1
TABUĽKA ZHODY
NA ÚČELY OZNÁMENIA TRANSPOZÍCIE SMERNICE 2005/89/ES
Názov smernice: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/89/ES z 18. januára 2006 o opatreniach na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektrickej energie a investícií do infraštruktúry
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len Návrh „ZoR“)
Smernica ES/EÚ
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
(pri návrhu predpisu – predpokladaný dátum účinnosti**)
Č:6
O:1
P:a
Investície do siete
Členské štáty stanovia regulačný rámec, ktorý:
a) poskytne investičné signály pre prevádzkovateľov prenosových a distribučných sústav, aby rozvíjali svoje siete s cieľom uspokojiť predpokladaný dopyt zo strany trhu;
N
Návrh ZoR
§ 8
V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) zhodnotenie vplyvov navrhovaného rozsahu cenovej regulácie a spôsobu vykonávania cenovej regulácie v nadchádzajúcom regulačnom období na trh s tovarmi a službami vrátane cien tovarov a služieb; pri navrhovanej zmene rozsahu cenovej regulácie alebo zmene spôsobu vykonávania cenovej regulácie aj zhodnotenie vplyvov navrhovaných zmien rozsahu a spôsobu vykonávania cenovej regulácie oproti rozsahu a spôsobu vykonávania cenovej regulácie v prebiehajúcom regulačnom období.“.
V § 8 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Úrad zverejní návrh regulačnej politiky na svojom webovom sídle do 30. novembra predposledného kalendárneho roka regulačného obdobia a umožní regulovaným subjektom, užívateľom sústavy a užívateľom siete uplatniť k zverejnenému návrhu
U
2
pripomienky do 15. januára posledného kalendárneho roka regulačného obdobia. Úrad vyhodnotí pripomienky k návrhu regulačnej politiky a vyhodnotenie pripomienok zverejní na svojom webovom sídle do 28. februára posledného kalendárneho roka regulačného obdobia.“.
Doterajšie odseky 3 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.
V § 8 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak je súčasťou vyjadrenia ministerstva alebo Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky podľa odseku 4 pripomienka, ktorú rada neakceptuje, a rada regulačnú politiku prijme, úrad zverejní spolu s regulačnou politikou aj vyjadrenie ministerstva alebo Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky s odôvodnením neakceptovania pripomienky.“.
V § 8 ods. 9 druhá veta znie:
„Odseky 3 a 4 sa použijú primerane.“.
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou nfraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)
Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov preberajúcich smernicu 2005/89/ES z 18. januára 2006
Por. č.
Názov predpisu
1.
Návrh zákona o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2.
Návrh zákona o regulácii v sieťových odvetviach
3