ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
38. schôdza
Číslo: CRD-7/2017
179
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 21. marca 2017
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA, Pétera VÖRÖSA, Eleméra JAKABA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v druhom čítaní (tlač 353a)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA, Pétera VÖRÖSA, Eleméra JAKABA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v druhom čítaní (tlač 353a);
B. p o v e r u j e
spoločného spravodajcu, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kresáka, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák