1
Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov sa predkladá ako iniciatívny návrh.
Návrh reaguje na aplikačnú prax, z ktorej vyplynula potreba niektorých zmien doterajšieho znenia zákona č. 250/2012 Z. z. Návrhom zákona sa zvyšuje transparentnosť jednoznačným určením pravidiel a postupov uplatňovaných pri cenovej regulácii, ako aj zverejňovaním informácií o cenách a o podmienkach ich uplatňovania.
Navrhuje sa oddelenie funkcie predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) od predsedu Regulačnej rady, ako aj zmena spôsobu obsadenia orgánov úradu. Zvyšuje sa tiež počet podpredsedov úradu z jedného na dvoch.
Návrhom sa taktiež nanovo upravujú povinnosti Regulačnej rady v procese schvaľovania regulačnej politiky a právomoci štátu v rámci cenových konaní, ktoré majú súvislosť s regulovanými subjektmi sieťových odvetví.
Zmeny v zákone o regulácii v sieťových odvetviach zároveň reflektujú dodatočné požiadavky na zabezpečenie súladu národnej legislatívy s príslušnými právnymi predpismi tretieho energetického balíčka uplatnené zo strany Európskej komisie.
Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, nebude mať sociálne vplyvy, vplyv na informatizáciu spoločnosti, životné prostredie, ani na služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a zákonmi, ako aj s právom Európskej únie.
2
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Mení sa nadpis ustanovenia z dôvodu zvýšenia počtu podpredsedov úradu z jedného na dvoch.
K bodu 2
Mení sa spôsob kreovania predsedu úradu. Podľa účinnej právnej úpravy predsedu vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky. Navrhuje sa, aby predsedu menovala do funkcie vláda Slovenskej republiky. Tento krok reflektuje reálnu zodpovednosť vlády Slovenskej republiky v oblasti regulácie sieťových odvetví, pričom v kontexte ďalších zmien nezávislosť úradu zostáva nedotknutá. Plnú zodpovednosť za energetickú politiku v Slovenskej republike nesie vláda Slovenskej republiky, právomoci prezidenta v tejto oblasti veľmi obmedzené. Preto je náležité a logické, aby bola právomoc menovať a odvolávať predsedu úradu priznaná vláde Slovenskej republiky. Zákonné dôvody pre odvolanie predsedu úradu z funkcie ostávajú aj naďalej nedotknuté. Vláda bude môcť predsedu úradu odvolať len v prípade splnenia aspoň jednej z podmienok ustanovených zákonom. Regulačná rada bude pritom aj naďalej plniť dozornú funkciu a v cenových konaniach bude odvolacím orgánom. šesť členov, pričom jeden z jej členov je predsedom, ktorého vymenuje a odvolá prezident Slovenskej republiky na návrh Regulačnej rady. Významné postavenie hlavy štátu v oblasti regulácie sieťových odvetví tak zostáva zachované. V záujme efektívneho plnenia úloh úradu sa zvyšuje počet podpredsedov úradu z jedného na dvoch.
K bodu 3
Vypúšťa sa ustanovenie, podľa ktorého je predseda úradu zároveň predsedom Regulačnej rady. Cieľom tejto zmeny je oddelenie funkcií predsedu úradu a predsedu Regulačnej rady. Tieto funkcie budú od seba navzájom nezávislé, obsadené rôznymi osobami s rozdielnym spôsobom kreácie.
K bodu 4
V súvislosti s oddelením funkcií predsedu úradu a predsedu Regulačnej rady sa stáva nadbytočnou právna úprava vylučujúca zastupovanie predsedu úradu podpredsedom úradu pri výkone práv a povinností predsedu Regulačnej rady. Príslušný text sa preto vypúšťa.
K bodu 5
Text ustanovenia sa upravuje tak, aby zohľadňoval zvýšenie počtu podpredsedov úradu na dvoch. Súčasne sa v texte zohľadňuje oddelenie funkcií predsedu úradu a predsedu Regulačnej rady.
K bodu 6
Text ustanovenia sa upravuje tak, aby zohľadňoval zvýšenie počtu podpredsedov úradu na dvoch.
K bodu 7
V nadväznosti na presun právomoci menovať a odvolávať predsedu úradu z prezidenta na vládu Slovenskej republiky sa upravuje adresát písomného oznámenia predsedu úradu, ktorým sa vzdáva funkcie, na vládu Slovenskej republiky.
3
K bodu 8
V nadväznosti na presun právomoci menovať a odvolávať predsedu úradu z prezidenta na vládu Slovenskej republiky sa mení orgán povinný odvolať predsedu úradu v taxatívne uvedených prípadoch. Navrhuje sa, aby týmto orgánom bola vláda Slovenskej republiky.
K bodu 9
Legislatívno-technická úprava v súvislosti s vypustením § 5 ods. 3.
K bodu 10
Vypúšťa sa ustanovenie, podľa ktorého skončením výkonu funkcie predsedu úradu súčasne skončí výkon funkcie predsedu Regulačnej rady. Keďže sa navrhuje oddelenie týchto dvoch funkcií, je táto právna úprava nadbytočná. Rovnako ako v prípade vymenovania do funkcie, bude skončenie výkonu funkcie predsedu Regulačnej rady podľa navrhovanej právnej úpravy nezávislé od skončenia výkonu funkcie predsedu úradu.
K bodu 11
Navrhuje sa znížiť počet členov Regulačnej rady zo siedmych na šesť, keďže predseda úradu nebude členom Regulačnej rady. Predsedu Regulačnej rady si budú voliť členovia Regulačnej rady spomedzi seba. Súčasne sa zosúlaďuje text ustanovenia so zavedením oddelenia funkcií predsedu úradu a predsedu Regulačnej rady.
K bodu 12
Upravuje sa postavenie Regulačnej rady v procese obsadzovania funkcie jej predsedu. Navrhuje sa odlišný spôsob obsadzovania tejto funkcie ako v prípade menovania predsedu úradu. Kandidáta na vymenovanie do funkcie predsedu Regulačnej rady budú voliť členovia Regulačnej rady, a to spomedzi seba. Zvoleného kandidáta následne vymenuje prezident Slovenskej republiky. Regulačná rada môže tiež prezidentovi Slovenskej republiky navrhnúť odvolanie svojho predsedu.
K bodu 13
V nadväznosti na oddelenie funkcií predsedu Regulačnej rady a predsedu úradu sa vypúšťa z dôvodu nadbytočnosti zákaz pre predsedu Regulačnej rady zúčastňovať sa na rozhodovaní o odvolaní proti rozhodnutiu úradu, v ktorom ako predseda úradu rozhodoval v prvom stupni.
K bodu 14
V súvislosti so znížením počtu členov Regulačnej rady na šesť, teda párny počet, sa navrhuje riešenie pre prípad možnej rovnosti hlasov, spočívajúce v priznaní rozhodujúceho postavenia hlasu predsedu rady, resp. v jeho neprítomnosti alebo ak nie je vymenovaný, hlasu podpredsedu rady.
K bodu 15
Navrhuje sa, aby zápisnica z rokovania regulačnej rady bola zverejňovaná na webovom sídle úradu, čím sa dosiahne vyššia transparentnosť jej rokovania a rozhodovania.
K bodu 16
Text ustanovení sa zosúlaďuje s navrhovaným oddelením funkcií predsedu Regulačnej rady a predsedu úradu. Ustanovuje sa, že predsedu Regulačnej rady vymenuje a odvolá prezident Slovenskej republiky na návrh rady, ktorá volí kandidáta na vymenovanie spomedzi svojich vlastných členov. Ruší sa fakultatívnosť vymenovania a odvolania členov rady prezidentom
4
Slovenskej republiky. Súčasne sa zavádza obmedzenie možnosti byť vymenovaný za člena rady viac ako dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Takéto obmedzenie možno v prípade obdobných funkcií považovať za štandardnú právnu úpravu.
K bodu 17
V súvislosti so zavedením voľby predsedu Regulačnej rady samotnou radou spomedzi svojich členov, sa z dôvodu nadbytočnosti vypúšťa zákonný mechanizmus dopĺňania počtu členov rady pre prípad, kedy bol člen rady vymenovaný za predsedu úradu a tým sa uvoľnilo jeho miesto v Regulačnej rade. Podľa navrhovanej právnej úpravy budú členstvo v Regulačnej rade a zamestnanecký pomer k úradu navzájom nezlučiteľné. Vymenovanie predsedu Regulačnej rady spomedzi členov Regulačnej rady so zachovaním počtu členov rady zabezpečuje, že uvedená situácia nemôže nastať.
K bodu 18
Vypúšťa sa osobitný právny režim členstva predsedu Regulačnej rady v rade vyplývajúci z jeho doterajšieho postavenia ako predsedu úradu.
K bodu 19
V súvislosti s oddelením funkcie predsedu Regulačnej rady od funkcie predsedu úradu sa upravuje výška odmeny predsedu Regulačnej rady. Doterajšia právna úprava zohľadňovala skutočnosť, že predsedovi Regulačnej rady patrila tiež odmena za výkon funkcie predsedu úradu. Po oddelení týchto funkcií by nastala paradoxná situácia, kedy by podpredsedovi Regulačnej rady bola priznaná vyššia odmena (1,3-násobok odmeny člena rady) ako predsedovi úradu. Uvedená nerovnováha sa určením novej výšky odmeny predsedu Regulačnej rady odstraňuje.
K bodu 20
V dôsledku oddelenia funkcií predsedu Regulačnej rady a predsedu úradu sa na predsedu Regulačnej rady budú v plnom rozsahu aplikovať dôvody zániku členstva v Regulačnej rade. Výnimka pre predsedu Regulačnej rady sa preto vypúšťa z textu ustanovenia.
K bodu 21
Vypúšťa sa osobitný právny režim členstva predsedu Regulačnej rady v rade vyplývajúci z jeho doterajšieho postavenia ako predsedu úradu.
K bodu 22
Ustanovuje sa spôsob riešenia situácie, kedy pri danom zložení Regulačnej rady nie je možné zvoliť jej predsedu. V takomto prípade prezident Slovenskej republiky odvolá všetkých členov Regulačnej rady, čím sa vytvoria podmienky pre vymenovanie Regulačnej rady v novom zložení. Navrhuje sa tiež riešenie, ktorým sa zabezpečí plnenie zákonných úloh Regulačnej rady v období po jej odvolaní. Regulačná rada bude vykonávať svoju činnosť v pôvodnom zložení až do vymenovania novej rady prezidentom Slovenskej republiky.
K bodu 23
Navrhuje sa zaradiť priamo do obsahu regulačnej politiky zhodnotenie vplyvov navrhovaného rozsahu cenovej regulácie a spôsobu vykonávania cenovej regulácie na trh s tovarmi a službami. Ak sa mení rozsah cenovej regulácie alebo spôsob vykonávania cenovej regulácie, byť súčasťou regulačnej politiky aj zhodnotenie vplyvov navrhovaných zmien oproti stavu v prebiehajúcom regulačnom období. Cieľom úpravy je zabezpečenie dôsledného a transparentného posudzovania vplyvov navrhovanej cenovej regulácie.
5
K bodu 24
V záujme zvýšenia transparentnosti a možností zapojenia verejnosti do procesu tvorby a prijímania regulačnej politiky sa ustanovuje povinnosť zverejňovať návrh regulačnej politiky na webovom sídle úradu. Súčasne sa umožní regulovaným subjektom, užívateľom sústavy a užívateľom siete uplatniť k zverejnenému návrhu pripomienky. Úrad bude povinný uplatnené pripomienky vyhodnotiť a vyhodnotenie následne zverejniť na svojom webovom sídle. Tento mechanizmus zvýši mieru verejnej kontroly a participácie v procese prijímania novej regulačnej politiky.
K bodu 25
Zavádza sa povinnosť úradu zverejňovať vyjadrenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ak niektoré z uvedených ministerstiev zašle podľa § 8 ods. 4 (doterajší odsek 3) úradu vyjadrenie s pripomienkami k návrhu regulačnej politiky a Regulačná rada tieto pripomienky neakceptuje. Úrad zverejňuje spolu s vyjadrením aj odôvodnenie neakceptovania pripomienok. Uvedený mechanizmus podporí požiadavku na zohľadnenie odborných pripomienok Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, pričom však neobmedzí nezávislosť Regulačnej rad pri prijímaní regulačnej politiky.
K bodu 26
Legislatívno-technická úprava v súvislosti so zaradením nového § 8 ods. 3. Mechanizmus ustanovený v § 8 ods. 3 a 4 sa primerane použije aj pri prijímaní zmien a doplnení regulačnej politiky formou dodatku.
K bodu 27
Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky sa vo vybraných cenových konaniach priznáva procesné postavenie účastníka konania, čím sa im v týchto cenových konaniach poskytnú procesné možnosti na účel dôslednej ochrany verejného záujmu. Zároveň bude v plnej miere zabezpečená nezávislosť úradu v cenových konaniach. Nejde pritom o všetky cenové konania, ale len o niektoré zákonom určené konania. Ide o činnosti, v ktorých prítomné tzv. prirodzené monopoly. Ministerstvá budú mať len práva vyplývajúce z práv účastníka konania, nebudú mať žiadne ďalšie práva oprávňujúce blokovanie cenových rozhodnutí, vetovanie cenových rozhodnutí či udeľovanie pokynov v rámci cenových konaní iným spôsobom. O návrhu ceny nezávisle a nestranne rozhodne úrad (navrhuje sa ustanovenie, podľa ktorého nebude predseda úradu zároveň predsedom Regulačnej rady s cieľom oddelenia týchto dvoch funkcií). V prípade odvolania pôjde o nezávislé a nestranné rozhodnutie Regulačnej rady, pričom táto už nebude personálne prepojená s úradom a bude ju menovať prezident Slovenskej republiky.
K bodu 28
Medzi obligatórne náležitosti návrhu ceny sa zaraďuje vyhodnotenie jeho vplyvu na jednotlivé skupiny odberateľov, čím sa zabezpečiť väčšia ochrana odberateľov. Vzhľadom na význam tohto aspektu, bude vyhodnotenie priamo súčasťou návrhu ceny.
K bodu 29
Zavádza sa kontrasignácia cenových rozhodnutí predsedom úradu a súčasne podpredsedom úradu v záujme zvýšenia kontroly a transparentnosti pri vydávaní cenových rozhodnutí.
6
K bodu 30
Aplikácia ustanovení sa rozširuje o prípady, kedy regulovaný subjekt nekoná z vlastného podnetu, ale na výzvu úradu. V prípade doplnení návrhov v cenovom konaní na podnet úradu sa zavádza požiadavka predchádzajúceho schválenia tohto doplnenia štatutárnym orgánom regulovaného subjektu. Uvedenou zmenou sa zvyšuje miera transparentnosti v cenových konaniach.
K bodu 31
Navrhuje sa právna úprava, ktorá zabezpečí súlad tretieho energetického balíčka z hľadiska procesného postupu úradu pri certifikácii a určení prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa prepravnej siete.
K bodu 32
Navrhuje sa právna úprava, ktorá zabezpečí súlad tretieho energetického balíčka z hľadiska procesného postupu úradu pri certifikácii a určení prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa prepravnej siete, nad ktorým vykonáva kontrolu osoba alebo osoby z tretieho štátu.
K bodu 33
Predsedovi úradu sa ukladá povinnosť v určenej lehote vymenovať nových podpredsedov úradu v záujme zabezpečenia riadneho chodu úradu.
Navrhuje sa tiež, aby funkčné obdobie členov rady skončilo uplynutím ich funkčného obdobia, na ktoré boli vymenovaní podľa doterajšieho zákona.
Zároveň sa ustanovuje, že konania, ktoré boli začaté podľa doterajšieho znenia zákona a v čase nadobudnutia účinnosti tohto zákona nie právoplatne ukončené, sa dokončia podľa novej právnej úpravy, čím sa zabezpečí aplikácia nových procesných pravidiel ihneď po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
K čl. II
Navrhuje sa dátum účinnosti zákona.
V Bratislave 29. marca 2017
Robert Fico v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Peter Žiga v. r.
minister hospodárstva Slovenskej republiky