Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: Ukončenie:
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
marec 2017
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
marec 2017
2. Definícia problému
Návrhom zákona sa reaguje na aplikačnú prax, z ktorej vyplynula potreba niektorých zmien doterajšieho znenia zákona č. 250/2012 Z. z.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zvýšiť transparentnosť jednoznačne určenými pravidlami a postupmi uplatňovanými pri cenovej regulácii, zverejňovaním informácií o cenách a o podmienkach ich uplatňovania, ako aj úpravou inštitucionálnej stránky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Zmeny v zákone o regulácii v sieťových odvetviach zároveň reflektujú dodatočné požiadavky na zabezpečenie súladu národnej legislatívy s príslušnými právnymi predpismi tretieho energetického balíčka uplatnené zo strany Európskej komisie.
4. Dotknuté subjekty
Účastníci trhu s elektrinou.
5. Alternatívne riešenia
Neboli posudzované alternatívne riešenia.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno Nie
7. Transpozícia práva EÚ
8. Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
Navrhuje sa zníženie počtu členov Regulačnej rady, z čoho vyplýva pokles nákladov na odmeňovanie členov Regulačnej rady. Tento pokles kompenzuje zvýšené náklady na odmeňovanie predsedu Regulačnej rady, ako i náklady na odmeňovanie nového podpredsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Požiadavky na rozpočet vyplývajúce z návrhu zákona sú tak v plnom rozsahu zabezpečené v rozpočte Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
11. Kontakt na spracovateľa
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK