1
TABUĽKA ZHODY
NA ÚČELY OZNÁMENIA TRANSPOZÍCIE SMERNICE 2009/73/ES
Názov smernice: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len Návrh „ZoR“)
Smernica ES/EÚ
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
(pri návrhu predpisu – predpokladaný dátum účinnosti**)
Čl. 10
O:5
Regulačné orgány prijmú rozhodnutie o certifikácii prevádzkovateľa prepravnej siete do štyroch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia od prevádzkovateľa prepravnej siete alebo odo dňa doručenia žiadosti Komisie. Po uplynutí tejto doby sa certifikácia považuje za udelenú. Explicitné alebo implicitné rozhodnutie regulačného orgánu nadobudne účinnosť po ukončení postupu stanoveného v odseku 6.
N
Návrh ZoR
§ 26 ods. 6
V § 26 odsek 6 znie:
„(6) Ak úrad nepripraví návrh rozhodnutia týkajúceho sa certifikácie do štyroch mesiacov odo dňa doručenia návrhu na udelenie osvedčenia o certifikácii, odo dňa začatia konania z podnetu úradu v prípade konania podľa odseku 1 písm. b) prvého bodu a druhého bodu alebo odo dňa doručenia odôvodnenej žiadosti Európskej komisie úradu v prípade konania podľa odseku 1 písm. b) tretieho bodu, predpokladá sa, že úrad vydal rozhodnutie o udelení certifikácie, pričom za deň doručenia tohto rozhodnutia účastníkovi konania sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty štyroch mesiacov; úrad túto skutočnosť oznámi Európskej komisii a zašle jej všetky podklady týkajúce sa konania o certifikácii. Úrad môže rozhodnutie o udelení certifikácie vydané podľa predchádzajúcej vety zmeniť po doručení stanoviska Európskej komisie alebo po uplynutí lehoty na doručenie stanoviska Európskej komisie podľa osobitného predpisu.48)“.
Ú
2
Čl. 10
O: 6
Regulačný orgán Komisii bezodkladne oznámi explicitné alebo implicitné rozhodnutie o certifikácii prevádzkovateľa prepravnej siete a doručí jej všetky informácie, ktoré sa týkajú tohto rozhodnutia. Komisia koná v súlade s postupom ustanoveným v článku 3 nariadenia (ES) č. 715/2009.
N
Návrh ZoR
§ 26 ods. 6
V § 26 odsek 6 znie:
„(6) Ak úrad nepripraví návrh rozhodnutia týkajúceho sa certifikácie do štyroch mesiacov odo dňa doručenia návrhu na udelenie osvedčenia o certifikácii, odo dňa začatia konania z podnetu úradu v prípade konania podľa odseku 1 písm. b) prvého bodu a druhého bodu alebo odo dňa doručenia odôvodnenej žiadosti Európskej komisie úradu v prípade konania podľa odseku 1 písm. b) tretieho bodu, predpokladá sa, že úrad vydal rozhodnutie o udelení certifikácie, pričom za deň doručenia tohto rozhodnutia účastníkovi konania sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty štyroch mesiacov; úrad túto skutočnosť oznámi Európskej komisii a zašle jej všetky podklady týkajúce sa konania o certifikácii. Úrad môže rozhodnutie o udelení certifikácie vydané podľa predchádzajúcej vety zmeniť po doručení stanoviska Európskej komisie alebo po uplynutí lehoty na doručenie stanoviska Európskej komisie podľa osobitného predpisu.48)“.
Ú
Čl. 11
O: 5
Členské štáty zabezpečia, aby regulačný orgán a/alebo určený príslušný orgán uvedený v odseku 3 písm. b) pred prijatím rozhodnutia regulačného orgánu o certifikácii požiadal Komisiu o stanovisko k skutočnosti, či:
a) dotknutý subjekt dodržiava požiadavky článku 9 a
b) či sa certifikáciou neohrozí bezpečnosť dodávky energie do Spoločenstva.
N
Návrh ZoR
§ 28 ods. 8
V § 28 ods. 8 posledná veta znie:
„Úrad zverejní stanovisko Európskej komisie spolu s rozhodnutím týkajúcim sa certifikácie na svojom webovom sídle; ak sa rozhodnutie úradu týkajúce sa certifikácie líši od stanoviska Európskej komisie, úrad zverejní na svojom webovom sídle aj zdôvodnenie odlišnosti rozhodnutia týkajúceho sa certifikácie.“.
Ú
Čl. 11
O: 6
Komisia preskúma žiadosť uvedenú v odseku 5 bezodkladne po jej doručení. Stanovisko doručí národnému regulačnému orgánu alebo určenému príslušnému orgánu, podľa toho, kto požiadal, do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti.
Komisia môže pri vypracúvaní stanoviska požiadať o vyjadrenie agentúru, dotknutý
N
Návrh ZoR
§ 28 ods. 8
V § 28 ods. 8 posledná veta znie:
„Úrad zverejní stanovisko Európskej komisie spolu s rozhodnutím týkajúcim sa certifikácie na svojom webovom sídle; ak sa rozhodnutie úradu týkajúce sa certifikácie líši od stanoviska Európskej komisie, úrad zverejní na svojom
Ú
3
členský štát a zainteresované strany. V prípade takejto žiadosti Komisie sa dvojmesačná lehota predĺži o dva mesiace.
Ak Komisia v lehote uvedenej v prvom a druhom pododseku nevydá stanovisko, považuje sa to za nevznesenie námietok voči rozhodnutiu regulačného orgánu.
webovom sídle aj zdôvodnenie odlišnosti rozhodnutia týkajúceho sa certifikácie.“.
Čl. 11
O: 8
Národný regulačný orgán do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 6 prijme konečné rozhodnutie o certifikácii. Pri jeho prijímaní v čo najširšej miere prihliada na stanovisko Komisie. Každý členský štát vždy právo certifikáciu zamietnuť, ak by sa jej udelením ohrozila jeho bezpečnosť z hľadiska dodávky energie alebo bezpečnosť dodávok energie iného členského štátu. Ak členský štát na posúdenie odseku 3 písm. b) určil iný príslušný orgán, môže požiadať národný regulačný orgán, aby prijal konečné rozhodnutie, ktoré bude v súlade s posudkom tohto určeného príslušného orgánu. Konečné rozhodnutie regulačného orgánu a stanovisko Komisie sa uverejňujú spoločne. Ak sa konečné rozhodnutie líši od stanoviska Komisie, dotknutý členský štát poskytne a zverejní spolu s daným rozhodnutím aj odôvodnenie takéhoto rozhodnutia.
N
Návrh ZoR
§ 28 ods. 8
V § 28 ods. 8 posledná veta znie:
„Úrad zverejní stanovisko Európskej komisie spolu s rozhodnutím týkajúcim sa certifikácie na svojom webovom sídle; ak sa rozhodnutie úradu týkajúce sa certifikácie líši od stanoviska Európskej komisie, úrad zverejní na svojom webovom sídle aj zdôvodnenie odlišnosti rozhodnutia týkajúceho sa certifikácie.“.
Ú
Čl. 39
O:4
Členské štáty zaručia nezávislosť regulačného orgánu a zabezpečia, aby vykonával svoje právomoci nestranným a transparentným spôsobom. Členské štáty na tento účel zabezpečia, aby bol regulačný orgán pri vykonávaní regulačných úloh, ktoré mu boli uložené na základe tejto smernice a súvisiacich právnych predpisov,
a) právne oddelený a funkčne nezávislý od každého iného verejnoprávneho alebo súkromného subjektu;
b) aby jeho personál a osoby zodpovedné za jeho riadenie
i) konali nezávisle od akýchkoľvek trhových záujmov a
ii) pri plnení regulačných úloh nepožadovali ani neprijímali priame pokyny od žiadneho štátneho ani iného verejnoprávneho alebo
N
Návrh ZoR
§ 5 ods. 1
V § 5 odsek 1 znie:
„(1) Na čele úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Úrad má dvoch podpredsedov.“.
Ú
4
súkromného subjektu. Touto požiadavkou nie je dotknutá prípadná úzka spolupráca s inými príslušnými vnútroštátnymi orgánmi ani všeobecné politické usmernenia, ktoré vydáva vláda a ktoré sa netýkajú regulačných právomocí a povinností podľa článku 41.
Čl. 39
O:5
P:a
P:b
V:2
S cieľom chrániť nezávislosť regulačného orgánu členské štáty zabezpečia najmä, aby:
a) regulačný orgán mohol nezávisle od akéhokoľvek politického subjektu samostatne prijímať rozhodnutia a ročne dostával osobitné rozpočtové príspevky, a pritom bol nezávislý pri plnení prideleného rozpočtu, a aby mal primerané ľudské a finančné zdroje na plnenie svojich povinností; a
b) členovia predstavenstva regulačného orgánu alebo, ak predstavenstva neexistuje, najvyššieho vedenia regulačného orgánu boli vymenovaní na pevne stanovenú dobu piatich siedmich rokov, ktorú možno jedenkrát predĺžiť.
So zreteľom na písm. b) prvého pododseku členské štáty zabezpečia pre predstavenstvo alebo najvyššie vedenie vhodný rotačný systém. Členovia predstavenstva alebo, ak predstavenstvo neexistuje, členovia najvyššieho vedenia môžu byť odvolaní počas svojho funkčného obdobia len v tom prípade, ak nespĺňajú podmienky ustanovené v tomto článku alebo ak boli uznaní vinnými z priestupku podľa vnútroštátneho práva.
N
Návrh ZoR
§ 5 ods. 1, 7 až 11
V § 5 odsek 1 znie:
„(1) Na čele úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Úrad má dvoch podpredsedov.“.
V § 5 ods. 9 sa slová „prezidentovi Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovom „vláde“.
8. V § 5 ods. 10 a 11 sa slová „Prezident Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovom „Vláda“.
9. V § 5 ods. 10 písm. e) sa číslo „8“ nahrádza číslom „7“.
Ú
Čl. 41
O:6
Regulačné orgány zodpovedné minimálne za ustanovenie alebo schválenie metodík používaných na výpočet alebo stanovenie podmienok, a to v dostatočnom časovom
N
Návrh ZoR
§ 8
V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) zhodnotenie vplyvov navrhovaného rozsahu cenovej regulácie a spôsobu vykonávania cenovej regulácie v nadchádzajúcom regulačnom období na
Ú
5
P:a
P: b
predstihu predtým, ako nadobudnú účinnosť, pre:
a) pripojenie a prístup do národných sietí vrátane prepravných a distribučných taríf a podmienky a tarify súvisiace s prístupom do zariadení LNG. Týmito tarifami alebo metodikami sa musia umožniť investície do sietí a zariadení LNG potrebné na zabezpečenie životaschopnosti sietí a zariadení LNG;
b) poskytovanie služieb vyvažovania, ktoré sa uskutočňujú čo najhospodárnejším spôsobom a vytvárajú vhodné stimuly pre užívateľov siete, aby udržiavali v rovnováhe svoj vstup a odber; služby vyvažovania sa poskytujú
trh s tovarmi a službami vrátane cien tovarov a služieb; pri navrhovanej zmene rozsahu cenovej regulácie alebo zmene spôsobu vykonávania cenovej regulácie aj zhodnotenie vplyvov navrhovaných zmien rozsahu a spôsobu vykonávania cenovej regulácie oproti rozsahu a spôsobu vykonávania cenovej regulácie v prebiehajúcom regulačnom období.“.
V § 8 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Úrad zverejní návrh regulačnej politiky na svojom webovom sídle do 30. novembra predposledného kalendárneho roka regulačného obdobia a umožní regulovaným subjektom, užívateľom sústavy a užívateľom siete uplatniť k zverejnenému návrhu pripomienky do 15. januára posledného kalendárneho roka regulačného obdobia. Úrad vyhodnotí pripomienky k návrhu regulačnej politiky a vyhodnotenie pripomienok zverejní na svojom webovom sídle do 28. februára posledného kalendárneho roka regulačného obdobia.“.
Doterajšie odseky 3 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.
V § 8 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak je súčasťou vyjadrenia ministerstva alebo Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky podľa odseku 4 pripomienka, ktorú rada neakceptuje, a rada regulačnú politiku prijme, úrad zverejní spolu s regulačnou politikou aj vyjadrenie ministerstva alebo Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky s odôvodnením neakceptovania pripomienky.“.
V § 8 ods. 9 druhá veta znie:
„Odseky 3 a 4 sa použijú primerane.“.
6
P: c
spravodlivým a nediskriminačným spôsobom a sú založené na objektívnych kritériách; a
c) prístup do cezhraničnej infraštruktúry vrátane postupov na prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia.
Čl. 41
O:7
Metodiky alebo podmienky uvedené v odseku 6 sa uverejňujú.
N
Návrh ZoR
§ 8 ods. 6 a 9
V § 8 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak je súčasťou vyjadrenia ministerstva alebo Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky podľa odseku 4 pripomienka, ktorú rada neakceptuje, a rada regulačnú politiku prijme, úrad zverejní spolu s regulačnou politikou aj vyjadrenie ministerstva alebo Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky s odôvodnením neakceptovania pripomienky.“.
V § 8 ods. 9 druhá veta znie:
„Odseky 3 a 4 sa použijú primerane.“.
Ú
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiastočná zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)
7
Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov preberajúcich smernicu 2009/73/ES z 13. júla 2009
Por. č.
Názov predpisu
1.
Návrh zákona o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2.
Návrh zákona o regulácii v sieťových odvetviach
3.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov