1
TABUĽKA ZHODY
NA ÚČELY OZNÁMENIA TRANSPOZÍCIE SMERNICE 2009/72/ES
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len Návrh „ZoR“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č:10
O:5
Regulačné orgány prijmú rozhodnutie o certifikácii prevádzkovateľa prenosovej sústavy do štyroch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia od prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo odo dňa doručenia žiadosti Komisie. Po uplynutí tejto doby sa certifikácia považuje za udelenú. Explicitné alebo implicitné rozhodnutie regulačného orgánu nadobudne účinnosť po ukončení postupu stanoveného v odseku 6.
N
Návrh ZoR
§ 26 ods. 6
V § 26 odsek 6 znie:
„(6) Ak úrad nepripraví návrh rozhodnutia týkajúceho sa certifikácie do štyroch mesiacov odo dňa doručenia návrhu na udelenie osvedčenia o certifikácii, odo dňa začatia konania z podnetu úradu v prípade konania podľa odseku 1 písm. b) prvého bodu a druhého bodu alebo odo dňa doručenia odôvodnenej žiadosti Európskej komisie úradu v prípade konania podľa odseku 1 písm. b) tretieho bodu, predpokladá sa, že úrad vydal rozhodnutie o udelení certifikácie, pričom za deň doručenia tohto rozhodnutia účastníkovi konania sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty štyroch mesiacov; úrad túto skutočnosť oznámi Európskej komisii a zašle jej všetky podklady týkajúce sa konania o certifikácii. Úrad môže rozhodnutie o udelení certifikácie vydané podľa predchádzajúcej vety zmeniť po doručení stanoviska Európskej komisie alebo po uplynutí lehoty na doručenie stanoviska Európskej komisie podľa osobitného predpisu.48)“.
Ú
Č:10
O:6
Regulačný orgán Komisii bezodkladne oznámi explicitné alebo implicitné
Návrh ZoR
§ 26 ods. 6
V § 26 odsek 6 znie:
„(6) Ak úrad nepripraví návrh rozhodnutia
U
2
rozhodnutie o certifikácii prevádzkovateľa prenosovej sústavy a doručí jej všetky informácie, ktoré sa týkajú tohto rozhodnutia. Komisia koná v súlade s postupom ustanoveným v článku 3 nariadenia (ES) č. 714/2009.
N
týkajúceho sa certifikácie do štyroch mesiacov odo dňa doručenia návrhu na udelenie osvedčenia o certifikácii, odo dňa začatia konania z podnetu úradu v prípade konania podľa odseku 1 písm. b) prvého bodu a druhého bodu alebo odo dňa doručenia odôvodnenej žiadosti Európskej komisie úradu v prípade konania podľa odseku 1 písm. b) tretieho bodu, predpokladá sa, že úrad vydal rozhodnutie o udelení certifikácie, pričom za deň doručenia tohto rozhodnutia účastníkovi konania sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty štyroch mesiacov; úrad túto skutočnosť oznámi Európskej komisii a zašle jej všetky podklady týkajúce sa konania o certifikácii. Úrad môže rozhodnutie o udelení certifikácie vydané podľa predchádzajúcej vety zmeniť po doručení stanoviska Európskej komisie alebo po uplynutí lehoty na doručenie stanoviska Európskej komisie podľa osobitného predpisu.48)“.
Č:11
O:1
V:1
V:2
Ak o certifikáciu žiada vlastník prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ prenosovej sústavy kontrolovaný osobou alebo osobami z tretej krajiny alebo tretích krajín, regulačný orgán to oznámi Komisii.
Regulačný orgán tiež bezodkladne informuje Komisiu o každej situácii, v dôsledku ktorej by osoba alebo osoby z tretej krajiny alebo tretích krajín získali kontrolu nad prenosovou sústavou alebo prevádzkovateľom prenosovej sústavy.
N
Návrh ZoR
§ 28 ods. 8
V § 28 ods. 8 posledná veta znie:
„Úrad zverejní stanovisko Európskej komisie spolu s rozhodnutím týkajúcim sa certifikácie na svojom webovom sídle; ak sa rozhodnutie úradu týkajúce sa certifikácie líši od stanoviska Európskej komisie, úrad zverejní na svojom webovom sídle aj zdôvodnenie odlišnosti rozhodnutia týkajúceho sa certifikácie.“.
U
Č:11
O:5
Členské štáty ustanovia, aby regulačný orgán a/alebo určený príslušný orgán uvedený v odseku 3 písm. b) pred
Návrh ZoR
§ 28 ods. 8
V § 28 ods. 8 posledná veta znie:
„Úrad zverejní stanovisko Európskej komisie
U
3
P:a
P:b
prijatím rozhodnutia regulačného orgánu o certifikácii požiadal Komisiu o stanovisko k skutočnosti, či:
a)dotknutý subjekt dodržiava požiadavky článku 9 a
b)sa certifikáciou neohrozí bezpečnosť dodávky energie do Spoločenstva.
N
spolu s rozhodnutím týkajúcim sa certifikácie na svojom webovom sídle; ak sa rozhodnutie úradu týkajúce sa certifikácie líši od stanoviska Európskej komisie, úrad zverejní na svojom webovom sídle aj zdôvodnenie odlišnosti rozhodnutia týkajúceho sa certifikácie.“.
Č:11
O:6
V:1
V:2
V:3
Komisia preskúma žiadosť uvedenú v odseku 5 bezodkladne po jej doručení. Stanovisko doručí národnému regulačnému orgánu alebo určenému príslušnému orgánu, podľa toho, kto požiadal, do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti.
Komisia môže pri vypracúvaní stanoviska požiadať o vyjadrenie agentúru, dotknutý členský štát a zainteresované strany. V prípade takejto žiadosti Komisie sa dvojmesačná lehota predĺži o dva mesiace.
Ak Komisia v lehote uvedenej v prvom a druhom pododseku nevydá stanovisko, považuje sa to za nevznesenie námietky voči rozhodnutiu regulačného orgánu.
N
Návrh ZoR
§ 28 ods. 8
V § 28 ods. 8 posledná veta znie:
„Úrad zverejní stanovisko Európskej komisie spolu s rozhodnutím týkajúcim sa certifikácie na svojom webovom sídle; ak sa rozhodnutie úradu týkajúce sa certifikácie líši od stanoviska Európskej komisie, úrad zverejní na svojom webovom sídle aj zdôvodnenie odlišnosti rozhodnutia týkajúceho sa certifikácie.“.
U
Č:11
O:7
P:a
Komisia pri posudzovaní, či kontrola osobou alebo osobami z tretej krajiny alebo tretích krajín ohrozí bezpečnosť dodávky energie do Spoločenstva, prihliada na:
a)špecifiká daného prípadu a dotknutej
U
n. a.
U
4
P:b
tretej krajiny alebo tretích krajín a
b)práva a povinnosti Spoločenstva vo vzťahu k tejto tretej krajine alebo tretím krajinám, ktoré vyplývajú z medzinárodného práva, vrátane dohôd uzatvorených s jednou alebo viacerými tretími krajinami, ktorých zmluvnou stranou je Spoločenstvo a ktoré sa zaoberajú otázkami bezpečnosti dodávky.
Č:11
O:8
Národný regulačný orgán do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 6 prijme konečné rozhodnutie o certifikácii. Národný regulačný orgán pri prijímaní svojho konečného rozhodnutia v čo najširšej miere prihliada na stanovisko Komisie. Každý členský štát vždy právo certifikáciu zamietnuť, ak by sa jej udelením ohrozila jeho bezpečnosť z hľadiska dodávky energie alebo bezpečnosť dodávok energie iného členského štátu. Ak členský štát na posúdenie odseku 3 písm. b) určil iný príslušný orgán, môže požiadať národný regulačný orgán, aby prijal konečné rozhodnutie, ktoré bude v súlade s posudkom tohto určeného príslušného orgánu. Konečné rozhodnutie národného regulačného orgánu a stanovisko Komisie sa uverejňujú spoločne. Ak sa konečné rozhodnutie odlišuje od stanoviska Komisie, dotknutý členský štát spolu s týmto rozhodnutím poskytne a zverejní aj odôvodnenie takéhoto rozhodnutia.
N
Návrh ZoR
§ 28 ods. 8
V § 28 ods. 8 posledná veta znie:
„Úrad zverejní stanovisko Európskej komisie spolu s rozhodnutím týkajúcim sa certifikácie na svojom webovom sídle; ak sa rozhodnutie úradu týkajúce sa certifikácie líši od stanoviska Európskej komisie, úrad zverejní na svojom webovom sídle aj zdôvodnenie odlišnosti rozhodnutia týkajúceho sa certifikácie.“.
U
Č:35
Členské štáty zaručia nezávislosť
Návrh ZoR
§ 5 ods. 1
V § 5 odsek 1 znie:
U
5
O:4
P:a
P:b
V:1
V:2
regulačného orgánu a zabezpečia, aby vykonával svoje právomoci nestranným a transparentným spôsobom. Členské štáty na tento účel zabezpečia, aby bol regulačný orgán pri vykonávaní regulačných úloh, ktoré mu boli uložené na základe tejto smernice a súvisiacich právnych predpisov:
a)právne oddelený a funkčne nezávislý od každého iného verejnoprávneho alebo súkromného subjektu;
b)aby jeho personál a osoby zodpovedné za jeho riadenie:
i)konali nezávisle od akýchkoľvek trhových záujmov a
ii)pri plnení regulačných úloh nepožadovali ani neprijímali priame pokyny od žiadneho štátneho ani iného verejnoprávneho alebo súkromného subjektu. Touto požiadavkou nie je dotknutá prípadná úzka spolupráca s inými príslušnými vnútroštátnymi orgánmi ani všeobecné politické usmernenia, ktoré vydáva vláda a ktoré sa netýkajú regulačných právomocí a povinností podľa článku 37.
N
„(1) Na čele úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Úrad dvoch podpredsedov.“.
Č:35
O:5
V:1
P:a
S cieľom chrániť nezávislosť regulačného orgánu členské štáty zabezpečia najmä, aby:
a)regulačný orgán mohol nezávisle od akéhokoľvek politického subjektu samostatne prijímať rozhodnutia, disponoval oddelenými ročnými rozpočtovými prostriedkami a bol
N
Návrh ZoR
§ 5 ods. 1, 9 až 11
V § 5 odsek 1 znie:
„(1) Na čele úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Úrad dvoch podpredsedov.“.
V § 5 ods. 9 sa slová „prezidentovi Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovom „vláde“.
U
6
P:b
V:2
nezávislý pri plnení vyčleneného rozpočtu a aby mal primerané ľudské a finančné zdroje na plnenie svojich povinností; a
b)členovia predstavenstva regulačného orgánu alebo, ak takéto predstavenstvo neexistuje, najvyššie vedenie regulačného orgánu bolo vymenované na dobu určitú v trvaní piatich siedmich rokov s možnosťou jedného predĺženia.
So zreteľom na písm. b) prvého pododseku členské štáty zabezpečia primeraný rotačný systém pre predstavenstvo alebo najvyššie vedenie. Členovia predstavenstva alebo, ak toto neexistuje, najvyššieho vedenia môžu byť odvolaní počas ich funkčného obdobia, len ak prestanú spĺňať podmienky ustanovené v tomto článku alebo ak boli uznaní vinnými z protiprávneho konania podľa vnútroštátneho práva.
V § 5 ods. 10 a 11 sa slová „Prezident Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovom „Vláda“.
V § 5 ods. 10 písm. e) sa číslo „8“ nahrádza číslom „7“.
Č:37
O:1
P:a
P:b
Regulačný orgán má tieto povinnosti:
a)v súlade s transparentnými kritériami stanovovať alebo schvaľovať prenosové alebo distribučné tarify alebo ich metodiky;
b)zabezpečovať, aby prevádzkovatelia prenosových a distribučných sústav, a prípadne aj vlastníci sústav, ako aj všetky elektroenergetické podniky, dodržiavali svoje povinnosti vyplývajúce z tejto smernice a iných príslušných právnych predpisov
Návrh ZoR
§ 8 ods. 2 3 a 6.
V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) zhodnotenie vplyvov navrhovaného rozsahu cenovej regulácie a spôsobu vykonávania cenovej regulácie v nadchádzajúcom regulačnom období na trh s tovarmi a službami vrátane cien tovarov a služieb; pri navrhovanej zmene rozsahu cenovej regulácie alebo zmene spôsobu vykonávania cenovej regulácie aj zhodnotenie vplyvov navrhovaných zmien rozsahu a spôsobu vykonávania cenovej regulácie oproti rozsahu a spôsobu vykonávania cenovej regulácie v prebiehajúcom regulačnom
U
7
P:c
P:d
P:e
P:f
P:g
Spoločenstva vrátane tých, ktoré sa týkajú cezhraničných záležitostí;
c)spolupracovať v oblasti cezhraničných záležitostí s regulačným orgánom alebo orgánmi dotknutých členských štátov a s agentúrou;
d)dodržiavať a vykonávať všetky príslušné právne záväzné rozhodnutia agentúry a Komisie;
e)každoročne predkladať správu o svojej činnosti a plnení svojich povinností príslušným orgánom členských štátov, agentúre a Komisii; v tejto správe sa uvádzajú prijaté opatrenia a dosiahnuté výsledky pre každú úlohu uvedenú v tomto článku;
f)zabezpečovať, aby medzi činnosťami spojenými s prenosom, distribúciou a dodávkou neexistovali krížové dotácie;
g)monitorovať investičné plány prevádzkovateľov prenosových sústav a vo svojej výročnej správe poskytovať hodnotenie investičných plánov prevádzkovateľov prenosových sústav, pokiaľ ide o ich súlad s plánom rozvoja sústavy pre celé Spoločenstvo uvedeným v článku 8 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 714/2009; takéto hodnotenie môže obsahovať odporúčania na zmenu týchto investičných plánov;
období.“.
V § 8 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Úrad zverejní návrh regulačnej politiky na svojom webovom sídle do 30. novembra predposledného kalendárneho roka regulačného obdobia a umožní regulovaným subjektom, užívateľom sústavy a užívateľom siete uplatniť k zverejnenému návrhu pripomienky do 15. januára posledného kalendárneho roka regulačného obdobia. Úrad vyhodnotí pripomienky k návrhu regulačnej politiky a vyhodnotenie pripomienok zverejní na svojom webovom sídle do 28. februára posledného kalendárneho roka regulačného obdobia.“.
Doterajšie odseky 3 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.
V § 8 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak je súčasťou vyjadrenia ministerstva alebo Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky podľa odseku 4 pripomienka, ktorú rada neakceptuje, a rada regulačnú politiku prijme, úrad zverejní spolu s regulačnou politikou aj vyjadrenie ministerstva alebo Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky s odôvodnením neakceptovania pripomienky.“.
8
P:h
P:i
P:j
h)monitorovať dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a spoľahlivosti sústavy a preverovať jej fungovanie v minulosti, ako aj stanovovať alebo schvaľovať normy a požiadavky na kvalitu služby a dodávky, prípadne prispievať k tomu spoločne s ostatnými príslušnými orgánmi;
i)monitorovať úroveň transparentnosti vrátane veľkoobchodných cien a zabezpečovať, aby elektroenergetické podniky dodržiavali povinnosti týkajúce sa transparentnosti;
j)monitorovať úroveň a efektívnosť otvorenosti trhu a hospodárskej súťaže na veľkoobchodnej a maloobchodnej úrovni vrátane výmeny elektriny, cien pre odberateľov elektriny v domácnosti vrátane zálohových foriem platby, poplatkov za zmenu dodávateľa, za odpojenie a poplatkov za vykonávanie služieb údržby a sťažností odberateľov elektriny v domácnosti, ako aj narušenia alebo obmedzenia hospodárskej súťaže vrátane poskytovania všetkých relevantných informácií a predkladania príslušných prípadov príslušným orgánom pre hospodársku súťaž;
k)monitorovať výskyt reštriktívnych zmluvných praktík vrátane doložiek o výlučnosti, ktoré môžu brániť veľkým odberateľom okrem
9
P:k
P:l
P:m
P:n
P:o
domácností uzatvoriť zmluvu s viacerými dodávateľmi súčasne alebo obmedziť ich možnosť zvoliť si takýto postup; v prípade potreby informovať národné orgány pre hospodársku súťaž o takýchto praktikách;
l)rešpektovať zmluvnú slobodu s ohľadom na zmluvy o prerušiteľnej dodávke, ako aj s ohľadom na dlhodobé zmluvy, ak zlučiteľné s právnymi predpismi Spoločenstva a sú v súlade s politikami Spoločenstva;
m)monitorovať čas, za ktorý prevádzkovatelia prenosových a distribučných sústav zabezpečili pripojenie a opravu;
n)spolu s ostatnými príslušnými orgánmi pomáhať pri zabezpečovaní toho, aby opatrenia na ochranu spotrebiteľa vrátane opatrení uvedených v prílohe I boli efektívne a aby sa presadzovali;
o)aspoň raz ročne uverejňovať odporúčania o súlade dodávateľských cien s ustanoveniami článku 3 a v prípade potreby poskytovať tieto odporúčania orgánom pre hospodársku súťaž;
10
P:p
P:q
P:r
P:s
P:t
p)zabezpečovať prístup k údajom o spotrebe odberateľov, poskytovať pre dobrovoľné použitie údaje o spotrebe v harmonizovanom, ľahko zrozumiteľnom formáte na vnútroštátnej úrovni a zabezpečovať rýchly prístup všetkých odberateľov k takýmto údajom podľa prílohy I písm. h);
q)monitorovať vykonávanie pravidiel vzťahujúcich sa na úlohy a povinnosti prevádzkovateľov prenosových sústav, prevádzkovateľov distribučných sústav, dodávateľov a odberateľov a ďalších účastníkov trhu podľa nariadenia (ES) č.714/2009;
r)monitorovať investície do výrobných kapacít vzhľadom na bezpečnosť dodávky;
s)monitorovať technickú spoluprácu medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav zo Spoločenstva a z tretích krajín;
t)monitorovať vykonávanie ochranných opatrení uvedených v článku 42; a
u)prispievať ku kompatibilite postupov výmeny údajov pre najdôležitejšie trhové postupy na regionálnej úrovni.
11
P:u
Č:37
O:6
P:a
P:b
P:c
Regulačné orgány minimálne zodpovedné za stanovovanie alebo schvaľovanie metodík používaných na výpočet alebo stanovenie podmienok, a to v dostatočnom predstihu pred tým, ako nadobudnú účinnosť, pre:
a)pripojenie a prístup do národných sústav vrátane taríf za prenos a distribúciu alebo ich metodík. Tieto tarify alebo metodiky musia umožniť potrebné investície do sústav tak, aby sa nimi zabezpečila prevádzkyschopnosť sústav;
b)poskytovanie vyrovnávacích služieb, ktoré sa uskutočňujú najhospodárnejším spôsobom a vytvárajú vhodné stimuly pre užívateľov sústav, aby udržiavali v rovnováhe svoj odber a dodávky. Vyrovnávacie služby sa poskytujú spravodlivým a nediskriminačným spôsobom a sú založené na objektívnych kritériách; a
c)prístup do cezhraničných infraštruktúr vrátane postupov na prideľovanie kapacity a riadenia v prípade preťaženia.
N
Návrh ZoR
§ 8
V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) zhodnotenie vplyvov navrhovaného rozsahu cenovej regulácie a spôsobu vykonávania cenovej regulácie v nadchádzajúcom regulačnom období na trh s tovarmi a službami vrátane cien tovarov a služieb; pri navrhovanej zmene rozsahu cenovej regulácie alebo zmene spôsobu vykonávania cenovej regulácie aj zhodnotenie vplyvov navrhovaných zmien rozsahu a spôsobu vykonávania cenovej regulácie oproti rozsahu a spôsobu vykonávania cenovej regulácie v prebiehajúcom regulačnom období.“.
V § 8 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Úrad zverejní návrh regulačnej politiky na svojom webovom sídle do 30. novembra predposledného kalendárneho roka regulačného obdobia a umožní regulovaným subjektom, užívateľom sústavy a užívateľom siete uplatniť k zverejnenému návrhu pripomienky do 15. januára posledného kalendárneho roka regulačného obdobia. Úrad vyhodnotí pripomienky k návrhu regulačnej politiky a vyhodnotenie pripomienok zverejní na svojom webovom sídle do 28. februára posledného kalendárneho roka regulačného obdobia.“.
Doterajšie odseky 3 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.
V § 8 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak
Ú
12
je súčasťou vyjadrenia ministerstva alebo Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky podľa odseku 4 pripomienka, ktorú rada neakceptuje, a rada regulačnú politiku prijme, úrad zverejní spolu s regulačnou politikou aj vyjadrenie ministerstva alebo Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky s odôvodnením neakceptovania pripomienky.“.
V § 8 ods. 9 druhá veta znie:
„Odseky 3 a 4 sa použijú primerane.“.
Č:37
O:7
Metodiky alebo podmienky uvedené v odseku 6 sa zverejnia.
Návrh ZoR
§ 8 ods. 6 a 9
V § 8 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak je súčasťou vyjadrenia ministerstva alebo Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky podľa odseku 4 pripomienka, ktorú rada neakceptuje, a rada regulačnú politiku prijme, úrad zverejní spolu s regulačnou politikou aj vyjadrenie ministerstva alebo Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky s odôvodnením neakceptovania pripomienky.“.
V § 8 ods. 9 druhá veta znie:
„Odseky 3 a 4 sa použijú primerane.“.
U
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou nfraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
13
P – číslo (písmeno)
(dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V – veta
P – písmeno (číslo)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)
Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov preberajúcich smernicu 2009/72/ES zo 13. júla 2009
Por. č.
Názov predpisu
1.
Návrh zákona o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2.
Návrh zákona o regulácii v sieťových odvetviach
3.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov