NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD - 81/2017
363a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 363) - druhé čítanie
_________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 407 z 1. februára 2017 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 363) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
III.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 171 zo 14. marca 2017 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 40 z 21. marca 2017 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny uznesením č. 43 zo 14. marca 2017 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 56 zo 14. marca 2017 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami.
1.K čl. I
V čl. I sa za bod 12 vkladá nový bod 13, ktorý znie:
„13. V § 16 ods. 9 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti so zmenou navrhovanou v čl. I 11. a 12. bode predkladaného návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.K čl. I
V čl. I sa za bod 24 vkladá nový bod 25, ktorý znie:
„25. V § 23 ods. 6 písm. e) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti so zmenou navrhovanou v 25. bode predloženého návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.V čl. I sa za bod 24 vkladá nový bod 25, ktorý znie:
„25. V § 23 ods. 6 písm. e) sa vypúšťa slovo „ktorý“, za slová „dodáva alebo“ sa vkladajú slová „v súvislosti s dodávkou tovaru“ a slovo „zariadení,“ sa nahrádza slovami „zariadení alebo v súvislosti s dodávkou tovaru alebo služieb uskutočňuje“.“.
V súvislosti s vložením nového bodu sa nasledujúce body prečíslujú.
Navrhuje sa jednoznačne ustanoviť, že montáž, záručné a opravárenské práce a práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení vykonávané štátnym príslušníkom tretej krajiny musia bezpodmienečne súvisieť s dodávkou tovaru a programátorské práce alebo odborné školenia musia súvisieť s dodávkou tovaru alebo služieb na základe obchodnej zmluvy. Návrh vychádza z poznatkov aplikačnej praxe, kedy sa v poslednom období často vyskytujú prípady najmä vysielania štátnych príslušníkov tretích krajín na zabezpečovanie prác, ktoré nesúvisia priamo s dodávaným tovarom alebo službami. Toto ustanovenie je často krát využívané na zabezpečovanie výkonu prác štátnymi príslušníkmi tretích krajín, na ktoré by mali mať udelené povolenie na zamestnanie, resp. vydané potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, príp. modrú kartu.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.K čl. I (25. bod)
V čl. I 25. bod § 23 ods. 6 písm. g) sa na konci pripája slovo „alebo“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v zmysle legislatívnych pravidiel tvorby zákonov, kde sa slovo „alebo“ vkladá medzi posledné dve alternatívy.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
5.K čl. I
V čl. I bode 34 § 32 ods. 5 písmeno e) znie:
„e) pracovnou zmluvou, potvrdením zamestnávateľa o trvaní vnútropodnikového presunu a mieste hostiteľského subjektu so sídlom na území Slovenskej republiky, o tom, že štátny príslušník tretej krajiny nastupuje do funkcie riadiaceho pracovníka, odborníka alebo zamestnanca stážistu v hostiteľskom subjekte so sídlom na území Slovenskej republiky, o výške odmeny, ako aj o ostatných podmienkach zamestnávania, ktoré sa budú uplatňovať počas vnútropodnikového presunu a o tom, že štátny príslušník tretej krajiny sa po ukončení vnútropodnikového presunu bude môcť presunúť späť do subjektu patriaceho k tomu istému zamestnávateľovi alebo k tej istej skupine zamestnávateľov, ak tieto údaje neobsahuje pracovná zmluva a dokladom, ktorým preukáže, že hostiteľský subjekt so sídlom na území Slovenskej republiky, u ktorého bude vykonávať zamestnanie, patrí k tomu istému zamestnávateľovi alebo k tej istej skupine zamestnávateľov, odkiaľ je na zamestnanie na územie Slovenskej republiky vyslaný, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa § 23 ods. 5,“.
Ide o zosúladenie so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/66/EÚ z 15. mája 2014 o
podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci vnútropodnikového presunu.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
6.K čl. I
V čl. I sa za bod 34 vkladá nový bod 35, ktorý znie:
„35. V § 32 ods. 5 písm. t) sa slová „e) až n)“ nahrádzajú slovami „g) až p)“.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti so zmenou navrhovanou v 34. bode predloženého návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
7.K čl. I (36.bod)
V čl. I 36. bod sa slová „§32“ nahrádzajú slovami „V § 32“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
8.K čl. I
V čl. I sa za bod 39 vkladá nový bod 40, ktorý znie:
„40. V § 33 ods. 6 písm. h) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti so zmenou navrhovanou v 40. bode predloženého návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
9.K čl. I (40. bod)
V čl. I 40. bod § 33 ods. 6 písm. k) sa na konci pripája slovo „alebo“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v zmysle legislatívnych pravidiel tvorby zákonov, kde sa slovo „alebo“ vkladá medzi posledné dve alternatívy.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
10.K čl. I
V čl. I sa za bod 49 vkladá nový bod 50, ktorý znie:
„50. V § 36 ods. 1 písm. e) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti so zmenou navrhovanou v 50. bode predloženého návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
11.K čl. I (50. bod)
V čl. I 50. bod § 36 ods. 1 písm. g) sa na konci pripája slovo „alebo“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v zmysle legislatívnych pravidiel tvorby zákonov, kde sa slovo „alebo“ vkladá medzi posledné dve alternatívy.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
12.K čl. I (61. bod)
V čl. I 61 bod sa na konci pripájajú tieto slová „a v ods. 4 písmene c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo““.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti so zmenou navrhovanou v 62. bode predloženého návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
13.K čl. I
V čl. I sa za bod 61 vkladá nový bod 62, ktorý znie:
„62. V § 65 ods. 4 písm. b) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti so zmenou navrhovanou v 62. bode predloženého návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
14.K čl. I
V čl. I sa za bod 63 vkladajú nové body 64 a 65, ktoré znejú:
„64. V § 68 ods. 2 písm. b) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
65. V § 68 ods. 2 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti so zmenou navrhovanou v 64. bode predloženého návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
15.K čl. I
V čl. I sa za bod 65 vkladajú nové body 66 a 67, ktoré znejú:
„66. V § 68 ods. 6 písm. a) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
67. V § 68 ods. 6 písm. b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti so zmenou navrhovanou v 66. bode predloženého návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
16.K čl. I
V čl. I sa za bod 68 vkladá nový bod 69, ktorý znie:
„69. V § 70 ods. 12 14 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti so zmenou navrhovanou v 68. bode predloženého návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
17.K čl. I
V čl. I sa za bod 73 vkladá nový bod 74, ktorý znie:
„74. V § 73 ods. 14 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v súvislosti so zmenou navrhovanou v 73. bode predloženého návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
18.K čl. I
V čl. I sa za bod 87 vkladá nový bod 88, ktorý znie:
„88. § 89 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) V prípade, že policajný útvar uloží povinnosť podľa § 89 ods. 1 v prípade zraniteľných osôb, na štátnych príslušníkov tretej krajiny sa na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti počas doby výkonu povinnosti uloženej policajným útvarom hľadí ako na zaistené osoby.“.“
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Rodiny s deťmi a zraniteľné osoby potrebujú nezriedka osobitnú zdravotnú starostlivosť. Keďže počas uloženej alternatívy zaistenia (napr. hlásenie pobytu) nie cudzinci zdravotne poistení a nemôžu si ani zaplatiť komerčné zdravotné poistenie, navrhuje sa, aby sa na účel poskytovania zdravotnej starostlivosti na nich naďalej hľadelo ako na zaistené osoby.
Zaistený cudzinec je povinne zdravotne poistený a poskytuje sa mu zdravotná starostlivosť na základe zdravotného poistenia, pričom poistné hradí štát.
Ak sa konanie o zaistení vedie so zraniteľnou osobou napríklad rodina s deťmi, alebo chorý človek, zaistenie prichádza do úvahy len ak je to nevyhnutné. Ak sa zraniteľnosť zistí počas
zaistenia, malo by to viesť k prepusteniu osoby na slobodu. Zraniteľnosť je teda okolnosť, ktorá by mala indikovať potrebu miernejšieho opatrenia než je umiestenie do zaistenia.
Nakoľko však neexistuje alternatívny podporný systém pre tieto miernejšie opatrenia, ktorý by existovať mal, zraniteľné osoby vrátane detí, v prípade ktorých je uplatnená alternatíva zaistenia, nemajú zdravotné poistenie. Pokiaľ bola dôvodom prepustenia na slobodu ich zraniteľnosť (napríklad choroba), prepustením na slobodu paradoxne strácajú aj zdravotné poistenie a prístup k starostlivosti.
Liga za ľudské práva dosiahla v niekoľkých prípadoch prepustenie na slobodu psychicky chorých alebo duševne postihnutých klientov, z dôvodu, že umiestnenie v zaistení bolo neadekvátne ich zdravotnému stavu, osobitným potrebám a ich zraniteľnosti. Následne si však museli sami platiť liečbu a lieky, ktoré sa mnohým mohli stať nedostupnými z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Alebo so zabezpečením liekov a liečby vypomáhali mimovládne organizácie.
Pozmeňujúci návrh sleduje zmenu súčasnej právnej úpravy, ktorá vedie k absurdnej situácii, v ktorej štát zabezpečí pre zraniteľné osoby zdravotnú starostlivosť, ale len za súčasného pozbavenia osobnej slobody.
Podobnú konštrukciu na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti obsahuje zákon o azyle č.480/2002 v ustanovení § 3 ods. 9.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
19.K čl. I
V čl. I sa za bod 92 vkladá nový bod 93, ktorý znie:
„93. V § 96 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Zraniteľné osoby a rodiny s deťmi majú prístup k psychologickým a sociálnym službám a poradenstvu a ku krízovej intervencii.“.“
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Na základe pozorovaní z praxe je zrejmé, že psychosociálne poradenstvo a krízová intervencia kľúčové pri predchádzaní a potláčaní nepokojov v uzavretých skupinách. Ide o prevenciu ale aj minimalizáciu negatívnych dopadov takejto praxe na cieľovú skupinu, najmä na rodiny s deťmi.
Rôzne štúdie popisujú dopad odňatia osobnej slobody na dospelých ako aj na deti. Odňatie slobody po dlhší čas nepriaznivý vplyv na telesné aj duševné zdravie jednotlivca, bez ohľadu na to, či ide o dieťa alebo dospelého. V prípade detí sa nepriaznivé dopady pobytu v zaistení znásobujú a môžu zásadne negatívne ovplyvniť vývoj dieťaťa a jeho duševné zdravie. Zároveň austrálska štúdia preukázala, že predĺžený pobyt v zaistení rodiny s deťmi významný dopad aj na jednotu a súdržnosť rodiny. Rodič, ktorý je v zaistení často bezmocný pri riešení potrieb svojho dieťaťa, prestáva byť pre dieťa potrebnou oporou, emocionálnym a fyzickým opatrovníkom dieťaťa a sprostredkovateľom jeho vývoja v zdravom prostredí.
Pokiaľ zaistenie výrazne negatívny vplyv na zdravie rodiča, nevyhnutne to postihuje aj dieťa. V záujme práce s duševným zdravím zaistených sa navrhuje, aby prístup k vhodným službám bol dostupný aspoň pre tých najzraniteľnejších.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča neschváliť
20.K čl. I
V čl. I sa za bod 108 vkladá nový bod 109, ktorý znie:
„109. V § 120 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Právne úkony vykonávané orgánom verejnej moci, fyzickou osobou a právnickou osobou v konaní podľa tohto zákona sa vykonávajú výlučne v listinnej podobe 91a), ak v § 33 ods. 9, § 48 ods. 3, § 108 ods. 4, § 113 písm. c), § 115 ods. 1 a 10 a § 125 ods. 10 nie je ustanovené inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 91a znie:
91a) § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).“.
V súvislosti s postupom štátnych orgánov podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) je potrebné ustanoviť výnimku z postupu podľa § 17 tohto zákona, nakoľko konanie podľa zákona o pobyte cudzincov prebieha vo väčšine prípadov s osobami, ktoré nemôžu komunikovať postupom upraveným v tomto zákone.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
21.K čl. I
V čl. I sa za bod 111 vkladá nový bod 112, ktorý znie:
„112. V § 125 ods. 5 sa slová „§ 34 ods. 12 alebo ods. 13“ nahrádzajú slovami „§ 34 ods. 12 až 14“.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Navrhuje sa úprava vnútorného odkazu v § 125 ods. 5 v súvislosti so zmenou navrhovanou v 48. bode predloženého návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
22.K čl. I
V čl. I sa za bod 117 vkladá nový bod 118, ktorý znie:
„118. V § 129 ods. 2 sa za slová „o pobyte“ vkladajú slová „a kontroly pobytu cudzincov“.“.
Absencia kontroly na vnútorných hraniciach kladie na bezpečnostné zložky pri plnení úloh vyššie nároky v zmenených podmienkach. Aj keď policajti hraničnej a cudzineckej polície vykonávajú dôsledné kontroly na vonkajších hraniciach, dôležitou súčasťou na zabezpečenie vnútornej bezpečnosti je kontrola pobytov cudzincov vo vnútrozemí v rámci tzv. kompenzačných opatrení. Touto kontrolou dokážeme predchádzať zneužívaniu dokladov na preukázanie inej totožnosti. Je to jedna z možných odpovedí na bezpečnostné riziká a elimináciu teroristov alebo páchateľov závažnej trestnej činnosti medzi cudzincami. S prichádzajúcim rozvojom informačných technológií členské štáty neustále vyzývané orgánmi k intenzívnejšiemu využívaniu nových technických prostriedkov. Vzhľadom na nové bezpečnostné riziká sa pri povoľovaní pobytov a vydávaní dokladov cudzincom využíva
zber biometrických údajov. Rovnako biometrické údaje zhromažďované pri vyhosťovaní cudzincov. Pri kontrole pobytov cudzincov je preverovanie osôb nielen podľa alfanumerických údajov ale i podľa biometrie veľmi dôležité vzhľadom na snahu cudzincov skryť svoju skutočnú totožnosť. I keď existujú technické riešenia na overovanie totožnosti podľa biometrie, súčasná legislatíva nám neumožňuje vykonať takúto kontrolu pri osobách, ktoré majú pri sebe doklad totožnosti.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
23.Za čl. I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona č. 251/1994 Z. z., zákona č. 233/1995 Z. z., zákona č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 155/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 247/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 495/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 139/2015 Z. z.,
zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 20a ods. 1 písm. e) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti so zmenou navrhovanou v treťom bode.
2.V § 20a ods. 1 písm. f) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti so zmenou navrhovanou v treťom bode.
3.V § 20a sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) na účely kontroly pobytu cudzincov.“.
Absencia kontroly na vnútorných hraniciach kladie na bezpečnostné zložky pri plnení úloh vyššie nároky v zmenených podmienkach. Aj keď policajti hraničnej a cudzineckej polície vykonávajú dôsledné kontroly na vonkajších hraniciach, dôležitou súčasťou na zabezpečenie vnútornej bezpečnosti je kontrola pobytov cudzincov vo vnútrozemí v rámci tzv. kompenzačných opatrení. Touto kontrolou dokážeme predchádzať zneužívaniu dokladov na preukázanie inej totožnosti. Je to jedna z možných odpovedí na bezpečnostné riziká a elimináciu teroristov alebo páchateľov závažnej trestnej činnosti medzi cudzincami. S prichádzajúcim rozvojom informačných technológií členské štáty neustále vyzývané orgánmi k intenzívnejšiemu využívaniu nových technických prostriedkov. Vzhľadom na nové bezpečnostné riziká sa pri povoľovaní pobytov a vydávaní dokladov cudzincom využíva zber biometrických údajov. Rovnako biometrické údaje zhromažďované pri vyhosťovaní cudzincov. Pri kontrole pobytov cudzincov je preverovanie osôb nielen podľa alfanumerických údajov ale i podľa biometrie
veľmi dôležité vzhľadom na snahu cudzincov skryť svoju skutočnú totožnosť. I keď existujú technické riešenia na overovanie totožnosti podľa biometrie, súčasná legislatíva nám neumožňuje vykonať takúto kontrolu pri osobách, ktoré majú pri sebe doklad totožnosti.
Ostatné články sa primerane prečíslujú.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
24.K čl. III (25. bod)
V čl. III 25.bod § 22 ods. 11 sa slová „do 10 pracovných dní“ nahrádzajú slovami „do desiatich pracovných dní“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, v zmysle legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
25.V čl. III sa za bod 35 vkladá nový bod 36, ktorý znie:
„36. V § 23a ods. 1 písm. m) sa za slová „dodáva alebo“ vkladajú slová „v súvislosti s dodávkou tovaru“ a slovo „zariadení,“ sa nahrádza slovami „zariadení alebo v súvislosti s dodávkou tovaru alebo služieb uskutočňuje“.“.
V súvislosti s vložením nového bodu sa nasledujúce body prečíslujú.
Navrhuje sa jednoznačne ustanoviť, že montáž, záručné a opravárenské práce a práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení vykonávané štátnym príslušníkom tretej krajiny musia bezpodmienečne súvisieť s dodávkou tovaru a programátorské práce alebo odborné školenia musia súvisieť s dodávkou tovaru alebo služieb na základe obchodnej zmluvy. Návrh vychádza z poznatkov aplikačnej praxe, kedy sa v poslednom období často vyskytujú prípady najmä vysielania štátnych príslušníkov tretích krajín na zabezpečovanie prác, ktoré nesúvisia priamo s dodávaným tovarom alebo službami. Toto ustanovenie je často krát využívané na zabezpečovanie výkonu prác štátnymi príslušníkmi tretích krajín, na ktoré by mali mať udelené povolenie na zamestnanie, resp. vydané potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, príp. modrú kartu.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť
26.V čl. III bode 47 sa za slovo „povinný“ vkladajú slová „do 15 pracovných dní“.
V záujme predchádzania prieťahom pri overovaní splnenia podmienok na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta resp. povolenia na zamestnanie sa navrhuje ustanoviť Národnému inšpektorátu práce lehotu, v ktorej poskytnúť požadované údaje úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Pozmeňujúci návrh vychádza z úpravy bodu 50 v tlači 362 (novela zákona o službách zamestnanosti), ktorá reaguje na poznatky z aplikačnej praxe.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť
27.K čl. V
V čl. V sa slová „15. apríla“ nahrádzajú slovami „1. mája“. V tejto súvislosti sa vykonajú nasledovné úpravy:
- v čl. I 118. bode sa v § 131d vrátane nadpisu slová „15. apríla“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „1. mája“ v príslušnom tvare a slová „14. apríla“ sa nahrádzajú slovami „30. apríla“.
- v čl. III 48. bode sa v § 72aa vrátane nadpisu slová „15. apríla“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „1. mája“ v príslušnom tvare a slová „14. apríla“ sa nahrádzajú slovami „30. apríla“.
Zmena účinnosti sa navrhuje z dôvodu trvania legislatívneho procesu a zabezpečenia aspoň minimálnej legisvakancie. Z uvedených dôvodov je potrebné zmeniť účinnosť zákona tak, aby boli dodržané požiadavky a lehoty stanovené Ústavou Slovenskej republiky [čl. 87 ods. 2 až 4 a čl. 102 ods. 1 písm. o)].
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať takto:
O bodoch 1 až 17, 20 až 27 hlasovať spoločne, a tieto schváliť.
O bode 18 hlasovať samostatne, a tento schváliť.
O bode 19 hlasovať samostatne, a tento neschváliť.
IV.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 363) vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Jozefa BUČEKA vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 363) v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 65 na svojej 24. schôdzi.
V Bratislave 21. marca 2017
Anton HRNKO
predseda výboru