súdnych  
konaniach, zároveň jeho cieľom je aj zabránenie tzv. sprostredkovanému vypočutiu dieťaťa,  
prostredníctvom orgánov SPODaSK. V rámci takéhoto postupu dochádzalo a v súčasnosti stále  
dochádza v niektorých súdnych konaniach k situáciám, kedy sudca, rozhodujúci o budúcnosti  
dieťa a konajúci v jeho najlepšom záujme, dieťa ani osobne nevidel, ale rozhodoval na základe  
vypočutia dieťaťa orgánom SPODaSK. Takéto vypočutie môže byť subjektívne, zavádzajúce  
a nekomplexné. V konaniach vo veciach starostlivosti súdu o maloletých je nesmierne dôležité,  
aby bol názor dieťaťa zistený čo možno najobjektívnejšie a posúdený komplexne v najlepšom  
záujme dieťaťa. K objektivizácií názoru dieťaťa by mal práve slúžiť inštitút osobného  
rozhovoru sudcu s dieťaťom v rámci jeho vypočutia, nakoľko informácie získané z osobného  
rozhovoru majú oveľa väčšiu výpovednú hodnotu ako informácie, ktoré sú konajúcemu súdu  
sprostredkované písomnou formou v zmysle zákona o SPODaSK alebo inou sprostredkovanou  
formou. V súlade s procesným postupom v týchto konaniach sudca rozhodne, či bude vypočutie  
prebiehať bez prítomnosti iných osôb alebo na vypočutie prizve iné osoby, ako je napríklad  
procesný opatrovník – príslušný orgán SPODaSK. Cieľom je, aby výpoveď maloletého  
nemohla byť ovplyvnená, napr. inými zúčastnenými osobami, konfliktom lojality a podobne.  
V súvislosti s jednotlivými prípadmi vo veciach starostlivosti súdu o maloletých je potrebné,  
aby sudca vzal do úvahy aj špecifické prípady detí (ako napr. týranie, sexuálne zneužívanie a  
pod.), kedy už bol názor dieťaťa zisťovaný inými spôsobmi a opätovné vypočúvanie dieťaťa  
by mohlo viesť k jeho pokračujúcej traumatizácii. V praxi sa komisárka pre deti a zamestnanci  
Úradu komisára pre deti pomerne často stretávajú s viacnásobným, nesystémovým  
vypočúvaním dieťaťa zo strany rôznych orgánov, ktoré sa vzťahuje k jednému prípadu. Dieťa  
je často krát dlhodobo vystavované neúmernému psychickému vypätiu, má pocit zlyhania, že  
mu nikto neverí a preto je opakovane vypočúvané a konfrontované so situáciami, na ktoré by  
chcelo najradšej zabudnúť. Takéto postupy dieťaťu ubližujú a zvyšujú jeho traumatizáciu.  
Vzhľadom k pomerne komplikovaným prípadom vo veciach starostlivosti o maloletých je  
nevyhnutné pripraviť systémový a komplexný prístup príslušných orgánov vo vzťahu  
16  
k vypočutiu dieťaťa, ktorý zodpovedá súčasnému technickému pokroku na jednej strane  
a zodpovednosti za ochranu práv dieťaťa, limitovaný jeho vekom a rozumovou vyspelosťou na  
druhej strane.  
Právo dieťaťa byť informované o prebiehajúcom konaní je upravené v § 116 CMP,  
podľa ktorého „ak sa to neprieči účelu konania, súd je povinný informovať o prebiehajúcom  
konaní maloletého, ktorý je s prihliadnutím na rozumovú a vôľovú vyspelosť schopný pochopiť  
jeho význam, a objasniť mu dôsledky súdneho rozhodnutia vo veci.“ Uvedené ustanovenie  
predstavuje právo dieťaťa na informácie podľa článku 12 Dohovoru. Toto právo v širšom  
kontexte vyplýva z osobitnej ochrany procesného postavenia maloletých v konaní pred súdmi  
a inými orgánmi a je súčasťou tzv. participačných oprávnení. Ide o také postupy, ktoré  
umožňujú výmenu informácií, priestor pre dialóg medzi deťmi a dospelými na základe  
vzájomného rešpektu. Je teda úlohou súdu, aby zvolil také procesné úkony primerané vyspelosti  
dieťaťa, ktoré mu umožnia pochopiť význam a následky rozhodnutia v súdnom konaní.  
V rámci svojich kompetencií je komisár pre deti oprávnený „zúčastniť sa konania podľa  
všeobecných predpisov o konaní pred súdmi“ podľa § 4 ods. 2 písm. g) zákona  
o komisárovi. Nové procesné kódexy upravujú inštitút pribratia iných subjektov do konania, ak  
si to vyžaduje ochrana práv a táto je v kompetencii daného subjektu. Podľa § 12 ods. 2 CMP  
môže súd pribrať do konania komisára pre deti v zmysle zákona o komisárovi, ak si to vyžaduje  
ochrana práv dieťaťa v súvislosti s určitými špecifickými konaniami, ako napr. konania vo  
veciach starostlivosti súdu o maloletých, pri rozhodovaní o neodkladných opatreniach a pod.  
Rozsah procesných práv a povinností komisára pre deti, ktorého súd priberie do konania, je  
odvodený od rozsahu procesných práv a povinností účastníkov konania. Komisár pre deti  
v súdnom konaní nie je oprávnený na tie úkony, ktoré môže vykonať len subjekt právneho  
vzťahu v zmysle § 12 ods. 3 CMP. V mimosporovom procese to môže byť napr. zmena návrhu,  
späťvzatie návrhu a pod.  
V rámci súdnych konaní, komisár pre deti posudzuje aj dodržiavanie práva dieťaťa  
vyjadriť svoj názor, právo dieťaťa na jeho vypočutie podľa § 38 CMP. Poverený zástupca  
komisára pre deti, ktorým je zamestnanec Úradu komisára pre deti môže v súdnom konaní  
v záujme ochrany práv dieťaťa prezentovať o.i. aj prejavenú vôľu dieťaťa, ktoré sa na komisára  
pre deti obrátilo v zmysle § 2 ods. 4 zákona o komisárovi a navrhovať opatrenia vedúce k  
ochrane práv dieťaťa v jeho najlepšom záujme. Ako vyplýva z poznatkov z aplikačnej praxe,  
najmä pribratím komisára pre deti do konaní vo veciach starostlivosti súdu o maloletých  
a prednesenými návrhmi o vypočutie dieťaťa, ktoré je schopné vyjadriť samostatne svoj názor  
17  
spôsobom zodpovedajúcim jeho veku a vyspelosti, súdy častejšie vypočúvajú deti priamo ako  
sprostredkovane prostredníctvom orgánov SPODaSK.  
Nakoľko komisár pre deti by mal byť dostupný pre všetky deti nezávisle na mieste, kde  
sa zdržiavajú, podľa § 4 ods. 2, písm. b) zákona o komisárovi je komisár pre deti oprávnený  
hovoriť aj bez prítomnosti tretích osôb s dieťaťom, ktoré je umiestnené v mieste, kde sa  
vykonáva väzba, trest odňatia slobody, ochranné liečenie alebo ochranná výchova, alebo  
v mieste, kde sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie alebo predbežné opatrenie  
podľa osobitného predpisu.“ Týmto osobitným predpisom môže byť napr. zákon  
č. 305/2005 Z. z., zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a  
doplnení niektorých zákonov.  
Osobitný mechanizmus sa zavádza pre tzv. kolúznu väzbu, kde má komisár pre deti  
podľa § 4 ods. 3 zákona o komisárovi výlučné oprávnenie hovoriť s dieťaťom aj bez  
prítomnosti tretích osôb. Aj keď v prípade detí takáto situácia nenastáva často, výkon svojho  
oprávnenia smerom k dieťaťu v kolúznej väzbe oznámi komisár pre deti príslušnému  
prokurátorovi najneskôr do siedmich dní v záujme bezproblémového trestného konania.  
Ak je dieťa vo väzbe, komisár pre deti je oprávnený hovoriť s dieťaťom po dohode  
s obhajcom dieťaťa, ktorý môže byť prítomný pri výkone oprávnenia hovoriť s dieťaťom aj bez  
prítomnosti tretích osôb.  
18  
4. Z činnosti komisára pre deti, návrhy v zmysle zistených  
nedostatkov  
Počas ročného pôsobenia Úradu komisára pre deti sme sa opakovane stretávali najmä  
s riešením nasledovných okruhov problémov:  
4.1 Úprava práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu  
4.2 Úprava práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu s medzinárodným prvkom  
4.3. Náhradná starostlivosť  
4.4 Násilie páchané na deťoch  
4.5 Prístup ku vzdelaniu  
4.6 Oblasť poskytovania sociálnych dávok  
4.1 Úprava práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu  
4.1.1 Úradu komisára pre deti bol doručený podnet od matky maloletých detí za účelom  
ochrany práv maloletých detí. Z podnetu vyplynulo, že jej maloleté deti (štvorročné  
a šesťročné) odmietajú kontakt s otcom. Úrad požiadal príslušný orgán SPODaSK - úrad  
práce, sociálnych vecí a rodiny so žiadosťou o celkovú históriu spisu maloletých detí  
a jeho návrhy opatrení. Z dôsledného preštudovania spisovej dokumentácie vyplynulo,  
že tvrdenia matky maloletých detí sa nezakladajú na pravde, resp. jej tvrdenia sú  
skresľujúce. Komisárka pre deti sa skontaktovala s matkou maloletých detí, ktorú  
informovala o zákonnej možnosti pre deti obrátiť sa priamo na komisára pre deti.  
Komisár pre deti môže uskutočniť rozhovor s maloletými deťmi bez prítomnosti rodičov,  
prípadne ďalších osôb. Do času začatia súdneho konania vo veci úpravy práv  
a povinností rodičov k maloletým deťom sa však stretnutie maloletých detí s komisárkou  
pre deti neuskutočnilo pre opakované ochorenia maloletých detí.  
Z dôvodu zvýšenia ochrany práv detí a zabezpečenia ich najlepšieho záujmu požiadal  
Úrad komisára pre deti príslušný konajúci súd o jeho pribratie do súdneho konania vo  
veci úpravy práv a povinností rodičov k maloletým deťom na podklade § 12 ods. 2  
zákona č. 161/2015 Z. z. CMP v spojení s § 4 ods. 2 písm. g) zákona č. 176/2015 Z. z. o  
komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a  
19  
 
 
doplnení niektorých zákonov. Uznesením súdu bol Úrad pribratý do súdneho konania  
s oprávneniami podľa § 12 ods. 3 CMP. Počas súdneho konania bol zástupca Úradu  
komisára pre deti v kontakte so zákonnými zástupcami maloletých detí a na základe  
zistených skutočností trval na tom, že je v prospech maloletých detí, aby udržiavali  
kontakt s oboma rodičmi. Aj účasť zástupcu Úradu komisára pre deti prispela  
k ukončeniu tohto súdneho konania rodičovskou dohodou, schválenou súdom.  
Sledovanie najlepšieho záujmu dieťaťa, využívanie metód a postupov sociálnej práce, ako aj využívanie  
právnych zručností, vedie k dosiahnutiu najlepšieho záujmu na strane maloletých detí, ako aj ich  
rodičov.  
Kolízny opatrovník ustanovený súdom v konaní má aktívnejšie pôsobiť na účastníkov konania s cieľom  
uzatvorenia rodičovskej dohody v záujme maloletých detí.  
4.1.2 Úrad oslovila matka desaťročného maloletého dieťaťa so žiadosťou o ochranu práv  
maloletého dieťaťa. Maloleté dieťa bolo právoplatným rozhodnutím príslušného súdu  
zverené do osobnej starostlivosti matky a s otcom malo upravený styk. Maloleté dieťa  
sa však matke zdôverilo, že počas pobytu u otca, sa voči nemu otec správal agresívne,  
trestal a ponižoval maloleté dieťa. Maloleté dieťa požiadalo matku, aby sa s otcom  
nemuselo stretávať, pretože sa ho bojí, čo sa začalo prejavovať aj na jeho psychickom  
stave. Ako následok otcovho pretrvávajúceho nevhodného správania, bola u maloletého  
dieťaťa potvrdená psychiatrická diagnóza, zadokumentovaná aj lekárskymi správami.  
Matka maloletého dieťaťa sa preto rozhodla, že napriek súdom upravenému styku otca  
s maloletým dieťaťom, otcovi maloleté dieťa viac neodovzdá, nakoľko je preukázateľne  
ohrozený jeho život a zdravie. Otec na túto situáciu zareagoval podaním návrhu na  
príslušný súd prvej inštancie na zmenu zverenia maloletého dieťaťa do svojej osobnej  
starostlivosti. I napriek tomu, že maloleté dieťa otca systematicky odmietalo a nechcelo  
sa s ním kontaktovať, začal otec maloleté dieťa prenasledovať a navštevovať školu, do  
ktorej maloleté dieťa chodilo. Maloletému dieťaťu svojim konaním otec spôsoboval  
traumu aj neustálou medializáciou, čím neprimerane zasahoval do súkromia maloletého  
dieťaťa. Maloleté dieťa požiadalo komisárku pre deti o stretnutie, aby vyjadrilo svoj  
názor na túto situáciu v súlade s § 2 ods. 4 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre  
deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení ďalších  
zákonov. V nadväznosti na závery z rozhovoru s maloletým dieťaťom a z dôvodu  
20  
zvýšenia ochrany práv dieťaťa požiadal Úrad príslušný súd o jeho pribratie do súdneho  
konania na podklade § 12 ods. 2 zákona č. 161/2015 Z. z. CMP v spojení s § 4 ods. 2  
písm. g) zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so  
zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uznesením súdu  
bol Úrad pribratý do súdneho konania s oprávneniami podľa § 12 ods. 3 zákona č.  
161/2015 Z. z. V rámci súdneho konania Úrad predložil súdu písomné vyjadrenie  
z rozhovoru s maloletým dieťaťom a navrhol súdu, aby bolo maloleté dieťa vypočuté  
v zmysle § 38 zákona č. 161/2015 Z. z. CMP. V rámci prebiehajúceho súdneho konania  
nariadil súd neodkladné opatrenie, ktorým zakázal styk otca s maloletým dieťaťom a  
zároveň zakázal otcovi zverejňovať na sociálnych sieťach a v masmédiách písomnosti,  
komentáre, podobizne, obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa maloletého dieťaťa.  
V zmysle § 25 ods. 3 Zákona o rodine ak je to potrebné v záujem maloletého dieťaťa, súd obmedzí  
alebo zakáže styk maloletého dieťaťa s rodičom ak nie je možné zabezpečiť záujem maloletého dieťaťa  
obmedzením styku maloletého dieťaťa s rodičom.  
4.1.3 Úrad komisára pre deti oslovil otec, ktorý sa domáha rešpektovania právoplatného  
rozhodnutia príslušného súdu, podľa ktorého boli dve maloleté deti (desaťročné  
a dvanásťročné) zverené do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov. V súčasnosti  
obe maloleté deti odmietajú striedavú osobnú starostlivosť, chcú zostať v starostlivosti  
matky a otca len navštevovať. Maloleté deti argumentujú tým, že u otca nemajú  
kamarátov, nepáči sa im v škole, do ktorej chodia a nevyhovuje im spôsob života, aby  
sa sťahovali každé dva týždne do iného prostredia. Podľa vyjadrenia otca je to práve  
matka, ktorá obe deti manipuluje tak, že odmietajú striedavú osobnú starostlivosť a tiež  
aktívnejší kontakt s ním. Ďalej otec poukázal na to, že matka dostatočne nepripravuje a  
nemotivuje maloleté deti na zmenu prostredia, v dôsledku čoho deti odmietajú  
starostlivosť otca. Otec je rozhodnutý uplatniť svoje zákonné rodičovské práva a žiadať  
výkon právoplatného súdneho rozhodnutia. Úrad podrobne preštudoval spisovú  
dokumentáciu a požiadal príslušný orgán SPODaSK - úrad práce, sociálnych vecí  
a rodiny o podrobné prešetrenie a stanovisko k podnetu otca. Úrad práce, sociálnych  
vecí a rodiny uskutočnil s oboma maloletými deťmi pohovor a deti sa vyjadrili  
jednoznačne v neprospech striedavej osobnej starostlivosti. Zároveň počas rozhovoru  
vyjadrili svoju požiadavku o zmenu starostlivosti, aby mohli byť len v osobnej  
21  
starostlivosti matky. Obe maloleté deti chceli byť vypočuté priamo sudcom, aby mu  
predložili svoj návrh, pretože „vraj ich rodičia nepočúvajú oni chcú a len sa hádajú.“  
Svoj postoj odôvodnili vekom, že už vedia presne čo chcú, a to chcú mať svojich  
kamarátov, byť doma u matky a navštevovať otca, keď to im vyhovuje. Zároveň uviedli,  
že v prípade odsúhlasenia takto navrhovanej zmeny, nemajú problém sa s otcom aj  
častejšie stretávať.  
Dieťa, ktoré je schopné formulovať svoje vlastné názory, má právo na slobodné vyjadrenie svojho  
názoru vo všetkých záležitostiach, ktoré sa ho dotýkajú, pričom sa názorom dieťaťa musí venovať  
náležitá pozornosť, zodpovedajúca jeho veku a rozumovej vyspelosti (článok 12 ods. 1 Dohovoru). V  
zmysle článku 9 ods. 3 Dohovoru má dieťa, ktoré je oddelené od jedného alebo oboch rodičov, právo  
udržiavať pravidelné osobné kontakty s oboma rodičmi, pokiaľ to nie je v rozpore so záujmami dieťaťa.  
Rešpektovanie práva dieťaťa reflektuje aj judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva („ďalej len  
ESĽP“), podľa ktorej je použitie donucovacích opatrení za účelom výkonu práva styku odôvodnené iba  
v prípade zjavne nezákonného konania rodiča, s ktorým dieťa žije (napr. Zavřel proti Českej republike,  
rozsudok z 18. januára 2007, ods. 52). Ide o prípady, kedy rodič, s ktorým dieťa žije, aktívne bráni styku  
druhého rodiča s dieťaťom. Iná je však situácia ak rodič, s ktorým dieťa žije, v styku druhého rodiča s  
dieťaťom aktívne nebráni, avšak dieťa vyslovene styk odmieta. Osobitne významným je tento aspekt v  
prípadoch, ak je odmietanie rodiča dieťaťom zapríčinené správaním tohto rodiča, teda ak sa tento rodič  
nechoval vo vzťahu k dieťaťu vždy vhodne a empaticky. ESĽP uznal, že štátne orgány nie sú všemocné,  
najmä ak sa stretávajú s rodičmi, ktorí nie sú schopní prekonať svoju nevraživosť a nedbajú na záujmy  
vlastného dieťaťa (napr. Pedovič proti Českej republike, rozsudok z 18. júla 2006).  
Vo všetkých konaniach (vrátane súdnych konaní) je nevyhnutné vypočuť názory maloletých detí, ktoré  
sa ich dotýkajú so zreteľom na ich vek a vyspelosť.  
4.1.4 Na Úrad sa obrátil otec maloletého jedenásťročného dieťaťa, ktoré bolo právoplatným  
rozhodnutím príslušného súdu zverené do osobnej starostlivosti matky, druhé maloleté  
dieťa (desaťročné) bolo zverené do osobnej starostlivosti otca. Maloleté dieťa bývalo  
u matky približne rok, následne sa toto jedenásťročné dieťa rozhodlo od matky utiecť  
k otcovi. Ako dôvod dieťa uviedlo, že sa o neho matka nestará, konzumuje alkohol  
a správa sa voči nemu agresívne. Na základe týchto okolností otec podal na príslušný  
súd nový návrh, v ktorom požiadal o zmenu zverenia maloletého dieťaťa do jeho  
osobnej starostlivosti. Príslušný súd prvej inštancie uvedený návrh zamietol  
a maloletého ponechal v osobnej starostlivosti matky, napriek tomu, že obe maloleté  
deti v tom čase žili už v domácnosti otca. Otec sa voči rozhodnutiu príslušného súdu  
22  
odvolal a v tomto čase osobne požiadalo maloleté jedenásťročné dieťa o pomoc  
komisárku pre deti so žiadosťou, aby mohlo žiť s otcom. Toto svoje želanie dieťa  
vyjadrilo jednoznačne aj počas rozhovoru s komisárkou pre deti. Keďže vo veci  
prebiehalo odvolacie konanie, Úrad poskytol odvolaciemu súdu vyjadrenie, v ktorom  
tlmočil názor dieťaťa a jeho vôľu ostať žiť s otcom. Odvolací súd na pojednávaní  
vykonal dokazovanie aj výsluchom maloletého dieťaťa, nakoľko mal preukázané, že  
práve otec maloletého je osobou, ku ktorej má maloleté dieťa najväčšiu dôveru  
a rešpekt. Po vyhodnotení všetkých dôkazných skutočností odvolací súd rozhodol  
a maloleté dieťa zveril do osobnej starostlivosti otca. Zároveň odvolací súd uložil  
rodičom a maloletému dieťaťu výchovné opatrenie vo forme povinnosti absolvovať  
psychologické poradenstvo v súčinnosti s miestne príslušným Úradom práce sociálnych  
vecí a rodiny ako podporu pri obnovovaní stretnutí maloletého dieťaťa s matkou.  
V zmysle článku 12 Dohovoru je potrebné rešpektovať názor dieťaťa, ktoré je schopné formulovať  
vlastné názory a poskytnúť mu možnosť vyjadriť sa.  
Využiť v konaní súdu prvej inštancie všetky dôkazné prostriedky na zistenie názoru maloletého dieťaťa,  
najmä jeho priameho vypočutia podľa príslušných ustanovení CMP. Zo strany kolízneho opatrovníka  
ustanoveného súdom trvať na zohľadnení vyjadrených názorov maloletého dieťaťa a tieto dôsledne  
presadzovať v súdnom konaní v záujme maloletého dieťaťa.  
23  
4.2 Úprava práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu s medzinárodným prvkom  
4.2.1 Úrad komisára pre deti požiadala o pomoc a poradenstvo stará matka maloletého  
päťročného dieťaťa, ktorý bol príslušným rakúskym súdom mesta Viedeň odňatý zo  
starostlivosti matky, slovenskej štátnej občianky, žijúcej v Rakúsku. Maloleté dieťa  
pochádzalo zo vzťahu družka a druh, ktorý je rakúskym štátnym občanom. Dieťa bolo  
umiestnené do krízového zariadenia pre deti z dôvodu zanedbania starostlivosti zo  
strany oboch biologických rodičov, ktorí v nadmernej miere konzumovali alkoholické  
nápoje a vystavili maloleté dieťa ohrozeniu jeho života a zdravia. Stará matka sa svojej  
dcéry, biologickej matky maloletého dieťaťa pýtala na svoje vnúča, s ktorým mala  
vybudovanú pevnú, rodinnú väzbu. Dcéra ju informovala o tom, že dieťa jej odňali  
a umiestnili do zariadenia. Stará matka od začiatku tejto situácie prejavovala veľmi  
aktívny záujem a domáhala sa zverenia svojho vnúčaťa do svojej náhradnej osobnej  
starostlivosti na Slovensku. Aj zo strany biologického otca, rakúskeho štátneho občana  
bol prejavený záujem o zverenie maloletého dieťaťa do jeho starostlivosti. Biologická  
matka však záujem o svoje maloleté dieťa nejavila. V súčasnej dobe rakúsky sociálny  
úrad zisťuje vhodnosť podmienok bývania u oboch záujemcov o osobnú starostlivosť.  
Zároveň sa na základe organizovania kontaktu maloletého s biologickým otcom a so  
starou matkou zisťujú vzťahové väzby maloletého k rodinným príslušníkom aj  
v spolupráci s príslušnými slovenskými orgánmi. Úrad kontaktoval rakúsky úrad  
detského ombudsmana z dôvodu zistenia aktuálneho skutkového stavu tohto prípadu,  
ktorý je stále v konaní.  
Úrad presadzuje záujmy maloletých detí aj v prípadoch mimo územia Slovenskej republiky, ak je v tom  
sledovanie najlepšieho záujmu dieťaťa pri rešpektovaní právnych systémov upravujúcich postavenie  
dieťaťa.  
Komisár pre deti presadzuje rýchlu spoluprácu príslušných slovenských orgánov z dôvodu zabezpečenia  
komplexných informácií v krátkom čase a ich následné postúpenie do zahraničia pre urýchlené riešenie  
danej veci v najlepšom záujme maloletého dieťaťa.  
4.2.2 Na Úrad sa obrátila matka troch maloletých detí (osemročné, päťročné a trojročné),  
ktorá je slovenská štátna občianka, žijúca a pracujúca v Írsku. Írsky súd na čas do  
rozvodu manželstva zveril maloleté deti do výhradnej osobnej starostlivosti otca,  
hoci sa matka o maloleté deti príkladne starala. Dokonca s najmladším dieťaťom  
24  
 
bola ešte stále doma a poskytovala mu výhradnú osobnú starostlivosť. Podľa  
právoplatného rozsudku sa matka má stretávať s maloletými deťmi len vo  
vymedzenom čase, ktorý korešpondoval s návrhom otca. Otec maloletých detí síce  
formálne právoplatné rozhodnutie súdu rešpektuje, prakticky však rôznymi  
obštrukciami zamedzuje matke stretávať sa so svojimi maloletými deťmi. Táto  
nepriaznivá situácia sa už prejavuje na zhoršenom zdravotnom stave všetkých  
maloletých detí. Matka sa snaží všetkými právnymi prostriedkami dospieť ku  
konečnému rozhodnutiu súdu, aby na čas po rozvode zveril maloleté deti do jej  
výhradnej osobnej starostlivosti. Úrad komisára pre deti v tomto prípade poskytol  
matke maloletých detí právne poradenstvo v oblasti medzinárodnej ochrany detí  
a požiadal Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej  
republiky o poskytnutie aktívnej súčinnosti nielen matke detí, ale aj všetkým  
zainteresovaným subjektom a inštitúciám prostredníctvom zastupiteľského úradu  
Slovenskej republiky, ktorý je matke detí nápomocný pri riešení tejto situácie.  
V zmysle článku 9 ods. 3 Dohovoru, má dieťa právo udržiavať pravidelné osobné kontakty s oboma  
rodičmi, pokiaľ to nie je v rozpore so záujmami maloletého.  
Dôsledné presadzovanie komplexnej spolupráce v danom prípade, nielen s orgánmi SPODaSK, ale aj  
so zastupiteľskými úradmi SR v zahraničí a aktívne poskytovanie poradenstva vo vzťahu k maloletým  
deťom rodičov, ktorí sú štátnymi občanmi SR žijúcimi v zahraničí.  
4.2.3 Na Úrad sa obrátil otec maloletého dieťaťa, štátny občan Slovenskej republiky,  
ktorý požiadal o pomoc a intervenciu v jeho veľmi vážnom, rodinnom prípade,  
týkajúcom sa maloletého dieťaťa, žijúcom od narodenia  
v Nórsku. Nórska  
sociálna služba odobrala takmer trojmesačné dieťa slovensko-nórskemu  
manželskému páru (matka dieťaťa je zdravotne handicapovaná – hluchonemá)  
a maloleté dieťa bolo dočasne umiestnené v pestúnskej rodine  
v
Nórsku. V rozhodnutí komisie boli uvedené možné stretnutia s rodičmi raz za šesť  
týždňov do konečného rozhodnutia komisie. Počas riešenia tohto zdĺhavého prípadu  
sa komisárka pre deti obrátila viackrát na nórsku ombudsmanku s cieľom napomôcť  
častejšiemu stretávaniu sa rodičov s dieťaťom, ale najmä rýchlejšiemu postupu pri  
návrate dieťaťa do biologickej rodiny. Okrem toho komisárka pre deti požiadala  
vedúcu Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy, aby  
informovala o tomto prípade Parlamentné zhromaždenie Rady Európy podobne, ako  
25  
tak urobil predstaviteľ Rumunska v prípade rumunskej rodiny s podobným osudom.  
I napriek skutočnosti, že v zmysle rozhodnutia komisie vo februári 2016 bol  
nariadený návrat maloletého dieťaťa do biologickej rodiny a uvedené rozhodnutie  
bolo v prospech rodičov maloletej, súd vyhovel odvolaniu komisie a až do  
konečného rozhodnutia vo veci samej bolo vydané predbežné opatrenie o ponechaní  
maloletého dieťaťa naďalej v dočasnej pestúnskej starostlivosti. Frekvencia  
kontaktov maloletej s biologickými rodičmi bola ustanovená v rozsahu jeden raz za  
tri týždne, čo je výrazne v neprospech zjednotenia biologickej rodiny. Súdny proces  
i naďalej pokračuje a je potrebné apelovať na rešpektovanie medzinárodných  
záväzkov v najlepšom záujme dieťaťa.  
Dohovor zakotvuje v článku 18 zásadu, že obaja rodičia majú spoločnú zodpovednosť za výchovu a  
vývoj dieťaťa. Rodičia alebo v zodpovedajúcich prípadoch zákonní zástupcovia, majú prvotnú  
zodpovednosť za výchovu a vývoj dieťaťa. Základným zmyslom ich starostlivosti musí pritom byť  
najlepší záujem dieťaťa v zmysle článku 3 tohto Dohovoru. Súčasne v zmysle článku 23 Dohovoru  
OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím má matka dieťaťa ako osoba so zdravotným  
postihnutím pri výkone rodičovských práv a povinností spojených s výchovou maloletého dieťaťa právo  
na primeranú pomoc zo strany príslušných nórskych úradov. V rámci zásady rešpektovania domova a  
rodiny podľa článku 23 odsek 4 tohto Dohovoru nesmie byť dieťa v nijakom prípade oddelené od svojich  
rodičov v dôsledku zdravotného postihnutia jedného alebo obidvoch rodičov.  
Nórske orgány by mali prijať všetky potrebné opatrenia smerujúce k ochrane práva biologickej rodiny  
dieťaťa garantované v článku 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.  
26  
4.3 Náhradná starostlivosť  
4.3.1 Úradu komisára pre deti bol doručený podnet manželského páru, zapísaného v zozname  
žiadateľov o pestúnsku starostlivosť alebo osvojenie (ďalej len „žiadatelia“), ktorí  
poukázali na možné porušenie práva maloletého dieťaťa v procese náhradnej rodinnej  
starostlivosti formou osvojenia podľa zákona č. 305/2005 Z. z. Ako z podnetu  
vyplynulo, žiadatelia boli  
miestne príslušným určeným orgánom SPODaSK  
oboznámení so všetkými dostupnými informáciami o maloletom dieťati, zapísanom  
v prehľade detí, ktorému treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť formou  
osvojenia. Žiadatelia po oboznámení sa s dokumentáciou maloletého dieťaťa, súhlasili  
s interakciami s maloletým dieťaťom, ktoré bolo umiestnené v detskom domove,  
v starostlivosti „profesionálnych rodičov“ - zamestnancov detského domova.  
V priebehu interakcie sa žiadatelia dozvedeli o tom, že profesionálni rodičia podali na  
príslušný súd návrh na zverenie maloletého dieťaťa do spoločnej osobnej starostlivosti  
a tiež návrh na nariadenie neodkladného opatrenia o zverení maloletého dieťaťa do ich  
náhradnej osobnej starostlivosti (ďalej len „návrh na nariadenie NO“). Návrh na  
nariadenie NO bol príslušným súdom zamietnutý, ale konanie vo veci samej - zverenie  
maloletého dieťaťa do spoločnej náhradnej osobnej starostlivosti profesionálnych  
rodičov (ďalej len „konanie o spoločnej NOS“) pokračuje. Profesionálni rodičia sa  
počas interakcií s dieťaťom pred žiadateľmi netajili tým, že chcú maloleté dieťa do ich  
náhradnej osobnej starostlivosti a budú v súdnom konaní pokračovať. Žiadatelia uviedli,  
že práve z tohto dôvodu dochádzalo zo strany profesionálnych rodičov k neúmerným  
zásahom do procesu interakcií a to s cieľom zmariť priebeh osobných stretnutí  
žiadateľov a maloletého dieťaťa. Na tieto skutočnosti upozornili príslušné orgány  
SPODaSK, avšak k zmene prístupu v procese nedošlo. Komisárka pre deti na základe  
týchto informácií požiadala príslušné orgány SPODaSK v rozsahu ich kompetencií v  
zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o stanoviská v danej veci. Podľa zaslaných podkladov  
bolo zistené, že príslušný súd uznesením nariadil predbežné (v súčasnosti neodkladné)  
opatrenie, ktorým dočasne umiestnil maloleté dieťa do starostlivosti detského domova  
a v súlade so zákonom č. 305/2005 Z. z. do starostlivosti profesionálnych rodičov.  
Následne súd nariadil nad maloletým dieťaťom ústavnú starostlivosť, vykonávanú  
v určenom detskom domove. Počas umiestnenia maloletého dieťaťa v profesionálnej  
rodine spracoval tento detský domov spisovú dokumentáciu dieťaťa a zaslal ju miestne  
príslušnému orgánu SPODaSK na účely sprostredkovania náhradnej rodinnej  
27  
 
starostlivosti a uviedol aj formu náhradnej rodinnej starostlivosti a to osvojenie. Miestne  
príslušný určený orgán SPODaSK zaradil maloleté dieťa do prehľadu detí, ktorým treba  
sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť. Na základe podnetu orgánu SPODaSK  
začal miestne príslušný súd konanie o osvojiteľnosti maloletého dieťaťa a rozsudkom  
bola u maloletého dieťaťa vyslovená osvojiteľnosť, pretože súd mal dostatočne  
preukázané, že v predmetnej veci sú splnené zákonom stanovené podmienky na  
vyslovenie jeho osvojiteľnosti. Miestne príslušný určený orgán SPODaSK  
argumentoval, že príslušný detský domov, ktorého sú profesionálni rodičia  
zamestnancami, nesignalizoval orgánom SPODaSK zámer profesionálnych rodičov  
o NOS a tieto orgány nemali ani vedomosť o podaní návrhu na miestne príslušný súd.  
Z uvedeného dôvodu pokračoval proces interakcie medzi žiadateľmi a maloletým  
dieťaťom. Ako uviedol detský domov v počiatočných správach z interakcií, stretnutia  
(aj za účasti profesionálnych rodičov) hodnotil ako štandardné. Pri neskorších  
stretnutiach sa začali objavovať medzi profesionálnymi rodičmi a žiadateľmi osobné  
animozity, keďže žiadatelia trvali na pokračovaní v procese náhradnej rodinnej  
starostlivosti. Žiadatelia avizovali Komisárke pre deti, že boli odhováraní, dokonca až  
zastrašovaní v snahe pokračovať v procese interakcie. V nadväznosti na tieto  
skutočnosti a s podozrením na porušenie práv dieťaťa v procese náhradnej rodinnej  
starostlivosti požiadala Komisárka pre deti Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  
(ďalej len „Ústredie“) nielen o preverenie postupu zamestnancov detského domova  
a ostatných orgánov SPODaSK v tomto konkrétnom prípade, ale aj o preverenie ďalších  
podobných prípadov a uskutočnenie vecnej kontroly aj v ďalších detských domovoch z  
dôvodu zamedzenia podobným závažným pochybeniam. Komisárka pre deti zároveň  
informovala aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVR  
SR“) o zistených skutočnostiach. Ústredie na základe kontroly identifikovalo viaceré  
pochybenia v tomto prípade, navrhlo prijatie niektorých čiastkových opatrení a ďalší  
postup orgánov SPODaSK v tomto prípade bol prediskutovaný pod jeho gesciou. Hoci  
bola v procese navrhnutá aj mediácia, táto nebola úspešná, profesionálni rodičia trvali  
na tom, že chcú, aby maloleté dieťa bolo zverené do ich spoločnej NOS. Ako uviedlo  
Ústredie vo svojom stanovisku, napriek skutočnosti, že maloleté dieťa má vytvorenú  
vzťahovú väzbu k profesionálnym rodičom, je predpoklad, že dieťa dokáže preniesť túto  
pozitívnu skúsenosť a vytvoriť si dôverný vzťah s novými osobami. Keďže maloleté  
dieťa má súdom vyslovenú osvojiteľnosť, je v jeho najlepšom záujme sprostredkovanie  
náhradnej rodinnej starostlivosti formou osvojenia so žiadateľmi, ktorí sú zapísaní  
28  
v zozname žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť. Ústredie na základe podnetu  
Komisárky pre deti začalo celoslovenský audit s cieľom zistiť, aká je aplikačná prax  
z hľadiska uplatňovania legislatívnych a nelegislatívnych opatrení v oblasti  
profesionálneho rodičovstva pri uplatňovaní postupov v procese náhradnej  
starostlivosti. Z dôvodu zvýšenia ochrany práv dieťaťa a zabezpečenia jeho najlepšieho  
záujmu požiadal Úrad príslušný súd o jeho pribratie do súdneho konania vo veci  
spoločnej NOS k maloletému dieťaťu na podklade § 12 ods. 2 zákona č. 161/2015 Z. z.  
CMP v spojení s § 4 ods. 2 písm. g) zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a  
komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov. Uznesením súdu bol Úrad pribratý do súdneho konania s oprávneniami podľa  
§ 12 ods. 3 zákona č. 161/2015 Z. z.  
Úrad návrh profesionálnych rodičov navrhol zamietnuť, nakoľko mal za to, že tento je  
nedôvodný a v rozpore so záujmom maloletého dieťaťa, ako ho formuluje článok 3  
Dohovoru. Tým, že nebola akceptovaná zásada dočasnosti a profesionality ústavnej  
starostlivosti, došlo aj k porušeniu záujmu maloletého dieťaťa podľa článku 5 zákona  
č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon  
o rodine“). Náhradná osobná starostlivosť je len dočasným opatrením, nie trvalým  
riešením pre maloleté dieťa. Naviac už vyhlásenie osvojiteľnosti maloletého dieťaťa na  
základe právoplatného rozhodnutia dáva preukázateľnú prednosť forme osvojenia -  
rovnocenného vzťahu, aký majú rodičia so svojimi deťmi pred inými formami  
náhradnej starostlivosti. Úrad sa preto stotožnil s odôvodnením rozhodnutia príslušného  
súdu prvej inštancie o zamietnutí návrhu na nariadenie NO, v odôvodnení ktorého súd  
uviedol okrem iného, že profesionálna rodina je organizačná súčasť detského domova,  
zariadenia na účely vykonávania rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti,  
neodkladného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia, ktoré dieťaťu dočasne  
nahrádza jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie.  
Profesionálni rodičia ako zamestnanci detského domova sa starajú o maloleté dieťa  
s nariadenou ústavnou starostlivosťou po nevyhnutný čas, tento čas slúži  
k sprostredkovaniu náhradnej rodinnej starostlivosti (t. j. pestúnskej starostlivosti alebo  
osvojenia) v súlade s postupom podľa zákona č. 305/2005 Z. z. Preto vzťah medzi  
profesionálnymi rodičmi a maloletým dieťaťom by mal byť nielen na vysokej  
profesionálnej úrovni, ale z hľadiska etiky by nemalo dochádzať k zvýhodňovaniu  
profesionálnych rodičov pred žiadateľmi, ktorí sú zapísaní v zozname žiadateľov  
o pestúnsku starostlivosť alebo osvojenie v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. Zároveň  
29  
by nemalo dochádzať k vytvoreniu právne znevýhodneného postavenia maloletého  
dieťaťa, ktoré už mohlo byť osvojené žiadateľmi riadnym a zákonným spôsobom  
v poradí žiadateľov podľa zoznamu.  
Úrad zastáva názor, že je veľmi mylné sa domnievať, že starostlivosť o maloleté dieťa  
v profesionálnej rodine je ďalšou formou náhradnej rodinnej starostlivosti. V praxi sa  
môže stať, že niektorým maloletým deťom sa nepodarí v krátkom čase sprostredkovať  
náhradnú rodinnú starostlivosť a v profesionálnej rodine zostanú dlhší čas. Nemôže byť  
zároveň vôbec spochybňovaná osobná starostlivosť profesionálnych rodičov vo vzťahu  
k maloletému dieťaťu, ani citová väzba profesionálnych rodičov. Avšak ani dobrý  
úmysel, ani pozitívny cit k maloletému dieťaťu nemôže stáť nad zákonom. Takýto  
postup by poprel princíp právneho štátu, ako jedného zo základných princípov v zmysle  
čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Názor profesionálnych rodičov, že podaním  
návrhu na nariadenie spoločnej NOS neporušujú zákon neznamená, že to, čoho sa  
domáhajú je v súlade s právnym poriadkom, dobrými mravmi, etikou pri výkone  
povolania profesionálneho rodiča a pod. Žiadny právny poriadok nie je objektívne  
schopný obsiahnuť všetky situácie, ku ktorým môže dôjsť v aplikačnej praxi. Preto sa  
môže riadne a v celosti uplatniť len vtedy, ak sa príslušná právna úprava dotvorí  
výkladom práva. Ak by všetci profesionálni rodičia postupovali ako v tomto prípade,  
potom by každé maloleté dieťa, ktoré je umiestnené v profesionálnej rodine, malo zostať  
„nastálo v profesionálnej rodine“, ak oň prejavia profesionálni rodičia záujem a to po  
uplynutí času, ktorý by profesionálny rodič považoval za primeraný. Následne by sa  
takémuto maloletému dieťaťu nesprostredkovávala náhradná rodinná starostlivosť  
zákonným spôsobom. Úrad súhlasí s výkladom príslušného súdu prvej inštancie a  
považuje takéto vnímanie zákonnej úpravy za úplne nevhodné, pretože vytvára priestor  
pre vedomé alebo nevedomé zneužívanie inštitútu profesionálneho rodičovstva  
s prispením benevolentného, až protizákonného prístupu kompetentných orgánov  
k množiacim sa snahám v tejto oblasti.  
30  
Nakoľko komisárka pre deti eviduje niekoľko desiatok podobných prípadov maloletých detí, ktoré boli  
zverené do náhradnej osobnej starostlivosti profesionálnych rodičov, je potrebné prijať zásadné  
opatrenia v tomto smere. Právna úprava ústavnej starostlivosti je a priori zákonom určená ako posledné  
opatrenie v oblasti zabezpečenia ochrany maloletých detí. Jej realizácia však musí byť uspôsobená tak,  
aby zabezpečila naplnenie jednej z najnákladnejších sociálnych potrieb človeka, a tou je rodina ako  
trvalé spoločenstvo jej jednotlivých členov. Konanie profesionálnych rodičov s cieľom umiestnenia  
maloletého dieťaťa do ich náhradnej osobnej starostlivosti nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Z  
poznatkov z praxe týmto postupom profesionálni rodičia nielenže zamedzujú maloletému dieťaťu právo  
na trvalú rodinnú starostlivosť, ale týmto dočasným opatrením získavajú aj benefity zo strany štátu.  
Sledovanie najlepšieho záujmu dieťaťa pri prijímaní legislatívnych a nelegislatívnych opatrení v oblasti  
profesionálneho rodičovstva, zlepšiť kontrolné mechanizmy postupu orgánov SPODaSK v procese  
prípravy náhradnej rodinnej starostlivosti, záväzné etické pravidlá výkonu profesionálneho rodičovstva,  
prípadne zváženie iného modelu dočasnej starostlivosti o maloleté deti s nariadenou ústavnou  
starostlivosťou a s tým súvisiaca zmena legislatívy.  
31  
4.4 Násilie páchané na deťoch  
4.4.1 Úradu bol doručený podnet od suseda maloletých detí, ktorý upozornil na nevhodné,  
násilné správanie (fyzické a psychické) rodičov k ich maloletým deťom. Takýto podnet  
už podávateľ zaslal aj príslušnému orgánu SPODaSK - úradu práce, sociálnych vecí  
a rodiny. Z dôvodu závažnosti informácií uvedených v podnete, Úrad požiadal  
o súčinnosť príslušné orgány, vrátane orgánu SPODaSK. Po preštudovaní zaslaných  
písomných stanovísk, Úrad požiadal o prijatie zásadných opatrení na ochranu života  
a zdravia maloletých detí. Príslušný orgán SPODaSK podal na príslušný súd prvej  
inštancie návrh na nariadenie neodkladného opatrenia vo veci ochrany maloletých detí  
a ich umiestnenie. Násilie páchané na maloletých deťoch riešili aj orgány činné  
v trestnom konaní a v súčasnosti je začaté trestné konanie voči obom rodičom  
maloletých detí.  
Komisár pre deti upozorňuje príslušné orgány na prijatie opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí  
a sociálnej kurately na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú  
psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa.  
Z dôvodu nárastu násilia páchaného aj na maloletých deťoch je nevyhnutné dôsledne  
a individuálne realizovať opatrenia na elimináciu násilia páchaného na maloletých deťoch.  
32  
 
4.5 Prístup ku vzdelaniu  
4.5.1 Úrad oslovila maloletá, ktorá žije spolu so svojou sestrou v profesionálnej rodine,  
v detskom domove. Informovala komisárku pre deti o tom, že v roku 2016 ukončila  
bakalárske štúdium na vysokej škole v odbore sociálna práca. Zároveň uviedla, že bola  
prijatá na magisterské štúdium vysokej školy, keďže bakalársky titul v odbore  
pomáhajúcej profesie nestačí na výkon práce, ktorú chce v živote realizovať. Komisárku  
pre deti informovala, že v praxi sa stretáva s veľkým problémom, a to je nedostatok  
finančných prostriedkov (jej príjem je polosirotský dôchodok, vreckové a sociálne  
štipendium). Potrebovala usmerniť v tom, na koho sa má obrátiť, aby získala ďalšie  
finančné prostriedky, ktoré potrebuje na dokončenie štúdia na vysokej škole. Úrad  
požiadal o súčinnosť MPSVR SR vo veci poskytnutia dotácie na podporu humanitárnej  
pomoci, ktorá patrí do jeho pôsobnosti. Úrad požiadal o súčinnosť aj Ústredie. MPSVR  
SR informovalo priebežne Úrad o postupe na zrealizovanie pomoci pre žiadateľku.  
Súčasťou tejto pomoci bolo osobné stretnutie zástupcov uvedeného ministerstva so  
žiadateľkou a jej sestrou, v rámci ktorého im bolo poskytnuté poradenstvo a podané  
informácie o postupe na podanie žiadosti o finančnú pomoc. Na základe osobného  
zainteresovania komisárky pre deti sa pre obe sestry pripravil plán pomoci v súčinnosti  
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR s Ústredím práce, sociálnych vecí a  
rodiny a s Detským domovom, v ktorom sú obe umiestnené. Výsledkom je, že detský  
domov bude hradiť výdavky spojené so zabezpečením starostlivosti o obe sestry, vrátane  
výdavkov spojených s ich vzdelávaním.  
Neoddeliteľnou súčasťou práce komisára pre deti je spolupráca a súčinnosť so subjektmi, ktoré  
pomáhajú podporovať a zabezpečovať práva priznané deťom; jedným z týchto práv je aj právo na  
vzdelanie.  
33  
 
4.6 Oblasť poskytovania sociálnych dávok  
4.6.1 Úrad oslovila teta maloletého dieťaťa, ktoré má rozhodnutím príslušného súdu zverené  
do náhradnej osobnej starostlivosti. Teta ako náhradný rodič sa domáhala pomoci  
a poradenstva pokiaľ ide o poskytovanie príspevkov, ktorými štát podporuje náhradnú  
starostlivosť o dieťa. Úrad poskytol informácie v súlade s platnou legislatívou,  
oboznámil ju, na aké druhy príspevkov má nárok náhradný rodič a dieťa. Zároveň ju  
informoval aj o možnosti písomne požiadať obecný úrad v mieste trvalého pobytu  
o jednorazový finančný príspevok napr. na kúpu školských pomôcok pre maloleté dieťa.  
Z komunikácie s tetou maloletého dieťaťa však vyplynulo, že problém je s dlhom, ktorý  
má teta na obecnom úrade a z tohto dôvodu jej nemôže byť poskytnutý jednorazový  
finančný príspevok. Úrad sa skontaktoval so starostom obecného úradu a napomohol  
k uzatvoreniu splátkového kalendára a tým jej umožnil prekonať finančnú tieseň. Teta  
maloletého dieťaťa následne môže žiadať o jednorazový finančný príspevok.  
Správna komunikácia a poradenstvo sú základom pre rýchlu krízovú intervenciu, aby sa predišlo  
ohrozeniu práv dieťaťa.  
Aktívnejším prístupom a komunikáciou orgánov samosprávy zabezpečiť realizáciu zákonných nárokov  
pre maloleté dieťa a jeho rodiča.  
4.6.2 Na Úrad sa obrátila suseda maloletej šestnásťročnej matky, ktorá v snahe pomôcť jej a jej  
maloletému dieťaťu žiadala o informácie, týkajúce sa zákonných nárokov pre maloletú  
matku a jej dieťa, ako aj postupu, akým sa ich môže domáhať. Vo svoje žiadosti zároveň  
uviedla, že príslušný orgán SPODaSK - úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, neposkytol  
maloletej matke pomoc v oblasti získania finančných príspevkov. Úrad  
poskytol žiadateľke podporu formou právneho poradenstva maloletej matke v tom  
smere, že nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, rodičovský príspevok a prídavok na  
dieťa jej vznikne až na základe právoplatného rozhodnutia súdu o priznaní rodičovských  
práv a povinností vo vzťahu k osobnej starostlivosti k maloletému dieťaťu. Maloletá  
matka môže požiadať na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, odbore  
pomoci v hmotnej núdzi o dávku v hmotnej núdzi a príspevky k nej. Ak maloletej matke  
nevznikne nárok na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k nej, môžu o ňu požiadať jej  
zákonní zástupcovia, rodičia maloletej matky, ak splnia zákonné podmienky nároku.  
34  
 
Úrad zdôraznil, že maloletá matka môže žiadať o ich vyplatenie spätne, t. j. od dátumu  
narodenia maloletého dieťaťa. Komisár pre deti v tomto prípade suploval kompetencie  
úradu práce sociálnych vecí a rodiny. V takto citlivých prípadoch je nevyhnutné  
venovať maximálnu pozornosť ochrane maloletého dieťaťa, aby nebol ohrozený jeho  
život a zdravie.  
V prípadoch „keď deti majú deti“ je podmienkou pri prijímaní opatrení zo strany príslušného úradu  
práce sociálnych vecí a rodiny pristupovať k poskytovaniu poradenstva a pomoci maloletému rodičovi  
so zreteľom na jeho vek, ale najmä schopnosť porozumieť danej problematike.  
35  
5. Medializácia maloletých  
Model ochrany maloletých v elektronických médiách, existuje na Slovensku od  
roku 1999. Na jeho zavedení sa v počiatočnej fáze veľmi aktívne podieľali odborníci z radov  
detskej psychológie. Žiaľ jeho ďalší vývoj sa akosi vymkol spod kontroly, pretože odbornosť  
sa prakticky vytratila.  
Zvlášť v tejto dobe je potrebné obnoviť dialóg medzi rôznymi perspektívami na  
ochranu maloletých pred negatívnymi vplyvom médií. Elektronické médiá nereflektujú čistotu  
mediálneho obsahu a niekedy veľmi krutým postupom porušujú vývoj a prežívanie detí.  
V rámci právneho poriadku existuje pluralita zákonných záruk a obmedzení, ktoré  
vymedzujú zákonný priestor na ochranu maloletých a to i v rovine ústavnej ,,zaručuje sa  
osobitná ochrana detí a mladistvých“.4 V tomto kontexte je potrebné vnímať i otázky  
obmedzenia slobody prejavu v záujme ochrany detí, ktoré sú realizované v dvoch smeroch:  
1. všeobecné obmedzenia pre vysielateľov a to v záujme ochrany morálneho  
vývinu maloletých ako skupiny,  
2. obmedzenia vzťahujúce sa na rozširovanie informácií týkajúcich sa konkrétnej  
maloletej osoby,  
Rada by som poukázala na skutočnosť, že v oblasti periodickej tlače nie je v tlačovom  
zákone5 osobitne upravená ochrana maloletých, zatiaľ čo v oblasti elektronických médií, je  
ochrana maloletého v slovenskom právnom poriadku zakotvená v súlade so smernicou TWF6 a  
zmluvou EDCT7.  
Obmedzenia stanovené v záujme ochrany detí pri rozširovaní údajov o konkrétnej osobe.  
V prvom rade, by si všetky médiá bez rozdielu, či sú printové, alebo elektronické mali  
uvedomiť, že v článku 16 Dohovoru je jasne stanovené: „Žiadne dieťa nesmie byť vystavované  
svojvoľnému zasahovaniu do svojho súkromného života, rodiny, domova alebo  
4
Čl. 41 ods. 1 Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky,  
Zákon č. 167/2008 Z. z. (o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový  
5
zákon)  
6
Smernica Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii niektorých ustanovení zákonov alebo správnych opatrení  
v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania televízneho vysielania v znení smernice 97/36/ES z 30. júna 1997.  
Európsky dohovor o cezhraničnej televízii z 5. mája 1989.  
7
36  
 
korešpondencie, ani nezákonným útokom na svoju česť a povesť“. Dieťa má právo na zákonnú  
ochranu proti takýmto zásahom, alebo útokom.  
Nedávna minulosť na slovenskom politickom poli a v mediálnej sfére však hovorí o  
niečom inom. Ochrana detí a mladistvých je daná veľmi jednoduchým faktom, táto vzorka sa  
totiž omnoho ťažšie vzhľadom na svoj vek a životné skúsenosti vysporiadava s negatívnymi  
následkami zásahu médií. To môže v niektorých prípadoch viesť až k fatálnym následkom.  
Ak ide o súhlas dieťaťa na vyhotovenie jeho podobizne, jej rozširovanie, či  
informácie z jeho súkromného života, tak si treba uvedomiť, že do plnoletosti, je jeho  
spôsobilosť obmedzená a súhlas môže udeliť jeho zákonný zástupca.  
Veľkým zásahom zo strany médií, je uverejnenie citlivých údajov ktoré môžu dlhodobo  
poškodiť dieťa.  
Na druhej strane aj orgány činné v trestnom konaní sú povinné pri poskytovaní  
informácií médiám dbať na záujem maloletých a osobné údaje jednoducho povedané,  
nezverejňovať.  
Na záver je potrebné dodať, že Slovenskom už asi pol roka rezonujú práve správy o  
deťoch a mladistvých. Je to práve nerešpektovaním základných etických atribútov, a to jest  
ochranou maloletých a mladistvých pred tlakom médií a tak povediac vydobýjaním si  
politického kapitálu na tých, ktorí sú najviac zraniteľní.  
Predmetnú situáciu kontinuálne sledujem a v prípade porušenia práv detí a maloletých  
som sa niekoľkokrát obrátila s podnetom na Radu pre vysielanie a retransmisiu, resp. na  
Tlačovú radu SR, aby zjednali nápravu a podnikli právne kroky voči vysielateľom a printovým  
médiám.  
37  
6. Legislatívno-právna oblasť (pripomienkové konania)  
Na základe vzájomnej spolupráce bola Komisárka pre deti informovaná Ministerstvom  
spravodlivosti SR a MPSVR SR o pripravovaných návrhoch legislatívnych zmien, týkajúcich  
sa oblasti ochrany práv detí. Predpokladá sa zapojenie komisára pre deti do všetkých  
pripomienkových konaní, týkajúcich sa práv detí.  
Do pripomienkového konania sa v roku 2016 zapojila a svoje pripomienky, prípadne  
pozmeňujúce návrhy zaslala k návrhu:  
Vyhlášky č. 207/2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo ve-  
ciach maloletých;  
Riadneho predbežného stanoviska Slovenskej republiky k návrhu nariadenia Rady o  
právomoci a uznávaní a výkone rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodi-  
čovských práv a povinností a o medzinárodných únosoch detí (prepracované znenie);  
Zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o  
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský  
zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o  
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov;  
Zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na  
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých záko-  
nov  
38  
 
7. Monitorovanie dodržiavania práv detí v resocializačných  
zariadeniach  
Stav ochrany a dodržiavania práv detí v resocializačných strediskách pre deti, ktorým bola  
udelená akreditácia MPSVR SR na aktivizovanie vnútorných schopností detí za účelom  
prekonania psychických dôsledkov, fyzických dôsledkov, sociálnych dôsledkov drogových  
závislostí a iných závislostí a zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí, vykonaného  
Komisárkou pre deti v čase od 26. októbra 2016 do 22. februára 2017 s prerušovaním.  
Zisťovanie stavu ochrany a dodržiavania práv detí vyplývajúcich z Dohovoru  
o v nasledovných resocializačných strediskách pre deti sa uskutočnilo z vlastnej iniciatívy  
Komisárky pre deti ako aj na základe Uznesenia č. 22 Výboru NR SR pre ľudské práva  
a národnostné menšiny, za účasti zástupcov príslušnej Krajskej prokuratúry podľa sídla  
resocializačného strediska pre deti, ktorým bola udelená akreditácia MPSVaR SR:  
Vyplnené dotazníky Vyplnené dotazníky  
Aktuálny počet  
maloletých k  
31.12.2016  
Dátum návštevy v  
resocializačnom  
zariadení  
v čase návštevy  
zariadenia /  
maloletí  
v čase návštevy  
zariadenia /  
zamestnanci  
Resocializačné strediská  
Maximálna kapacita  
zariadenia  
n.o. ROAD, RS TOMKY, Tomky 664, 908  
79 Borský Sv. Jur  
OZ-ADAM, Cesta z kútov na Holíč 1336,  
908 45 Gbely-Adamov  
n.o. Komunita Ľudovítov, Šopy 3, 941 11  
Palárikovo  
n.o. Čistý deň, Hodská cesta 1228, 924  
01 Galanta  
o.z. Návrat-RDZO, Kráľová 540, 960 01  
Zvolen  
COR centrum n.o., Zvolenská cesta 521,  
963 01 Krupina  
n.o. Z-Návrat Centrum, Nová cesta 385,  
029 42 Bobrov  
14  
4
25  
17  
-
11  
3
4
2
5
4
3
4
2
1
4
04.11.2016  
26.10.2016  
07.11.2016  
22.11.2016  
23.11.2016  
01.02.2017  
22.02.2017  
02.02.2017  
01.02.2017  
23.11.2016  
3
3
24  
4
42  
12  
25  
3
18  
5
33  
3
6
2
Manus o.z., Koceľová 2, 036 01 Martin  
1
15  
37  
1
FILIUS PAUL, Zvolenská 46, 963 01  
Krupina  
n.o. Komunita - Ľudovítov, 082  
73 Poloma  
Sumár  
15  
6
16  
26  
13  
68  
3
117  
202  
32  
Zúčastnení prokurátori vykonali v predmetných resocializačných strediskách kontrolu  
dodržiavania zákonností v zmysle §18 ods. 1 písm. d). zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre  
v znení neskorších predpisov, Komisárka pre deti a zamestnanci Úradu komisára pre deti  
zisťovali úroveň ochrany a dodržiavania práv detí v zmysle Dohovoru s nasledovnými  
zisteniami:  
39  
 
-
vo všetkých resocializačných strediskách bolo zistené premiestňovanie detí medzi  
resocializačnými strediskami na základe nepomenovanej zmluvy, obchodnej zmluvy,  
medzistrediskovej dohody. Dokonca v dvoch prípadoch bolo dieťa do resocializačného  
strediska premiestnené z detského domova na základe „obchodnej zmluvy“, či  
medzistrediskovej dohody. Doba pobytu v resocializačnom stredisku je minimálne osem  
mesiacov, čiže nejde o krátkodobý pobyt dieťaťa. Išlo o presuny, ktoré boli realizované  
v resocializačných strediskách COR centrum n.o., n.o. Komunita Ľudovítov.  
-
-
deti pred rozhodnutím príslušného súdu o umiestnení do resocializačného strediska, ktoré  
navrhol kurátor dieťaťa neboli vypočuté, dokonca viaceré ani nevedeli kam ich vezú;  
v resocializačných strediskách absentujú zmluvy medzi orgánmi sociálno-právnej ochrany  
detí a sociálnej kurately Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny SR a príslušnými  
resocializačnými strediskami pre deti o poskytnutí finančného príspevku akreditovaným  
subjektom v súlade s §73 ods.1 písm. o (bod 1) zákona č. 305/2005 Z. z., ktoré na základe  
rozhodnutia súdu o výchovnom opatrení, neodkladnom či predbežnom opatrení  
zabezpečujú resocializácie detí. Resocializačným strediskám n.o. ROAD TOMKY, OZ-  
ADAM, n.o. Návrat centrum, Manus o.z., n.o. Čistý deň, COR-centrum n.o, napriek  
právoplatnému a vykonateľnému rozhodnutiu súdu o umiestnení dieťaťa do  
resocializačného strediska na základe návrhu sociálneho kurátora úradu práce, sociálnych  
vecí a rodiny príslušného podľa obvyklého pobytu dieťaťa nie je poskytovaný finančný  
príspevok dňom umiestnenia dieťaťa ani uzatvorením zmluvy o jeho poskytovaní. V čase  
návštevy resocializačného strediska n.o. ROAD TOMKY bolo v tomto zariadení  
umiestnených dvanásť detí a finančný príspevok bol poskytovaný len na štyri deti, dokonca  
na 1 dieťa, ktoré odišlo v máji 2016 nebola ešte v novembri 2016 uzatvorená zmluva.  
Uvedený okruh problémov riešil s účinnosťou od 1.1.2017 generálny riaditeľ Ústredia  
práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci internej normy;  
-
vybrané resocializačné strediská pre deti OZ ADAM, n.o. ROAD, n.o. Komunita  
Ľudovitov nevedú spisovú dokumentáciu detí v súlade s §30 ods.2 a 4 a §63 ods. 5 zákona  
č. 305/2005 Z. z., nie je pravidelne vypracovávaný a jeden krát mesačne vyhodnocovaný  
individuálny resocializačný plán s vyznačením fázy resocializácie dieťaťa. Nepravidelne  
je aj štvrťročne vyhodnocovaný individuálny resocializačný plán dieťaťa s príslušným  
orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 63 a § 90 ods.4 písm.  
a), v niektorých prípadoch absentujú právoplatné a vykonateľné rozhodnutia príslušného  
40  
súdu o umiestnení dieťaťa do resocializačného strediska, a to v OZ-ADAM, n.o. ROAD  
TOMKY predovšetkým z dôvodu, že resocializačné strediská nie sú účastníkmi konania.  
Taktiež vo viacerých prípadoch v uvedených zariadeniach chýba sociálna správa o dieťati  
ako aj rodný list dieťaťa;  
-
vykonávaná pracovná terapia v súlade s § 47 ods. 3 bod 13) zákona č. 305/2005 Z. z., v  
resocializačných strediskách OZ-ADAM, n. o. Komunita Poloma Ľudovítov, n.o Z-Návrat  
Centrum presahuje rámec pracovnej rehabilitácie a hraničí so zneužívaním detskej práce,  
ktorej vykonávanie je v rozpore s Dohovorom článkom 32 ako aj našou platnou  
legislatívou. V n.o. Z-Návrat Centrum deti pracujú v rôznych s.r.o v jednom prípade  
v reštauračnom zariadení, bez nároku na mzdu (barter);  
-
v prípade resocializačného strediska n.o. Komunita Ľudovítov ide okrem práce  
s bremenami, prác vo výške a práce s elektrickými nástrojmi aj o vykonávanie práce na  
pracoviskách, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom do 18 rokov, viď. Nariadenie  
č. 286/2004 Z. z. ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané  
mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom  
pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov a Príloha č. 1 k nariadeniu vlády  
č. 286/2004 Z. z. Zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom  
bod 1.1 písm. d/, bod 1.4 písm. c/,d/,h/. V resocializačnom stredisku OZ-ADAM sa  
vykonáva spracovanie dreva s pomocou elektrických nástrojov. Uvedené zistenia boli  
odstúpené Národnému inšpektorátu práce v Košiciach za účelom vykonania kontroly  
a vyvodenia dôsledkov v prípade zistenia porušovania práva dieťaťa. Tieto kontroly  
o vyššie uvedených resocializačných strediskách pre deti v súčasnosti prebiehajú;  
-
vo všetkých resocializačných strediskách nie je dodržiavaná Vyhláška  
MZ SR č.259/2008 Z. z., o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov  
a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia,  
ktorá určuje počet m² na 1 osobu v resocializačnom zariadení ako aj základné vybavenie.  
V tejto súvislosti neodporúčame v resocializačnom stredisku OZ-ADAM, Cesta z Kútov  
na Holíč 1336, 908 45 Gbely-Adamov bez náležitej rozsiahlej rekonštrukcie, opráv  
a údržby vrátane dovybavenia resocializačného strediska vykonávať resocializáciu pre deti.  
