1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
493
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z .............. 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z. a zákona č. 391/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V nadpise § 5 sa slovo „podpredseda“ nahrádza slovom „podpredsedovia“.
2. V § 5 odsek 1 znie:
„(1) Na čele úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Úrad má dvoch podpredsedov.“.
3. V § 5 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 13 sa označujú ako odseky 3 až 12.
4. V § 5 ods. 4 sa vypúšťajú slová „okrem práv a povinností predsedu rady“.
5. V § 5 ods. 5 sa slovo „podpredseda“ nahrádza slovom „podpredsedovia“ a vypúšťajú sa slová „ustanovené pre člena rady“.
6. V § 5 ods. 6 písm. b) sa slovo „podpredsedu“ nahrádza slovom „podpredsedov“.
7. V § 5 ods. 9 sa slová „prezidentovi Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovom „vláde“.
8. V § 5 ods. 10 a 11 sa slová „Prezident Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovom „Vláda“.
9. V § 5 ods. 10 písm. e) sa číslo „8“ nahrádza číslom „7“.
10. V § 5 sa vypúšťa odsek 12.
11. V § 6 odsek 2 znie:
2
„(2) Rada šesť členov. Činnosť rady riadi jej predseda, najmä zvoláva a vedie rokovania rady. Predsedu rady zastupuje počas jeho neprítomnosti, alebo ak nie je vymenovaný, podpredseda rady v celom rozsahu jeho práv a povinností.“.
12. V § 6 ods. 3 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:
„b) volí kandidáta na vymenovanie za predsedu rady zo svojich členov,
c) podáva prezidentovi Slovenskej republiky návrh kandidáta na vymenovanie za predsedu rady a návrh na odvolanie predsedu rady,“.
Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená d) až g).
13. V § 6 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.
14. V § 6 ods. 5 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu rady, v jeho neprítomnosti, alebo ak nie je vymenovaný, hlas podpredsedu rady.“.
15. V § 6 ods. 6 posledná veta znie: „Zápisnica o hlasovaní sa zverejňuje do ôsmich pracovných dní odo dňa jej vyhotovenia na webovom sídle úradu.“.
16. V § 7 odseky 1 až 3 znejú:
„(1) Členov rady vymenuje a odvolá prezident Slovenskej republiky. Z členov rady prezident Slovenskej republiky na návrh rady vymenuje predsedu rady. Prezident Slovenskej republiky na návrh rady odvolá predsedu rady. Členstvo v rade je verejnou funkciou.
(2) Funkčné obdobie člena rady je šesť rokov. istá osoba môže byť vymenovaná za člena rady najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Ak členstvo v rade zaniklo inak ako uplynutím funkčného obdobia, nový člen rady je vymenovaný na zvyšok funkčného obdobia.
(3) Prezident Slovenskej republiky vymenuje členov rady na návrh Národnej rady Slovenskej republiky a vlády tak, aby traja členovia rady boli vymenovaní na návrh Národnej rady Slovenskej republiky a traja členovia rady na návrh vlády.“.
17. V § 7 ods. 4 sa vypúšťa tretia veta.
18. V § 7 ods. 5 písm. a), ods. 9 písm. c) a ods. 17 sa vypúšťa bodkočiarka a slová „to neplatí pre predsedu rady“.
19. V § 7 ods. 12 druhej vete sa za slová „odmena vo výške“ vkladá slovo „1,5-násobku“.
20. V § 7 ods. 16 úvodná veta znie:
„Členstvo v rade zaniká“.
21. V § 7 ods. 18 úvodná veta znie:
„Prezident Slovenskej republiky člena rady odvolá, ak“.
22. § 7 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:
3
„(19) Prezident Slovenskej republiky odvolá všetkých členov rady, ak rada v troch po sebe nasledujúcich voľbách neschváli návrh kandidáta na vymenovanie za predsedu rady. Po odvolaní rada vykonáva svoju pôsobnosť až do vymenovania novej rady.“.
23. V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) zhodnotenie vplyvov navrhovaného rozsahu cenovej regulácie a spôsobu vykonávania cenovej regulácie v nadchádzajúcom regulačnom období na trh s tovarmi a službami vrátane cien tovarov a služieb; pri navrhovanej zmene rozsahu cenovej regulácie alebo zmene spôsobu vykonávania cenovej regulácie aj zhodnotenie vplyvov navrhovaných zmien rozsahu a spôsobu vykonávania cenovej regulácie oproti rozsahu a spôsobu vykonávania cenovej regulácie v prebiehajúcom regulačnom období.“.
24. V § 8 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Úrad zverejní návrh regulačnej politiky na svojom webovom sídle do 30. novembra predposledného kalendárneho roka regulačného obdobia a umožní regulovaným subjektom, užívateľom sústavy a užívateľom siete uplatniť k zverejnenému návrhu pripomienky do 15. januára posledného kalendárneho roka regulačného obdobia. Úrad vyhodnotí pripomienky k návrhu regulačnej politiky a vyhodnotenie pripomienok zverejní na svojom webovom sídle do 28. februára posledného kalendárneho roka regulačného obdobia.“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.
25. V § 8 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak je súčasťou vyjadrenia ministerstva alebo Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky podľa odseku 4 pripomienka, ktorú rada neakceptuje, a rada regulačnú politiku prijme, úrad zverejní spolu s regulačnou politikou aj vyjadrenie ministerstva alebo Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky s odôvodnením neakceptovania pripomienky.“.
26. V § 8 ods. 9 druhá veta znie:
„Odseky 3 a 4 sa použijú primerane.“.
27. V § 14 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Účastníkom cenového konania je aj ministerstvo, ak ide o cenové konanie podľa § 11 ods. 1 písm. d) a e) a ods. 2 písm. c) a d), alebo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ak ide o cenové konanie podľa § 11 ods. 4 písm. a) až c).“.
28. V § 14 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) vyhodnotenie vplyvu návrhu ceny na jednotlivé skupiny odberateľov.“.
29. V § 14 ods. 11 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Cenové rozhodnutie podpisuje predseda úradu a podpredseda úradu.“.
30. V § 14 ods. 15 a § 17 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Regulovaný subjekt, ktorý je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, predkladá úradu doplnenie návrhu na výzvu úradu až po jeho schválení štatutárnym orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva.“.
31. V § 26 odsek 6 znie:
„(6) Ak úrad nepripraví návrh rozhodnutia týkajúceho sa certifikácie do štyroch mesiacov odo dňa doručenia návrhu na udelenie osvedčenia o certifikácii, odo dňa začatia konania z podnetu úradu v konaní podľa odseku 1 písm. b) prvého bodu a druhého bodu alebo odo dňa
4
doručenia odôvodnenej žiadosti Európskej komisie úradu v konaní podľa odseku 1 písm. b) tretieho bodu, predpokladá sa, že úrad vydal rozhodnutie o udelení certifikácie, pričom za deň doručenia tohto rozhodnutia účastníkovi konania sa považuje tretí deň od uplynutia lehoty štyroch mesiacov; úrad túto skutočnosť oznámi Európskej komisii a zašle jej všetky podklady týkajúce sa konania o certifikácii. Úrad môže rozhodnutie o udelení certifikácie zmeniť po doručení stanoviska Európskej komisie alebo po uplynutí lehoty na doručenie stanoviska Európskej komisie podľa osobitného predpisu.48)“.
32. V § 28 ods. 8 posledná veta znie:
„Úrad zverejní stanovisko Európskej komisie spolu s rozhodnutím týkajúcim sa certifikácie na svojom webovom sídle; ak sa rozhodnutie úradu týkajúce sa certifikácie líši od stanoviska Európskej komisie, úrad zverejní na svojom webovom sídle aj zdôvodnenie odlišnosti rozhodnutia týkajúceho sa certifikácie.“.
33. Za § 45a sa vkladá § 45b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠45b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2017
(1) Predseda úradu vymenuje podpredsedov úradu do 30. júna 2017.
(2) Funkčné obdobie členov rady vymenovaných podľa predpisu účinného do 31. mája 2017 skončí uplynutím funkčného obdobia, na ktoré boli vymenovaní podľa predpisu účinného do 31. mája 2017.
(3) Konania začaté a právoplatne neukončené podľa predpisu účinného do 31. mája 2017 sa dokončia podľa predpisu účinného od 1. júna 2017.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2017.