Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
24. schôdza výboru
CRD: 81/2017
65
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
z 21. marca 2017
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony tlač 363a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
prerokoval spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony tlač 363a;
A.s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony tlač 363a;
B.p o v e r u j e
Jozefa BUČEKA poslanca Národnej rady Slovenskej republiky - člena Výboru pre obranu a bezpečnosť predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky;
C.u k l a d á
predsedovi výboru
informovať o výsledku rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Anton HRNKO
predseda výboru
Milan LAURENČÍK
overovateľ výboru
Jozef BUČEK
overovateľ výboru