Ide o objekty, ktoré sú majetkom obce Gbely. (MPSVaR SR odporúčame pomôcť obci  
a resocializačnému stredisku v rámci národných priorít s rekonštrukciou rozostavaného  
objektu);  
41  
-
vo všetkých resocializačných strediskách nie sú dostatočne prezentované a realizované  
participačné mechanizmy – právo detí na vypočutie, vyjadrenie svojho názoru vo všetkých  
oblastiach, ktoré sa ho týkajú (čl. 12 Dohovoru). Aktívny dialóg medzi deťmi a dospelými  
a riadne zváženie názoru detí podľa veku a úrovne ich vyspelosti. Zvláštnu pozornosť je  
potrebné venovať poskytovaniu a podávaniu informácií spôsobom, ktorý je pre dieťa  
vhodný, poskytovaniu adekvátnej podpory a zamedzeniu zneužívania informácií,  
získaných od detí pre okruh iných subjektov, ako sú napr. advokáti, médiá a pod.;  
-
Zohľadňujúc klientelu resocializačných stredísk je nevyhnutné venovať náležitú pozornosť  
podávaniu a úschove liečiv, ktoré sa tam nachádzajú. Je potrebné a to v záujme ochrany  
zdravia a života detí dodržiavať maximálnu obozretnosť a nedostupnosť liečiv zo strany  
detí. Ide predovšetkým o psychofarmaká v resocializačných strediskách OZ ADAM  
a n. o. TOMKY ROAD. To sa týka aj zberu, sušenia a uskladňovania liečivých rastlín.  
V oboch prípadoch je potrebné ustanoviť zodpovedného zamestnanca na  
obhospodarovanie liečiv a liečivých rastlín;  
Otvorenými otázkami ostávajú  
Otvorenými otázkami ostávajú:  
1. Stravovanie v resocializačných strediskách realizované nasledovne:  
a) Príprava stravy klientami resocializačného strediska v rámci pracovnej terapie  
b) Príprava stravy zamestnancami resocializačného strediska  
c) dodávateľským spôsobom  
V rámci návštevy všetkých resocializačných stredísk pre deti, bolo vo viacerých z nich zistené:  
-
-
-
nesprávne skladovanie potravín;  
zmrazovanie potravín;  
osobitný systém zásobovania potravinami vrátane vlastnej produkcie resocializačných  
stredísk;  
Podľa § 24, ods. 5, písm. f) zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji  
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľ zariadenia pre deti  
a mládež má povinnosť vypracovávať prevádzkový poriadok a predložiť ho na schválenie  
regionálnemu úradu zdravotníctva vrátane návrhov na jeho zmenu.  
42  
Náležitosti takéhoto prevádzkového poriadku sú definované vo vyhláške Ministerstva  
zdravotníctva SR č.527/2007 Z. z. podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti  
a mládež.  
Zastávam názor, že táto povinnosť sa má vzťahovať aj na zriaďovateľa resocializačného  
strediska a súhlas regionálneho úradu verejného zdravotníctva by mal predkladať žiadateľ  
o udelenie akreditácie v súlade s §79 ods.1 písm. j) zákona 305/2005 Z. z. akreditačnej komisii  
Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR. Z uvedeného dôvodu navrhujeme legislatívne  
precizovať §79 ods.1 písm. j) zákona 305/2005 Z. z.  
2. Fajčenie v resocializačných strediskách. Niektoré resocializačné strediská fajčenie  
povoľujú, napr. n. o. Z-Návrat Centrum, O.Z. ADAM, n. o. Čistý deň, iné zakazujú napr.  
n. o. Komunita Ľudovítov, n. o. ROAD TOMKY. V súvislosti s § 26 ods.1 zákona  
č.305/2005 Z. z. úlohou orgánu sociálno-právnej ochrany pre deti a sociálnej kurately je  
vykonávať opatrenia zamerané na ochranu života a zdravia. Fajčenie má dokázateľne  
negatívny vplyv na zdravie, tak ako to určuje zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Preto je žiadúce v rámci resocializácie detí riešiť  
aj otázku pre deti nebezpečného fajčenia čo odporúčame doplniť aj do zákona č. 305/2005  
Z. z.  
3. Spoločný pobyt detí a dospelých, koedukovaný pobyt chlapcov a dievčat.  
4. Fakultatívnosť finančného príspevku akreditovaným subjektom pre fyzickú dospelú osobu  
zo strany príslušného vyššieho územného celku v rôznej výške (môže dochádzať  
k používaniu príspevku pre deti v prospech dospelých a opačne).  
5. Nedodržiavanie zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce pri rozpisoch pracovných smien,  
ktoré môžu viesť k psychickým a fyzickým preťaženiam zamestnancov a následne k  
nezvládnutiu ich pracovných povinností, napr. resocializačné stredisko n. o. ROAD  
TOMKY.  
Súčasťou zisťovania ochrany a dodržiavania práv detí boli vyhodnotené dotazníky,  
z ktorých vyplynuli viaceré závery:  
Otázky smerovali k zisteniu úrovne ochrany a dodržiavania práv detí vo všetkých  
resocializačných strediskách pre deti ktorým bola udelená akreditácia MPSVR SR.  
Poznanie pojmu „práva detí“ potvrdilo 96 % detí, a celkovo 94 % detí si myslí, že v ich  
resocializačnom stredisku sú práva detí dodržiavané. V súvislosti s článkom 17 Dohovoru má  
43  
dieťa právo na prístup k informáciám a materiálom z rôznych zdrojov. Musia však byť prijaté  
opatrenia na ochranu detí pred škodlivými a ohrozujúcimi informáciami. Je preto potrebné  
zamerať sa na 19 % respondentov, ktorí nemajú prístup k informáciám, ktoré považujú za  
potrebné.  
Podľa našich zistení má 82 % detí  
možnosť podať individuálnu sťažnosť  
v resocializačnom stredisku v ktorom sú umiestnené. Väčšina z opýtaných detí až 46 % sa so  
svojou sťažnosťou obrátilo na personál resocializačného strediska a len 18% detí na svojich  
rodičov. Na kurátora sa obrátilo iba 11 %. Inú pomoc by využilo 4 % opýtaných.  
Dôležitým zistením je koľko detí pred umiestnením do resocializačného strediska  
absolvovalo liečbu v zdravotníckom zariadení pričom tento údaj vyplnilo 98 % klientov.  
Väčšina 51 % klientov absolvovalo liečbu v zdravotníckom zariadení, 47 % opýtaných však  
liečbu v zdravotníckom zariadení neabsolvovalo. Podľa § 63, odseku 2, písm. a) zákona  
305/2005 Z. z. sa poskytuje odborná pomoc v resocializačnom stredisku len na základe  
odporúčania adiktológa alebo psychiatra a splnenia podmienok prijatia do zariadenia. Všetci  
opýtaní klienti potvrdili existenciu pravidiel, ktoré v resocializačnom stredisku musia  
dodržiavať, je preto dôležité zamerať sa na udalosti, ktoré umiestneniu do resocializačného  
strediska predchádzali a či bol dodržaný vyššie uvedený postup pri umiestnení do  
resocializačného strediska.  
Výrazná väčšina opýtaných 90% je v kontakte s rodičmi, čo je v súlade s článkom 9  
Dohovoru zameraného na udržiavanie kontaktu s oboma rodičmi, okrem prípadov keď je to  
nezlučiteľné so záujmami dieťaťa. Pozitívne vnímame aj skutočnosť, že až 81 % opýtaných má  
v resocializačnom stredisku človeka, ktorému dôveruje, až 91 % opýtaných má pri sebe  
človeka na ktorého sa môže spoľahnúť. Nedôvera 18 % opýtaných voči nikomu  
v resocializačnom stredisku je z nášho pohľadu podnet na zmenu aktuálnej situácie. Negatívne  
vnímame aj fakt, že len 26 % opýtaných sa spolieha na vychovávateľa, teda profesionála, ktorý  
je v resocializačnom stredisku dieťaťu, mladistvému najbližšie. Spomedzi opýtaných sa 31 %  
spolieha na rodinu (rodičia, súrodenci) a 26 % na spolubývajúceho.  
44  
8. a) Ak áno, je to:  
0%  
vychovávateľ  
učiteľ  
1%  
13%  
26%  
súrodenec  
rodič  
26%  
spolubývajúci  
spolužiak  
niekto iný  
Neuvedené  
3%  
8%  
23%  
Veľmi dôležitá je ochrana dieťaťa a maloletého pred zneužívaním a zanedbávaním  
v súlade s článkom 19 Dohovoru, podľa ktorého musí byť dieťa chránené pred všetkými  
formami zlého zaobchádzania zo strany rodičov alebo iných osôb zodpovedných za výchovu.  
I napriek tomu sa 41 % opýtaných so zlým zaobchádzaním stretlo z toho 20 % v škole, 11 %  
v resocializačnom stredisku, teda v priestore, kde je štát povinný zabezpečiť zvláštnu ochranu  
deťom. Až 44 % opýtaných sa so zlým zaobchádzaním stretlo na verejnosti, konkrétne na ulici.  
Ešte negatívnejšie vnímame zistenie, že až 61 % opýtaných sa so zlým zaobchádzaním stretlo  
zo strany dospelej osoby.  
Všetky navštívené resocializačné strediská využívajú ako nástroj práce s deťmi  
a mladistvými tresty. Podľa konštatovania 10 % opýtaných sa ako sankcie využívajú telesné  
tresty, 88 % opýtaných konštatuje, že sankcie v resocializačnom stredisku, v ktorom sú  
umiestnení sa nevyužívajú. Spektrum trestov, ktoré jednotlivé strediská využívajú je široké,  
niektoré sú nejasné alebo nekorešpondujú s právnym stavom. Vo veľkej miere sa využívajú  
kliky, drepy, a pod. Nejasné pojmy sú tzv. „hygienické intervencie“ a „sankcie hygienické“.  
Podľa súčasného poznania je nielen na Slovensku a v EÚ fajčenie zdraviu škodlivé tak pre  
maloletých, mladistvých a dospelých a preto je nejasné využívanie trestu „bez fajčenia“ ako  
jedného z trestov, teda represívnych nástrojov.  
45