1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
___________________________________________
Číslo: CRD-7/2017
353a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA, Pétera VÖRÖSA, Eleméra JAKABA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (tlač 353) v druhom čítaní
___________________________________________________________________________
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA, Pétera VÖRÖSA, Eleméra JAKABA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (tlač 353) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
2
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 443 zo 7. februára 2017 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA, Pétera VÖRÖSA, Eleméra JAKABA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (tlač 353) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Určila zároveň Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
III.
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA, Pétera VÖRÖSA, Eleméra JAKABA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (tlač 353) prerokovali výbory a odporúčali ho schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 177 z 21. marca 2017 a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny uznesením č. 45 zo 14. marca 2017.
3
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I prvý bod znie:
„1. § 155 znie:
㤠155
(1) Každý právo konať pred súdom v materinskom jazyku alebo v jazyku, ktorému rozumie. Súd je povinný stranám zabezpečiť rovnaké možnosti uplatnenia ich práv. S prihliadnutím na povahu a okolnosti veci priberie súd tlmočníka.
(2) Trovy spojené s tým, že strana koná v materinskom jazyku alebo v jazyku, ktorému rozumie, znáša štát.“.“.
V súlade so zámerom navrhovanej právnej úpravy sa navrhuje upraviť možnosť konať v materinskom jazyku alebo v jazyku, ktorému strana rozumie v rozsahu totožnom, ktorý upravoval pôvodný Občiansky súdny poriadok. Uvedené právo bolo dostatočne a v primeranom rozsahu realizované dovtedajšou súdnou praxou, judikované súdmi a upravené vtedajšími stanoviskami MS SR počas platnosti Občianskeho súdneho poriadku.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.K čl. I bod 1 § 155 ods. 2
V čl. I bod 1 § 155 ods. 2 sa vypúšťa slovo „písomné“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa vypúšťa nadbytočné slovo a tým sa zabezpečuje jednotnosť použitého pojmu v celom zákone, nakoľko podanie môže byť v zmysle § 125 ods. 1 Civilného sporového poriadku urobené jedine písomne, a to buď v listinnej podobe alebo elektronickej.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča neschváliť.
4
3.K čl. I bod 1 § 155 ods. 2
V čl. I bod 1 § 155 ods. 2 sa slová „v regionálnom jazyku alebo menšinovom jazyku podľa medzinárodnej zmluvy,1)“ nahrádzajú slovami „v jazyku národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, na základe ktorej sa odstraňuje poznámka pod čiarou, nakoľko v zmysle legislatívnych zvyklostí sa poznámky pod čiarou v zákonoch kódexového typu nepoužívajú. Zároveň sa preberá terminológia zo zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov, ktorý nepozná pojem „regionálny jazyk“, zároveň však definuje ako jazyk národnostnej menšiny rovnaké jazyky ako Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča neschváliť.
4. V čl. I sa druhý bod vypúšťa.
V súlade so zámerom navrhovanej právnej úpravy sa navrhuje upraviť možnosť konať v materinskom jazyku alebo v jazyku, ktorému strana rozumie v rozsahu totožnom, ktorý upravoval pôvodný Občiansky súdny poriadok. Uvedené právo bolo dostatočne a v primeranom rozsahu realizované dovtedajšou súdnou praxou, judikované súdmi a upravené vtedajšími stanoviskami MS SR počas platnosti Občianskeho súdneho poriadku.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.V čl. II sa slovo „mája“ nahrádza slovom „júna“.
V záujme vytvorenia aspoň minimálneho časového priestoru pre súdy na zabezpečenie realizácie novej právnej úpravy, ako aj vzhľadom na priebeh legislatívneho procesu sa navrhuje posunutie účinnosti.
5
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča neschváliť.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch nasledovne:
a)spoločne o bodoch 1 a 4 s návrhom schváliť,
b)spoločne o bodoch 2, 3 a 5 s návrhom neschváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA, Pétera VÖRÖSA, Eleméra JAKABA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (tlač 353) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA, Pétera VÖRÖSA, Eleméra JAKABA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (tlač 353a) v druhom čítaní bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 179 z 21. marca 2017.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Petra Kresáka, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Róbert Madej v. r.
predseda Ústavnoprávneho výboru
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 21. marca 2017